Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Böyük bir kütüphaneyi blr arada evinize geliren en faydalı eserdir. Hsr evde bir laıe bulanmak lâzımdır. "nınn»iıııııiHMiııııııuııiMiımııı»iııımııııımııııi!MmııımııiMiımııı 38 Başvekil Bugün Yalovaya Geliyor Onuncu sene: No. 3341 İSTANBUL CAĞALOGLU Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta tcutusu: tstanbul, Ko. 246 Telefon: Başmuharrir: 22386. Tahrlr müdtirü: 23236, îdare müdurü: 22365, Matbaa: 20472 umhuriyet Cuma 25 Ağustos 933 •«lll>lll'l"t""ll'llllllllHltt1inilirilllttlMtllllllllHllllllllllirilllll llllllMllinirillltHllllllllltlllllMIIIUlllltHlilllHtlllllllllPlllllMnHPIHHItlll linrilltmimnill Hayat Ansiklopedisi inci cüzü çıktı Yeni Balkanlar: Vasatî Avrupa Vjşi: 20 (Basmuharrirhnizden) ™ aktile kendisinden çıkacak bir kmlcımla dünya sulhunun tn • tufacağı bir diyar vardı ki adına Balkanlar derlerdi. Bunun sebebi bu diyarm o zamanlar böyük devlet • lerin Hegemonya siyasetl«rine mihek . taşı teşkii etnaesi idi. Almanya Balkanlar üzerinden Drag nach osten (Şarka dogrn) siyasetini taldp ediyordu. Bu sfyaset garpten ttalyanm şarka müte vecdh ve lrredantizmle beraber Ar navutluk taraflarmî da şümulü daire . sme alan duşuncelerile karşılandıgı gibi Rusyanm cenup Slavlarma istinat ederek şarktan Adriyatik denizme ka dar inmek şekün<*ekî büyük siyasetîle taamz edîyordu. tngiltere île Fransa BaDcanlarm içinde çalışarak eenuatan şîmale bir set eekmek kaydmde idiler, ve berhalde Alman sivasetine karsi koymak busasunda Carlıgin Rus ktnr • Tetieri Fransa kadar înerilterenin de rmıxaheretîerîne mazharcfı. Fiüıalaka Umumf Harbfn BalkanIarda patlıyan bir rovelverle başlamıs oldugu hahrlardadtr. Prencîp Ismînrle milliyetperver blr Sırp sreneî Bosnada Avusturya tmparatorldrd •eüantma knrstm sıkmıs, ve bn dunva harbhri parlatmağa kifayet etmlşti. Tafsflâti msium. Balkanlar, dunva tnlbuna mihektasî olmak sfyasetindeki vazifevi bîrçok ateş ve kan dalgalan Icinde bîr havli îfa etmîşe benzerler. Gerel hâlâ bu Bakanlar diyarî istikrar bubnuş desril . •dir. Hâlâ orada suna ve buna karşî bilenen disler vardır. Hâlâ bu divar dan nagehanî hâdiseier zuburu üıtî mali butün bütun bertaraf olmoş savî lamaz. Fakat şurasi muhakkaktır ki b3, yük deyleflere nîsbetle sulhıı tehlike v* <15«}r*c«Ic BâHcatıiar simclî mevkî flMllllinillllllDCIItlllllllllllllirtlllfflllnillll 'lllltllllllllilMIIMMIIIltllllllllMlllllrillfillMlllltHII tllllllllltilllDniKIIIIIIIIIMllMtlltlllliriltlirillllltnillllOtlttHmimiltllillllllllllMIIIIIIUIIIIHIHIIflM Eski Fransız Başvekili Rusya yolunda M. Heryo dün akşam Odesaya hareket etti Kıymetli misaf ir İstanbuldan ayrılırken ilk fırsatta tekrar geleceğini söyledi Ismet Pasa Hz. Dün akşam Ankara dan Yalovaya hareket] ettiler Ankara 24 (Telefonla) Heyeti Vekile bugün öğleden evvel Başvekil tsmet Paşa Hazretlerinin riyasetleri altında toplanarak müstacel işleri tetkik etmistir. İsmet Pasa Hazretleri akşamüstü 7 trenile Ankaradan Yalovaya ha . reket buyurmuşlardır. Başvekilimiz istasyonda vekiller, meb'uslar ve diğer birçok zevat tarafmdan tesyi edihniştir. Gazi Hazretleri Yalovada bu lunduklan için tsmet Paşa Hazret leri doğruca Yalovaya gidecekler, oradan Istanbula geçerek HeybelL adada bir müddet istirahat edeceklerdir. ~ ~ ~ ı • ~ ~ Atinada mühim bir hâdise Büyük bir casus şebekesi meydana çıkarıldı Yunan zabıtası Harbiye Nezaretinden çalınan olânları bir bankanın kasasında ele geçirdi Cumhuriyetin I M. Heryo vapurda muharririmize veda ederken (»ağmdaJâ zat Rtu sefareti müsieşarıdır) M. Heryo dün Harkiye Vekili Tevfik Rüstü Bey serefine Perapalas otelinde bir ziyafet vennistir. Ziyaiette Hari . ciye Vekili Tevfik Riistü, Riyaseticumhur umumî kâtibi Hikmet, Hariciye Vekileti kalemi mahsus mödürii Refik Amir Beyler, Fransı zsefareti masla hatgüzan M. Barbiye, M. Heryo ile Istanbula gelen Fransız meb'us ve â yan azalan, tstanbulda bulunan bazı se. firler ve sefaretler erkânı bulunmuslardır. Ziyafet çok samimî bir hava içinje geçmi», M. Haryo, memleketimizde EÖrdosri küaaS kabuiden dolayı Tevfik Rüştü Beye tekrar tekrar teşekkür et miştir. 10 uncu yılı Atina şehrinin umttmi manzarast Atina 24 (Hususî) Ecnebi bir devlet hesabına, Yunan erkânı harbiyesinin münim vesika ve plânla • nnı çalmak Uzere faaliyete geçen, büyük bir casus şebekesi meydana çıkarılmıştır. Böyle bir teşkilâtın ağı içine düşmekte olduklarını hisseden askerî makamlar, meseleden zabıta kuvvetlerini haberdar etmişlerdjr. Bu sırada Harbiye Nezaretmde memleketin müdafaasına dan plân ve raporlan havi bir dosyanın asınlmı^ olduğu görülmüsür. Bu hidise şüp* heli eşhasın daha sıkı surette takibf lüzumunu anlatmıştır. Nihayet ca«suslardan biri tevkif edilmiş, istie • vabı esnasında sıkıstırılınca şebek» efradı hakkında mühim malumat elde etmek kabil olmustur. Birçok d»Mabadi S inci sahlfed» Kutlulama merasimine Italyan ricali de davet edilecek îni defişttrerek biraz daha viıkanlarâ çıkmıştır: Bütun imtidadmca Tuna havzasrna, bilhassa bu havranm orta kî . «mlarma, yani Vasatî Avrupava. Bu rada sîyaset unsuru olarak kîmlerin bulunduğunu bfliyorsunuz: Yugoslavya, Macaristan, Romanva, Cekosiovakya ve Avusturya. Bu havali şimdiki za • manm Bslkanlandır. Ama bîr noktayî gözönünde tutmaz. sak Vasatî Avrıroanın niçin yeni zarna • n n Balkanlan olduğunu anlıyamayız. Balkanlar. kendiliğfnden Balkpnlar degildî. belkî büvük devletlerin Hegemonya »iyasetlerinin carpışma sahası olduğimdan dolayi Balkanlardı. O halde yeni Balkanlarda da bu unsuru aramak lâzımdır. Güçlük yoktur, iş meydanda. dır: K3ç3fc itilâf ıie Fransa bu sahada Âlmanyaya karşı çoktan kat'î bir mü dafaa ve icabında hücum vaziyeü al mışlardır. Nicin? Almanyanm pancermanîst siyasetini evvelâ kendisi irîn bir ıtehlike saydığmdan dolayı. Fransa muahedelere dokunulmıyacak demekle bilhassa bu gayeyî gözönünde bulun • durmaktadır. ttalya, Almanyanm Avushıryayî kendisine ilhak etmeshıe razı olma . makla beraber Fransanm küçük rtilâfla Vasatî Avrupada faik bir vaziyete sahlp olmasmdan veya öyle görünmesfnden memnun değildi. fngfltere hâdiselerm icbar edilme mesine taraftar olarak suihu iltizam hesabma kâh bu tarafı tercih, kâh diğer tarafa temayül suretlerile bir nevi hn . "kem rolSnu oynamağı kendisi için daha mırvafık bulmakta idî. Yeni Rusya bugunim AvniDası için perde arkasına çekOmiş böyük bir is tifham işareti halmde idi. Arayerde Almanyada sosyal nasyo • nalizm mkılâbı vuku bularak g^tttkçe iaskn bir vaziyet almak yoluna dökiii'JU Takas nasıl kalktı? : t: Rusyaya hareket M. Heryo saat dört buçukta Rus bandırah Çiçerin vapurile Odesaya hireket etmistir. Kıymetli misafirimizi Hariciye Ve " kili Tevfik Rüştü, Riyaseticumhur nı . Mabadi 4 üncü sahifede A.nlı seftrimiz Vtmf Bey Romada bir merasim esnasında Kral Hz. ile görüşurken Cumhuriyetin 10 uncu yılını kutlu . lama komisyonu faaliyetine devam etmektedir. Komisyon Ankaradaki u mumî komisyonla daimî surette temas ta bulunmaktadır. Komisyon kendisine merbut bir matbuat komitesi de teşkil etmistir. Şirketihayriye ve Akay idaresi üç gün devam edecek olan bayram esna. smda halkı şehir dahilinde nısıf ücret le taşımağı kabul etmişlerdir. Diğer şirketlerden henüz bir cevap gelmemiş tir. Tramvay kumpanyasma yapılan bir tebKğde bayram günleri ve geceleri Mabadi S inci sahifede Takas sisteminin ilgası doğrudan doğruyaVekiller Heyetinde derpiş edilmiştir M. Heryo Çiçerin vaparunaa Hariciye Vekilimizle beraber Takas sisteminin kaldmlmasmın başlıca sebebi bu usuliin vekâletlere ak birçok işleri geciktirmekte olması ve ithal edilen eşyanm daha pahalıya malolmasına sebebiyet vermesidir. / Takasın kaldırılmasını doğrudan doğruya tcra Vekilleri Heyeti derpiş etmiş, bunun üzerine ilga karan veril • miştir. Takas sistemi üç kısma aynlmiftı. 1 Devlet müessesatı takası, 2 Sureti umumiyede takasa tâbi tutulan eşyanın ihracı mukabilinde mem. lekete kontenjan harici ithalât yapıl • masraı temin eden takas, 3 Efradın vekâletlerle yaptığı mukavelelere müstenk takas. 14859 numaralı yeni kararnamenih 15 inci maddesi mucibince effadtn v e kâletlerle yapbklan takas mokavele • • leri hükümleri mahfuz tutulrmiftur. Fakat diğer taraftan piyasada muamelesi ikmal edilemediğinden henüz kullanıl. mamış, birkaç milyon liralık takas ve sikalan vardı. Bu vesikalann sahipleri vekâletlerle yapılan takas mukavete • lerinm hükümleri nasıl mahfuz ttıtul . makta i«e, elterindeki vesikalann da mateber addedilmesi lâzun geleceğini, bu, nun sarih surette hakları olduğunu id • dia etmektedhler. Bu hususta alâka • dar makamlara mütemadi müracaatler yapılmaktadır. Mabadi 4 üncü sahifede Vapurcular arasmda yeni bir ihtilâf çıktı Takdiri kıymet komisyonunun büyük vapurlara çok az kıymet koyduğu iddia ediliyor ıınnııiMnıiMiııınııiMiiHniınniMnnıınnn«mmıııiHiiHiıi!inmıiHMiımiHHMiınıiHnııımiııııııııııımıtmnıııiııınııııııımııııııııiMMiııııta^ Bir hırsızlık ihbarı Şark demiryollarından muntazaman malzeme çahnıyormuş Kararlarına itiraz edilen takdiri ktymet komisyonu Vapurculuk Anonim Şirketini teskil edecek armatörler arasmda simdi de takdiri kıymet kararlanndan lann îflâsını ilân eder. Ancak kendisi bir iş görebilecek mi? Hususile yeni Balkanlann idaresinde?.. tşte şimdi Avrupa siyasetini bu «sasa ve bu suaiin cevabma irca etmek möm. kündür. Ancak henüz suale kat'î bir ifede ile cevap vermek imkânı yoktur. dolayı eskisinden daha mühim yeni bir ihtilâf çıkmıştır. Mabadi 4 üncü sahifede rak mahluldür. Anchlus ve aleyhtarı olan Fasist t • talya, M. Hitlerin Faşist Alrnanyasını tutuyor. Bu hareket tarzmda zâhiren bir tezat va* gibi görünürse de M. Mu. solini realist bir siyaset takip ederek meseleyi filiyat sahasında halletmeği tercHı eyliyor. Bir kere Avusturvanın Âlmanyaya ittihakı olamaz, kendisince bu malum. Olmıyacak bir işten dolayı Âlmanyaya danlmaktansa vaziyeti ağabey nas<hatlerile idare etmek daha dogrudur. M. Musoliniye göre asıl mesele ise Vasatî Avrupa işlermin dört ve yahut üç devlet arasmda doğrudan doğruva ele almarak tanzim ve takvi ye edilmesindedir. O zaman Almanya daha makul bir yola jrelmiş olacaktır. Bu yapılabilir mi ? Maatteessüf o da o kadar kolay bir iş değil. Hiç olmazsa şimdilik üç büyük devlet arasmda sulh fikri hâkim. Galiba günün kısa kârı halen bundan ibarettir. YUNUSNADl Büyük yüzme yarışımız Yarış Modadan başlıyacak, Suadiyede bitecek, müsabıkları 20 sandal, 4 motör takip edeceK, UIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIMnilMllllllllilllllllllllllllllllinilllll'lliniMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIin . du. Galiba bu suretie yeni BaOcanlarm doğıaabilecegi tehlike müstacelivet ^. Son «amanlarda nasyonal sosyalist . peyda etmiş oldueundan M. Musolini. ler Avusturyaya karşı taarruzu tezyk etnm onayak olmasile meşhur Dortler tiklerinden bu vaziyet zaman zaman misakı imzalandı. Silâhlan azaltma Avrupayı endişeye düşürmekten hâli konferansı yürürrruyordu. Londra kondegilse de Hitlercilerin Avusturyaya feransının yürümiyeceği belli birşey karsı filî bir taarruzlanna pek ihtimal di. Yavaş yavaş bunlarm hepsinin yeverilememek hasebile müstacel bir tehrine kaim olacak bir tesekküle lözum like de yoktur. Kaldı ki nasyonalist gorülmüş bulundu. Dörtler misakının manası «beynel • «Almanya şiddetli hareketlerile binnefis Avnsturya efkârmı kendi aleyhme çe milel islerin alenî konuşulmasından pek virnus olduğu gibi bütün Avrupayı da fayda çıkmadıgı iste görüldü, binaena. leyh bu islerin evvelbeevvel büyük dev kızdırmıs bulundugundan Avusturya . nın Âlmanyaya iltihakf keyfiyeti hiç let] er arasmda görüşülmesi şıkkma rüolmazsa bir nesil için ortadan kalkmışcu edelim» demek olacaktır. Dörtler tır denilebilir. Evvelce de bu sütunlar misakı eğer yürüyebilirse en son tahli da işaret etmiş olduğumuz veçhile bu Imde Cenevre de dahii olduğu halde mesele hâlen Almanya aleyhine ola • beynelmilel alenî ve umumî konferans Şark demiryollarının levazım • ambarı "' : Şark Demiryollan idaresinde bir müddettenberi devam eden bir hırsız. lık hâdisesi hekkmda polise sayanı dikkat bazı ihbarat vaki olmustur. Bu ih barata nazaran şirketm müdiranmdan bir zat şirkete ait bazı malzemeyi kamyonlarla evine kaçırmakta bilâhare mubayaa esnasında bunlan gene şirkete satmakta imiş. Bu ihbar üzerine poMs tertibat almış ve Strkeci ganndan nak. ledilen bir kömür kamyonunun içi taharri edilerek kömürle birlikte bazı eşyaya tesadüf edilmiştir. Poüs bu eşyanuı ve kömürün kime ait olduğunu şirMabadi S inci sahifede 1927 senesinde Fenerbahçe Kınalıada araaında yaptığımız mukavemet yüzme ycnrtft betflarken Bu senenin en büyük bir spor hareketi olan «Cumhuriyet mukavemet yüzme yansları» nın erkeklere mahsus olam bugün yapılıyor. Müsabakaya tam saat dokuz buçukta Moda vapur iske . lesinden başlanacaktır. Müsabakaya girecekler saat dokuzda Moda iskelesinde bulunacaklar ve evvelce kendilerine verilmiş olan sıhhat varakalarını ibraz ederek heyeti tertibiyenin emrinde bu • Iunan (Yıldız) romorköründe soytmarak iskelenin üstüne çıkaracaklardır. Soyunma ve toplanma ameliyesi btt . tikten sonra hakem heyeti tarafmdan verilen işaret üzerine denize gireceklerdir. Muayyen olan saatte yarış mahal linde bulunmıyanlar müsabakaya iştfr edemiyeceklerdir. Yanşm intizamla cereyan etmesi i her türlü inzibatî tedabir alınnvşhr. sabıklar, 20 sandal ve 4 motör tara fından takip ediiecektir. Hususî san dallarm yant sahasına girmeleri me ' Mabadi 4 3nc3 aahifad*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog