Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

'Camkariyef 24Ağusto3 1933 Takas sisteminin ilgası İhracat tacirleri ilga kararına itiraz ediyorlar Birinci gahifeden mabat te olduğunu da hesaba katarsak, takas sisteminin ilgasile yalnız tstanbul piyasasımn ducar olduğu zarar yekunundan 250 ilâ 300 bin liraya baliğ oldupu anlasılmaktadır. f Şehir ve memleket haberieri Yeni binalar için konan kayitler Belediye yapı talimatnamesinin metni 7000 ton su alacağı anlaşılan sarnıç terkos deposu yapılacak j Siyasî icmal Bahrimuhitikebir muvazenesi Taksimde bulunan sarnıç Takasın ilgası hakkındaki karar «dün telefonla Ticaret Odasına da bildirilmistir. Diğer taraftan, takas işlerile uğraşan tacirler dün Başvekâlete telgrafla müracaat etmişlerdir. Tacir • ler bu müracaatlerinde evvelce neşrolunan kararnamede takasa ithal edilen maddelerin takastan ihracı halinde keyfiyetin üç ay evvelinden îlân edileceği zikrolunduğrunu kaydederek, zararlarma meydan verilrnemesini rica etmişlerdir. Tacirler Başvekâlete etttler müracaat kararnamenin neşri tarihine kadar vekâletlerle yapılmış olan mukavelelerin hükümleri mahfuz olduğu sarahaten mukayyet bulunduğu halde gümrüklerde evvelki gün ve dün sabah muamele yapılmamakta ve takas priminî vermiş muamelesi tekemmül etmiş hususî mukavelelere merbut islerin intacına müsaade edilmemekte idi. Bu vaziyet ellermde takas ve»i • kası bulunan ithalâtçı tacirler, bil • hassa kaput bezi ithal edenler, telâşa düşmüşlerdir. Zira, 1 eylul 1933 tarihinde yeni gümrük tarifesi mevkii tatbıka girecektir. Bu tarifede kaput bezlerinin gümrüğü % 2 0 artınlmıştır. Tüccar malını bunun için bir an evvel çekmekte acele etmektdir. Kaput bezi ithed edenlerin telâşı Takas yolile ithalât muamele*! gümrüklerde durdurulmuştur. Yeni karamamenin 15 inci maddesinde. Yüzme yarışımız Birinci »ahifeden mabat girmek hakkmı kaybedeceklerdir. Mösabıklar, heyeti tertibiyenin emrfnde bulunan büyük rotnorkSrde soytmacaklar ve Suadiyede givine • ceklerdrL Yüzücüler, müteaddit motörler ve yirmi sandal tarafından takip edilecek ve denizde kuv • vetli bh* inzıbat temin oiunacaktir. Müsabakanın devam ettiği müddet sarfmda yüzüdilerm bütün ihtiyaçlan temin edilmistir. Kendilerme yolda tizihn, cikolata, lüzutnu halmde konvak verileceği gibi her hangi bir anraya karşı da hbbî tedabir aIınacaktır. Gazetemiz bu müsabakaiann ımmtszam ve mükemmel olman için bütün ihtiyaçlan göz§ • nünde bulundurarak her türlü tedabiri alımstır. Müsabaka esnasında yansa de vam edemiyecek vazîyete düşenler, derhal romorköre almacaktir. Bu • rada sporcuiann Utirahatleri temîn ediiecektir. Müsabaka btttîkten sonra »porca!ar. gene büvük romorkörde giyineeekler, badehu Suadiye kazmosuna eikacaklardrr. Burada şereflerine bir çay ziyafetî verilecek, ıtvafetten sonra netîceler îlân ve mükâfatlar tevx! olunacaktır. Tanşta birhıel gelene g5zel brr kupa, «oreti mahsusada bu yanşlar tçîn yaphrdıgımız bir madalya ve bh* de şehadetname verliecekth*. t • kfaeiden ontmcuya kadar da gene ctrreti mahsusada yaphrdıgımız ma'daiyaiarla birer şehadetname verîleeek, yanşı ikmal eden bütün müsathklara da birer şehadetname verile eektfr. Kupa T« madalyalar Suadiye, Şehadetnameler bîlâhare isknierî yaziiarak verilecektir. Müsabakaya srhecek sporculardan yanş esnasmda hakemlerm ve tertip Keyetfnm emirlerine itaat etmelerini •e herhangi brr yolsuzluğa mey • 3an vermemelerini bilhassa rica eJJerir. Hanımların kayit muamelesi bugOn bitiyor Hanımlar arasmda 27 ağustos pa*ar gfinü Suadiye plâjında yapıia eak musabakalann kayit müddeti bu akşam bHecekth*. Bu akşama kadar mektup ve telefonla da vaki müracaatler kabul edilecektir. Hanımlara ait müsabaka prograraını da yakmda ilân edeceğiz. Berlin ve Moskova sefirlerimiz Berlin Sefhrimiz Kemalettin Sami Paşa ile Moskova Sefirimiz Hüseyin Ragıp Bey dün Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyi Tokatliyan otelinde ziyaret etmişlerdir. Galatasaraylı izciler dün geldiler Peştedeki izciler kurultayına {ftirak etmek üzere Avrupaya giden ve Macaristan, Avusturya ve ttalyada bir tetkik seyahati va • pan Galatasaraylı izciler, dün Yeni yapı ve yöl kanummun sureti tatbikma daîr olan talbnatname Bele diye şubelerine tebliğ edilmistir. Ba . dema bu talimatname dahilmde inşa at ruhsatiyeri verilecektir. Talimatname aynen sudur: 1 Yeni yapı ve yollar kanummun dördüncü maddesinm «E» fıkrası mu cibinee belde icmden gecen simendifer !•»'ınm istimlâU Vıudutlarmdan itfbaren her iki tarafında. «30 metrelik bir saha dahilmde insaata müsaade edilmivecektir. 2 Mezkur kanunun dördSncS mad. desmin «F» fıkrasma tevfikan su kenarlarmda nhtundan itibaren veva rıhGamrüklerde ithalâta başlandı hm yapılabilecek noktadan itibaren Dün öğleyin verilen bir emir üze10 metrelik sahada hiçbir suretle insaat rine gümrükler, muameleleri 20 ayaphrdmrvacaktır. ğustos tarihine kadar tekemnıül et3 Mezkur maddenm «G» fıkra • tirîltniş takas yolile ithalâta müsaade tma nazaran abide ve mabetlerm et etmeğe baslamıştır. rafrnı aean istikametler mevcut de&ilse etrafmda en az 10 metre saha dahl . linde msaat memnodur. Her ne suretle Birinci sahifeden mabat olursa olsun bu madde hükmnnirn ta zaretmra mtihap edeceği iki buyuk me vra ve tespiti merkez fen heyetine aitmur tarafmdan Svflragratta karsüa * tir. nacaklard\r. Bundan baska Sofya »4 Mezkur maddenin «M» fıkra • tasyonunda da aynea istikbal mera • sma gore istikbal plâm ikmal ve tat • shni yapılacakbr. tsmet Pasa Hazret bik edilinciye kadar bina irtifaları asa. lerile Hariciye Vekilimiz için «Bulgargıki şekilde olacaktır: ya» otelinde hususî daireler aynla • I Yeni mşa olunacak bmalarm trcaktır. Sofyada kalmacak uç gün zar* tifaları azamî olarak nihayet cepheftnda M. Muşanof tarafından bir ak smin bulunduğu sokağm arzma mSsavî şam zirafeti, Krahn saraymda bir oğ. olacaktır. le ziyafeti, Türkiye sefaretanesmde bir II Bu irtifa «15» metreyi tecavuz oğle ymeği verilecektir. Bulgar milli edemez. operası Tfirk ımsaRrler serefine husu. III Sayfıyelerde yollari teessüs sî bir tetnsil tertip edecektir. Bu se • ederek sekli taayyün etmîş yerlerde bhyahate t«met Paşa Hazretlerinm refi donümden asağı okmyan arazi dahi kalan hanımefendüe Tevfik Rüştü Belmde koşk tarzında yapılacak binalar ym refıkalan Hanımefendi, Başvekâ . let hususî kalem müdürü Vedit, Ha • için azamî irtifa nihayet 9 metre ola riciye Vekâleti kalemi mahsus müdü . bfKr. Buralarda yapılacak binalar ahsap rü Refik Amir, Hariciye Vekâleti şu. olursa iki tarafmdan beşer, kâğir olursa be müdürlerinden Cevat, Bolu meb'uI&akal uçer metre bos saha bırakıla . su Falih Rıfkı Beyler de istirak ede • caktır. eeklerdir. IV Yapılacak bmalarm arkala rtnda bahçe bırakılmak icao ediyorsa bunun luzumunu tayin ve miktarmı tespit keyfiyeti heyeti sıhhiyeye aittir. Birinci gahifeden mabat V SahO arsaiarmda su kenarla • i»m fretkiki içm dün Istanbul Vilâ • rtndan itibaren 30 metre dahilmde ve yettnde VaK nnıavmi AH Rrza Be10 metreden sonra olan sahada insaat yin riyasetinde bir içtima aktedil yapılmak istenilsrse istikbal haritasînm miştir. Bu içtimad<a Gümrükler Basikmaline kadar ancak bir katlı olarak müdürü Seyft Beyle Gümrük Mu • zeminden itibaren 5 metre irtifadan fazla bina yapılmıyacakhr. «30» met • hafaza Baymüd'ürü Hasan, Polis reden sonraki kısımda vaoılacak meba. müdürü Fehmi, Ticareti bahriye müdürü Müfit Necdet Beyler bu ni bu cetvelde vazılı ahkâmı umumi • yeye tâbîdir. lunmuşlartbr. VI Arzî on be* metre ve daha ziVali muavini AK Rixa Bey bu içyade olan sokaklarda veni baştan acılıp tima hakkınd'a su izahatı vermrştir: yuzde yetraUi kâgir olarak inşa edil < Yeni liman nizamnamesi !smis olan yerlerdeki binalarm irtifaı asağı tanbul Iknaınna gelen yolculatin yukan birbirme müsavi miktarda ise vapurdan girip çıkmalannda ve bu binalarm aralannda kalmts olan arsalar üzerine yapılacak binalarm irtifaı gümrük v« koritrol muamelelerraia yolun arzmdan fazla çıkarılmak iste . tcrasında azamî kolayldc gösteril • 1 nirse evvelce teessüs etmii o an bina mesi için muhtel'if vekâletlerin dü • sünceJermi toplamak suretile ya lartn irtifalanna eıkanlabüir. Ancak ge. rek sokağm ve gerek arsanm ceohe gepilnuştır. nisliğine gore evvelki ve sonraki madVilâyetin ve Ticareti bahriye delerde konulmuş olan ahkâma gore müdhiyetmm noktai nazarnu go uvgun gelmiyorsa faziası bilâbedel yı . kılmak üzere sahibinden noterlikten re limana ait her türlü muamele ve bilhas«a gümrük muamelesi Çanak musaddah bir taahhütaame almır. Her halde bu Tıusus merkez heyeti fenni kaleden bashyarak buraya gelinciyesînce takdir edilecektir. ye kadar ikmal edilecek, yolcu buVIÎ Ceohe arzları «S» metreye rada her şeyi bîtmis olarak karaya kadar olan bmalarm irtifaları «7.50» çıkaoakhr. Gümrük idaresi ise kaymetreyi ve bundan fazla olan cephe dm emtia ve kumanyaya ait oldu • arzlarmda irtifalar isbu arzm nihayet ğu, gümrük muamelesmin burada iki mislini tecavüz edemez. yapılacağı ve bu muamele esnasınVm tstanbul cihetinde kırk ra da biç bir kimsenm yolcularla te • Inmından yüksek mahalierde yapüa • cak insaat irtifaları nihavet «9» met • mas etmiyeceği i<Idla»ındadir. reden fazla olamaz. Ancak Fatih kazası Bu görüsme neticesinde anladık mmtakası bu kavde tâbi değildir. laramzı mensup oldugumuz vekâ IX Catladıkapıdan Saravburntma letlere bîldheceğiz. Bittabi alâka • çekilecek hattın denîz tarafmdan ka . darlar vaziyeti tetkik ettikteıı sonlacak kısımlarmda insa edilecek bina • larm irtifaları «9» metreyi tecavüz et • ra nizamname mufadını ve tatbtk mivecektir. seklini bize tebliğ edeceklerdir. X Henüz kat'î şeklmi almıyan yani istikameti taayyün etmemiş so kaklarda yapılacak insaat irtifaları mevcut yolun genisligi müsart olsa bile «9» metreden^fazla olamaz. XI Onden ve arkadan cephe alan binalarm irtifaları atideki yedmci madde ahkâmına göre tespit edilir. XII Kösebasına tesadüf eden binalarm irtifa] an arzı küçük olan soka • ğa göre tespit edilir. 5 Beledive hududu dahilinde va sahfflerde fabrika tabirine masadak mşaatm mevki ve irtifaları merkez belediyesince tayin ve tesnit edilecektir. 6 Her nevi ilâvei insaat yukar daki kuyuda tâbidir. 7 Bu izahnamede muayyen irtifa. dan sonra bmanm her cihetinde «45» meylmde geçirilecek müstevîler dahisehrimize avdet etmişlerdir. linde çatı ve saire inşası caizdir. Bunun lzcilerimiz, bilhassa Macaris • harîcinde bacalardan maada hiçbir sutan ve İtalyada gördükleri hüsnü retle insaat yapıiamaz. kabulden büyük bir memnuniyet8 Her bina ikmal edildikten sonle bahsetmektedirler. ra proje ve şeraiti fenniye ve sihhiye 'Sarmçın nvandıktan Takshnde, Terkos sulanm toplıyacak büyük bir depo tesisine ihtiyaç görülmüştü. Belediye fen heyeti bu münasebetle tetkikat yaparken, Taksimde Cumhuriyet tneydanı civarın • daki Taksim suyu sarnıcından isti fadeyi düsünmüş ve tecrübe için sarnıcın sulanm bosaltmıştır. Sular boşahnca sarnıcın çok muhkem ve nefi» bir eser olduğu görülmüştür. Sarmç gayet san'atkârane imal edilmiş 24 gözden mütesekkildir. Alâ kadarlar, bu gözlerin daht bin sene tamrre ihtiyaç hissetmiyecek dere Sofya ziyareti Yeni ölçüler Ölçüler Müf ettişi sehrimize geldi Yeni ölçüler kanunu ahkâmı brr iki ay sonra tamamile tatbik edilecektir. îktı» sat Vekâleti bu işe ait hazırlıkIarla mesgul olmak üzere sa • nayi müfettîşle rinden Kudret Beyi ölçüler Müfettisi ünvanUe sehrimize gon * dermiştir. Liman talimatnamesi Kudret Bey Avrupadan mübayaa edilen yeni ölçüler memlekete yalnız tstanbul, tzmir, Mersm ve Samsun limanla • nndan ithal edilecektir. ^ flsBerl Belediye kooperatifi faaliyette Belediye kooperatifi meclisi idaresi dün Vali ve Belediye Reisi Muhittin Beyin işthakile bir içtima yapmış ve bu îçtimada kooperatifin yeniden açacağı faaliyet sahası etrafmda görüşülmüştür. llk iş olarak muh^elit haketn mahkemeleri bması aitındaki mağazalardan birinin erzak satış yeri olarak açılması düsünülmektedir. Bundan baska Beyoğlu cihetinde de tstanbuldaki lokanta tarzında ve fakat ayni zamanda buraya gideceklerin biraz da eğlenmelerini temin edecek şekilde bir lokanta açılması tasavvuru vardır. Ahşap sinemalar mevs^min başında kapanacak Burada yaptığı tetkikatı bitirerek memleketine giden itfaiye mütehassısı yakmda raporunu gönderecek • tir. Mütehassıs bilhassa itfaiye efradınm yangınlara hazırlanma tamndan ve bu hususta gösterdikleri f evkalâde sür'atten dolayı izharı memnuniyet etmiştir. Yapilan tet kikat neticesinde takarrür eden iş Ierden biri de ahşap sinema bina • larının kapatılmasıdır. Beiediyece bunlar tesbit edilmekte olup mevsim başlangıcında bütün ahşap sinemalar kapatılacaktır. sine muvafık olduğuna dair merkez fen ve sıhhat heyetlerince rapor ve . rilemedikçe binanm istimalme müsaade edilmiyecektir. 9 Binalarm irtifaları cephe sathmdaki yaya kaldırunmm üst seviyesinden çatı altmdaki döşemenin üst seviyesi arasmdaki sakulî irtifadan ibarettir. Çatı yerine taras yaptınldığı takdirde taraslann önünde «75» santimetreden asağı ve «80» santimetreden yukan oL mamak sartile korkuluk yapılabile • cektir. 10 Ruhsatname talebinde proje . nin cephesi muntazam olarak gösteri ihan siyasetinîn en nazîk ve en tnühim meselelerinden biri de Bahrimuhitikebir mii vazenesidir. Asya ve Amerika kıt'aları arasında bulunan bu Okyanusta büyük devletlerden çoğunun sahili vardır. Bahusus tngiltere gibi adalı bir devleti muazzama bulunan Ja • ponya bu büyük denizin garbinde ve Müttehit Amerika hükumetlerî büyük devleti dahi şarkında bulu • nuyor. tngiliz tmparatorluğunun merkez sikleti ve Hollandanın müstemleke imparatorluğu bu denizde olduğu gibi Rusyanın serbest bulu • nan yegâne sahili dahi buradadır. Fransanın yirmi milyon nüfuslu Hindiçini müstemlekesi dahi gene b havzadadır. Büyük devletlerin mühim ve hayatî memleketleri bu Okyanusta toplanmıs olmakla beraber bu navzadaki başlıca rekabet Amerika ile J a ponya arasmdadır. tngiltere ve Fransa Japonyayı Bahrimuhitikebirin garp kısmınm tonraki manzaran ve Asya kıt'asımn huzur ve asayi > cede muhkem olduğunu söylemek sini temin eden muhafızı addediyortedirler. lar. Bunun için tnglitere Japonya ile Belediye Terkos için Amerikadan on beş sene müttefik olmuş, Hinaldiğı son sistem bir makine ile bu distan, hatta Efganistan ve tran hucesim sarnıcın içini sıvatmıştır. Bu dutianmn muhafazasında Japonyamakine yüzlerce amelenin goreceği nm muavenetini temin etmişti. Harişi, üç kisi ile görmektedir. bi Umumiden sonra zayıf ve bitkin Belediye, depo ittihaz edilecek bir halde kalan îngiltere, srrf Ameolan bu sarnıca tulumba tertibah rikanin zoru üzerine Japonyadan yapacak, bu suretle Terkos suyunun aynlraış idi. O zaman yalnız kalan en yüksek bina katlanna çıkması teJaponya zırhh ve diğer büyük harp min olunacaktır. Bu sarnıcın 7 bin gemilerî için bire karşı 3 gibi dun ton kadar su alacağı tahmin edilmek bir nisbeti kabul etmis idi. tedir. Bu dun vaziyeti kabule mecbur kalan Japonyanm millî gururu încln» miş, diğer Asyali ırklar ile birlikte Japonlarm da Amerikaya muhaceretfnfn menedilmesi ise daha ağır bh* hareket telâkki edilmişti. Şimdi ise Japonya Cemiyeti Akvama mev. dan okuduğu gibi Amerikaya dahi meydan okumağa azmetmiş bulu Sofya Uni nuyor. Japonya Harbiye Nazın o vertîUi kulaİE, lup Manfurinin isgalinde mühim ro! boğaz ve burun oynıyan Jeneral Araki Amerikan ahasıtalıklan kli . jansına verdiği bir mülâkatta Japon niği müdürü pro milletinin hissiyatını ve împaratcrfesör Berlinoff luk hüküıae<tinin düsüncelerini ga • sehrimize gel « yet açık ve seıbest olarak soyIenuT mistir. tir. tstanbula geltsi, doktorları Jeneral Araki büyük .h^^P »emimu tarafmdan lerî hususumia Vaşlngton re Londr» alâka ile karsı • konferanslannda Japonyanın Amelanan M. Ber rikan ve tngiliz donanmalrına na linoff evvelki' zaran dun bir nisbeti kabule mec • gün Gülhane 'rofesör Berlinoif bur olması Japon milletinin seref v« hastane ve taibikat mektebind «had meri iltihabının tedavisi» mev Hibarım rencide evlediğini ve binavuu üzermde bir konferans vererek enaieyh Amerika ile Japonyanın arasını açan muhaceret ve bahri n'Skendismin bulduğu tedavi u«ulünü bet meselelerinden ikincisinin, her izah eteıiştir. Konferansta kulak, boğaz, bu iki tarafın istediği kadar büyük har gemisi insasmda serbest kalmasi ile run müehassıslanndan doktor Z ^ ya Nuri Paşa, Dr. Taptas, Haydar hallolunabileceğini sövlemistir. Bu tbrahim, doktor Sani Yaver Bey sözler Japonyanın 1935 senesinde lerle Gülhane mudür ve muallim Londra deniz mukavelesini feshedelert ve birçok genç doktorlarımız cesine şüphe bırakmıyor. Amerika bulumnuslardır. hükumetinin işsizlere iş bulmak için Dün bu tanınmıs Bulgar profesöaldı&ı tedbirler arasmda 35 yeni har rü serefine bir çay ziyafeti verilegemisi inşasina karar vermesi şüprek bircok doktorlarranızla tanış hesiz Japonyanın mezkur mukn tınlmiftır. veleyi feshetmek temavülünü tak Dr. Berlinoff bir muharririmize vive etmiştir. Her nekadar, bu gemişunları s*ylemiştir: lerin inşası mezkur mukavelenin ah« Seyahatunin başlıca mak • kâmına mugayir değilse de silâhlan sadı lstanbulda Balkan memleket leri arasıiKÎa bir tip kongresi ya bırakma konferansının ruhuna menafidir. Japonya mukavelenin müdpılnvasını temin için teşebbüsatta deti sonunda Amertkanın kendisine bulunmaktadır. Birinci Enterbalfaik nisbetin son tonuna varmciya nik kongre Sofyada yapılmtştı ve kadar istifade ederek asrî ve mu • bu kongre, Balkan memleke*leri azzam bir donanmaya malik olmasınin tababet itibarile yüksek oldu nı hazmedemiyeceğini artık anlat ğumı göstermişti. Ancak bu mem leketlerde henüz kâfi derecede emıstır. Hacmi yekunu 850.000 tona tüt ve mihalea edilmemiş olan turuku baliğ 170 harp gemisi ile Japonyahazmiye ve teneffüsiye hastalık Iarınm da tstanbulda yapılacak kon nm simdi yapmakt a olduğu gayet grede mütalea ve münakasası müm büyük harp manevraln Japonyanın azrnme süphe bırakmıyor. kün olacak ve bundan bütün Bal • kanlılar istifade edeceklerdir. Japonya ile Amerika arasmda başlıyan rekabete tngiltere dahi iştirak Balkanlılar arasmda ilmî münaedecek ve cihan denizlerine hâki • sebatın kuvvetlenmesi için bütün miveti bu üç devletin eline bırak mevcudiyet'mle çalısmaktayım.v mak istemiyen Fransa, ttalya ve ihtimal Almanva dahi bahrî teslihat rekabetine girişeceklerdir. Paris sefirimiz Hüseyin Süat Bey dün Marsilyadan sehrimize gelmiştir. Deniz meselesinde uyuşamıyan Japonva ile Amerika arazi mesele. «înde hiç te uyuşamıyacaklardır. Manisada Eskinazi hastanesinin Kanadanın Banff şehrinde toplanan küşat resminde hazır bulunduktan Bahrimuhitikebir devletleri müna sonra sehrimize avdet etmlş olan sebatmı tetkike mahsus konferansta Sıhhiye Müsteşan Hüsam°ttin Bey Japon mümessili 1950 sene sine ka • dün Sıhhiye Vekili Refik B. le görüş dar Japonyada yeniden yirmi milLUKten sonra Miuaraya g«uıi.,>ır. yon in«ana iş bulmak mecburiyeti hasıl olacağmı ve dar olan Japon lecek ve rengi de bildirilecektir. Ruh • adalarının el emeği ile yaşıyan mev» satname alındıktan sonra bu husus • cut halklanna nüfusım tezayüdü ile larda değişiklik yapabilmek ancak beledivenin muvafakatile olabilecektir. iltihak edecek yirmi milyon yeni iş11 Yapı ve yollar kanununun 36 çinin maisetini temin edemiyeceğini ve 49 uncu mnddeleri ahkâmmın tat . müdellel bir raporla ispat etmiştir. bikına geçilmeli ve bu izahname daireVelhasıl Amerika ile tngilterenin sinde bina inşaat.na ruhsat verilirken Bahrimuhitikebir meselesinin halli kanunun diğer ahkâmmın da tatbikma için bahrî inşaatta Japonya ile diğer itina olunmahdır. bir itilâf akteftneleri ve Japonyaya, 12 Her nevi betonarme înşaatla artan işçi nüfusuna maişet temin ede) arzı 15 metre ve daha ziyade olan so cek yeni sahalar temini için yardim kaklarda vücude getiril«cek inşasAa etmeleri lâzım geliyor. merkez fen heyetinin tasdikından sonMUHARREM FEYZİ ra ruhsat verilebilecektir. Prof. Berlinoff Gülhane hastanesinde bir konferans verdi Paris setirimiz geldi Sıhhiye Müsteşan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog