Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

24Ağnsfo8 Ankarada yapılacak Polis ve Jandarma mektebi için plân müsabakası AMELî HAYAT fstanbul Cağaloğlu. Tel: 23630 Orta ve Ticaıet Lisesi kısımlanna 21 ağustostan ıtıbaren talebe kavdine başlanmıştır. Eski talebe 10 eylule kadar kayitlerini yenılemecburdur. Imtihanlara 2 eylul cumartesi günü başlanscaktıc Müracaat Hergün saat 10 dan 16 ya kaiar 6564 Kız • Erkek istanbul Evkaf Mudiriyeti ilânları Müddeti icart 23 Hane 934 mayıs nlKadirga Bostanıâli Mehmetpasa yohaneyite kadar kuşu 2/54 Dükkân » Silivrikapn harici Alayimamı maaoda Karagöz 2/6 Kemer ma« » Beyazıt SekbanbaFırın halli şıyakupağa 2 Dükkân TT Galata Şahkulu Isterçıkmazî 0 Mektep 935 » Usküdar Şehitah Pazarbası yeri metpaşa 55 Mağaza » Kadıköy Caferağa Muvakkithane Balâda muharrer emlâk hizalannda gösterilen müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri ağustosun yirmi sekizinci pazartesi günü saat on beştedir. Taliplerin Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatleri. (3833) Mahalle ve mevkii Sokak ve caddesi No.sı Cinsi Ticaret Lisesi Ankara Emniyet Işleri Umum Müdürlüğünden: Ankarada yaptırılacak olan polis ve jandarma mektebi için bir plân müsabakası açılmıştır. 1 Her ikî mektep bir çatıaltında, fakat ayrı kuımlarda bulu nacaktır. 2 Polis mektebi 300 kisilik leylî bir mektep olaoak ve açağıda yazilı müştemilâtı havi bulunacaktır. A Dershane: Elliser kisilik bes, yirmi beş kisilik iki salon. B Yatakane: Ellişer kisilik bes, yirmi beser kisilik salon, halâ ve banyo daireleri. C Sıhhî kısım: Revir, eczane, muayene odası, hasUbakıcılar ve doktor daireleri. D Fennî kısım: Daktiloskopi, ihban ikamet, mülâj, fotoğraf nane, «karanlık oda beraber» lâboratuvar, seyrü sefer, telli ve telsiz telgraf, kıyafet değiştirme daireleri. E Yemek kısmı: Mutfak, kiler, bulaşık yeri, büfe ve yemek satOı<u> Maarif Vekâleti Terzilik Mektebi Müdürlüğünden: 1 Kayit ve kabul muamelesi 20 ağustostan 1 eylule kadar de * vam edecektir. 2 Ikmal imtîhanlan 1 eylulden 11 eylule kadardır. 3 Mektep 11 eylulde açılacaktir. 4 Mektep neharî, meccanî, muhtelit ve resmidir. 5 Mektep sipariş atelyeleri; erkek ve kadm kostümleri gibi si • siparişleri 16 eylulden itibaren kabul edecektir. 6 Mektebe girebilmek için ilk mektep mezunu ve 17 yaşından büyük olmamak, çehadetname, nüfus tezkeresi, sıhhat raporu ve çiçek aşısı raporları ve dört vesika fotoğrafı ibrazı şarttır. Adres: tstanbul • Sultanahmet Dizdariye mahallesi. Tel: 22480 «4264» lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: Otomobil ve motörler için satın almacak «6» ton benzinin alenî münakasası 4/9/933 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Vilâyet Defterdarhğı dairesindeki mubayaa komisyonunda yapı * lacakhr. fstiyenlerin şartnamesini görmek üzere tdare heyeti kalemine müracaatleri. (3930) 55 KURUŞA KİLOSU KUŞTUYÜ Istanbulda Çakroakçtlarda kujtüyü fabrikasinda kuştüyü yasiık 75 kuruşıı: Şılte 10 lira, vorgan 12 liradir. Salon yastıldan. kujtıiyü kumsşı ucuzdur. F Müdürlük: Müdiriyet bürosu, hususi daire «dört oda, bir banyo, bir mutfak, halâ». G Dabiliye Müdürlüğü: Büro ve husuıî daire «üç oda, bir banyo, mutfak, halâ. H Kapı karakolu ve bekleme odası. ! fdare: Dosya, yazı işleri ve yazı işleri âmiri odalan. K Muallimler odası. L Kütüpane. M Umumî salon «avla» N Depolar: Esya, elbise, teçHîzat, evrak. O Hademeler odası «20 hademe için». (6471) Kütahya Vilâyetinden: Vilâyet telefon tesisah için mubayâası muktazi 4316 lira 80 kuruş muhammen bedelli 25 kalem telefon malzemesi 13 eylul 933 çarsamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere alenen münakasaya konulmustur. Şartname ile malzeme listelerinin birer sureti lstanbul Posta ve Telgraf Levazım Müdürlüğüne gönderilmiştir. Şeraiti ve malzemenin cins ve evsafım öğrenmek istiyenlerin mezkur müdürlüğe ve talip olanlann da mezkur gün ve saatte % 7,5 teminatı muvakkate ile Vilâyet Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur. (4352) Liseler alını satım Komisyonundan: Erenköy Kız lisesinde yapılacak tamirat 13/9/933 çarsamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnamesini ve yapılacak yerleri görmek üzere mektep müdürlüğüne ve lstanbul Erkek lisesinde komisyon kâtipliğine müracaatleri. 2Jandarma mektebi aşağıda yazılı taksimatı havi olacaktır: Oda Mektep şeref salonu «avla» Mektep müzesi Kumandanhk odası, hususî daire «dört oda, banyo, mutfak, halâ» Kumandan muavinliği odası 2 Mülhak odası 3 Kalem odası 1 Levazım heyeti odası 1 Levazım yazıcı neferleri odasî 1 Hekim odası 1 Bu kîshnda Eczane ve eczacı odası 1 e mu»Revir «biri zabitan bölügü için» 3 luklar da o . Sıhhiye efradı odası 1 lacakhr Muallimler odası 3 Nöbetçi zabiti odası ., Kütüpane t Mütalea salonu Deoo Kiler Mutfak Hamam Ot ve samanhk Kabahatli efradın hapisleri için oda Kumandanhk kısmı için halâ ve el yüz yıkama yeri 1 4 Zabitler kısmı: Bölük kumandanı odası 1 Takım K. odası 1 Zabitler kısmı: Oda adedi Kalem odası 1 Emirber ve hademe oda», 1 Yemekhane «relli zabit için» 1 Dersaneler «elli zabit için» 1 Yatak odası «beheri on zabit için» 5 Zabit halâlan « 12, el, yüz yıkıyacak yer, altı Küçük aptes bozacak yer, bunun yansı üst katta 6 Zabitler için tıras solanu 1 Gazino . • 1 Mutfak I 5 Küçük zabitler kismî: Küçük zabit bölük kumandanlari odasî '4 Kücük zabit takım kumandanlari odasi 4 Kalem odası 4 Küçük zabitler mıntakasına birer halâ ile el, yüz Tefrika: Moris Dökobradan naklen adedi 1 1 Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletînden: Ankara Nümune hastanesi yeni paviyonu eczane ve şubelerine ait olup «vvelce ilân edilmis olan 125 kalem alât ve edevat ve malze» menin 10/8/933 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan münakasa sında talibi tarafından kayit ve şarta bağh teklifte bulunduğun dan reddedilerek müzayede, münakasa ve ihalât kanununun 18 inci maddesinin C fıkrasına tevfikan pazarlıkla mubayaasına karar verildiğinden istiyenlerin şartname ve listelerini Ankarada Vekâlet Içtimaî Muavenet Umum Müdürlüğünden ve tstanbulda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünden beş lira mukabilinde almalan ve ihale tarihi olan 31 ağustos 933 perşembe günü saat on beste Ankarada Vekâlet binasmdald mahsus komisyonda. hazır bulunmalan ilân olunur. ' {4360), lstanbul Ziraat Müdürlüğünden; Kullanılmamiş muhtelif kuturda 931,5 kilo halat ile bir makine kayısı bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin nümunelerini görmek için idaremize ve iştirak için de ihale günü olan 13 eylul 933 çar samba günü saat 16 ya kadar pey akçesile Defterdarhkta Ziraat müzayede komisyonuna müracaatleri. (4309) yıkıyacak yer 4 Hademe ve emirber odası 4' Dersaneler «her bölüğe elliçerden sekiz dersane» 8 Yemekhaneler «her biri yüz talebeye mahsus» 4 Koğuş «her biri elli talebe için, karyolalar iki katlı, birisi kumandanlık kadro ve efradı için 9 Küçük zabit talebeleri için halâ «yansı üst katta koğuşlara yakın olacaktır 32 120 beygir istiap eder ahır 1 100 neferlik bir koğus 1 Kapalı manej yeri «12 hayvana göre» 1 6 Aşağıdaki kısımlar polis ve jandarma mekteplerinde müçterek olup binanın ortasmda ve her iki cihetle irtibatı bulunmak üzere yapılacaktır. A Konferans salonu «Talebe alacak kadar büyük ve projeksi • yon tertibatını havi» B İdman ve iskrim salonu. C Kantin. D Umumî gazinc E Çamasır yıkama ve kurutma yeTleri. F Otomobil ve araba konacak sunduurma. G Şufaj tesisatı: Kalorifer dairesi, kömür deposu, kaloriferçi odası. H Elektrik dairesi. t Telefon santral dairesi. 7 Müşterek iki bina için en çok «600,000» lira sarfedilecektir. 8 Binanın 1/100 mikyasında her kata ait plânlarile umumî maktaı ana cephelere nazarari ufak mikyasta manazırı nihayet 933 senesi eylulünün on beşine kadar «Ankarada Dahiliye Vekâletinde inşaat komisyonuna» bir rumuzla gönderilecek ve rumuza ait izahat vejnuvazzah adrec kapah zarf içînde bildirilecektir. 9 Plânlar mütehassıs bir heyet tarafından tetkik olunacak ve birinci gelene 3000 lira, ikinciye 500 lira mükâfat verilecektir. 10 Arsanın plânı ve fazla malumat için «Ankarada Dahiliye Vekâletinde insaat komisyonuna» müracaat olunabilir. (4356) den bir vesika idi. Esasen ziyaret • çiyi alacakaranlığın arasından tanımiftı bile. Bırak, girebiKr... Ibrahim Beyin avukatı... Baksana elLnde müdiir beyin imzalı tezkeresi var!.. Nöbetçi asker koynundan ko • caman bir anahtar çıkardı ve karanlıkta kilidün deliğine uydurma ğa uğraşırken avukat bağırdı: Haydi aslanım, elini çabuk tut... Mesele çok müstacel... Nöbetçi sert bakışlarmi şapkalı adama çevirerek: O kadar çok acele ise biraz daha erkenden gelivereydin.. Mehm«t Efendi kibrit çakarak nöbetçinin, anabtarı bir an evvel deliğe sokmasına yardım etti. Ağır demir kapı gıcırtılarla açıldı. Mehmet Efendi, avukatı: Buyunm efendim, buyurun... Diye istikbal ederken, nöbetçi de kapının kilidini gürültü ile tek rar çeviriyor, üzerlerine kilitliyor. Mehmet Efendi önde, M. Kar neci arkada koridorun losluğunda seri adımlarla ilerliyorlar. Mehmet Efendi: MaJıkumun son arzulannı mı almağa geliyor»unNız, yoksa idam sehpa»ının önünde metanetini mu • hafaza etmesini tavsiye etmeğe mi? Size ne? Yok, yani... Son arzucunu ben bizzat aldun da. Ne gibi? Yoo... öyle »ıriar vardır ki, insan iki saat sonra idam dahi edilecek ohva ifsa edemez!.. Acayip!.. O halde idam seh pastnm önünde metanet gösterme • »ini tavsiye edeceğhn.. Ona da lüzum yok çelebi! O öyle metin ki, beyhııde çene ça Iacaksınız... Ya!.. Dsmek ki cesaretin • den bir şey kaybetmemis! Evet... Geceyansındanberi mükemmelen uyudu. Lâğım faresi gibi sesler çıkararak uykusunun arasmda bağınp çağıran öteki mah I ADAPAZARI TÜRK TİCARET BANKASI Merkezi: Adapazarı istanbul şubesi: Yenipostane karşısı Tel. 22042 Ihtiyat a k ç e s i : 13O9OOO Sermayesi: 1,200,000 ŞUBELERİ BANDIRMA BARTIN BİGA B1LECİK BOLU BOZUYÜKBURSADÜZCEESK1ŞEHİRGEMLÎK GEREDE GEYVE HENDEK İZMİT KARA MURSAL KÜTAHYA MUDURNU M. KEMAL PAŞA SAFRANBOLU TEKİRDAĞ YENİŞEH1R Müsaît şeraitle mevduat, havale kabul eder Tahsile senet alır ve ikraz muamelâti yapar Mevduat faizleri müdiriyetle görüşülerek tesbit edilir. Kumusyon ve Ticaret kısmı her nevi emtiai ticcüiye satışına delâlet eder. Sigorta yapar. Telefon 23623 kumlardan nekadar farklı .. Mehmet Efend1;, Ibrahim Beyin höceresinin kapısınm önünde dur . du. M. Karneci: Haydi, çabuk... Açmız kapıyi! dedi. Buyurun!.. Ağır kapı aralandı .Mehmet E . fendinm işareti üzerine Osman E fendi dışarı çıktı. Avukat girdi ve ellermi sürat ve «amimiyetle mahkuma doğru uzattı: II Mısırın pamuk Kralı olan tbra him Pa*a, Opera tiyatrosunda beş senelik artistlikten sonra konser vatuvann yıldızı mertebestne çı fcan ve sahnenin ışık ve alkıslanna Nilin sularını tercihte tereddüt et miyen güzel Matmazel Rozin Mı«. resal ile Fransanm Kan şeh»inde 1880 senesinde evlenmişti. Neş'e »ine payan olmiyan mes'ut ve nikbm paşa, kansının hamile kaldığı m Londrada haber almca derhal fu kabloğramı çekti: «Hayatım Rozin; şayet bana bîr erkek evlât ibda edwseniz, onu tam bir garpli gibi böyütüriiz.» AUe i«mi Rozin Mareşal olan Madam İbrahim Pasa, sahne zaferlerine, ihtiyar terzidıte, çocukluk arkada«larma ve gençlik çapkınhk. larma veda ed'erken hiç te teessür duymamıştı... A*U ve zengin Mı sırhmn baba olmak zevk ve arzu • lannı tatmin etmek içm elnıden geleni esirgemiyordu. 6 nisan 1881 senesinde, ramazanın tam on be »inci günü, Roda adasındaki »araylarutda, bir erkek evlâtları dünyaya geldi Nes'esinden dünyalara nğamı * yan mes'ut baba, bu doğusn müna sebetile Ingiltere saray Kralisinin re*mî ebe doktoru profesör Vilyan Varbüri ile, Pam Tıp Akadenminin meşhur ve maruf nisaiyecisi doktor Lösarmolü seferber etmisti. (Mabadi Âşkın Kudreti Mehmet Efendi, dinleyiniz beni; manın hayattan n&sibi iki •a&tçige bil« inhisar etae, öyle sırlar varthr ki ifşası gene caiz de JildV Affedersiniz beykn Sizi sor • yuya çekmek haddrm değil. Anc&k, bir kadtna gonderilmek üzere yazdığııuz mektubu bana emniyet et mek suretile hakkırada teveccüh ve Rimat gosterdiğmiz için, böyle bir feyi sormağa cesaret ettim, yok sa... Hayır hayır, Mehmet Efendi, •ixe emniy«ttm vardir. O kadar ki, tnektubu açık olarak verdim. Emniyetinizi »uiistnrfcal etrai • yeceğime inanvnz. Birdenkire kapı vuruldu. Meh • met Efendi açınca kaifuına Oa • man Efendi çıktı ve yavaşça kulağma: Mebmetî.. dedi. Koridbrun ucunda nöbetçi birisîfe kavga ediyor. Sen burada kal... Ben gidip baJcaynn. Mehmet Efendi odadan çıkar • ken aeri adimlarla gürüitünün geldiği noktaya, demir parmaklıkh kapıya doğru gidiyor. Nöbetçi ne • fer, gard'iyanı gorünce sordu: Bana bak... Bu çelebi içeri ghmek i*tiyor? Mehmet Efendi kapıya yaklasıyor ve demir parmaklıklann ara •mdan nöbetçinin uzattığı kağidı alıyor. Sönük lâmbanm altında okumağa çalısıyor. Hapisane müdarümm unz&ftinı taşıyan ve Ja&milinin görüsnkesine müsaade e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog