Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

ı'Camharivet • 24 Agustos 1933 Yemeklerinizin Nefaset ve Iezzetini yalnız Halepli Sünnetçibaşı zade SÜNNETÇİ Ahmet Mahmut: Kabinesi Sirkeci T. 23755. Evi: Aksaray Horhor caddes: No. 3. (6227) •»> Dr. İ H S A N SAMİ Şu tuvaletin duruşunu, düzgünlüğünü ve güzelliğini siz de beğendiniz ya?.. Beğenmemek kabil mi? Bu tuvalet Tıfo ve Paratifo hastalıkianna tutulmatnak ıçin tesıri çok kat'î mualneti pek emın bir aşıdır Ecza depolannHa bulunur. ' 5959) TiFO ve PARATİFO AŞISI İPEKİŞ MAR0\ KEN BİRMAN Doktor MEHMET Bevliye mütehassısı iKöprübaşında Eminönü han(5965 ianndan yapılmıştır. İPEKİSNTAROKEN BiRMANLARI ÇAPAMARKA baharatım kullanmakla temin edebilirsiniı. 5035 SVEA GAZ OCAKLARl Bunları her yerde JAK Y. LEVY Umum deposu Î#,J«.«»Î««Î»» istanbul, Sakaçeşmesi sokak No. 1920 ve Çiçekpazar Altıparmak han No. 2 4 Fennin Son icadıidareli ve dayanıkhdır. İstanbul Kadaatro hâkimliğmden: Müddei Va*U Efendi ve Elisavet Hanım ile mikfdeaaleyhim Sultan hanuunmda Bakırcılar caddesinde 82 numarah Kalifidis hanmda Nikola evlâtları Vaail ve Kostantin Efendilerle Elisavi v e Sofiya ve De»pina Hanunlar arasında tehaddüs eden davadan d'olayı müddeaaleyhimin ikametgâhlarınm meçhul !>u • luntnasına mebni dava lâyihası tebliğ edilememiş ve 25/9/933 pazartesi günü saat 11 de muhakeme icraM tekarrür etmiş olduğundan yevmi mezkurda bilasale veya bilve • kâle tstanbul Kadarstro mahke • mesinde hazrr bulunmaları ilân«n teUiğ ohınur. (6653) Askerî Matbaa müdürlüğünden: A&kerî Matbaaya iki lira gündelikle bir kartoğraf ve bir çinkoğraf ve birer lira yevmiye ile de bir çinkoğraf bir ciltççi müsabaka ile alınacaktır. Bunlardan daktilo ve kaldğrafi bilenler tercih olunur. Ağuatosun 28 incî pazartesi günü imti • han yapılacaktır. Şeraiti anlam&k ve icap eden vesaiki ihzar eylemek üzere ştmdiden Süleymaniyede Askerî Matbaa müdür mıuıvinliğine müracaat edilmelidir. (4325) fpekişin biitfln ipeklilerinin olduğu gibi Maroken Birmanlar'ının da iki yüze yakın rengi vardır 295kuruşa»| Ankara I I Hatırınıza getirdiğiniz, hayalinizde yaşattığınız her rengi İPEKİŞ kumaşlarında bulabilirsiniz İPEKİŞ satış mağazaları Beyoğlu tstiklâl caddesi Istanöul I Sultanhamam tzmir Odunpazan I Bursa |Ga*ipaşa caddesi 6291 | Necatibey caddesi ısteyınız. TÜRK KADIN BiRLiĞİ KIZ TALEBE YURDU Ş e h z a d e b a ş i n d a açılmıştır. Miidür: ATIFE Hamrnefendı Üniversiteye dcvam edecek hanımlar, Cağaloğlunda Türk Kadm Hirlıgı idare heveti merkezine miıracaatle kavdolunraahdırlar Tafsilât isteyıniz (6638) Himaye ve mürakabesinde 1 2 3 4 İlk Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine başlannaiştır Müdiriyet, müracaatleri cumadan başka her gün 18 e kadar kabul eder. Leylî ve neharî biitün ücretlerde mühim nisbette tenzilât yapılmıştır Arzu edenlere tarifname gönderilir. Adres: ŞehzadeJba$ı Polis Merkezî arkasi Tel. 22534 < 4 | H H ^ 6462 1 Isiiklâl Lisesi Müdürlüpden: İLÂN Nişantaşmda Tramvay ve Şakayik caddelerinde UHUUIl IU1LU iniUIL işli Terakki Lisesi 55 sene evvel SeTfnikte tesis v e 1919 da İstanbnla nakledümiş, Turkivenin en eski hususî mektebidir. HEDENSA ile derhal geçer. Memeleri kurutur, kam keser, emsalsiz ilâçtır. (6031) İstanbul ve Trakya şeker fabrikalan müdüriyetinden: Eilibin şeker çuvalı almacakhr. Talip olanlann 4 uncii Vakıf handa Şeker şirketi merkezine müracaatleri ilân olunur. KIZ Re$mi Liselere muadeleti ve muamelâtının düzgünlüğü Maarifçe musaddaktır. ve ERKEK TALEBE iÇiN yanyana ve geniş bahçell iki binada AYRI LEYLî TEŞKiLATI A\A İLK ORTA LİSE SINIFLARI FRANSIZCA ALMANCA İNGİÜZCE kurları vardır. |45 kişilik bir Maarif encüraeninin nezaret ve hımavesine mazhardır. Mektep hergün saat 101? arasında açtktır FCavit î$1erine| Ehven satılık hane Aksaray Oruçgazi maballesinde U . zun Yusufpaşa «okağmda yedi oda, kuvu, samıç, elektriği havi tramvaya yakın ahşap bir hane ehven fiatla sa. tılıktır. Görmek için mahalle bekçisi vasıtasile içindekilere. Pazarkk için Bahçekapıda Taş Kanda Zingal şirketi veznedan Şiikrü Beye müracaat. KIZ Cumartesi, Pazartesi Telefon ve Çarşamba EKK RE günleri baktlır İzmir Emrazı Sariye hastanesi Baştababetinden: Hastanerhiz için 20 kalem lâboratuvar aleti satın alınacağmdan isteklilerin şeraiti görmek üzere hergün ve kat'î ihale günü olan 11 eylul 933 tarih pazartesi günü saat on betie Pasaporttaki Sahil Sıhhiye merkezinde toplanan komisyona müracaatleri. «4000» 42517 6436 <4 RADİU Traş Bıçaklarının Kat'iyyen ve ebediyen Radium şirketinindir I İsim, alâmet ve eşkâline resmen sahip olduğumuz RADİUM tîraş bıçaklarının üzerindeki marka ve zarflanndaki eşkâli kullanan Berlinde mukim Roth Buchner şirketi aleyhine tstanbul Birinci Ticaret mahkemesinde 928/1727 dosya numarasile ikame ettigimiz DAVA LEHİMİZE NETİCELENMİŞ ve RADİUM isim, alâmet, elvan ve eskâlini Türkiyede istimal eden Roth Buchner şirketinin menedilmesine dair sadır olan karar mahkemei temyizce de TASDİK EDİLEREK HÜKÜM KESBİ KAT'İYET ETMİŞTİR. Bu karar icra dairesi vasıtasile İstanbul ve İzmir Rüsumat idarelerine tamim ve tebliğ edilmiş olduğundan RADİUM ismini taşıyan bıçaklarla Radium elvan ve eskâlini muhtevi Rotbart bıçaklarının Türkiyeye ithali resmen menedilmekte bulunmuçtur. Kaçak olarak satîîdığmı göıdüğümüz bu markalı malları satan lar aleyhine kanunî takibat icrasmdan geri kalmadık ve Birinci Ceza mahkemesinde bu kabil mallan satanlar aleyhine dava açtık. Suçlu mevkiinde bulunan Roth Buchner şirketinin İstanbul mümessili ile diğer satıcıların mülkiyeti şirketimize ait olan RADİUM elvan ve eskâlini taşıyan mallan bilerek sattıkları hakkındaki kasti cürmileri sabit olmadığından dolayı beraetlerine karar veril di. Bu beraet kararını alan RothBuchner şirketi fırsatı ganimet bilerek RADİUM marka ve elvan ve eşkâlinin tasarrufu guya kendi sine intikal etmiş gibi gazetelerle ilânlara kalkışmıştır. İstanbul AMERİKAN Koleji Amerlkan Kız Koleji, Arnavutköy Tel: 36.160 Kız kismı Robert Kolej, Bebek Tel. 36.3 Erkek kısmı Mektep ingilizceyi en iyi öfreten bir müessesedir. Almanca veya fransızca ihtiyarî olarak mütehassıs muallimler tarafından ögretilir. Aile hayatı yaşadlır. Terbiye sistemi Amerikan olmakia beraber millî terbiye ve kiiltüre son derece ehemmıyet verilir. Mektebin mükemmel bir ticaret şubesi vardır. U N I V E R S İ T E BAKALORYASINA Hazırlar NEHARÎ ve LEYLI Ücretlerinde Tenzilât Vardır V Kütüphanelen mükenımeldir ve tslebenin vukufianna, fikrî terbivelerine hizmet eder. Sıhhî terbiye verir, kız ve erkek beden terbiyesi sporları ile gençleri bedenen ve ruhan yükseltir. Amelî ve nazarî elektrik, makine e n a f ı a m ü bendisi yetiştirir. Elektrik ve tesviyecı ustabaşı ve makinist yetiştıren iki seneük amelî kuriardır. 1 Ağustostan itibaren Salı ve cuma günleri * 912 ye kadar kayit yapılır. 1 eylulden itibaren pazardan mada hergün 912 ye kadar kayit yapılır. (4276) Dersler 23 eyiul cunıartesi günü başiıyacakor. Fazla malunat için mektupla da müracaat olunabilir ^ RADİUM tıraş bıçaklarının isim, elvan ve eskâli sirketimizin yeddi tasarruf ve mülkiyetindedir Bu isim ve elvan ve eskâli havi tıras bıçapını her kimin elinde ve dükkânında görürsek bilâ kaydü şart zaptettirmek ve miitecasirleri hakkinda takibatı kanuniveye tevessül ederek cezalarını iste mek ve zararlanmızı tazmin ettirmek hakkı kanunisini hair. oldu&umuzu herkesin malumu olmak ve ilerde bir guna itiraz ser dine hakları kalmamak üzere ilâna lüzum görüyoruz. Ademi iktidar ve Dr. A. KUTIEL 33) bel gevşekliğine Karaköy Topçularcaddesi No (5936) karjı en mıiessır deva SERVOIN haplandır. Deposu, Istanbul'da Sırkeci"de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Ta^raya 150 kuruş posta ile gönderilir. Izmir'de Irgatpazanndaki, Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerinde bulunut (5938) Sahip ve Bafmuharriri Yunus Nadt ümumi nefriyati idare eden Yaz\ i^leri mudürü: Abidln Daver Uatbaacıhk ve Neşrtyat Türk Anonlm Şirketi . Utanbvi Muhterem vatandaş; ecnebi tıraş bıçaklarma daima kullan ve her yerde ara! tercihen yerli nıalı olan hakikî bıçaklarını Radium Ticarethanesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog