Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Eski Fransız Başvekili Rusya yolunda Vapurcular arasın M. Heryo dün akşam Odesava hareket etti itirınc snhıreaen ı.ıioat da yeni bir ihtilâf Takdiri kıymet komisyo nuna itiraz ediliyor mumî kâtibi Hikmet, Hariciye Vekâ Icti hususî kalem miidürü Refik A • mir, tstanbul Valisi namına Emniyet müdürü Fehmi Beylerle Fransız sefareü maslahatgüzan M. Barbiye, Fransız sefaret konsoloshanesi erkânı, Bulgar sefiri M. Antonof ve diğer birçok zevat teşyi etmislerdir. Af. Heryonun beyanatı M. Heryo hareketinden evvel ken. disile görüşen bir muharririrnize şu beyanatta bulunmuştur: « Eskidenberi taradığım ve çok •evdiğim memleketinizde yalnız birkaç gün kaldığım için hakikaten çok müteecsir olduğuma inanınız. Burada bu • hmduğum müddetçe gerek hükumet ricalinizin ve gerek Turkiyenin necip haL kmnvjıakkımda gösterdikleri çok yük • •ek, samimî alâka ve hüsnü kabulü hiçbir zaman unutmıyacağunı size bir kere daha söyliyebilirim. Buraya mem!*ketinizi biç tammıyan bir yabancı gibi gelmetniştim. Fakat ümit ettiğim . iden çok fazla seyler gördüm. Eskidenberi ben şahsan Türkleri çok severim. Memteketinize gelmem sizlere karşı beslediğim muhabbetin bîr kat daha artmasına vesiie oldu. Buradan, ilk fır•atta tekrar gehnek arzularile aynlı • yorum.» M. Heryo bundan sonra Truva harabelerinde yaptığı tetkikat ve Rusya •evahati hakkmda da şonlan söylemiş. «r: «c Truva harabelerinde yaphğım tetkikattan çok memnunum, çok is • tifade ettim. Esasen orayı görmeği çok tanberi istiyordum. Bu seyahatim içm Reisicumhur Hazretlerinin Ertngru! va. tını tahsis etmeleri beni tasavvur ede • bileceğinizden çok daha fazla mütehassis etti. Rusya seyahatimin Avrupa matbu • attnda uyandırdığı alâkadan bahsedi • yorstmtız. 1924 senesinde Rusya bana yalnız bir defalık pasaport vermişti. Halbuki bu sene Sovyet hükâmeti beni resmen davet efaniştir. Rusyada 10 ey. lule kadar kalacağınv» Son tözler M. Heryo kendisini tesvie gden Hariciye Vekili Tevfik Rüştü ve Riyaseticumhur Umumî Kâtibi Hikmet Bey • lerle diğer zevata tesekkür ettikten sonra gazeteeilere dönerek: Allaha ısmarladık, aziz meslek . l»ı'«nm, Hışallah gene görüşürüz.» Demistir. M. Heryo ve teskilâtı eaatiye hananumuz M. Hervo Törk teskilâtı esasiye kanununutı bir metnini istemis. kanunu muz fransızcava tercüme edilmiş olarak kendisrne verflmistir. Hariciye Vekâleti Umumî kâtibi Numan Rifat Bey Kiraz rahatsız bulun • duğu için dirn M. Heryoyu tesvie «i . dememistir. Bımu haber alan M. Hervo Numan Rifat B«ve bir teleraf r* kerek sıhhat ve afiyet temennismde bulunmustur. M. Hervonun resimlerî M. Heryo, Foto Süreyyayı Perapa. lastaki datresme davet ederek miiteaddtt resimlermi çektirmişti. M. Heryo, dün ögle üzeri Hariciye Vekili ile se . firlere verdiği hususî ziyafette, bu fotograflan îmzalıyarak dostlarraa dağıtrmstır. Takas nasıl kalktı? Birinci sa' "'<v ejı mabat Yapbğımız tahkikata nazaran yalnız fehrimizde, senebasmdan takas siste mi kaldmhncıya kadar, yani 21 ağustos 933 sabahma kadar, yapılan ta . lcas ihracah 8 mîlyon liradan fazladır. Bunun 5,5 milyon liralık kısmma mukabil ithalât vapıhnıstır. Şu hesaba göre noameleleri derdesti mtaç iken son karar üzerine dnrdurulan 2,5 milyon Iîralık takas vesîkasf ^mevcuttor. tzmir ve diğer lîrnanlanmızda'da kıvmetleri mührm yekunlara baliğ'ölan takas muamelâh mevctıt olduğu *3y« lenmektedir. Alâkadarlardan bazılartnS göre ta > fcas sisteminin tam ihracat mevsimine tesadiif eden bir zamanda kaldınlması aksi bir tesadüf olmuştur. thracat tacirleri bilvasıta prim almakta olan ihracat mallamTiızın takas usulünün ilgasi üzerme rekabet kudretlermin azalacağı fikrmdedirler. Ayni zamanda ecnebi piyasalarm da fiatlanmızın istikrarsızlığı karsısında mütereddit bir vaziyete düşerek ihra eat rücearlannuz tarafmdan yapdan «ahs tekliflerinde cekingen bir vaziyet al. malanndan endise ediimektedir. Fakat takas alevhinde makamatı âKyeye pek çok şikâyetlerde bulunul • duğu cihetle, memlekette hayat paha • Iılığma sebebiyet veren ve en niha . yet müstehlik üzerine yüklenen takas sisteminin tekrar ihyasi srmdîlik mev zun bahsolamaz. fstanbulda bu sene iptidasından 21 ağustosa kadar 8 küsur milyon lfralık takas vesflcası verildiğine göre en asgarî bir hesapla şehrimiz 1,5 milyon liraya yakm takas primi vermiş demektir. Diğer limanlann verdikleri takas prim . leri bu yekuna dahii değildir. Takas yüzünden pek çok kimseler para kazanmakta idiler. Buniar arasında açıktan büyiik kazançlar temm eden !er olduğu için bunlar da îlga kara r'ndan ziyadesile müteessh olmuşlar . dır. I Büyük yüzme yarışımız Birinci sahifeden mabat nedüecektir. Hakem heyeti hususî bir motörle musabıklan takio edecek ve hangi bir yolsuzluğu tesbh eyliyecektir. Yuzemiyecek vaztvı*te girdikWi »8rülenler haibat sandallan tarafmdan denizden almarak büvük motöre gön derilecektir. Hakem heveti ve kontrol ' heveti tarafmdan müsabakaya devam edemiveceklerine kanaat getirilenler sandallara ahnacaklardır. YiizScuierîn mfisabaka esnastnda b8tun ihtiyaclan temm edilmiştir. Kendi • lerine yolda Szum. cikolata, konyak ve saire verîleceğî gibi herhanjri anza vu. kuunda tedavileri içm nâçiar hazirlanm^tır. Kontrol sandaüannda ve motorlerde muteaddit cankurtaran yelekleri bulu nacaktır. Mfisabakayt bhirenler Suadiye plâ . îmda kendflerine tahsis ediien mevkide istirahat edecekler ve masabakanm hitammda büyük motörde giyinerek kazmoya çıkacaklardır. Burad» •Dorcu . lar serefme bir çav riyafeti verilecek ve sonra neticeler ilân olunarak mS • k»f»tî«r tevzi e Hanımlar arasındaki mösabaka Hanımlar arasındaki müsabaka pa • zar ırihıu Suadiye plâjında yapılacak . tır. Müsabakava girmek uzere îsîmie • rinî yazdıran hanımlar pazar gunu saat tam birde Suadiye kazmosuna ge . leceklerdir. Hanımlann muayenesi için matbaamıza kadar yorulmamalartnı temin maksadile kendilermi, gazetemizîn doktoru Suadiye kazmosunun mSdiri • yet dairesmde muayene edecek ve büru dan sonra müsabaka basiıyacakfar. Bahçecilik sergisi Istanbul Ziraat Odası bu »eneki bahçecilik sergisinin 28 eylulde açilmasına karar vermi^tir. tstanbul Ziraat Odası azasiie Vtlâyet dahilind'e ziraat işlerile mesgul olanlar Romanya ve BulgarU tana bir tetkik seyahati icrasına karar vermîslerdir. Selim Sırrı Bey Maarif Vekâleti beden terbiyesi urnmnî müfetişi Selim Sırrı Beyin bugün Ankaraya hareket edeceği hab<»r alınmıştır. Hilâliahmer yazlık balosu Hilâliahmerin yazlık balosu Büyük Millet Meciisi reisi muhteremi Kâztm Pasa Hz. nin riyaset ve hi Fennin en son kavaidi dairesinde mayeleri altında 31 ağustos 933 perin$a edilmiş olan şembe aksamı Büyükada Yat kulübunde verHecektir. Balonun her sene olduğu gibi bu sene de eskiairkTen daha iyi ve ımikemmel olması için lâzım gelen biitün tertibat alınmışttr. Mevsi 1933 1934 mevsimi zarfında mm bu en kibar ve en eğlenceli bagöstereceği büyük şaheserler losunun biletleri şimdiden Beyoğlunda tpekis mağazasında ve Em"hakkında malumat edinmek uzere nönünde Selânik bonmarsesinde sabütün şehir halkı tılmaktadır. Biletlerin fiaiı bir hanım için bir Hra ve bir erkek için iki Jiradır. Af îş Tabloları meşheri SARAY sinemasının (Sabık Glorya) T a k s İ m meyd nında Adalar, Kadrköy ve tstanbula döıunek için Büyükadadan tam sa*t iki buçukta vapur hareket etti rÜecektir. kâin büyük duvarda teşhir ettiği muhteşetn afiş tabloları gormeğe koşmaktadır. 67 J2 ANKARA: 12,30 gramofon . 1 8 piyano kon • seri 18,45 fransızca ders . 19,20 gra. mofon . 20,15 ajans haberleri. İSTANBUL : Birinci sahifeden mabat 12,30 türkçe gramofon 1 8 grâ . Malumdur ki yeni şirkete intikal mofon . 1 9 stüdyo saz heyeti refa . edecek olan mevcut 32 tiiccar vakatile Nezihe Hanım • 20 Osman peh. purunu muayene ederek bunlann livan . 20,30 hanımlar heyeti 21,30 kıymetlerini takdh* etmek üzere Devlet Denizyolları işletmesi ile va2000 kiloya kadar olanlardan 12 inci, gramofon . 2 2 Anadolu ajaım haber . mütehassıslardan mürekkep bir kopurculuk anonim şirketinin yeni tarife34 üncü ve 67 inci mıntakalara göre leri, saat ayan. misyon teşekkül etmiştî. Bu komislermi hazırlamakta olan komisyon dün sıra ile 100, 125, 150, 2001 den 3000 yon birkaç aydanberi vaptıği tetkiVÎYANA: de Deniz ve Hava Müsteşarı Sadullah kiloya kadar olanlardan 125, 150, kat neticesinde evvelki günden iti20,15 mfllî havalar . 21,05 orkesBeyin riyasetmde toplanmış ve yolcu 175, 3001 kilodan 5000 kiloya kadar baren her vapur için kıymetlerini tra konseri • 22,50 gece konseri. tarifelerini ikmal etmiştir. olanlardan 175, 200, 225, 5001 kiloPARlS: takdir etmeğe başlamıstır. Bu suretle mesaisini ikmal eden kodan 10000 kiloya kadar olanlardan Şirkete hissedar olacak vapurcu20,05 gramofon . 20,10 musahabe ' misyon dün yolcu tarifeleri esasatını 225, 250, 275, on tondan yukan olan lar, her şeyden ziyade bu komisyo20,35 konser . 21,10 gramofon 21,35 ihtiva eden projeyi de parafe etmiştir. parça esyadan 250, 275, 300 kurus üc. nun kararlanna ehemmiyet vermekorkestra konseri . 23,35 haberler. ret alınacaktır. Gerek yük, gerekse yolcu tarifelerine tedirler. Çünkü her vapurcu kendi TULUZ : ait ilk projeleri hazırlıyan ve komisvo. vapurlanna konulacak kıymet nis Tenzilâta tâbi navullar 20,05 konser: Masnenin «erlerî na mütehassıs aza sıfatile i*tirak «"'en betinde bir hisae ile şirkete istirak 20.35 opera parçalan . 20,50 Vıyana Bir yol iskelesinden diğer yol iske • Ikhsat Vekâleti kabotaj şubesi müdürii edecektir. Bu itibarla vapurcular orkestrasi . 21,20 operakomik parçalelerine aktarma nakliyatta iki yol için Ayetullah Bey bugün yolcu tarifele takdiri kıymet neticesini merakla lan . 21.35 askerî bando . 21,50 opera tayin edilen navullardan yüzde yirmi rini Ankarava gÖtürecek ve ÎVısat Vebeklemekte idiler. Nihavet dünden parçal»rı 23,05 operakomik parça . tenzilât yapılır. kâleti vekili Muhlis Beye tasdik ettirerek itibaren komisyonun gizli tutulan kaAvrupa aktarmast olan, inhisarı iş • lan 24,20 operet parcalsn . 24,50 pazar günü tekrar şehrimize dönecek rarlari tarafmda bazı malumat keman . 1 , 1 0 şarkılar . 1,20 Arjantin leten müesseselerin doğru konuşmentir. sızmağa baslamış ve ortada dönen orkestrası. tosile alınan ihracat yüklerine de yüz • rivayet kabilinden sozler vapurcu • LAYPZIG : . Yolcu tarifesi de yirmi tenzilât vardır. lardan bir kısmı arasında ehemmi 21,05 ork**tra konseri . 23,15 muEvvelce de kaydettiğimiz gibi yeni tran transit eşyalan için yüzde elli yetli dedikodulara sebebiyet ver yolcu tarifesi eski tarifelerle halen mer'i tenzilâth tarife tatbik edilir. sart><» . 1,05 konser. misM. BÜKREŞ : oUn nisbetlerden daha asivı b^>'er daYerli sergilere teşhir edilmek üzere Söylendiğne göre, komîsyon mu20,25 radyo orkestrası • 20,45 Kar. hilinde tesbit edilmiştir. Meselâ, Mergönderilecek eşyalar için tktısat Ve . ayene edilen biitün vapurlara inşa men operası. sine evvelce 40 liraya gidilirken simdi kâletmce tayin olunacak serait dahi tarihlerine, çahsma müddetlerine, BELGRAT : 21 liraya sevahat edilebilecektir. An linde tenzilât yapılır. makine, kazan, tekne vaziyetlerine, 20,05 şarkılar . 21,35 konser22,20 talya için birinci mevki evvelce 35 lira A grupuna dair eşyalar tonaj hesaplanna, kamara, ambar konser . 22,50 radyo orkestrası . 24,15 idi. Şimdi 21 lira olacaktır. Yeni tarife. hangilaridir ? vazryetlerine, süratlerine, denize dans havalan «gramofonla». de Trabzona birinci mevki 17, tzmire Tarifede A grubunun birinci smıftna mukavemetlerine göre birer kıymet p«ne birinci mevki 14 lira olarak tes konan eşyalar: Buğday, arpa, bulgur, koymustur. Vapurculardan bazıları bit edilmiştir. çavdar, dan, un ve sair hububat, bu esasiara istinaden tesbk edilen Vekâletçe aynen tasdik edilen yol A grubunun ikinci sınıfına giren eşkiymetlerde büyük yanlıslıklar vacu tarifesinin esaslan hakkında aldığu yalar: Toz halinde alçt, anason, taze pıldığını iddia etmektedirler. CünBir müddettenberi şehrimizde bumız mütemmim malumata göre iske • armut, ayva, ayçtçeği, kabuklu badem, ku komisyon bem satın alınma be • lunan Japon rejisi mümessili tzm'r leler muhtelif mıntakalara ayrılmış ve kuru bakla, hamsi, her nevi tuzlu balık, deli, hetn de tonajı itibarile birbirinmıntakasında tetkikatta bulunarak ücretler mmtakalara göre taksim edil • kuru bezelye, böriilce, burçak, kabuklu, den çok farklı olan bazı vapurlara tstanbula dönmüş ve buradan da tzmistir. tstanbudan Çanakkale Boğazina birbrrlerme çok yakm kıymetler teskabuksuz ceviz, kuru fasulye, kabuklu mire gitmiştir. ' doğru Gelibolu (hariç) olan havza bir brt etmîştir. fındık, sun'î gübreler, helva, çuval, Japon tütüncülerinin aynca Yu > mıntakadır. Söylendiğne gSre komisyon bu torba, irmik, kavurma, kusyemi, kuskus, nanistanda tetkikatta bulunduklan Karadenizde tstanbuldan Akraşehir cumleden olan vapurcular arasında kanaviçe, kükürt, köspeler, odun, kööğrenilmiştir. ' (hariç) olan iskeleler ve Akçasehir dabüvük bir ftrma tarafmdan vaktiie mürler, sönmüş kireç, keten, kendir, Jaoon rejisi mütehassislarının bu hil Cideye kadar olan iskeleler bir mın159 bin liraya alınan ve Karadeniz kepek, kitap ve matbualar, mercimek, tetkikatı Japon sigaralarında yapıbattına isliyen büyük bir vapura 44 taka itibar edilmiştir. Cide (hariç) ten mermertozu ve kmntısı, nohut, pek lacak ıslahat ile alâkadar görülmekbin lira kıvmet koyduğu halde lcörSamsuna kadar olan iskeleler bir mın . simet, bulamalar, patates, sarmısak, tedir. Japonyada yetişen tütünler, fez hattinda isliyen ve tonajı. öte • taka, Samsun (hariç) ten Giresuna kasovan, çuvallı üzüm, her nevi tohum . evsaf itibarile asağı nevid°n olduğu kmm yarısı kadar olan diğer bir vadar olan iskeleler de gene bir mmtaka, lar. ketenyağı, zeytin ve yağı, için Japonlar bizden ve Yunanis pura 40 bîn Iha kıymet takdir et Giresun (haric) Rizeve kadar ve R:"« A srrubunun üçüncü sınıfa giren yüktandan az miktarda yüksek cinsten mistir. (hariç) hududa kadar olan limanlar bir ler: Ziraat aletleri, her nevi yemek yağ tütün alrflak si^ara harmanlannı Takdiri kıvmet işlerinde yapıl mmtaka olmuslardır. lan, gemi zincirleri, traversler, teller, takviye ve ıslan edeceklerdir. disn iddia edilen bu yanlışhk ve isayaprak tütün (yüzde on beş tenzilât • Yök tarifesi betsizlikler, bîlhassa vapurları bü Ia), çakıl, değirmen taşlan, luun m«rYükler de, ton mikyası üzerinden ayük tonajda olan firmaJar^n itiraz • mer ve mümasili, tahin, tursular, ku . ğıriurma göre kıymetlerine göre, metre lannı mucip olmuâtur. ru üzüm sandıklı, su tulumbalan, soda, mikâbt ve tul hesaplanna göre, beher Küçük vapur sahipleri aleyhlerînsobalar, suruplar, fıçı Qe şarap, şehriye, parçast beş yüz kilodan daha aeır o sekerleme, peynirler, paçavra, raylar, •ie bir vaziyef oimadiğından komislan eşyaya göre navullara tâbi olmak ü. ttalya Hava Nazın Mareşal Balbo 2 reçeller, salamuralar, konserve süt, siryon tarafım îltizam etmektedirler. zere dört grupa aynlmıştır. deniz tayyaresile İtalyadan kalktı ve ke, sabun, nisasta, pamuk tohumu, naBu yenî kansıklık yuzünden ev Yüklerden A grununa d>»rıf o'»n'ar Ameritaya gitti ve oradan da tekrar lamut ve hulâsan, limon, turunç, her beş sınıfa taksim ednmiştir. Bunlar velce şirketi teskîl prensiplerinden İtalyaya avdet etti. Bütün dünyayı alânevi makine ve aksamı, Iif, meşin, madolayi araiannda ihtilâf cıkan iki dan birinci smıf olanlardan birinci mmkadar eden bu harikulâde hava seyaden ve memba sulan, makarna, mum, taka için ton basma 125, ikinci nvntaka fîrma birleşmis ve müstereken ko hati tekmil tafsilâtile, resimlerile güzel portakal, kaput bezi, hurma, gazozlar, için 200, üçüncü mmtaka için 250, dörbir kitap halinde bugün nefredılmiş « mîsyon kararlanna itîraz etmekte domates salçası, erik, çimento; düncü, besinci, altmcı ve yedinci mın . tir mutabık kalmışlardır. Bu büyük firA grubunun dördüncü sınıfına gi • takalar için 300 kuruş nakliye alına • Fiatı her yerde 35 kuruştur. Tevzi tnalann sahipleri bu serait dahilin • renler: Hurda bakır mamu'âb, kuru caktır. mahalli: İstanbul Akşam Kitaphanesi. bamya, mayi bovalar, bileğitaşı, bat . de Vapurculuk Şirketinin teskiline Birinci grupun ikinci smıfından olantaniye, çadır, çivrf. cinko mamulâtı, kutnaddeten îmkân kalmadığını, bu lardan da gene birden yedinci mınta M ru derfler. her nevi fıshk. hrrdavat, hakararlara uyarak şirkete dahil olakava kadar 225, 275, 325, 350, 400, Yedi Gün mecmuasınm 24 üncü sa. sır, ipekböceği tohumu, k»i?ıt kırta«iye, mıvacaklannı söylemelrtedirler. 450 kuruş alınacaktir. yısı intişar etti. Bn nüsha çok güzel bir kaymak, kösele, keçe, kilim, mürek • Uçüncü smıf eşya mmtakalara {röre kapak içinde ve mündericat itibarile de Diğer taraftan komisyon henüz kep. pamuklu mensucat, s»kız, tebesir, «Yedi Gün» ün daima tekemmüle sıra ile 350, 400, 450, 500, 550, 600 kararlanm ilân etmemîstir. Komis • A grııbunun beşinci smıfına da*>il eşdoğru gittiğini ispat eden nefasette kurus navula tâbidir. yalar: Otomobîl malzemesi, lâ«tikler, yona dahil olan mütehassıs azadan dir. Bu çok güzel mecmuayı karileriDördüncü smıf için de 600, 700, oyuncaklar, nvzıka alâh, kahve, k?kao, Mis<er Smit Varnadadır. tstanbul a mize tavsiye ederiz. Nüshası 10 ku 750, 800, 850, 900 kuruş ücret kon kapiumbağa, kasalar, vejetalin, gaz, Reldîkten sonra hazrrlanacak rapor ruştur. mustur. zücaciye eşyası, mamul s'gara, top, tü. bütün azalar tarafmdan hazırlanaParça üzerinden navula tâbi ola • fek, sünger, süpürge, seker, semsive, cak ve tictısat Vekâletine takdrnı ecak eşyalardan 501 kilodan 1000 ki • tuVı^fiye eşyası, rakı, sinema makinele • dilmekle beraber alâkadarlara da İbrahim Alâettin ve Sedat Simavi rid'V. loya kadar olanlardan birinci ve ikinci Beyler tarafmdan neşredılmekte olan leblîğ olunacaktır. mıntaka îçin 75, ücüncü ve dördüncü Yolcu tarife«i de tasdik ediidikten bu faydalı eserin 7 inci forması inti « mıntaka içm 100, 6 mcı ve 7 mci mınsonra tktısat V»»kâl*»tince her iki tarife Bugünkü vaziyete göre vapurcu şar etmiştir. takalar içm 125, parçası 1001 t»k« v» ilân edilecektir. lann ekserisi kararlara itiraz ede ceklerinden iş birinci ticaret mah kemesine aksedecek ve yeni bir ehli Temsil heyetinden: vukuf tarafmdan tekrar tetkikat icBazı mühim hususatın görüşülmesi L rasına lüzum nasıl olacaktır. Bu da Londradan fstanbul tüccarlarına Gümrüğe yapılan bir ihbar üzerine, çin vilâyet makammdan alınan müsa gelen malumata göre yulaflarımızın Vapurculuk Anonim şirketinin tesbir limon kaçakcılıği meselesi üzerin . ade üzerine bugün saat 14 te Üniversi«çin mevadi ecnebiye fazla mik de tahkikat icrasma başlanmutır. Ka kilini gayrî muayyen bir zaman için te konferans salonunda içtima edilecetarda olduğu için alıcılar nazlan • çakçıhk, bir ticarathaneye ge)en kül • gecikthecektir. ğinden bilumum malulgazi arkadaşlanmakta ve baska memleketlerin daha liyetli miktarda limonun transit gös • mızm teşrifleri ehemmiyetle rica olu . Aldığimiz mütemmim malumata temiz olan yulaflarını tercih etmekterildiği halde memlekete sokulma nur. (6694) göre komisyonun mevcut 32 vapura tedirler. Müstahsillerimizin yulaf sı şeklinde yapılmıs ve birçok limon . koyduğu umumî kıymet 630 bin lilann mümkün olduğu kadar temiz lann yerine de portakal ithal edilmişZayi Samatya şubesinden al istihsal edilmes'ne çalışmaları kenrayi bulmustur. Kanunda sirket için makta olduğum 1735 numarah ma tir. Gümrük mehafiünde, tahkikat yadi menfaatleri iktizasındandır. 500 bin lira sermaye kaydedildiğine aşımın kuponu ile tatbik mühürümü pıldığı teyit edilmekle beraber meseleAlâkadar ziraat müdür'erinin göre, aslî sermaye meselesi halle • kaybettkn. Yenileri alınacağından nin yeni olmayıp dört, beş senelik ol yulaf yetiştîren mıutakalardakî hükmü yoktur. dilmiş demektir. duğu söylenmektedir. köylülerimizi bu hususta daimî suretİzzettin vapuru çarkçısı kolağası Diğer taraftan eylul yaklaştığı cite tenvir ve irsat eylemeleri, temiz mütekait Hasan Efendi zevcesi hetle Denizyolları tşletmesi tarafmyulaf istihsaline çahsılması ehemFethiye (6695) Zeytinyağı fıçılan gibi tuzlu balık dan bütün hatlarda seferlerin devamiyetle takip edilmeğe değer bir ve konserve fıçılannın da gümrük resmi için tedbirler alınmaktadır. Bir memleket işidir. minden muaf olarak memleketimize iteylulde tüccar vapurları sefer ya • Galatada Karaoğlan sokağmda 2 2 haline müsaade olunması fıçı imalât • pamıyacaklarmdan Denizyolları t numarada, tramvay hattından 25 metçılarını müteessir etmiştir. Bu müna daresi muvakkat bir seyrüsefer tare mesafede fabrika veya depo olarak sebetle Ticaret Odasına müracaat eden rifesi hazırlamaktadır. Ecnebi piyasalarda, tütün ve pamukkullanılmağa müsait kârgir bir bina kiimalâtçılar, fıçı ihtiyacmı karşıiadık lanmızın fiatlan geçen senelere naza . İdare Karadeniz, Akdeniz ve Marlan halde, ithalâta müsaade edil . rahktır. Eb'adı 10X10 metre yani 100 mara postalarını idare edebilmek için ran düsüktür. İhracat miktan da azal • mesinin mem'pket he?abına da zararlı metre murabbaıdır. 2 sokak üzerinde mıştır. Bu senenin ilk altı ayı zarfın tüccar vapurlanndan 10 tanesini kiolduğunu söylemişlerdir. methali vardır. Telefonla 20304 e da ihrac edilen 13 milyon 510 bin 54 ralamağa karar vermiştir. müracaat. kiloluk tütün memlekete ancak 10 mil Bu hususta yapılan müzakereler yon 366 bin 146 lira getirmiştir. Bu Bu ay zarfında Borsaya geçen ay . müsbet bîr neticeye vasıl olmustur. •senenin ilk altı ayı zarfında 2 milyon lara nazaran daha fazla afyon gelmekDenizyolları ayın 30 uncu günü bu kiloya yakın pamuk ihraç edilmiş, mem. tedir. Geçen ayların vasatî muvaredatı Türkçe sesli soz'ü sarkıiı operet vapurları da tesellüm ederek Vapur lekete 619 bin lira girmiştir. Geçen se60 sandığı bubnadığı halde, ağusto • culuk Şirketi teşekkül edinciye kane ayni müddet zarfındaki hasılât ise sun yalnız ilk 15 gününde 89 san 3 milyon liraya yakındı. dar kendisi isletecektir. dık afyon gelmistir. Jlâveten: Dün) a haberkri Her iki tarifede yolcular ve tacirler lehine yapılan tenzilât hakkında aldığımız malumat Denizyolları yolcu ve eşya tarifeleri bitti » I Bu akşamki programj Japonlar s'garalarını ıslah edecekler italyadan Amerikaya nasıl uçtular? "Yedi 6ön ün 24 DncG sayıs Meşhur Adamîar Arsikiopedisi Yulaf'arımızın taş'ı ofduğundan şikâyet ed'liyor Eski bir limon işinin yeni başiıyan tahkihatı Harp Malulleri Fıçıcı'arın şikâyeti Tütün ve pamuk ihracaiımız geçen senek nden noksan K'ralık depo veya fabrika Borsaya gelen afyon'ar üsküdar Hâle sinemasında KARfM BENİ HDATIRSA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog