Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

24 Agustos ^Cvmhvrtyet' ÇAI İH N F P A T İ d e n ahmz c i d d î ' Re Ç etele b î r istikamet , e hamlanır. » * büyük bir dikkat, ni N E P A T Î Ç ° ymetli «" bebek gıdasıdır. Bununla beslenen I İ L O A I I yavrular tombul ve kuvvetli, neVeli olurlar. 6521 Itmantmızdan hareket< edecek^ k kı bi RAAT Halcikî, saf, katt »esirli A5PİRİN, ® markasını taşır. Ağrılan çabuk ve emniyetle gidermek için başvuracağınız deva, dünyada meşhur,, Bovrt "müstahran olmalıdır. 1 Denizyollan işletmesi ACENTALARI Karaköy Köprübaşı TeL 42S62 Sirkeci Mühürdar zade han Telefon : 22740 MERS1N POSTASI ÇANAKKALE vapuru 25/8/933 cmna gfinü saat 10 da idare nhımmdan kalkar. Gelibolu ve Kuşadasına yalnız dönüşte uğrar. (4349) Israrla ASPİR kompr melık amealajlarda butunu isteylnîz! Ambalajlarda ve ko melerin üıerinde £j markasının mutlaka bulunmasına dık SADIKZADE BiRADERLER VAPURLARI K A R A D E N İ Z Postası DUMLUPINAR Fabrika ve Havuzlar Müdünüğünden: Denizcilere ilân \ apuru 24 ağustos perşembe günü saat 18 de Sirkeci nhümından hareketle Zonguldak, Inebolu, Samsun , Ordu, Giresun, Trabzon, ve Rize limanlanna azimet ve avdet edecektir. Izmir Sürat Postası Şimdiye kadar tatbik edilmekte olan fabrika ve havuzlar tarifesinde 20 ağustos • 933 tarihinden itibaren mUhim tadilât yapıimıstır Tarife hakkında malumat almak arzu buyuran zevatın Fabrika ve Havuzlar müdürlüğüne müracaatleri . (4321) SAKARYAvapuru Cumartesi saat tam 18 de doğru İZMİR'e hareket eder. Faıla tafsilât için Sirkeci Meyraenet hanı altında acentahğa müracaai. Telrfon: 22134. 'f>5?6) NA1M VAPUR 1DARES1 Pertevniyal Vakfından: Aksarayda Validecamii karşısında muvakkithane ittisalinde müceddeden inşa olunan üç bap dükkân üçer sene müddetle yinni gün müzayedeye vazolunmuştur. Taliplerin müzayede günü olan eylulün dördüne musadif pazartesi günü saat on beşte tstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal Vakfı idaresine veya Encümene müracaat etmeleri. . (4059) Izmir Sürat Postası ADNAN vpr a uu Perşembe Şişli İnkılâp müzesi karşısında RAMATEDER KİMYÂ6ERLERE Azimet hasebile piyasada işlek bir kimyahane satıhktır. Sirkeci Merkez eczanem sahibî Ali Rız» Beye ırrüracaat. (6661) MÜZAYEDE İLE SATIŞ Eşya satışı: Ağustosun 25 inci cuma günü »abah saat 10 da BeyoğhıiKfa Taksimde Talimhanede Sevinç caddesinde 67 numarah Hakkı Bey apartamanınm 3 üzıcüi darre»inde mevcut müzeyyen e?ya •e ıtadide halılar Tnüzayede su • retll« satılacaktir. Ma»if ceviz ağaomdan oymah Luyi Kenz rtilinde berg«r koltuklu 9 parçadan mü rekkep salon takımı, sedef işlemeli 9 parçadan mürekkep diğer salon takımı, »edef işlemeli çay ve sîgara niAsalan, meşe ağacından yemek oda takımı, oymalı dresuar, ye mek sandalyeleri, Lui Kenz yafak oda iaknm, hasırlı koltuklar, portmanto, marketri tuvalet masası, Fransız tnalmulâtmdan bir şifon yer yazıhane v« bir Amerikan y zihane koltugru, abajur ve sa»r lü rumlu eşyalar. Keşan, Şirvan, He medan ve Herek« halılan ve sec cadeleri. Pey sürenlerden 100 de 25 teminat alınır. (6676) Yeni Türkiye Mekteb Yuva ilk Leylî Neharf Ecnebi dili kurlan vardır. •Hergiin talebe yazdınlabilir. Tel: ^ Cadde Bostanı saytiye gazmosunda I saat tam 18 de doğnı İZMİR'6 hareket eder.Tafsilât için Galata Gumrfik karşısında Site Fran^ sez Han No. 12 Tel: 41041 6: Büyük Kır Balosu Meşhur KAFKAS Azerbaycan musiki heyeti, Kafkas dansları, muteaddit varyeteler, sabaha kadar dans, konfeti, Kotivon, serpanten Duhuliye yoktur Sabaha kadar muntazam otobüs işhyecektir. Yannki Moda Suadiye deniz yanşlannin er iyi seyredıiecek yerdir. (6679) Bugunku perşembe akşamı saat 9 da Zonguldak P S : * Yüksek Mühendis Mektebi Rektörlüğünden: 1 Yüksek Münendis mektebine lise mezunları alınır. 2 Kayit muamelesi cumartesi, pazartesi ve çarşamba günlerine munhasır olmak üzere 1 eylul 933 tarihinden 22 eylul 933 aksamına kadar yapılıl 3 Taliplerin hüviyet cüzdani, lise ve aşı şehadetnameleri ve altı adet fotoğrafilerini bir istidaya baglıyarak 22 eylâl akşamına kadar mektebe müracaatleri lâzımdır. Sıhhî muayene mektep doktoru tarafından yapılır. 4 Meccanî, leylî olmak istiyenlerin miktarı mektepçe kabulü takarrür edecek adedi geçerse aralarında müsabaka imtihanı icra edilir. 5 Daha fazla malumat almak istiyenlere muktazi posta pulu yollandıgı takdirde kaydü kabul sartlanndan bir adedi gönderilir. *>'"•'* (4138) 6AYRİMU6ADILLER CEMIYtTINDEN: Gayrimubadiller kongresi, nisabı ekseriyet olmadığından eyluiün beşinci salı gunüne talık edılmiştır. Mukayyet azanın o gün saat 2 de Halkevine teşriflerl mercudur. (6650) BURSA Vapuru 24 Akşamı saat 19 da Galata nhtunından bareketle (Eregli, Zonguldak, ve Bartm) a gidecek ve gelecektir. Galata Küçük Rıhtım No. 4 5 1 ^ 1 ^ Telefon: 40913(6645) TAVİLZADE VAPURLARl | İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: tdaremiz ihtiyacı için pazarhkla «142» adet birer ve «142» adet ikişer kiloluk çelikten mamul ayarlı dirhem satın alınacaktır. Ta liplerin pazarhğa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarım hamilen 6/9/933 çarşamba günü saat 15 te Galatada Alım, Satım komis • yonuna müracaatleri. (4313) Ayvalık ekspres postası SELAMET İstanbul Maarif Müdürlüğünden: Ekalliyet ve ecnebi mekteplerinde münhal muallimlik bulunmadı ğından beyhude yere idareye müracaat edilmemesi. «4215» İstanbul v e Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonİm Şirketinden: Fabrikamızda çıkarılmaga başlanan yeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az o'mamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalarımız eskJsi g'bidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda vapuru her perşembe 16 da Sirkeci'den hareketle (jeliboln, Çanakkale ve Körfez tarikile Ayvalığ'a azimet ve avdet edecektir. Dikkat: Cuma günü Edremit yolcularnu trene yeriştirir ve Ayvalık yolculannı ayni gün akçamı Ayvalığ'a çıkanr. Yolcu bfleti vapurda da verflir. Adres: Yemiş'te Tavüzade Mıutafa biraderler. Telefon: 22210 l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ K . 6646 S. ahmet S. 3 üncü hutak mah kemesinden: Evkaf Müdiriyetinm fayian nhd«i tasarrufunda bulımîtp bilmü • zayed« füruhtu »ureitile füyuun iza~ lesine karar verilen Kadiköyünde Mühürdar caddesile Karakolhane ve Duvardibi sokaklannda kâin Rı« za Pa^a ar»ası namil« maruf arsa lardan mevcut haritada göa(t«ril«fiği veçhile ikinci ve üçüncü adalarda vakİ (10, 11, 14, İS, 19, 25, 26, 28) numaralarla murakkam sekiz adet arsanın 25 eylul 1933 tarihli salı günü zevaJî saat 15 te alelusul ihaleleri icra kılmacağntdan talip olanlarm kiymeti nruhammeneleri ü« zerinden % 1 0 pey akçe«mi mü» • taahiben Sukanalunıet aulh mah • keme&i üçüncü hutuk daireaine 930/172 No. sile müracaat eyle »el«rL (6654) KrMa! Toz Şekerin Kitaı 36,75 Sandıkta Up Şekerin Kilosıı 3 9 , 5 0 Ancak en az beş vagon $ekeri birden alanlara vsgon başma beş lira indirilir. istanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderüecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sgorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderen'er için sigorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon baş na beş lira tenzilâttan istifade ederler. Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 30 Telgraf adresi : istanbul, Şeker Telefon No. 24470.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog