Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cnmhuriyet' SON TELGRAFLAB Bir ihtilâf daha! Rusyaya gidece k sanayi talebesi İBanakalırsa Buresim diyor ki... J Vapurcular Takdiri kıymet ko misyonu dün de sabahtan akşama kadar çaJışmış, Uini bitirtnistir. Konrisyon mevcut 32 vapurun kıymetlerini tesbit etmi&tir. Komisyon azaları takdiri kıy • met kararlarını hakem sıfatile ver mekte olduklarından teamül mu • ki iktısadî münasebetleri çoğaltmak Paris 23 (A.A.) Havas bildiri maksadmı gözeten ttalyan plânı Av • cibince hakkı huzur almadan kayor: M. Musolini • Doltus mü'.âkah nıpanm garbmdeki devletlerin Avus • rarlan rlân etmiyeceklerdir. dolayısfle diplomasî âleminde görül Komisyon hakkı huzur oiarak turyaya malî yardımda bulunmağı dümeğe ba?lanı1mış olan faalivetten bah25 bin lira istemektedir. Bu pa sündükleti şu sırada daha biiyük bir seden Petit Parisien diyor ki: ranın Vapurcular Anonim şirkeri ehenunîyet kazanmaktadır. Avustur « tngiltere efkârı umumiyesi AL tarafından verilmesi icap etmek yaya yeniden ödünç para vermekle bir manyanın hattı hareketi karşısında pek tedir. Halbuki ortada henüz teesZı'yade asabiyet göstermektedir. Lon • yardım yapılmıs olmıyacağmı söyle siu etmiş bir sirket bulunmadığı îmek bu memleket hakkmda yapılan dra mehafilinde, ttalya hükumetinin çin. bu paranın şirketin sermaye beyne'mllel müzakerelerde her vakit Londra ve Paris kabinelerilc sıkı bir ileri sürüîen adi mütalealar sırasına geç darları tarafından tediyesi icap etsurette tesrikâ mesai ederek çalışraamektedir. Hakkı huzurun ne nisbet mistir. ğı ümit edilmektedir. Bu hususta en dahilinde verileceği malum olma Fram t ve tngiliz gaztelerinin bu îşKafileye dahil gençlerJen bir kısmı Samer Banktn kapısında önde olmak Roma kabinesine düs • dığindan vapurcular arasında ikinte aldıklan vaziyet birbirine tntmıvor. mahsus servisleri, bazılan da makine • mektedir. Çünkii Alman hükumeti oRusyadaki sanayi müesseselerinde ci bir ihtilâf zuhur etmek üzeredir. Bir tara'an Avusturyaya siyasî mak . lerin teknik iflerim oğreneceklerdir. na karşı bir takım taahhütlere giriş staj görmek uzere seçilen elli genç buKomUyonun vapurlara koyduğu satlar grzliven malî yardmdar mahi Stajlannı ikmal edecek gençlerimn miştir.» gün Çiçerin vaporile ödesaya hareket kıymetlerin mecmuu 500,000 liraya yetinde odünc para vermek stkkı il • edeceklerdir. Sanayici gençlerimize Fes Anadoluda yeniden tesis edilecek o baliğ olmaktadır. Petit Psrisien, son 24 saat zarfında tizam olunarak bu devletin istiklâlmî lan mensucat fabrikalarmda istihdam hane fabrikası müdürü Şevket Turgut bu mesele hakkında Parise endise * baltalamak düsüncelerine kapümıyor, olunacaklardır. Bey riyaset edecektir. leri izale eder mahiyette teminat ve • di&er taraftan Avusturyanm îstiklâline Sâmer Bank tarafmdan eylulün yerflmis olduğunu da ilâve eylemektedir. Giden talebeler Moskova, Harkof, halel getirilmemesi lüzumundan israr Leningrattaki muhtelif mensucat fab disinde de Rusyaya ikinci bir kafile Berlin 23 (A.A.) Correspon Denizyolları Işletnıe kanununa Ia bahsoîunuyor. göndcnle. ektir. Bu kafileye gîrecek rikalarma taksim edilecekler ve buraak nizamname İktısat Vekâletince dance Politique et diplomatujrue ga • ttaly» Milletler Cemiyeti nezdinde gençlerimizin rmtihanlan ve sair seçim larda 9 ay kadar staj göreceklerdir. ta*dik edikniştir. zetesi Avusturya meselesine tahsis et• Almanya aleyhinde bir tezahür ma . muameleleri yapılmaktadır. Bunlardan bir kısmı bez imalâtına Yeni nizamnameye göre Trabzon tiği bir yazısmda dîyor ki: nasına grTecek • müşterek bir teseb hattına haftada bir sürat postası e Riçyone konusmalarmm mâ • büste b i'cnmak niyetinde deği'dir. yapılacaktır. Bundan başka haftanasmı iyice kavramak icin ttalyan hüttalyanın bu vaziyeti. Avnıpamn bu . da üç defa ayni hatta aralık pos kihnetînm Tuna »ryasetile bu siya gimku gergmliei akla uygun bir su • talar işliyecektir. Yalnız ikinci ararette hallelmefri arzu etmesi halinde sete tekabiil eden ve uygun düsen iklık postası Vekâletin tensibi yalergeç itt;rak edeceği reali»t siyaset çertısadî temayülü karşılamak gerektir. Yeni malî teşkilâtta tahakkuk ve ntz şubat ve mart aylarında kal çevesinde yer bulmaktadır. tahsil müdiirlüklerine tayin edildüde • Avusforya ile Macaristan arasmda Üniversite idare heyeti dün topdınlabilecek, üçüncü aralık pos • rini yazdığunız zevatm tayinleri tas ".ı.^nıi'iılIlinillllllHIIHIIIİIIHIÜIIIIIIIIÜIIIIIfflllHIIHmm",....!,..,,,,,. tası da 15 eylulden kânunusani so laranıs, yeniden almaoak hocalar diki âliye iktiran ederek dün tstanbul nuna kadar olacaktır. Sürat postaVı'âyetine ve Defterdarhğma tebliğ e • hakkında görüsülmüs, is<mler tes • cuun son tskelesi Hope ve birinci ve bit olunmuftur. Tesbit edilen liste dilmiştir. ikinci ara postalannın son iakele Yeni teşkilâtta kadrosu tevti edi . Vekil Beyin tasdikine arzedSldik leri de Rizedir. Aradaki bütün i* • len muhakemat müdürlüğüne Kemal ten sonra ilân edüecektir. kelelere ugranacakhr. Bey namında bir zatın tayin edilece • Eczacı ve Dişçî mekteplerme imMersine Teşrinievvel basından ği, av vergileri müdürü Muhtar, Darptshanla yeniden asistan ve muallim kânunusani sonuna kadar haftada hane ve Damga müdürü Fnat Beylerin bir sürat po»ta*ı isliyecektir. muavini almacaktır. tmtihanlar eyvazifelermde ipka edilecekleri haber aBu hattın iki ara postası da var • lul bidayetmde yapılacaktır. Diğer lınmısbr. Yeni kadronun hakikî vazidır. Aynca doğru tzmir sürat pos yet i herisz taayyün etmemistir. Son sefakültelere de alınacak muallim taları da olacaktır. tskenderiye posTokio 23 (A.A.) Hariciye NeBuna 23 (Telefonla) Mısırh kil bir eylulde anlaşılabilecektir. muavini ve aaistanJan, komisyon sezaretinm Paristeki maslahatgüzan va talan yapıldığı müddetçe Izmire de misafirler bu sabah Askerî hastaneBaşmurakıba merbut ikinci suııf iki çecektir. sttasile 19 ağustosta Fransaya ver uğrryacaksttr. İkinci aralık postası yi ziyaret etmkşler ve doktor Süat murakıptan biri tahsil, diğeri tahak • Bugün Ünfverwitede VekH Beyin Mersine 15 mayıstan eylul sonuna mis olduju protesto notasında Japon * Bey kendilerine izahat vermistir. kuk kısımlarile meşgul olacaklardır. kadar haftada bir olacaktır. yanm cînubî Çin denizindeki altı ada huTurile bir ictima yapılacaktır. Misafirler müteakiben kaphcaları Bartına son iskele Cide olmak ve tpekiş fabrvkasinı ziyaret «stHk üıerinde hukuku hükiimranisi ve menafu bulunduğunu îddia «tmiş oldu • uzere haftada rki posta konulmuşten »oma'TJtudağa çıkarak öğle yeğuna bîı^Frmektedir. tur. meğini yernışler ve akfama doğru Sıhhiye Vekili ve Maarif Vekâ • Mahkemece haklarında serseri v e Ayvalık için de biri sürat, bhi a«ehire dtmraüşlerd!:r. Belediye, Be suizan ashabı olduklanna dair ka leti vekili Refik Bey dün Ankara • ralık olmak üzere iki posta ihdas elediye bahçesinde Mısrrlı misafir rar verilen bir kısım eshas dün ts • dan sehrtmize gelmistir. Refik Bey Ankara 23 (Telefonla) Basvedilmiştrr. ler şerefme bir akşam zryafeti ver • tanbul Vilâyetine gönderilmiştir. kil tsmet Paşa Hz. yann aksamki trenîmroz hattı icin haftada bir, Kamiştir. Bu ziyafette Belediye reisi sehrimize muvasalatna müteakip Vilâyet bunları hidemaıtı umumiyele tstanbula hareket edeceklerdir. rabiga için haftada üç posta lconulMuhittin, Halk Fırkası Vilâyet i de çalıstırılmak üzere kazalara gön Dolmabahçe sarayına gîtani», Redsimustur. dare heyeti reiaî doktor Sadi Ras;m cumhur Hz. tarafından kabul edilBu hatta üçüncü postayı ya dermiştir. Bunlar boğaz tokluğuna ve Halkevi reisi Osman Niyazi Beyçalısbrılacaklardır. mıştir. Ankara 23 (Telefonla) Avnî 1er de bulumnuşlarchr. Belediye repaoak vapurlar nisandan ağustos Bey tarafmdan vekâleten idare edilen sonuna kadar isliyecektir. isi Mtıhitin Bey yetnekte misafirleMaarif Müstesarlığına başka bir zarin çoktanberi unutuklan Bursaya BandVma denizyolu için hafta tın tavin edileceği söylenmektedir. tekrar geldikleri icin kendilerine teda üç defa daimî ve nisan başmdan sekkü etmiş ve Busanın taıunmaıı • mayıs sonuna kadar iki ay zarfın na vesile olacak olan bu seyahatleda altı posta konul muştur. rfn temadisi temennisinde bulun • Mudanyaya nisan başmdaa mart nruştur. sonuna kadar haftada altı ve teşriAnkara 23 (Telefonla) Ankara lusani basından mart sonuna kadar Musevileri dün akşam Türklük KülBtmdan sonra Kafile reisi tbra haftada dört vapur işl'yecekthr. tiir kulübünde bir toplanti yapoıış him Paşa da Belediye reisimize, Haftada altı posta yapıldıgı zaman lardır. Bu içtimada Gazi Antep gösterilen hüsnü kabul ve samımi • iki vapur Gemtiğe kadar gidecek, meb'usu Nuri Bey de hazır bulun • yetten dolayı teşekkür ederek degidiş ve dönüste Armutluya uğnyamuştur. Riyaseticumhur orkestra nrşıtir ki: caktır. sefi tarafından Musevilere tstiklâl « Bursa beynelmilel birraşehİzmite nisan ba*ından ağustos somarşı öğretilmiş, marş hep birlikte ri olmuftur. Bunu bizzat ve yakmtaganni edilmiştir. Ankara Musevileri nuna kadar haftada altı ve eylul dan gördük. Türkiyenin her tarafı basından mart sonuna kadar haf Halkevine kaydolunmaktadırlar. birçok tabiî güzelliklere maliktir. tada üç posta isliyecektir. Şhndi biz de sizi Mısira davet eder ve bekleriz.> İatanbul 23 (A.A.) T. D. T. Masafirleruniz bu sabah MudanCemiyeti umumî kâtipliğinden: Königsberg 23 (A.A.) Wolff ya yolile şehrimize gelecekler ve T. D. T. Cemiyeti umumî merkez ajan«ından: Almanyada oturmakta DÜnTctt ncaMa sokakta ceketsi2 akşam trenile de Ankaraya hare • heyeti bugün saat 14 te umumî kâerkeklerle plâjlarda terinUyen kadınlur ket edeceklerdir. olan iki ecnebtyi casusluk sucundan tip Rusen Eşref Beyin reislıği al • sekizer sene kürek cezasına çarp Günlerce devam eden müz'iç yağ plâj ve deniz haımami s&hiplerinin tında Dolmabahçe sarayında toplayüzleri gülmektodir. murlardan sonra fstanbuld'a sıcaktırmıslardır. Münfh 23 (A.A.) Hararet denarak ankete konulmuş olan arap • lar nihayet üç günde kendtsini gösSıcak dolaynsile bu sene nazari recesinin birdenbire düşmesi üze ça ve farsça sözlere gelen karsılıkMide, Karaciğer ve Barsakları terdi. Dün taJtanbul, mevsimin en, dikkati celbeden seylerden biri bir rine Allgaeu dağlarma kar yağ lar üzerine osmanlıoadan türkçe stcak gününü yasadı. Hararet göl çok kimselerln oak«ltsiz, birçoik hasta olanlar ye karsılddar klavuzu komisyonu • mıstır. ğede 35 dereceyi bulmustu. Ewel>genç kızlann ve kadınlarm çorap aç karnına ve yemek arasında nun hazırladığı karçTİık lîstelerini az gezmelesridir. Sokaklarda co ki gün sıcaklık bundan iki derece müzakereye devam etmiştir. rapsız dolaşan o kadar kadin var noksan idi. Fırsatmı bulanlar kenPoona 23 (A.A.) Gandli, kayit Umumî merkez heyeti yann saat ki bu yaz lstanbulda pek az çorap dilerini plâjlara atmakta, bu su ve şartsız serbest bırakılımştır. satıldığına hükmedebiliıriz. 14 te tekrar toplanacaktır. retle günlerce müşterisiz bekliyen içmelidirler. (5659) Italya ile Avusturya arasındaki müzakere Takdiri kıymet komisyo 50 Türk gencinden mürekkep kafile bugün Çiçeriri nu azalarının hakkı vapurile Odesaya hareket ediyor huzuru ve vapurcular Fransız ve Alman gazeteleri Musolini Dolfus mülâkatı hakkında neler yazıyorlar? Sahillerimizde işliyecek vapurlar Yeni tayınler üniversiteye yeniden alınacak hocalar Mısırlı misafirler Çin denizindeki bugün geliyorlar adalar ve Japonya Heyet bu akşam trenle Japonya, Fransadan işgal ettiği adaları istiyor Ankaraya gidecek Sersertler çaiıştırılıyor Refik Bey geldi îsmet Paşa Hz. Maarif Mflsteşarlı&ı Ankara Musevilerinin bir içtimaı Dün, mevsimin e n sıcak günü idi T. D. T. Cemiyetinin faaliyeti Almanyada yakalanan iki casus ünkü Cumhuriyette «Türk genç» ligi ve Tan gazetesi» isminde bir Ajans haberi ve bir de resim vardı. Ajans, herşeyden evvel gençliğe guvenen Büyiik Adamın demokratik ihtL rasını Tan gazetesmin metettiğini bil . diriyordu. Resnn, Darülfununda Türk talebe sile bir sırada ve bir hizada oturan Gazi Mustafa Kemalin bir ders dinleyişim gösteriyordu. Bu resnn, o haberden, ve yazılmıy, yazılacak, okunmus, okunacak bütün makale ve hhabelerden daha beliğdir; çünkü tahlil kabtı] etmiyen mürekkep hayatm dilidir. Fakat bir tahlil deneyişi yapalont Bu resim diyor ki: Mustafa Kemal, her inkılâbı bh* tasfive hareketi sayar ve bu büyük işm atisini, bulanmamıs, saf ruhlara dayar. Geçen nesiller için de süphesiz pek çoklan müstesna. inv paratorluktan artakalan ve Osmanlı efendisi itiyatlarmı tasıyan kim^elere değil. dünden hiçbir inkıraz basiii almamış yeni devir cocuklarma büyük davayı emanet eder. Bu resim divor ki: tmpsrato'uk dev rrnde Hasta Adamın dısarda istiklâli v« içeride hürriyeti yoktu. O, dısarda emDeryalizmin, içerde saraym kölesiydi. tstiklâl ve hürrivet kahramanı Mustafa Kemal, evvelâ bu köipyi dışanya, son. ra içeriye baglıyan zinciri kırdı. Fakat, ansızm hürriyetine kavusan ayaklar iceride sendelemeden adım atamadılart Dısardaki iş bittikten sonra içerdekile* ri aksaksız, hür yürüyüse alıştırmak I& • Bin geldi. Bu resim divor ki: Mustafa Kemal demokrattır, hürriyet ve istiklâl âsıkıdır. Gençlerle bir sırada oturarak onlara müsavi hak, hürriyet ve fahslyet «dıîbi olmak flkri vermek istemistir. Fa • kat, hürriyet. Gazinm ceb>nde bulunan bir^ey değildir ki, o, bundan memleket» avuc avuc serpsin, herkese hiç olmaz. sa birer tane versin. Hürriyet deruni bb' faaliyet ve mucadelenin neticesidir< Fert kendi sahsiyetinîn hudutiarım kahramanca müdafaa ederek hürriyetml alır. Dısarı istiklâl için bir Sakarya lâznn geldi; içeri hürriyet için 14 mflyot» Sakarya lânmdır. Bu resim diyor ki:... Fakat, zan • netmeyiniz ki o, bu mucadeiede kar « smtzdadır; hayır, görnyorsunuz ki ya. nınızdadır, sizinle bir sırada oturuyor. Sizden küstahlıga varmıyan bir cesa ret, serkesliğe varmıyan bir şahsiyet, milli disipline dokunnnyan bir hürriyet bekliyor. Zannetmeymiz ki o, şahsiyetlerinizi kendi benliğinde ve iradesmde yutmak, oğütmek istiyen bir dikta tördür. Onn, belki de hnparatorluk tan kalma kör bir mkıyatla böyle an lıyanlar bulunabilir. Fakat, hayır, o, Büyük Adam diktatör değildir. Bu resim diyor ki: Ey genç! Ben senin efendin degil, mücadele arka daşmnn. Derunî Sakaryayı senden bekliyorum. Burada da senden baskumandankgımı esirgemem. Yanmda oturu « şumuu manası yazı ile ve sözle anlatıl» maz. Ancak derunî bir ceht ve faaliyetle bu zıyarehmm sımna erebıhrsm. Ne kork, ne stmar! Cemiyettekî vazifenl bQ! Bu resim diyor ki: Ey genç, ey temiz çocuk, ey ahu açık evlâdun, ey arkadasım, kardeşim, bana iyi bak, çok bak, daha neler, neler anlıyacaksm! PEYAMİ SAFA Cumhuriyet Nushasi 5 Kuruştur Almanyada kar yağıyor Abone şeraiti! l^ Senelik Altıayhk Oç aylık. Bir aylık !400 Kr. 750 400 150 Gandi serbest bırakıldı Karahisar Maden Suyu 170Ö Kr. 1450 800. yotchır Tehika: 27 Sabahsız Geceler Burada oyle Nezahet Hanım yok! Dedi. Ne demek «öyle Nezahet Hannm yok»? Buradakilerin ikisi de evli. Ne demek «ikisi de evli»? O demek iste... tkisinin de erkeği var. Buradakiler dul değil. Salih güldü. Ellermi cebine ko • yup arkasım duvara dayıyarak, bildiği şeyden çok emin bir adam tav rile dedi kî: Ağam, ben aradığım Nezahet Hanınu senden daha iyi tomnm. Bak, şu cebimin içinde ne oldugunu •&a büir misin? Fakat ben aradığım hanımm avcu içinde kaç tane çizgi var bilirim. Kapıcı hayretle: Sen el falına mı bakarsın? Salih birdenbire kapıctmn Ustü ne yürüdü ve iki kolunu birden yakahyarak: Ne?.. Diye bağırdı, Macit Beyin kansı mı? Doktor Macit Bey nri? Hani hekim Macit var, adi çıkmıs, o mu?.. Onun kansı mı? Diye sordu. Nikâhh nn? Ne vakit evlenmisler?. Hayır bakla falı açarım. Ulan Senin arfın nedir? bende fal açacak surat var mı be, Bu kadar sual ve bu telâş karsı • saşkoloz! Yani ben Nezahet Hanı • sında saşıran kapıcı ancak en son mı çok iyi tanınm demek istertm. sorulana cevap yetiştirebildi: Ama bunlar senin blidiğin de Süleyman! Dedi. ğil, bunlarm erkekleri var. Salih hemen cebinden bîr mik • Kapıcı Salihe kapryı gösterdi: tar bozuk para çıkararak onun eli Sana yanlış adres vermişler, ne tutuşturdu: dedi. Aman Süleymancığım, dedi, Salih te biraz saşırmıstı. Işin içinsöyle, ocağına düştüm. de bir yanhşhk ohıp olmad^ğım dü Daha ne diyeyun, işte böyle. şüraneğe başladı. Kapiya doğru iki Evlenmiş mü, ne vakJt? adım atmışitn. Bilmem. Buraya beraber gelSonra kapıcrya dönerek sordu; Bu Nezahet Hanımlarm ko • <KIer. Salih durdu. Kasketini çtkarmış, calan kimler? basını kaşıyor, düşümiyord'u. Neden Biri Salâhattm Beyin kansı .. sonra, birdenbire doğruldu: Hani su odun tüccan... öteki de Peki, dedi, Süleymancığım, doktor Mac&t Beyin kansı..^ SERVER BEDt 1 çık şimdi bu Nezahet Hanımm ya bh müjde verh* gibi: Al, dedi, harumefendi sana bunına «oğlun gelmis, seni görecek» nu gönderdi. Başka bir gün gelsin, diye haber ver, ben burada bekli • yorum. görüşürüz, dwor. Şimdi yorgunmuş. Oğlu kbn? Salih, eline kapıcmın tutuşturduğu parayı cebine koymadı. Eli boşlukta Haydi, git, sen öyle söyle, nesallanıyordu. Biraz düşündü ve pane lâzım. rayı Süleymana geri verdi: Bir yanhşlik olmasın, bu Ne . Sen şunu al, gene götür ona. zahet Hanım evlidir dedim sana .. Ben dilenci değilitn, onun oğluvum. Haydi, sen git söyle, korkma. Kendisile görüşmek istiyorum. Tıpkı «oğlun Salih» dersin. Kapıcı Salihin söylediklerini ha benim söylediğim gibî ona anlat bunları. Yorgunmuş. Ne yorgunu be?.. Der vermek için yukarî çıktığı vakit, Onunla güreş edecek değilim ya, serseri, bir elini öteki elinisı avcu lâkırdi konusacağız. Yorgunsa yoriçine vurarak, kendi kendine: kımıldatamıyacak «Evlenmisler ha! dedi, moruğun gun. . Çenesini halde değil a . Haydi ağam, bh* zahhakkı varmıs. Demek şimdi bu dokmet daha et, davran, akşam vakti tor benkn resmen babam oldu. Ama beni çileden çıkartnasm. dalgalı iş be... Çıkıp şu herifin gırtSalih afallaşarak yüzüne bakan lağma sanlayım mı?. Artık bu isin Süleymanı omzundan iterek: gizli kapalı yani kaldı mı ya... Sen hale gör kim Salih bir eylerse neler Haydi! diye tekrar etti. eyler!..» Kapıcı gitti ve bu sefer çabuk geldi; elinde gene o beş lira vardı: Kapıcı, Salihi epey bekletmişti. Bu akşam olmaz, diyor. Hem Nihayet elinde beş lira ile geldi ve de seninle burada görüşemezmiş. Bir gün başka bir yerde buluşuruz diyor. Salih kapicıyı bir daha iterek mer« divenlere yürüdü: Çattık be! Diyerek basamakları ikîser fiçer atlıyarak çıktı. Her katta kapılarm üstüne bakıyor ve bir hekim tabe • lâsı arıyordu. Nihayet anasmın oturt duğu daireyi buldu. Elektrikli zil düğmesine partnağınm bütün kuv vetile bastı ve hiç fasıla vermeden, uzun müdedt, kapı açıhncıya kadar zili çaldı. Nüıayet kapı açılmıştı ve gözle • rinden korku fışkıran bir hizmetçî kız, kekeliyerek: Yok... dedi, hanımefendi yok burada. . Salih kapının kanadını bir tarafa, hizmetçiyi öte tarafa iterek süslü bh* koridora girdi ve bağırmağa başladıi (Mabadi var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog