Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

24 A£ustos •Cttmhuriyet' Yeni kontenjan listeleri Teşrinievvelden itibaren tatbik edilecek olan 6 aylık listelerin metni hî baldırlık (yalnız bu dahfldir), 403, 412, 415 her nevi balıkağlan (yalnız bu dahildir), 416, 417, 421 a.1, 424 hortum, makine kolanlan, kartlar, bant halinde tasir bezleri, tasir torbalan ve kovalar (yalnız bunlar dahfldir), 4 2 5 vagon ve mavna örtüleri (yalnız bunlar dahildir), 440, 441, 442, 443, 444, 445, 448 eldiven, kasıkbağı, idrar torbalan, buz keseleri, her nevi prezer Kontenjan kaydile mukayyet olvatif, erozik, jüverizatör lâstikleri, sı maksızın ithal olunacak esya nnga, puarlar, sünger, yastık, yatak ve listesidir. tababette müstamel alât, müvelIidüL (Rakamlar tartfe numaralartdv) humuza lâstik balonlan ve hasta ya . 17, 23 a. şekersiz teksif edflmiş süt taklannın altma konacaL lâstikler, i • (yalnız bu dahildir), 23 b. şekerli tekrigatör kanüDeri (ebonitten) siringa tif edflmis süt (yalnız bu dahildir), 23 uçlan, lâstik parmaklık, sıcak su mahe. »ekersiz toz sü» (valnız bu d&hil fazası, sondalar, ameliyat önlükleri, lâsdir), 25, 29, ittearin (yalnız bu da tik biberon supaplan, enema şiringası, hüW), 30, 31, 32, 33 a., 43, 44, 45, tababette ve baytarlıkta müstamel sa. 47 b., 4 8 b., 51 a. fıldişi (yalnız bu ir edevat ve contahk lâstik ve halkadahildir), 54 a. 1, 64 a. (kabulü mu lar (yalnız bunlar dahildir), 449 tenis vakkat •Kiretile). 64 c , 65 a. balmumu, toplan, futbol lâstikleri, lâstik tıpalar yaprsk halînde ve ıstampah olanlar (yalnız bunlar dahfldir), 456 dökiim (yalnız bunlar dahildir), 65 h. dişçi cü kumu (yalnız bu dahildir), 459 (yalmumu, kundura cilâ mumu (yalnız bunmz hazırlanmış sun'î değirmentaşı), lar dahildir), 66 a.b.d.h., 66 c. şiseler 462, 463 mehenktaşı (yalnız bu da • uzerrre konan jelâtio kapsüller, ed hfldir), 464 sanayide kullanılan her viye vaz'ma mahsus jelâtinden mamul şekilde süngertası (yalnız bu dahildir), kapsülier (yalnız bunlar dahildir), 466, 4 6 7 c. büyüklerhnizin heykelle67, 68, 69, 71 a., 7 2 c.1,2, 7 3 c.1,2, ri (yalnız bunlar dahildir), 468, 471 79 makinelerde müttamel sahtiyan tasfiye toprağı, kaolm, Feldspat ve a (yalnız bu dahildir), 89, 90 »ırun (yal tes toprağı (yalnız bunlar dahfldir), nız bu dahildir), 97 a.b., şevyot (yal476 a. toz halinde zımpara ve kar nız bu dahildir), 9 8 merinos (yalnız borandon (yamız bunlar dahfldir), bu dahfldir), 100, 102, 108 a. nak 476 b., 477 a. asfalt, bitümen (yamız liye şirketleri içm at kılından men • bunlar dahildir), 477 b. levha, toz ve sucat (yalnız bu dahfldir), 112 yfin yaprak halinde aspest (yalnız bu daden bant halinde tasir bezleri ve torhildir), 477 h.v, 479, 482, 485 porbalan, makine kolanlan, kartlar (yalselen havan ve kapsuller (yalnız bunnız bunlar dahildir), 115 b.c.d, 125 lar dahfldir), 486, 487 d., 489, 4 9 0 a.l, 126 şaüka taslağı (yalnız bu daalelhiâk makine aksamı, eczacı kavahildir), 129 b., 130, 131 132 a. bünozu, merhem vazolan, küvetler ve ret ve şap iplikleri (yalnız bunlar datababette kullanılan malzeme (yalnız hildir), 133 b . c , 144 varis çoraplan, bunlar dahildir). 492, 493, 494 «.1,2 «ıhhî korsalar, susnansuvarlar (yalnız biberon, damlalık, şişeler, sterilizasyon bunlar dahildir), 159 b. patates unn şişeleri, ilâc koymağa mahsus cam kayalnız bu dahildir), 162 tapyoka (yalpaklı veya kapaksız toz ve tnayi stşenız bu dahildir). 164 a. (nisasta ımıstesna), 165, 166, 167, 169, 170 b., leri (yalnız bunlar dahfldir) .494 b.l, 495, 504, 506, 507, 508, 509, 510 a. 1 7 3 , 1 9 7 c , 208 b. kafeini alınmış kahsun'î göz, mensucat ve sanayi levazımı ve (yalnız bu dahildir), 210, 211 a.b., ve plâstik esya fabrikalarmda müstamel 228, 234 b. tababette müstamel ve cam taşlar (yalnız bunlar dahfldir), kodekse uygun tıbbî toz sabun (yal513, 514, 515 a.b. (yaînız sanavî fen.z bu daföTdîr), 234 c , 2 3 ^ a., 2 3 9 vazınu olduğu takdirde), 515 c.d. u • a.b. tarçın, karanfü (yalnız bunlar dacu lâstikli ve lâstiksiz damahklarla vanhildir), 2 4 0 a.b., 2 4 1 , 2 4 2 («nason tuzlar, şiringa, cam küvet, irigator ve müstesna), 244, 245, 2 4 7 galanga (yalnız bu dahildir), 248, 249, 250, kanulleri, kraşuar r e nrimıar, balon, erlenmeyer, huni, dereceli derecesiz, 81251, 261 (yalnız sanayide kuHanılançüler, havan, fröz kadehi, pipet ve teelar), 262, 263 a., 264, 266 a.l .2, 268, rube tfipleri, biberon ve sterilizasvon 269, 271, 272 b.e. kınnızı nebatî ve şişeleri, damlalık, memeden süt çek kök boyaiar (yalnız bunlar dahfldir), mek îçin her nevi emzikler, lâstikli ve 273, 274, 275, 276 d.h. debagat hulâlâstiksiz, ve sanayi levazımı olanlarla salan ve debagat müstahsilleri (yamre matbaacılıkta kullanılan cam bilye (yaL bunlar dahildir), 277 a. zaınkı arabî (valnız bu dahildir), 277 c , 277 b., nız bunlar dahildir), 516, 517, 518, 519, 521, 523 a.1.2, 523 b.l tıbbî ja'apa (yalnız bu dahildir), 277 v.z.h., müstahzarlara ah yazılı yazısız, bo 277 t. grom kopal, gom styraks, elemî (yalnız bunlar dahildir), 279, 280, yalı boyasız kapsuller (yalmz bunlar dahfldir), 523 b.2 (yalnız teneke), 281 a., 281 c. pom«* vazonlannm kapaklan (valnız bunfer dahÜdrr), 2 8 4 524 a.b., 527 tel halat (yalnız bu dahfldir), 528 a. kaba zmcir (yalnız bu c.1,2,3,4, 288 a. rende talası (yalnız yumurta ambalaîı icin), 289, 2 9 0 , dahfldir), 528 b.2, 529 d2 icerisin den tecrit edilmis fralvanizli elektrik bo294 a.b., 295 ağactan her nevl do rularî (yalnız bunlar dahfldir), 535 kuma tezeâhı ve aksatnı. (yalnız bunb.l vantilâtörlü ocaklar (valnız bu da. lar dahildir), 296 b., 299 a.b. ağaçhfldir), 538 a.b.h.v., 538 d. el aletî tan ve ağaç cevizlerinden mamul düg(ziraat aletleri müstesna), 540, 545 a. me (yalnız bu dahildir), 300 şapka 545 b. bahk igneleri (yalnız bunlar dakalıbı ve kundura fabrikalan içîn yayhfldir). 546., 548 a., 550 a. 1. b., lı sablonlar (yalnız bunlar dahildir), 551, 5 5 2 b. çikolata kalıplan, ma • 301, 302, 304, 305 a.b., 305 c.d. her denlerde kullanılan emniyet lâmbalari, aevi tapa, mürettep ve gayrimürettep, yazı makinesi şeritlerini sarmağra mahcan kurtaranlp.r (valnız bunlar dahü sus kutu ve makaralar, tıbbî mü*tahdir), 305 h.; 307 a.3, 307 b., 307 c , zarata ah boyalı boyasız teneke kutu 307 d.3.4. Jiş fırçalan, cerrahhğa ait ve kaolar ve alelumum kaolar ve sişe tırnak fırcalar (yalnız bunlar dah3 dlr), 308, 311 a.. 312, 313, 315, 3*6 kapsülleri, şofvantr, Srigator, küvet, kraşuar. ürinuar, emave ölcüler. soa . kC<e, zcmbfl (valnız kahulü muvak . tul (vamız bunlar dahildir), 553 «., kat stırtile). 320 a.. 323 b., 3 2 4 a., 554 b.c, 555. 556 a., 558 a.d., 558 327 a.b. sellofan kâsndı ve mamulâh. c. altm yaldızh bakır tel (yalmz bu (yalnız bunlar dahildir), 328 a., 331 süzgec kâğıdb (valntz bu dahildir), 332, dahfldir), 559 a.l.2.b.. srramofon nlâk matrisleri fvalroz bu dahfldir), S69 a. 333, 334 parafinli kâğıt ve saire, matb.cd., 569 h. smaî ve bbbî müstahzarbu olanlar da dahildir. (yalnız bunlar lara ah boyaîı bovasîz kutular, kapakdahildir), 336 b. hendese kâğıdı (yallar ve a!e\*mum kanîar, sişe kaosül nız bu dahildir), 337 bir yüzü boyali, leri, şofvantr, îrfeatör.. kuvet, kra vernikli veya yaldızh kâğıtlar ve ırrii feuar, ürinuar, emave olrüler ve spaHil ceilit kâğrtlari. (yanız bunlar dahildir), (valnız bunlar dahHdir), 570 b., 573 341 c. cilâsız adi mukavva, oluklu vea.b. pasta ve krem tüpleri ve tıbbî müs. ya düz (yamız bunlar dahildir), 342, tahzarlara ait yazılı vazîsîz, boyalı bo 346 c. (yalnız masuralar dahfldir), yasiz kansüller (valnız bunlar dahil 348, 349, 350, 351, 354 b. matbu nodir), 574 b.d.h., 575. 576 a.b. pasta ta (yalnız bu dahfldir), 355, 357 a. ve krem tüpleri ve tıbbî müstahzarlara kâğıttan çhnento torbalan ve meyva. ait vazılı vazisız, boyalı bovasız kao lann ağaçta iken kurttan muhafazasî süller (vamız btınlar dahildir^, 577 b. Içîn kesekâğıtlan (yalnız bunlar dahil d.h., 578. S79 a.b. Dasta ve krem tüodir), 358, 359 b., 360, 361 b. ticaret Ieri ve tıbbî müstahzarlara ait yazılı ve sanayi esyasmı markalamak icin çı • yazisiz, boyalı boyasız kapsülîer (yaL karhna usulile imafl olunmuş fabrika ıriz bunlar dahildir). 580 a.b.d.h., 581, alâmeti farikası (yalnız bunlar dahil d h ) , 366, 367, 368, 370 b.c, 372 pa 583 b., 584 a.K, 58R a.b.2. 586. 587 a., 591 a., 594 c , 595 b.. 597, 598, muktan ağ imaline mahsus iplikler ve 602, 603, 604, 605, 607 a.b.cd.2, sicimler (yalnız bunlar dahildir), 375 608, 609, 610. 611, 612, 613 mik pamuk ip, halat (valnız bunlar dahil. roskop (yalnız bu dahildir), 614 RÖZdir), 376, 387 yazı makineleri şeridi lük, pertavsız, ve stereoskop (yalnız imaline mahsus bant halinde serit (yalbunlar dahfldir), 617 b. yalniz tıbbî, mz bu dahfldir), 389 pamuktan hortum, 3mî, havadis ve aktüalHe filimleri damakine kolanı, tasir torbalan ve bant halinde tasir bezleri ve kartlar (yal • hildir, 620, 621, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 632 a. 636 a.c, 648 b., mz bunlar dahfldir), 392, 3 9 3 a. A . 653 a., 654, 6 5 5 tarifenin 648 den merikan bezinden dikilmis dikiş pat ronlan (yalnu bu dahildir), 398 nh. 653 üncü maddelerin# kadar mezkur makineleri aksamı (y&fnız bunlar daöniimüzdeki tesrinievvelden itiba • ren mevkii tatbika konacak olan yeni altı ayük kontenjan listelerinin Resmî Ceridede intisar ettiğini bildirmiş. hu lîstelere ait 17 maddelik karamameyi de aynen yazmıstık. Bugün yeni 1Uteleri dercediyorut: ÎÖ1232; Galatasaray atlet ve futbolcuları "A,, listesi Galatasaray birinci futbol takı mımn geçenlerde Bursada yaptığı maçtan sonra Galatasaraylı atlet lerin de Bursalı atletlerle karşılaşmalan kararlaştınlmıştı. Galatasaraylı atletler bu sabah hfldir), 667 d.h., 669 a.c, 671, 675, Nilüfer vapuru ve Mudanya *ari 677, 679 d., 680, 681, 682 a.b.l;c.h. kfle Bursaya hareket edecekler v., 683 a.b.l;c.h., 687 deniz mahsulâ. <fir. tı saydı için her nevi merakip ve vesaDiğer taraftan Eskişehire ve o it (yalnız bunlar dahfldir), 688 a. deradan Konyaya giderek birkaç maç mirden salapurya, mavna ve saire (yalyapmıs olan Galatasaray B futbol mz bunlar dahfldir), 6 8 9 müteharrik takımı da bu aksam Sirkeciden hakapaklı dubalar ve saire (yalnız bun reket edecek olan Domlupinar vapular dahfldir), 6 9 0 sabih vinç ve tarak rile Samsuna gidecektir. gemileri (yalnız bunlar dahildir), 691, 30 ağustos Zafer bayramı ve 1 692, 693, 695 b.c.h.v., 696, 697 Türk eylul cuma günlerinde Sarasunda kırmızısı yagı 'yalnız bu dahildir), 698, iki maç yapılacaktır. 699 Liğnit kömürü mumu (yalnız bu dahfldir), 700 b. mavi ve ombra (yal nız bunlar dahfldir), 702 a.b.c.h., 702 tstanbul mıntakası denizcilik hed. (utrmer dahil, müstahzar mavi ça • yetinden: msşır boyası harirtir), 703 a.c.h. mattkinci kürek teşvik müsabakaları baa ve çııi rnürekkebi, resim boya • 25 ağustos cuma günü saat 10 da lan (yalnız bunlar dahildir), 704 a.l, Kırkulesi parkı önünde yapılacak2,3;b.l,2, müstahzar madenî boyalar (yalnız bunlar dahfldir), 705 ağaç a . şısı macunu (yalnız bu dahildir), 706, 707, 709 a.b. matbaacılıkta ve deba • g&tte kullanılac müstahzar vemikler Moskova 23 (Hususî) Eylul (yalnız bımlar dahildir), 710, 711, İspanyol millî takımı 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, iptidasında 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, Rusyaya gelecek ve 12 eylulde Mos726, 727, ??«, 729, 730, 731 b., 732 kovada ilk maçı yapacaktır. b., 733, 734 b.c, 735 b., 636, 737 a. c.d.. 738, 739 b.c.d., 7 4 0 b., 7 4 1 , 742, 743, 744, 745 b.,746, 747, 748, Birinci sahifeden mabat 749 a.b.c. 750 b., 751 b., 752, 753, makamı tarafından karşılanmıştır. 754, 755, 756 b oksijen (yamız bu M. Heryo Yalovada evvelâ Gazi çiftdehildir), 757, 758, 759, 762, 763, liğini ziyaret etmis, orada kahvalb et 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, tikten sonra banyolan gezmiş, 12,30 da tstanbula dönmüştür. Misafirimiz dün 778, 779, 780, 781, 782, 784, 785, 786 ,787, 788, 789, 790. 791, 792, öğle üzeri tstanbuldaki Fransızlar tara . fından Ünyon Fransezde şerefine ve 793, 794, 796. 797 a., 798, 799, 800, rilen ziyafette bulunmuştur. 801, 802, 805, 810, 812 b.c.d.h.v., M. Heryo ile İstanbula gelen Fransız 813, 815, 816, 817, 818, 819, 820, meb'us ve âyan azalannın ve Fransa se821, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 931, 832, 833, 834, 835, 836, fareti maslahatgüzan M. Barbiyenin hazn bulunduklan bu ziyafette Unyon 837, 838, 839, 840, 841, 842» 843, 844, 845, 846, 847. 848, 849, 850, Fransez müdürii M. Legof bir nutuk irat ederek M. Hervovu selâmlamış, sa851, 852. 853 a. trikloretilen (yamız bık Fransız Başvekili de buna kısa bir nubu dahfldir), 853 c , 861 1 kaynakta tukla mukabele ve teşekkür etmiştir. müstamel çubuklar, 2 asetonda e. Misafirimiz bu öğle ziyafetinden sonritflmiş seüüloit, 3 çümüs yaldızh nikel ra otomobille Karahöye inmiş ve oratel yuvarlak. 4 dokuma tarağı imalindan bir muşla Kadıköyüne geçerek Sen de müstamel rulo halinde galvanîzli Jozef Fransız lisesini ziyaret etmiştir. înce demir. Fransız sefareti maslahatgüzan M. Barbiye dün gece Beyoğlundaki sefa ret bmasında M. Heryo şerefine bir akSıhhat ve Içtimaî Muavenet Vesam zivafeti v«rmisbV. Ziyafette M. Heryo ve arkadaşlan, killiğinin emrindeki eşyaya ait Hariciye Vekflimiz Tevfik Rüştü, Hapozisyonlar ridye Vekâleti umumî kâtibi Nu 234 d. bbbî sabuniar (vamız bun . man Rifat, tstanbul Valisi Muhittin, lar dahildir). 745 a., 760, 783, 803, 806, 807, 811, 814, 852, 823. 853 Vali muavini Ali Rıza Beylerle îstanbuL da bulunan sefirler ve sefarethaneler a.b., 854, yaralılarm ilk te erkânı bulunmuştur. davisme mahsus olan haro paket* naM. Heryo bugün öğeden sonra sa mı altmdaki sargılar, denikotizan âlet at döVUe Rus bandıralı Çiçerin vapu leri ve mayfleri. rile Odesaya hareket edecektir. thtar: Gümrüklü veya gümriiksüz posta fle gelecek olan serom. an ve bbbî müstahTarat nümiTne'eri Sıh. hat ve tctimaî Muavenet Vekilliğinin fstanbulda meydana çıkanlan fi rr.üsaadesile ithal ed''n. rarî Yunan emlâkinin Muhtelit Mü badele Komisyonunun kontrol ve tas . dikmdan geçtikten sonra bir komisyon Siparişinden evvel Vekillikler marifetile satılığa çıkanldığı malum dur. Ziraat Bankasmda çalışan bu koden alınacak müsaade üzerine misyon tarafından teşrinisanidenberi kontenjan harici ithal olunacak 800 küsur bin lirelık emlâk satılmış esya listesidir. br. Gümrük ve tnhisarlar Vekilliğinin em< Komisyon yeniden 240 bin> liralık rindeki esyaya ait pozisyonlar: emlâk satışmı vapmak üzeredir. Di 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, ğer taraftan İstanbuldaki metruk ve gizli Yunan emlâkini tesbit ile mes . 221, 222, 253, 254, 255, 257, 303, gul bulunan komisyon da mesaisine 339, 340, 476 c , 630, 632 c , 635, devam etmektedir. Bu komisyon Ba 637, 638, 639, 642, 643, 644, 645, kırköy mmtakasında veniden 4 0 bin 646, 647. liralık kadar gizli emlâk meydana cı Ziraat Vekilliğinin emrindeki esyaya karrustır. Muhtelit Mübad^le Komis yonu tarafından sabs komjsyonuna valait pozisyonlar: nız tstanbuldan daha birkaç bin par . 116, 71 c , 151, 152, 153, 155, 223, 256, 258, 259, 364 c , 538 d. ... (yal ça emlâk devrjdileceği anla.'ilmıshr. Irak sefiri meselenin içyüzünü anlatıyor muhabiri yazıyor: «Irak hükumetine muhalif Asuri hîri» tiyanlanmn gayrimuntazam Kürt z«bıtası tarafından katliâm edilmesi üze • rine zuhur eden buhranm izalesi içm İngfltere hükumeti tarafından ittihaz olunan ilk tedbir şudur: Irak hükumeti ta* rafmdan hudut haricine çıkanlması ka rarlastırılmıs olan Asurilerin pabiği ve lideri Mar Şinun ile pederi ve biraderl Fransız gazetelerinin neşriyatt bir İngiliz askerî tayyaresile Filistine Fransız gazetelerinden Le Jurnal «Inakledilmişür. raktaki katliâmlardan iki ders» serlevBağdattaki İngiliz maslahatgüzan Ahası altmda neşrettiği bir başmakalede suri patrikinin ikameti için kendisme diyor ki: Kıbns adasmm gösterilmiş olduğunu «Mezunen memleketinde bulunan Irak hükumetine bildirmistir. Bağdattaki tngiliz büyük elçisi Sir HamBağdada alelâcele avdet için emir afris İngfliz Başvekili Mister Makdonalt. lpn İngfliz sefiri d»Ki tayyare fle oraya la görüştükten sonra alelâcele memurigidiyor. Irak Kralı İngiliz sefirinin gel * yeti basına gitmiştir. Suriyeye itica eyledikten sonra bu • mesine intizaren tsviçre seyahatini te» raya ailelermi getirmek ve Fransız man htr etmiştir. tngiliz sefiri Bağdada dönerdönme* dası altmda yerleşmek üzere tekrar IraKral Faysal ile görüsecek ve katliâm ka dönen Asurî ve Gildanilerin takli . h.'kkında tam bir surette tahkikat ya • âm edilmesi hâdisesi kolay kolay kapapılması ve müşevviklerin lâyikfle teczinacak değildir. ye edilmesi lüzumunu ve ehemmiyetmi Kral Faysal hükumeti Asurilerin dibildirecektir. Bundan baska tngiliz se nî ve dünyevî reisi bulunan genç patrik firi Asuriler ile mevcut ihtilâfm halli için Mar Şinunun hudut haricine çıkarmak her veçhfle yardım etmeğe ye bunlarm suretile yeni bir haksızlık daha irtikâp müstakbel saadetine çahsmağa haznr etmiştir. bulunduğunu Kral Faysala anlatacak Irak hükumeti Cemiyeti Akvama kahr.» bulünden iki ay sonra müdafaasız ku çük bir mflleti takip ve tazyik ettiğin Irak sefirinin beyanatı den Cemiyeti Akvam mecUsince hesap Irak sefiri Emir Zeyit Hazretleri vermeğe davet edilmiştir. Irak hüku dün gazetecilere şu beyanatta bulun • meti bu hareketile Cemiyeti Akvama muşlardn* : duhul beyannamesinin îkinci maddesi « Irakta son günlerde vuku bulaa ile Cemiyeti Akvam misakının yirmi üAsurilerin isyanı, Irak hükumemun H . çüncü maddesini ihlâl etmiştir. fa'haz ettiği seri ve kat*î tedbirler sayeŞunu da söyüvelim ki Baedat hüku. smde bastınlmış ve asayiş tamamfle iameti bu işte kabahatli olmakla beraber de edilmiştir. bu facianm mes'uliyeti yalnız bu hükuBazı ecnebi gazetelerinde neşredilen mete ait değildir. katliâm haberi kat'iyyen doğru değilSimdiki vaziyetin sebepleri arasm dir. Hükumet kuvvetlerile asfler arasnv da evvelce işlenmiş iki hata da vardır. Birinci hata, Türkyie ile sulh mu« • da vuku bulan mosadenn»ler esnastnda, çocuklarla, kadm ve ihtjyarlara hiçbir hedesi yapılırken vaktfle Asurilere v«. tecavüz vaki olmamışhr. dolunan Hakâri arazismm Türkiyeye verilmis olmasıdır. Bu suretle Asuriler Asurilerin ekseriyeti hükumet tara » kendilerinin kadim düşmanı Kürtler a fmdadır. Bunlar emniyet ve asayişi murasında dağılmak mecburiyeti karşısında hafaza etmekle filen hükumete yardım kalmışlardn*. etmişlerdir. tkmci hata tngflterenm Irak üze Asilerin aileieri tarafından tahliye rindeki mandayı nabemevshn bir suretedflen bazı yerlerde husule gelen ufakte refetmesidir. Halbuki Irakm Cemi . tefek hırsızıklar ise ehemmiyetten ari yeti Akvama girecek derecede tekâ olup sirkat edflen esya sahiplerine iade mülü haiz olmadığı pek meydanda idi. veya tazmin edilmiştir. Buna mümasil Bu hatalarm verdiği neticeler dersi ibvukuata bu gibi fevkalâde ahvalde da. ret olmalıdır. ima tesadüf esdilebflir. Metruk bazı kaCemyeti Akvam medisi Irak hükuriyelerde görülen yangmlar dı zikre metini şiddetle takbih etmek ve veza . değr^<vecek kadar ehemmiyetsiz ve azifini hatırlatmakla iktifa etmemelidir. dır. Bundan husule gelen maddî zararCemiyeti Akvam Asurilere emniyet içmlar, her köyde birkaç Irak lirasını teca. de yaşıyacak millî bir yurt bulmalıdır. Cemiyeti Akvam meclisi şuna da dik vüz ehnemektedir. Asayiş, memleketin her tarafında iakat etmelidh ki mandalar meselesi tekde edilmis ve muhtelif noktalarda yeni rar mevzuu bahsolduğu zaman Suriye üzerinde Fransız mandasmın rePme tes. yeni karakollar ihdas edilmiştir. Asi lerin, Irakta ailelerine muhtelif muavene olanlan bunun doğru olmadığma ikna ebnelidir. netlerde bulunmak üzere bir takım yardım komsiyonlan teşkfl edilmiştir. Irak tecriibesi ispat etmiştir ki bazı ihtiyatsız hareketler pahalıya maloluAsilerin sebebiyet vermek istedflc . yor.» leri çok kanlı hâdiseler Irak hükumeti • tngiliz gazetelerinin neşriyatt nin kat'i ve şedit tedbirlerile bertaraf edilmiştir.» Deyli Heralt gazetesinin diplomasi Birinci sahifeden mabat ı Türkiye ve Irak hudutlannda iskân et mekle bu gibi kanlı hâdiselere sebebiyet verdiklerini ımubnamalıdırlar. İngfliz ve Fransız gazetelerinin Asu rî meselesi hakkmda yazdıklanna inan. dığımız için değfl, takip ettikleri siyasete bir nümune ve misal olmak üzere, asağıya naklediyoruz. Iraktaki Asurilerin katliamı meselesi Körek teşvik müsabakaları Ispanya millî takımı Rusyaya gidiyor M. Heryo bugün gidiyor "F,, üstesî Firarilere ait emlâk "V,, Listesi Cdmhuriyet Merkez Bankasının yeni binası nız ziraatte müstamel olanlar), 622, 631, 650, 664. İktısat Vekilliğinin emrindeki es yaya ait pozisyonlar: 203, 208 a., 213, 481 c.d., 520 a. .. (yalnız tel fabrikalannın iptidaî maddeleri ve kangal halinde olanlar da hildir), 529 a., 634, 648 a., 649, 651, 652 (yalnız elektromotör ve dinemo dahfldir), 653 b., 656, 657, 658, 659, 661, 666, 694 b.c.2, 695 a., 745 a. Millî Müdafaa Vekîlliğinm emrindeki eşyaya ait pozisyonlar: 640, 641, 678. Maliye Vekilliğinin emrindeki eş • yaya ait pozisyon: 352. (Yartn devam edeceğiz) Beşiktaş Dikiş yurdunde sargi açılacak Balatasaraydaki resim sergisi kapanıyor Güzel San'atlar Birliği resim şu besinden: Galatasaraydaki sergi 25/8/933 cuma günü akşam saat 19 da kapanacaktır. Eser teşhir eden san'at • kârlann 2627 inci günlerde saat ikiden beşe kadar eserlerini almaları rica olunur. Besiktaşta Akaretlerdeki Türk Hanımları Dikiş yurdunda eylulün onuncu günü imtihanlara başlanacaktır. On bir senedenberi memleketi mize yüzlerce san'atkâr yetiştiren bu kıymetli müessesede son senelerde dikiş ve biçki derslerine ilâveten sapkacılık ve sapka tezyinatı ders leri de gösterilmektedir. Bu suretle mektebi ikmal eden talebe, tam bir san'atkâr olarak çıkmaktadır. tmtihanlar Maarif Müdiriyetin den gönderilecek bir mümeyyiz heyeti huzurunda yapıldıktan sonra 15 eylulde yurtta bir sergi açılacak ve bu sergide talebenin bir senelik mesai sarfile vücude getirdiği isler teshir olunacaktır. Anltarada yapılan Cumhuriyet Merkez Bankası binasının inşaatı bitmiştir. Binanın küşat res mi Cumhuriyet bayramında icra olunacaktır. Resmimiz Bankanın yeni binasını göstermektedir. Yüksek Ziraat Mektebinin talebeleri Kaçakçılıktan mahkum olan Hiddae Paşa değildir Geçenlerde Anadohı Ajansı Mı»ırın sabık Tür^kiye sefiri Hiddae Pasanm afyon kaçakçılığıı*d'an üç sene hapse mahkum olduğunu bil dirmişti. Tahkikatımıza nazaran mahkum olan Hiddae Paşanın kendisi değil, oğludur. Elhnizde olmıyan bir sebeple vuku bulan bu hatayı tashih ederiz. AÇara (Hususî) Yüksek Zi raat mektebine girmek için bir senedenberi Gazi çiftliğinde staj gören talebe stajlannı bitirmislerdir. Çiftlik müdiriyeti, besi kız olmak üzere 45 taiebeden mürekkep elan «tajiyerler şerefine bir ziyafet vermîstîr. Bu ziyafette Ziraat Vekili MuhlU Bey de hazır bulunmuştur. Resmimiz ziyafette fösteriyor. bulunanlan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog