Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 24A£ustos Dersim Hatıraları Yazan: SAD1 4 Perakende ilâç satan depolar Yapılan bir teftişin trerdiği neticeler Ecza depolannın perakende satış muamelesi yapmamaları lâzım gelmektedir. Fakat bazı sermayesi az depo sahipleri kanunun pera kende satışı açıkça menetmediği ımitaleasında bulunarak buna devam etmekte idi. Son günlerde Eczaneler müfettişliği ve İstanbul Sıhhiye müdiriyeti memur lan va srtasile tetkikat icra edilmiş, dört bes depoda perakende ilâç satıldığı görülerek zabıt tutulmuştur. Sıhhiye Müdürü Ali Rıza Bey bu hususta dün bir nruharrrrimize şu izahatı vermiştir: « Ecza depolarmın perakende ilâç satmamalan lâzım gelir. Halbu'ki buna devam ettiklerini haber aldık. Bazı depolarda satıs yapı • lırken zabıt tuttuk. Sıhhiye Veki Ietine gönderdik. Sıhhiye Vekâleti ne emir verirse ona göre hareke* edeceğiz. Vekâlet lüzum gösterirse depo sahiplerini mahkemeye vereceğiz.» f ÖSD I Yeni Kâğıt ithalâtı Memleketimiz senede 20 25 bin ton ( 3 4 milyon liralık) muhtelif cins kâğıt ithal etmektedir. Matbaa kâğıdı ithalâtımiz ryi cins 3000, adi cins 4700 ton kadardır. Matbaa kâğıdı ithalâtı bedeli olarak Avrupaya son üç sene zar • fında verdiğimiz paralar şöyle tesbit edilebilir: J l Bu akşamki program J ANKARA: 12,30 gramofon . 1 8 alaturka saz • • 18,45 viyolonsel konseri • 19,15 ala « turka u t . 20,15 ajans haberleri. İSTANBUL: 18 gramofon . 18,30 fransızca derc (ilerlemiy olanlara mahsus) 19 Ke. mal Niyazi Bey ve arkadaslan . 20 Nebil oğlu Ismail Hakkı Bey . 20,30 kemanî Resat Bev ve arkadaslarmm re . fakatile Vedia Rıza Hanım ve Muzaffer Bey 21,30 gramofon . 22 Anadolu ajansı, borsa haberleri, saat ayan. VİYANA : 20,20 iki perdelik opera: Mısırh Helena . 23,35 gramofonla gece konse . ri. BARSÖLON: 22.10 konser 23,15 biiyük koruer. 24,05 opera romanslan • 24,35 caz . bant. TULUZ : 20,35 operet parçalari . 20,50 sen m fonik orkestra . 21,05 armonik konse • ri . 21,20 Viyana orkestrası 22,05 konser : Delibesm eserleri . 23,05 kon. ser 24,20 opera parçalan . 1,10 sarkılar . 1 , 2 0 senfonik orkestra: LAYPZIG : 21,25 konser . 22,35 tiyatro . 23,35 haberler. BÜKREŞ : 20,25 hafif musiki parçalari 21,05 taganni kon.eri • 21,25 senfonik kon ser . 22,20 orkestra konserinin mabadi VARŞOVA : 21,05 tagarni ve orkestra Vonseri . 23,05 dan* havalan . 23,30 haberler •e dans havalannın mabadi. Veli Ağa, kendisinin hayyen meyyiten tutulmasmı âmir emrin cebimizde olduğunu bilse, kîm bilir bizi ne yaoardı? Yemekten sonra Veli Ağa oradaki Kürtlere, ki bımlann miktan hemen üç yüz kisiye yakm çoğalmıs hepsi de Rus k*lpaklısı ve martin tüfeklerile müsel r lâh bulunmustu, nişan athrdı. Nian cılıkta Celâl Bey merhum da mahirdi, f»ks»t Veli Ağa bizzat attığı taneleri, faavli uzakta ufak bir hedef teskil eden noktalara hiç yanılmadan isabet etti • rir, her atısta bunlardan birini devlrirdi. Oradan vaktile Mazkirde yetismek üzere ikindiden evvel hareket edece . ğ:mizden bu nişan talimmden sonra mutasarnf. Veli Ağa ve ten sövle tenhaca sohbete giriştik, kendisini kandırabilecek her Hirlü sözleri sövledik. Aleyhindeki şikâyetlerden bahsedince, köylermin vergisini, asannı, kur'a ve redif neferlerini vaktile liva merkezi • ne gÖndermekte asla kusur etmediği ni ve diğer sikâyetlerin asılsız olarak düşT»an'an bahusus o kör herif tara fmdan kendisine isnat edildiğini söy • ledi. (Hacı Ishak Paşa ihtiyarlıktan gözleri bozulmus olduğu inn yolda ekseriya güneşe karsı siyah camlı gözliik kuilandığmdan Veli Ağa ona kör herif derdi. Hatta Hacı tshak Pasa hakk<Tida o kadar gavız ve gazan hissederdi ki Türüsmeğe gîderken rakip oldu • jhım hayvanm Hacı Paşaya ait ol • dutrunu anlaymca ,ah efendim ne ça re ki bu havvanın üzer'nde siz bulunu* yorsunuz, siz olmasavdınız şimdi bir kurşunda barsaklannı yere döker dim demisti.). Veli Ağa kendisine vâki olan îsnatlan reddederek hükumete sadık, hüku. metin her emn'ne fedakârane hazır, 5si değil, devletin bir kölesi ve Vali Pasanm ben^esi olduğunu söyledi. Biz kendisini hukumete getirmek için na • «I kandırmağa çalısmışsak o da, bizi herşeyden zimmeti beri olduğuna ve ufakte^ek vak'alann sebebi kendisi olmadiıhna inandıracak sözler söyledi. öiüsünü. dirisini hayyen meyviten eL de etmek icin resmî emri cebimizde bulunan su katil herif, doğrusu bana n>=rt. sevimli bir adam gibi görünmüştii. Nihayet, Mazkirde geleceğini; fakat kendisinin de bizden emm olmak için bir ş&rtı olup Hunu da bizim kabul et • memiz lâzım geleceğini ileri siirdü. Bu sart ise, mutasarnfa ve bana mah" susen hazırladı?ı hediyesrnin tarafımızdan kabulu idi. Dersim Kürtleri »ra sında bir âdet vardi ki bir ağaya n > . r: safir gidene, yahut davet olunana, haline göre o ağanın hediye vermesi on larca bir riayet ve iki tarafın dost!ı ğuna aîâmet sayılırdı. Hediyeyi kabul etmemek ise âdeta bu dostluğu red^eN mek mânasına ahnırdı. Ne çare ki ö!ü siinii dinsini tutmağa memur olduğu muı ve y?.kın bir zamanda üzerine as kerle hareket edeceğimiz su adamın yemeCini yiyip ikramini gördükten bas ka hediyesini de almak her vicdanın kâ. n olamazd), bu hal mutasarnf beyin de işine gelemezdi. Fakat Veli Ağayı kınp ta şüpheye düsürrıek dahi uvamıyacağından (mutasarnf bey için Türüş meee gelirken Veli Ağanın bindiği bir Urfa tayı, benim için orada yere se rili Kiirt halılan) hediyesini simdi a lacak olursak Vali Paşa buna baska mâna verip, Veli Ağanın bundan böy. le de hükumetten uzak durmak için btzim ağzunızi kapatmış olmasına hiikmedeceğini ve kendisince maium düşmanlan da bize riisvet aldı diyecek • lerini söyliyerek hediyelerine tesekkür . le beraber bımlan bizzat Mazkirde getirmesi daha münasip olacağını an lattık. Fakat bu adam gayet kumaz olduğundan gösterişte su özürleri ka • bul etmiş gibi davrandı. Evvelâ, fın • dık isminde olup katillerle nvahkum ve bir arahk (Sinop) hapisanesinden fi . rarî bulunan kardesini Mazkirde gön dereceğini, bir miiddet sonra da kendisi eeleceğini ifade 3e iktifa eyledi. Biz bu sohbette iken yirmi otuz adım yakinimizde yüzlerce Kürtler etrafımı* zı kuşatmıs, ağalannın bir emir ve isaretini bekler gibi bir vaziyet almışlar. dı. Eğer Veli Ağa, kendisinin (hay « yen meyyiten) tutulması için cebimizde bir emir olduğunu bilseydi, bizi orada tutturup üzerimizden bu emri çıkanr ve artık bilmem hakkımızda ne muameJe yapardı? (Mabadi var) tarife kanunile tnatbaa kâğıtlarınırî gümriik resimleri de fazlalaştırılıyor 31 mayıs tarihli yeni tarife kanunile bu kâğıtların gümrük res • mi artınlmıştır. Adi cins matbaa kâğıdının beher 100 kilosundan eski tarife He 3 lira 75 kuruş, iyi cinsin 100 kilosundan 7,5 lira gümrük resmi «hnmakta idi. Yeni tarîfeye nazaran adisin • den 9, iyisinden 12 lira resrm alı nacalctır. Şu kadar ki memleketi • mizde tesisi mukarrer kâğct fabri • kalan kuruluncıya kadar yeni res • min üçte ikisi, yani adi cins matbaa kâğıdmdan beher 100 kilosundan 9 lira yerine 6 lira, iyisinden de 12 lira yerrne 8 lira gümrük resmî istifa olunacaktrı. Yeni tarife 1 eylul 933 tarihin • den itibaren mevkii mer'iyete gı recektir. Adi ve iyi cins matbaa kâğıdı ithalâtımiz (lira olarak) Adi iyi 769,600 820,000 440,000 640,000 521,000 513,000 1,730,000 l,973,0CO 1930 1932 ye kadar 3 sene içinde adi ve iyi cins matbaa kâğıdı bedeli olarak harice verdiğimiz para 3,700,000 Krayı mütecavizdir. 1930 1931 1932 Satılık emval Emnîyet Sandığından: Musakkafatın ihale bedelinin yüzde ellisi ikraza kalbolunabilir. No. Sinema mevMminin başlamasına pek Eski Yeni Mevkii Cinsi az kaldı. Hemen üç dört hafta sonra 36 48 Emirgânda Emirgân caddesinde Yalı ve köşk şehrimizin büyük sinemaları üç aydan31 36/2 beri devam eden hazırlıklarını ikmal Çubukluda Çayır sokağında İki ev etmis bulunacaklar ve yeni filimlerini «53,55,57» 24,26 Bakırköyünde Cevizlikte Hat Ev ve iki dükkân halknmza göstermeğe bashyacaklar • «32,34 » 39 boyunda Hamam sokağında dır. Bu sene sinema mevsiminin en bü. 27 11 Üsküdarda Yenimahallede Ka Dükkân yük yeniliği hiç şüphesiz İpek sinemasıramanlı sokağında nın açılmasıdtr. 14,7,7 14,16,8 Sabık Opera sineması yeni bir mü • Fatihte Manisahmehmetpaşa Maaoda ahır ve diriyete geçerek tamamile gençleşmis mahallesinde Yukarımeydan jükkân ve güzelleşmiştir. Beyoğlunun en bü Atpazarında yük ve en ferah sineması olan bu muBakırköyünde Basmahane ci Bahceli ev 124 2 C azzam binanın bütün koltuklan, sesli vannda makinesi ve hatta tezyinatı bile tama . Kartalda Üsküdar caddesinde Dükkân ^ 1 men değişmiştir. Galatada Sultanbeyazıt ma 3 3» Son sistem 1933 senesi modeli Weshallesinde Kasaplar sokağında tern elektrik sesli makine tertibatı şayanı hayret bir tabiilikle sesi aksettir maadükkân otelin varım hissesi mektedir. En ağır Hereke kumaşuıdan Sandığa ait yukarıda yazılı gayrimertkul emval 25 eylul 933 ta • yapılmıs muhteşem perdesi, tezyinatı, rihine musadif pazartesi günü saat on dörtten on altıya kadar Emrenkli tablolan, salonları, göz kamaş niyet Sandığı binasında açık arttırma ile satılacaktır. tsteklilerin hracak bir güzelliktedir. % 10 Dey akçesile birlikte müracaatleri lâzımdır. (4329) İpek smemasmın en biiyük hnsusi . İpek sineması Osmanlı borçları hakkmda tebliğ Sabık Osmanlı hnparatorluğunun tak sime uğnyan Diiyunu umumiyesi mec • lisi, amortumanlan mubayaat suretile icra edilmekte olan Osmanlı istncraz . lanndan Fransız mandası altmdaki şark devletlerine terettüp eden hissenin mabayaasını 1 eylul 1933 tarihinden mukaddem ikmal zımnmda muktazi te dabirm mezkur devletlerle bflitilâf it tüıaz ediknis bulunduğunu, Osmanlı eshaıtn HAıııiIlerine ilâra ecler. Beşiktaşliîiu: dün Varnadan avdet ettiler ftirkaç gün ev vel, Varnaya gi • den ve orada yaptığı iki maç • ta da galip ge len Besiktaş fut bol takımı dün şehrimize avdet etmiştir. Beşik tas takımı. bes mühim oyuncu sundan mahrum bir halde çık tığı bu seyahatte çok muvaffak o'muştur. Bilhassa Sofyalı 3 mühim oBesiktaşh yuncu jle takviye edilen Varna takımile yaptığı ikinci maçı kazanması, Bulsraristanda bile biiyük bir tesir yapmistır. Besiktaşh futbolcular, dün arka daslan ve diğer sporcular tarafından Hereke Fabrikasından: Fabrikamızda çalışmak üzere Almancaya bihakkın vâkıf, Darülfünundan mezun kimyagere ihtiyaç vardır. Talip olanların ağustos gayesme kadar tercümei hallerile şimdiye kadar çalıştıkaları mahal • lerden aldıkları vesaik ve şehadetname suretlerini Herekede Hereke fabrikası müdiriyetine bir mektupla göndermeleri ilân olunur. (6615) I LA N Osmanlı Bankasımn Galata. Yenicami ve Beyoğlu devairi Zafer Bayramı münasebetile ağustosun 30 uncu çarçamba günii kapalı bulunacaktır. tsfanbul Tapu Başmemurluğun dan: Şehremininde Kurukrnahmut mahallesinde Kazıklıbostam sokağın da Abdurrahman Efendi ile Muh lise Hanrmm sahip bulundukları atik 6 ve yeni 6 numaralı bir kıt'a arsanın tapuca kaydi bulunamadığından senetsiz tasarrufata kıya •en muamele yapılmak üzere Tapu memuru tarafından mahallinde tahkikat yapılacaktır. Bu yer hakkmda tasarruf iddiasında bulunan var i»e on bir gün zarfında tstan bul Tapu idaresine ve yahut 7/8/ 933 tarihine musadif persetnbe günti saat 9 dan 12 ye kadar evraki müsbîltelerile beraber mahallinde bizzat ve yahut vekillerinin hazır bufcmmaları ilân olunur. (#650) yeti bu sene sehrimizde İpekfilm stüdyosunun hazırladığı bütün türkçe fi limleri temin etmiş olmasıdır. Sevimli artistlerim'TÎn hazırladıih «SÖZ BÎR. ALLAH BİR», «CİCt BERBER».«LEB. LEBİCİ HORHOR AĞA», «MİNELİ KUS» bu büyük Türk eserleri meya nmdadır. Bunlardan maada tpek sine . masınm en büyük yenüiklerinden birini de Almanya ve Amerikada vapılan en güzel fnimlerin İnekfilm stüdyosunda türkçeye çevrilmiş nüshalannm mün hasıran ipek sinem*sır.da pösfp''rnesi haberidir. Aslan Adam ve Gün Doğarken filimleri tamamen ikmal edilmiş ve lisanımıza çevrilmistir. Münir Nurettm Beyin mutat seneük sinema konserlerinin yalnız İPEK sinemasında veribnesi temiıj edilmistir. tpek sineması, şimdiye kadar hicbir memlekette tatbik olunamıyan bir usulfutbolcular ve istikbalcilerî le her hafta birbirinden güzel ve mu . Calata rthtımtnda azzam füimler gösterecektir. çok hararetli bir şekilde karsılanmış • Dünvanm en büyük rejisörü CECİL lardır. Bulgaristanda kazandıklan bu B. de MİLLJn milyonlar sarfile yaptı • muvaffakiyetten dolayı Besiktaşh • ğı *ROMA ATESLER ÎCtNDE» saheseri, t'FAnm muazzam «ÇELtK ADA». lan tebrik ederiz. «KAHİREDE ASK GECELERI» filimleri Paramountun «ASLAN ADAM». MÜZAYEDE İLE SATIŞ «PRENSES NAYDA», «DOKTOR Mecburî satış: Ağustosun 25 inci MORONUN ADASI». «VOLGA YAcuma günü sabah saat 10 da BeyNIYOR» filimleri, sinemacılık tarihi oğlunda Tünelbaşmda Tünel pa nin en büyük harikası olan muazzam sajı arkasında Sofiali sokağmda 26 «KİNGKONG» filmi, meşhur yıldız numaralı Hamson apartimanmın Marlene Dietrichin, Moris Şövalyenin 15 inci dairesinde mevcut ve mu en son eserleri İPEK sinemas'.nm misilteber bir aileye ait gayet güzel essiz programlarmı teskil eden büyük fiya, halı ve biblolar müzayede su retile satılacaktır. Akaju ağacından limlerdendir. Bütün bu güzel filimlere mukabil marmıl İngiliz mah nadide yemek İPEK smemasmın fiatlannın sehrimizin oda takımı, limon ağacından ma • diğer birinci sınıf sinemalannm fiatlamul Vienna mah modern gayet şık nndan yüksek olmıyacağı temin edil . yatak oda takımı, ttalya mamulâtı mektedir. iki adet nefis salon takımlan, ma roken yazı oda takımı, Avrupa hasırı antre takımı, bronz ke*me tn • grliz lcaryolaları, salona ait esya • Kavalah İhsan Beyin yirmi iki lar, biblolar, Limoj tabak takımlayaşlarmdaki biricik mahdumu Harı, Kristofl fofra takımı, Bakara su fız Sabahattin müpielâ olduğu hastakımı, gümüşlü maden eşyalar, talıktan kurtlamıyarak hayatına veGalle vazolar, Vempir elektrikli da etti. Cenazesi bugün Pangaltı • süpürge," Singer dikiş makınesi, daki hanesinden kaldırılarak na Sahibinin sesi gramofon, çini ve demazı Fatih camii şerifinde öğle ümir salamandra sobalar, buziuk, zeri badeleda Edirnekapı aile kabkadife ve ipekJi perdeler, pencere ristanında merhume 19 yaşındaki file ve istorları, bronz avizeler, sevgili hemşiresinin ittisalindeki hab portmanto (Junker et Ruh) markalı gâhı ebedisine defnedilecektir. emaye gaz fırmı ve ocağı ve sair Cenabi Hak gani rahmet eyliye. eşyalar. Konsere mahsus nefi* Al Ailei kederdidesine sabrı cemil ihman piyanosu, Acem ve Anadolu san eylesin. (6663) halılan ve seccadeleri. (6664) înhisarlar Umum Müdürlüğünden: Nev'i Miktan 63 X 95 eb'adında birinci hamur beyaz bandrol kâğıdı 30000 kilo 70 X 100 eb'adında birinci hamur sarma kâğıdı 20000 » 57 X 90 eb'adında ikinci hamur beyaz kapak kâğıdı 30000 » 13887 numaralı kararname ahkâmı dairesinde takasla ve pazar lıkla nev'i ve miktarlan yukarıda yazılı kâğıtlar satın alınacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 16/9/933 cumartesi günü saat 15 te Galatada Alım, Satım komisyonpna müradaat leri. (4320) | istanbul Belediyesi ilânları Beyoğlu Belediye şubesinden: Bir dişi keçi bulunmustur. Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. (4366) Ûzüm satıiıyor İstanbul Ziraat Mektebi Satım Komisyonundan: Halkalıda kâin İstanbul Ziraat Mektebi bağlarımn müzayedeye çıkarılan üzümlerine verilen bedel haddi lâyık görülmediğinden ihalesi işbu ağustosun yirmi dokuzuncu salı güniine talik edilmistir. Taliplerin bağları ve şartları görmek için Halkalıdaki mezkur mektebe ve pey sürmek için de yevmi mezkurda Maarif Müdiriyeti binasında İstanbul liseler muhasebeciliği nezdindeki komisyona müracaatleri. (4355) İstanbul 4 üncü icra memurlu ğundan: < • Tamamına altı yüz lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Tımtım mahallesinin Hamam sokağında eski 32 yeni 5 numaralı arsanın ta * mamı açık arttırmıya konmuş olup sartnamesinin 21/8/933 tarüıinden itibaren dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 23/9/932 tarihine musadif 23/9/933 cumar tesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile sah lacaktır. Aarttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş be şini bulmadiğı takdirde en son art tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 8/10/933 tarihine musadif pazar günü saat 14 ten 16 ya kadar da iremizde yapılacak olan arttırma sında gayrimenkul en çok arttırana ihale edileceğinden talipler'n mu hammen kıymetlerinm yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil bulunmalan lâzımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve belediyeye ait tanzifat ve tenvi • riye rüsumları müşteriye ait ve 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 inci maddesinin 4 üncü fıkra sına tevfikan bu gayrimenkul üze tşbu amortismanlar haricinde oTa . rak diğer istikraılara (mütedahil matlubat mümessil bonolan, ikramiyeli demiryollan, tahvilleri, Konya ovası irva ve iskası) ait olarak henüz hâmillere karsı uhdelerine müterettip bulunan vecaibm derhal ve toptan olarak ifası zunnında da mezkur devletlerle 19 kântmusani 1929 tarihli mukavele çer çevesi dahilinde ohnak üz«re 29 tera. muı 1913 tarihinde Beyrutta bir itilâf aktedilmiştir. Bu maksatla, mezkur devletler, isbu istikrazlann her biri içm, 19 kânunu^ar 1929 tarihli mukavelede muavven olan muteakıp senelik taksitlerin % 7 1/2 hesabiie iskontosuna tekabül eden bir meblâğı 1 evlul 1933 tarihinde meclise tesviye edeceklerdir. Bu suretle taahhütlerini kâmilen ifa etmis bulunacak olan Şark devletleri Osmanlı düyunundan uhdelerine te rettüp eden hisse için hâmillere karsı her türlü vecaipten beri olacaklardır. Diğer taraftan Iraka terettüp eden hisseden, mütedahil matlubata raci olaı mebaliğin bakiyesi de kabili istimal bulunduğu cihetle, meclis hâmillere ait olan zirdeki takribî mebaliği yakuıda tayin edilecek tarih v« tekiü surette ol. mak üzere tevzi edecektir: Almanyaya gidecek seyyahlara Almanyada mütemekkin olmı • yan kimselerle orada muvakkaten sakin olan talebe tarafından istimal edilebilecek: SEYYAH ÇEKLERİnm pek müsart şerartle mubayaası mümkündür. Bu hususta mufassal izahat a lınmak üzere: OSMANLI BANKAISnın GALATA İDARE MERKEZtndek: Havalâ* kalemine müracaat etlilmesi ilân olunur. rinde ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadarların ve irtifak hakkı »a hiplerinin bu hakl'armı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiala rın ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evraki müsbitelerile bildir meleri, aksi halde hakları tapu %i cillerile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kala cakları c'hetle alâkadaranın işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 933/1391 dosya numarasile müracaatleri ilân olunur. (6658) Fr.Fr. Fr.Fr. Fr.F.r. Bfher «A» serisînden mütedahil matlu bat bonnsu için 29,50 7,70 37,20 Beher «B» serisin den mütedahil mat lubat bonosu için 29,40 10,10 39,50 Beher «C» serisin . den mütedahil matlubat bonosu için 1,85 1,30 3,15 Beher ik^amiyeli demiryolları tahvili için 5,25 5,2! Hazin bir irtihal An^ara Malul Baziler Cemiyet Üsküdarda tesis ve teşküine müsaade buyurulan Ankara Malul Gaziler Cemiyeti Usküdar şubesinin resmi küsadı 30 ağustos 933 tarihine musadif (Zafer ve Tayyare bayramı olan) çarşamba günü saat 15 te îcra edileceğinden malul gazi arkadaşlarımızın yevmi mezkurda C. H. F. Usküdar kaza merkezi salonunu te; rifleri rica olunur. Tesekkür MEVLOT Ağustosun 25 inci cuma günü mer hum Remzi Tahir Paşanın istirahati ruhu için, Kadıköyünde Osmanağa camisinde cuma namazından sonra mevlidi şerif kıraat ettirileceğinden merhumu sevenlerin teşrifleri rica olunur. Kızım Nertninin vefatı münasebe tile cenaze merasimine iştirak eden ve taziyet lutfunda bulunan bilcümle ak raba ve ahibbaya teşekkürlerimın iblâğına gazetenizin tavassutunu rica e . derım efendim. Adliye başmüfettişi Talât Bey kerimesi Rana Kenan Üsküdar Hâle sinemasında Türkçe sesli söziü şarkılı operet KARIM BENi ALDATIRSA Jlâveten: Dünja haberleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog