Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Cnmhuriyet' SON TELGRAFLAO Merkezî Avr upa meselesi Fransız gazeteleri İtalyanın Avusturyayı Macaristanla birleştîrerek bu meseleyi ıalledemiyecegini yazıyorlar Paris 24 (A.A.) «Tan» gazetesi bugünjtü yazısında diyor ki: < r Avrupaya ait umumî mahiyette bir iş olan Merkez îAvrupa mesele. •ini halletmek için şimdikt zaman cok miisait gibi görünmektedir. Romadan gelen bazı haberler bu meselenin hal çaresinin Avrupanm Tuna boyunca uzıyan kısmında müvazene temininde o'.duğunu göstermektedir. Gene bu haberlerde kaydedildith'ne göre bu müvazenenin teessüsü AİTianyanın cenu bunda, Avusturyanm bir fak'm mah . reçler elde etmesini ve istik'âlini te min edecek bazı dostluklar kazanmasını mümkün kılacaktır. Bu tarzda ! !eri sürülen hal sekli muvafıktır. Fransa böyle formülü tavsiye ve ilfizam etmekten biran geri durmamışhr. Ancak öğrenilmesi lâzım olan bir nokta vardır. ltalya hükumeti bu mü vazene işini ne yolda derpiş etmekte • dir? Avusturya ile Macaristan arasında iktısadî bir yaklaşmadsn, bu iki hüku metin ttalya ile olan iktısadî bağlan nm kuvvetlendirilmesmden babsediIİD duruyor. Bu rivayetler Avusturya ile Macaristan arasında ttalyantn yardı . mile ve ttalyanın kontrolü altında bir anlaşma temini fikrinin yeniden baş gösterdiğine mi delâlet ehnektedir? Her seyden önce Avusturyaya ik tısadî yardımda bulunmak zarurî bir hale gelmiştir. ttalya plânı hiçbir hu susi maksada kapılmaksızın ve en mü. sait bir mesai iştiraki zihniyeti dairesinde tetkik edilecektir. Bununla beraber Italyan plâmnm • eğer mevcutsa doğ • ru ve etraflı bir surette öğrenmek lâ zım gelir. Avusturya ve Macaristanm ttalyanın açık veya gı'zli vâsiliği altında bir ara. ya getirmek bir hal çaresi olamaz. Cünkü siyasî istiklâlleri hususunda çok kıskanç bulunan küçiik itilâf devletleri böyle bir kombinezona kolav kolav giremezler. Halbuki kiiciik itilâfın faal ve tesîrli bir surette iştiraki olmaksızm Merkezî Avrupada yapılacak her hangi bir iktısadî teşkilât yaşamak kabiliyetL ni haiz olamaz. Malulgazilerin kongresi Münakaşalara sebep olan kongre bugiin toplanıyor Türk gençliği jlHEM ((Tan)) da çıkan makalenin metni [Tan gazetesi muhtelif memle ketlerde gençliğin ne halde oldu • ğunu anlamak için bir anket aç • mıştı. Ajant telgraflan bu meyanda 22 tarihli Tan gazetetinde Türk gençUğine tahiit edilmif olan makale • yi hulâsaten bildirmişlerdi. Bu makaleyi ehemmiyetine binaen tercüme ediyoruz. Şunu da ilâve edelim ki bu makale, birkaç ay evvel lıtanbulu ziyaret eden genç Fransız edibi M. Leon Piyer Kent tarafmdan ya zılmıştır:] «Türk gençliği demek, bugiin bütün Türkiye demektir. İhtiyar ne »iller yalniz fikrî hayat itibarile değil, ba^ka bir diinyaya intikal et miş olmak itibarile de münzevî ve metruk bir halde kalmışlardır. Bu diİTikü adamlar, bugünkü medenî milletlerin kıyafetleri içinde nasıl oluyor * ' değiskenlik hisset • miyorlar? Aitık fes yerine şapka, peçe ve çarsaf yerine dekolte tuvaletler. Elli yafinda bir kadmın hayatında ilk defa yiizünü açarak sokağa çıkışmı hele bir tasavvur ediniz. Camiler bile değişmiştir. Dua • lar Türk dilile yapılıyor. Ramazanda minareler arasına kurulan mahyalar da türkçe olarak «Altah bü yüktür», «tayyareye yardım ediniz», ««sarhoş olmayınız» gibi ibareler yazılıyor. Bu mkılâpta kurban olan nesil Harbi Umumiden evvel kemale gelmiş olan sınıftır. Buna rağmen bu »ımf ta şayani hayret bir hüsnü n«yet göstermekten geri kalmamıştır. Birçoklan kendilerine inkılâbm yeni şartlanna alıştırmışlardır. Yaşi 80 den yukarı olan millî şairi azam Abdülhak Hâmit Bey her tarafta hürmet görmektedir. Bu zat, ce miyet içinde tanıdığım yegâne ihtiyardır. Teceddüt hareketini takip edemiyenlerin hali haraptır. Genç liğin bunlara merhameti yoktur. Bunlar Osmanh tmparatorluğunun parçalanmasma sebep olmamışlar mıydır? Memleketi izmihlâle sürükIiyen bunlar değil nıirfir? Vatan bugiin kurtuİTnuşrur. N ALINA MIHINA Gene gazeteciliğin fena tarafı Macar H^riciye Naztnnm beyanatı < Budaoeşte 24 (A.A.) Hariciye Nazın dün verdiği beyanatta demiş • rir ki: « Macar hükumeti Alman A • vusturya meselesi hakkırda M. Musolininin tuttuçu siyaset yolunu emniyetli bir alâka ile taldp etmektedir. Çünkü Macaristan, Almanva, Avusturva ve ttalya ile ahenkli bir surette elbirliğile çalışraak maksadmı göteten bir hareket tarzı edinmistir. Amerikada büyük Cenupta kaçakçılık bir kasırga mücadelesi Zararın milyonlarca do 68 kaçakçı ve binlerce kilo ları geçtiği söyleniyor kaçak eşya yakalandı Vaşmsrton 24 fA.A.) Virji niya • Beachda çıkan hrtına şark sahJ'lIerinin her tarafma yavılmış tır. Bir kasırga hal ini alan bu fır tınanm sarsıntı ve serpintileri Va eingtonda bile duyulmuştur. Bura da Reisicumhur sarayınm yakınmda buluoan agaçlardan bir cogu köklerile btrlürte oynayıp devrümi* lerdır.r&azi sokaklar su altında kalnuştır. ŞLmaiî Vhrjinliya v« Karolinde de bu yolda zarar ve hasarlar olduğu bildirilmiştir. Fırtınanın kasıp ka • vurduğu yerlerde vuku bulan za rarların miktan milyonlarca dolar tutmaktadır. NorfolkVirjinyada 24 (A.A.) Burada çıkan bir fırtına Virjinya Beacbdeki banyo tesisatfunda bir milyon dolarlık zarara sebep ol muştur. Ankara 24 (A.A.) Ağustosun Sçüneü haftasında cenup hudutlanmızda 9 u earpışmalı 62 kaçakçı vak'ası ol . muş, bu vak'alardan dördii ölü, biri yaralı olmak üzere 68 kaçakçı yakalanmıstır. 68 kaçakçı hayvanile 2.000 kilo gümrük, 3.000 kilo inhisar kaçaği, 13.000 defter sigara kâğıdı, 5 0 0 parCa kereste, 1 tüfek, 1 bomba tutulmuş' tur. Yunanistanda maliye zabıtası ihdas ediliyor Atina 24 (A.A.) Gazetelerin oğrendiklerine göre Yunanistanda bir maliye polisi teşkili düsünülmektedir. Bu polis başka memleketlerden gelecek olan eşya irsalâtmı murakaba edecek ve vapurlann bosaltılmasma ve para muame'elerine n«zaret eyliyecektir. iandi neden serbest bırakıldı? Sımla 24 (A.A.) Gandmhı serbest bırakdmasının sebebi sıhhî vaziyetinin birdenbire ağnlaşmasına hamle • dilmektedir. Zeplin Amerikaya gidiyor Hamburg 24 (A.A.) Kont Zeplin ba'onu 14 teşrinievelde Frederik»hafenden cenup Amerikası seyahatine çıkacak ve bu teyahati dünya sergîsinin açıldığı Şikago şehrine kadar uzatacaktır. Balon, Riyodejaneyrodan 19 teşrinievvelde kalkacak ve gaz almak için Acronda durduktan sonra 26 teşrinievvelde Şikagoya gelecektir. Oradan 28 tesrinievvelde hareket ederek Seville ve Frederikshafene dönecektir. Arnavutluk kabinesinin istifası haberi doğru değil Tiran 24 (A.A.) Arnavutluk kabinesinin istifasi muhtemel olduğuna dair bazı Yunan gazetelerinde çıkan hi*b«rler resmen tekzip olımmaktadır. Priştineli Hasan Peyin katli meselesi Tıran 24 (A.A.) Arnavutluk ajantı bildiriyor: Belgratta çıkan politika gazetesi Selânikte öldiiriilen Hasan Priştmanm katlinde bazı Yugoslav me« murlarmı methaldar gösteren Yunan gazetelermin neşriyahnı tekzip eder ken bu meseleye hariçteki Arnavutluk makamahnı kanşhrmak istemektedr. Arnavut efkân umumiyesi Yunan adlivesi tarafmdan yapılmakta olan tahkikatın neticesmi itimatla bek'er ve bu gizli teîmihleri nefretle reddeyler. T. D. T. Cemivetinin faaliyeti tstanbul 24 (A.A.) T. D. T. Cemiyeti Umumî Kâtipliğinden: T. D. T. Cemiyeti umumî merkez heyeti bugiin saat 14 te umumî kâtip Ruşen Eşref Beyin reisliği altında Dolmabahçe taraymda toplanarak ankete konulmus arapca ve farsça sözlere ge. len karşılıklar üzerine osmanlıcadan türkçeye karşılıklar kılavuzu komisyontmun hazırladtğı karsılıklar listeleri • ni miizakereye devam etmistir. Umumî merkez heyeti cumartesi günü saat 14 te tekrar toplanacaktır. Bir vapurdan haber alınamıyor Tefrika: 28 SERVER BEDI Sabahsız Geceler Yalan kumkuması! Kime yut. turuyorsun ulan! Demin burada idi, pencereden mi uçtu? Utanmadan bir de insanı enayi yerine koyuyorlar be!.. (Hizmetçinin ince sesini tak • lit ederek) yok... hanımefendi yok burada... Cik, cik... fındık sıçanı sende... Haydi yıkıl bakayım een karşımdan, sümiiklüböcek yavrusu! Hizmetçi kız korkusundan hemen kaçtı, fakat Salih arkasından bağıra bağıra koşuyordu: Seni bir elime geçirirsem köpeklere lokma yaparım. Nerede imiş bakayım o hanımefendi? tki adım daha atınca bir oda kapısı açıldı ve karşısına anası çıktı. Salih onu birdenbire tanıyamamış, yirmi yaşında bir kız •anmıştı: Biraz zayıflamış mı, nedir, valide hanım küçülmüş, incelmiş, her tarafma bir oynakhk gelmiş, boyalı olduğu bir • denbire anlaşılmıyan suratı taze bir elma gibi rengârenk... Vay canına!.. Bu ne hal yahu!.. Bu ne *ixs, bu ne güzel kokular, bu ne naz, ne eda! Kan gittikçe gençleşiyor. Nerede ise: «Ben senin anan değilim, yaşça senden daha küçüğüm!» diyecek. Salihle gözgöze geldiler. Anasinın korktuğu, kızdığı ve acıdığı belHydi. Fakat bir türlü o azameti de bırakmıyor. Şöyle başını geriye doğru çekti, gerdanını şişirdi, yolun • muş kaşlarını çattı: Ne bu gürültü canım? dedi, utamnıyor musun? Vay! Şu hammdaki afur tafura eçenlerde gazeteciliğin bir iyi tarafmdan, bir de fera tarafmdan bahsetmiştim. Bu« Malulgazilerden bir kısmı Vilâyete giin gene fena tarafmdan bahse muracaatle rnevcut heyeti idarenin cemecbur oluyorum. Gazeteci, nadiren miyete ait isleri hüsnü idare edemedi imzah ve ekseriya imzasız mektupğmden baJ'setm'sIer, kongrenin bugiin larla küfür yediği gibi, Allaha şü akti için müsaade ''stemisîer, Vilâyet bu kür, ender olarak yumruk ta yer; müracaati muvafık görmiiş ve tnüıa geçen akşam yorgun argın evitne adeyi vermisti. giderken olduğu gibî... Diğer taraftan heyeti idare gazete. Bir adama karanlıkta yapılan lere bir mektup göndererek konRrenin böyle bir hücumun namertçe bir is gayrikanuni olduğunu ilân etmişti. Key< olduğunu söyliyecek değilim. Çünfiveti vilâyetten sordnk, şu cevap vekü zemanede cmertlik» denilen şeyrildi: den eser kalmadı. Harp sonran ahc « Malulgazilerin ek eriyeti namılâkı, Umumi Harpte öğrenilen as • na kongrenin akti icin müracaat edilkerî kaideleri içtimaî hayata da di. tşte kanunsuziuk görülmediğinden nakletti. Harpte muvaffakiyetin en müsaade edildi. Eeer bu içtimada ma. büyük sırlanndan biri «sürpriz» yaIu'gazüer ek?eriveti teskil ederlerse içni «baskm» dır; artık, hayarta her Kent timaıtı tabiidir ki bir rmnası ve kanu iş b&skınla görülüyor. Kendinîze Talebe BSrliği reisi meseleyi nî vaziyeti olacaktır. Polis işi takip e • en dost sandığınız adam, kurnazhk zih ederek: decektir.» ve riyakârlık ve yüzünüze gülerek « Biz milliyetperveriz. Çünkü kuyunuzu kazmak suretile sîze mübiri artık kücük görmemelermi iskemmel bir baskın yapıyor, şaşıp tiyoruz. Bir millet olarak mevcu kalıyorsunuz. Onun içindir ki geçen diyeftfimizi tanıttırmak, kendinvize hürmet ettirmek gayennizdir. Ec • akşam, uğradığım hücumun, tam '•ı baskm prensibine uygun olmasma nebiler bizi hâlâ çok fena tanıyorhiç şaşmadım, bilâkis tabii buldum. : lar, bütün hüsnü ndyetleritniri de • tstanbul Kız l sesi, lâğvediien Kendilerile ilk defa el sıkarak de» ğiytiriyorlarl.. Erkek Muallim mektebi binasma ğil yumruklaşarak şerefyap oldu Osmanlı tmparatorluğuncfa, Türknaklolunmus, yerri talebe kaydine ğum iki meçhul adamı evvelce hiç lerin uykuda bir halk olduğunu başlamıştır. tanımadığıma göre, onlarm beniml* Türkler bile anlamışlardı. (Bir hiçbir alış verişi olamaz. Onlar al« Türk kadar beceriksiz) sözü bazı dıkları vazifeyi ifa için gecenin kaaileler âçinde darbımesel hükmüne ranlığına saklanarak bana hücum egeçmişti. Bugünkü gençliğin vaziyederken hainane bir şiddet ve kıyı • tlk mekteplerd'e 1 tesrinievvel • ti bu asağı rnertebeye düşürülmüş cılık göstermetnek suretile azçok bir den itibaren tedrisata baslanacakolrnanın bir aksülâmelidir. Türk mertlik ettiler. Fakat, bu adamlan tır. Bu sene ilk mekteplere 1926 doçülükte, gençliğin bu kadar trtiz ve gtımlular kabul edilecek ve kadrobana hücum ettiren kimse veya kim kıskanç olmasma ve hatta bu ha lar miisait görülürse 927 doğumlu • seler korkunun karanlığına sakla • yatın zâhiren çocukluk d'erecele • lardan da bir kısun talebe alına nan namertlerdir. rine kadar ileri götürühnesine haycaktrr. ret ediİTnemelid/lr. Hiç khnseye fenalık etmediğha Bazı şehirlerin isimleri değistiril Te bilâkis elimden gelen iyiliği yapdi. Türk dili ecnebi mekteplerde ve tığıtna göre, şahsan hiç düşmanım Agaoğlu Ahmet Beyin ahvali sıhticarethanelerde mecburidir. Taleyoktur. Yalniz, yazılarım itibarile, hiyesine mebni Akın gazetesi Ser • be bundan da ileri gitmiştür. Yalniz belki de bazı kimseleri kızdirmış omuharrirliğinden çekildiği haber afransızca yemek listesi bulundıran hnmıştır. labilirim. Fakat, ellerine nasılsa gelokantalan ve isrhnleri fransızca oçirdikleri kalemi, hokka yerine kalan •memaları protesto etmişlerdir. nalizasyona batiranlardan değilim. Yatakh Vagonlar şirke*i müdürü Bir iki güne kadar şehrimize bin Kimsenin izzet ve şerefine, haysi nün maiyyetindeki memurlardan ttalyan faşist genci gelecektir. yet ve namusuna tecavüz etmemeği brrismi türkçe konuşmaktan me gazeteciHfm mukaddes bir vazifeti nettiiğini haber almca, şirketin ya bnîrim. Onun içindîr ki böyle karzıhanelerinra camekânlannı derhal Papalık makamı namzetlerinden Gençltk bu zafere büyük ehem manyolacılara yaraşan bir hücuma kırdılu*. iki mühim kardinal bugiinlerde şehmiyet veriyor ve biitün kuvvetile müstahak olacak birşey yazdığmu rimize gelecek ve buradan Filistine Maamafih yapılan bu tezahurat gideceklerdir. Bu iki kardinalı is • ona sarılıyor. Çünkü gençlik bunun zannetmiyorum. Yazsam da, kanuniçinde en yüksek vakan haiz olan kendtsi içm bir hayat ve memat tiJcbal için katolik papazlar hazırlık lar varken ve nihayet açıkça ve meı* Razgrat bÂdnesimden sonra vuku meselesi teşkil etmis olduğunu müdyapmaktadirlar. bulaaıdır. Bu küçiik Bulgar köyündane mukabele imkânı duruıjken riktir. 1919 seneünde Türkiye kalde bazı zorba ve vahşi duygulu ayangın yerlerindeki serserileri tak* mamıştı. tstanbul da tngiliz polis • damlar, Türk kajbristanına. tecavüz lide lüzum yoktu. leri hâ,kimdL ttilâf fcuvvetleri Anaetmişlerdi. tstanbula haber biraz dolu kıyılannı işgal etmiş, VahdetGazeteciyi, tokat ve yutnrukla, mübalâğah aksetti. Polisin nnida • tin bahçivanuım 15 yasmdaki kı Türkiye hükumeti nezdindeki Ja • bıçak ve tabanca ile sindirmek ve halesine rağmen 4000 Darülfünunzım alarak sultanlık payesine çı • pon maslahatgüzarı M. Mukaranıi jasusturmak istiyenler, kendi bindiklu genç bu vabşi barekete karşı karmakla meşgul iken Yunanlılar protestocTa bulunmağa müJttefikan ponyanın Peru orta elçiliğine ta/in elerî dah kesen gafillerdh*. Bu çeşit da Anadolu topraklarına girîyor karar vererek lstanbuldaki Bulgar dilmiştir. marifetler derebeylik zihniyetine lardı. Bu sıralarda bir mucize olamezarlığına gittiler. Ve bir iki nuM. Murakaminm vazifesi başma ne rak «Gazi» çıktı. Düşmam mem yaraşır, biz ise cumhuriyet devrinde tuk söylendikten sona Bulgar kableketten kovdu ve azimkâr mert yaşıyoruz. Cumhuriyet demek ka • zaman grlecegi henüz belli degildir. ri«tamna su ibareyi taşıyan çelengi adamlarla memleketi modern bir nun demektir. Ben, yumruktan zi bıraktılar. millet haline getirroeğe koyuldu. yade kanundan korkanm. Yazdık > «Siz Bulgarlar ölülerimizin ke • Türk gençliğmi anlamak için miklerini topraklardan çıkarıyorsularrmdan ahnanlara, bana o yoldan bu vak'alara daima temas et • nuz. Biz lizinkilere hürmet ediyo tstanbul 24 (A.A.) Fransaya hücum ettnelerini tavsiye ederim. mek lizundır. Türk talebesinin siithal edilecek ve Fransada ticarete ar. ruz.> yasî meselelerde fikrini sorduğum Ankaradaki devlet adamlannda zolunacak taze veya konserve halin • zaman birlik reisi tereddütsüz baŞahnma değil; cumhuriyet m verolduğu gibi bu gençler arasında da na şu cevabı vermîştir: de meyvalann üzerine menşe memle • diği matbuat hürriyetme karşı bir milliyetperverliğin fevkinde ve 89 Hepimiz millîyeıtperveriz. keti gösteren bir damga konması, 4 a • suikastçik hanrlıyan veya hazırlı ihtilâleilerinin umumî arkadaşlık Bir diğeri de şu sözleri ilâve et • ğustos 1933 tarihinde neşredilen bir yanlar, khnler ise, onlardan küçUk ve müsavat fikirlerinde mündemiç mlşttr: kararname icabındandır. Bu karar 4 bir ricam var: ' olduğu c'bi yüksek bir duygu var Hem de müfrit derecede mil • teşrinievvel 1933 tarihinden itibaren dır. Bunurla beraber, onlar için bu liyetperver. Arkama adam koyup bana hü • mevkii mer'iyete girecektir. duygu, uzak ve geniş insanî bîr idecum ettirecek kadar hiddet ve ga • Bütün gençlerden aldığım cevap alden başka brrşey degildir. Kendi • Kararnamenin metni thracat Ofi • «milliyetperver» sörüdür. Filân gazaplarını celbeden hangi yazım lerine: zeteci, yahut sürrealisrt olduğunu sinden sorulabilir. veya hangi mesele ise, onu bana Sulhperver misiniz? iddia eden filân «aile çocuğu», filân imzasız bir mektupla olsun, biîdir Diye sorduğum vakit aldığım ceilâhryat talebesi gibi daimi surette sinler... Çünkü ettikleri zahmet ve vap şudur: Moskova 24 (A.A.) Managuadan füphe içinde bulunan şu genç ro • verdikleri para boşa gitti. Onlann Elbette", fakat millî şerefimize mancı da diyor ki: gelen bir telgrafta o mıntakada şid . nazarındaki kusurumu sarahaten dokunultnadıkça. « Büyük şeylere inanmam. Fadetli bir zelzele dayulduğunu ve bu Memleketimîz bîr kuvvet olabil • anhyamadım ki bîr daha tekerrurünı kat ben milliyetperverim. O derece şehrin kısmen harap olduğu bildiril • mek için 30 sene sulha muhtaçtır. meydan venniyeyim. Polia tahkikaki bir insan olmak itibarile nasıl mektedir. Eski düşmanımız Yunanlılarla da tı, hücumun «Abidin Daver Beyin yer içersem milüyetperverliğim de dost olduk. Bütün dünyaya karşı cesareti medeniye ve kalemiyesini benim için öyle bir ihtiyaçtır. Mil • hakkımızı müdafaa ederken bize Norfolk 24 (A.A.) Baltımore • kırmak îçin» yapılmış bir hareket, liyetperverlik bir rrrüdafaa duyguyardım eden Rusyayı »everiz, fakat den buraya gelmekte olan City of Norbir tehdit olduğunu söylüyor. Cesasu, benliğini muhafaza edebilmek komünizmi değil!» folk vapurundan dün akşamdanberi hiç için toplu bulunabiimek azim ve iretimi kırmak ve beni susturmak (Tanın makaleıi çok uzan olduğu bir haber ahnmamıştır. için yapılan tehdidin hangi mesele radesidir» dedi. îçin tonunu yartna bıraktyoruz.) için yapıldığını anlamayınca sus • Peki. . Konuşuruz, konuşuruz, rifindir. Bir de ne acayip aydınhk! bak hele .. Salihin ne mal olduğunu mama imkân yoktur. Yanlış şüphe Anası elektriksirkafını (külhanbeyfakat şimdi değil, burada değil... anlıyamamış mı daha?.. Allah Al • lere düşmemek için hiç olmazsa buce âlet manasına gelir.) çevirince Sen benim anamsın, istediğim lah .. Hele dur bakalım... Salih binu bildirsinler ki, bir daha ben de, salon aydınlandı am a ışıkları nere • raz geriye çekildi, kollannı iki yavakit konuşurum, sana karşı salâtı kendileri de bir belâya uğramamak na açtı, omuzlarını yalpaladı, boy • selâmla lâf edecek değiliz a.. den geldifi belli değil. Tavanda, üzere, yazı yazarken ihtiyatlı dav « nunu kırdı, tepeden tırnağina kadar Nezahet oğlunu kucaklar gibi yamasa üstünde filân hiç elektrik lâmranaytm. anasını bir süzdükten sonra: parak: bası yok. Bir bakarsan aydınhk şu Ulan kime o caka? dedi, sen kanapenin arkasından, bir bakarsan Haydî, dedi, hatırımı ktrma. Haydi biraz cesaret! beni ya dilenci, ya enayi sandın a • şu sedirin altından geliyor. Amma Şuradan şuraya bir adım atma ne oyum, ne beriki! Evde imiş matn. Nafile kendini yorma. Seninle dalavireli ışık ha... Hem de öyle sin de besleme kızına ne mavallar acele konuşacağım şeyler var. donmuş gibi, parıltısız, buzlu bir ayokutuyorsun? Oğlunla konuşmağa Nezahet bir kere daha etrafına dınlık! Sonra kesme kalm ayaklı, dümtenezzül etmiyor musun? baktı. Sonra bir elînin parmaklarile düz, fakat ayna gibi parlıyan tuhaf renk. Nezahet şaşırdı, irkildî, önüne, Salihe gürültü yapmamasını işaret li masalar, ne tarafma oturulacağı, arkasına ve yanlarına baktı, Salihe ederek bir kapı açtı: neresme yaslanılacağı belli olmıyan Nüshası 5 Kuruştur yaklaşarak bir elini omzuna koy Gir buraya otur, bağırıp çakanape takımları, duvarlarda çarpık du, kulağma iğilerek dedi ki: AbOlie j T ü r k i y e Hariç ğırma, ben şimdi gelirim. çurpuk, sarhoşlukta görülen rüya l n n Sus! Burada patırdı etme! tsDiyerek uzaklaştı Salihin girdiği lara veyahut ta mastorken insanın tersen beş lira daha vereyim, git, yer gayet büyük, süslü bir oda idi, gözünün önüne gelen hayaletlere Senelik 1400 Kr. 1700 Kr. başka zaman buluşuruz. Artık ben nasıl derler hani?.. Salon, salon. benzer, eciş bücüş resimler... Ulan, evimde yalniz değilim. Hem de yeni moda. Salih böylesini Altı aylık 750 1450 dün geceki ampesten hâlâ ayıLa hiç görmemişti, anasının oturduğu Hâlâ, aklısıra, hükmü para • Üç ayhk 400 800. madı da Salihe mi öyle geliyor? Bu eski evlerde ve öteki apartımanlar • ıma geçiyor be... Ulan ben senin Bir aylık 150 yoktur ne acayip oda be... paranı almadıtn, kapıcıda kaldı. Ben da bu türlü eşya yoktu. Demek hep (Mabad! var) yeni alınmiş. Belki de bu mallar hekonuşmağa geldim. isfanbul Kız Lisesi ilk mektepler hakkında bir karar Ağaoğlu "Akın,, dan vazgeçti 1000 Faşist oenci geliyor iki mOhim kardinalın seyahati Japon maslahatgözarı Peru sefiri oldu Fransaya ithal edilecek eşyanın menşe şehadetnamesi Meksikada zelzale Cumhuriyet 'Ç' şeraiti i v
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog