Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

KİNİOTONIN K E L E P i R ARSA Şi*lide tramvay durak mahallinde ve cadde üzermde S566 arşından iba • ret beş kıt'a arta ve 4 hane kâmilen ya. hut kısmen acele sahlıktır. Talip olanlartn Taksimde Panorama bahçesi mii • diriyetine müracaat olunması. (6623) ner eczanede bulunur. Istanbulda fiatı 100 kuruştur. Uırumî deposu: iş Bankası arkasında 12 No. MAZON ve BOTTON ecza deposu. İŞTAH KUVVET ve CarnJtartvtİ' 23 Afustosî533 Tem.n eder 1° VÜCUdÜ kuvvetlendîrir, hastahktan kalkanlann nekahet devrİHİ kısaltır. Zafiyeti umumiyeye karşı yegâne kuwet îlâcıdır. 2° Müzmin ısıtmada ateşi dfişürür. Faychsı büyüktur. 3° Midevidîr, iştahı açar, hazmı teshil eder. BEYOGLUNDA Leyli ve Nehari Tokathyan rALJllCT PEl/AT CP7AK1C0İİ Bütün sıhhî ihtiyaçlarınıza cevap verebilen 86 senelik maruf bir TeSIS tanhl 1848 Tel.40786 Kız ve Erkek . [MnlYİLİ . t ULVAI • • • ^ m n T i M*\^t\n dikkatle ihzar edilir, Fiatlar daima ucuzdur. LULAIILUIJ müessesedir. Yeni sahibini tanımak kâfidir. Reçeteler ihtimam ve ilâç, parfümöri, müstahzarat Çok Mühim İzmir 9 eylul panayırına mal gönderecek muhterem firmaların nazarı dikkatine 9 eylul 933 tarihinde Jzmirde açılacak panayıra angaje olan fabriValann, Tıcaret müesseselerinin gönderecekleri malları S i r k e c i d e Gazi I S T A N B U L Llsesi Darüşşafaka Lisesi Müdürlüğünden: Mektepte tane ve okka ile satılacak eski, kitaplar, eski elbi seler, kunduralar ve sair liizumsuz eşya müzayede ile satılaca ğından talip olanların 23 ağustos 933 çarşamba günü saat 15 te mektebe gelmeleri. (4307) Yainız Orta ve lise kısımları havidır Müdürü: EBULMUHSiN KEMAL KtRAUK DÜKKÂN Ayaspaşada Gayret aparhmanı al ~ tandaki dükkân hali hazır »ekli veya iiç metre derfnlik daha ilâvesile kiraya verilecektir. Cağaloğlu Zeki Bey apartı . manı 4 No. müracaat. (6604) "Yeni Lise Ankara'da bu namdaki lise ıle olan iltihasın ref'i için lısemizin ism? izmir nakliyat ve Emanetçiler Şirketi Arnbalajlan bozulmaksızin emniyet ve itina ile ve er. asgari bir tarife tatbik etmek suretile Istanbul'dan Izrairde panayir mahalline kadar nakil ve^teslimini deruhde eder H â l H İ S * S tndiden gönderilecek olan her cins eşyanın panayira çok ya** kn bulunan büyük ardiyelerimizde ücretsiz olarak muhafaza edilraesini dahi şirket taahhüt eder. Tel. 29697 Müdiriyet (0634) tahvil edılmıştır. Lisemiz yeni kurlan Üniversiteye bir ecnebi lisanına taraamiie sahip olarak talebe yetiştirmek maksadile açilmıştır. Ders proğramian yeni şekillere göre tertip edilmtştir. Tecrübeli ve seçılmiş bir talim heyetine malituir. Mektek: Cağaloğlunda Sıhhiye müdürlüğü bitişiğinde hergün talebe kayıt ve kabul olunur. (6320) Kulak, Bogaz, Burun mUtehassısı ( >» SATILIK KOLLEKSiYON < % Fransızca CinĞmonde mecmuasının gayet temiz tutulmuş tam kolleksiyonu satılıktır. Adres: Lâleli apartımanları 3'27 No Akşam Erkek San'at Mektebi Kayit muamelesine başlanmıştır. 8 eylule kadar devam edilecek • tir. Eski talebenin de bu miiddet içinde kayitlerinin yenilenmesi ve 932 933 mezunlarının şehadetnamelerini alabilmeleri için 4 vesika fotoğrafı getirmeleri lâzımdır. (4310) Dr. İhya Salih Cağaloğlu: Hamam sırası No. 24 Cumadan baska her gün saat 15 ten itibaren hastalannı kabul eder. Devlet Matbaası Müdürlüğünden: Devlet Matbaasında bir sene içinde birikeceği tahmin edilen 65000 kilo en fazla beş santim genişliğinde kırpmtı kâğıtları müzayede ile satılacaktır. Ihale 18 eylul 933 pazartesi günü saat 14 te matbaada yapılacaktır. Sartname her gün matbaadan tedarik edilebilir. (4283) Hereke Fabrikasından: Fabrrkamızda çahşmak iiıtre Almancaya bihakkm vâkrf, Darülfümrodan meıun kimyagere ihtiyaç vardır. Talip olanların ağustos yayesme kadar tercümei hallerile fkmHye kadar çaltytıkalan mahal • lerden aldıklan vesaik ve şehadetname »uretlerini Herekede Hereke fabrikası müdiriyetine bir mektupla göndermeleri ilân olunur. (6615) Bu kere mevkii tatbika konan elbise karamamesinde gösterilen şapka ve elbise tadilâüna ait malzeme v e teferruat için müessesemiz tarafından verilen nümuneler muvafık görülerek kabul edilrniştirj Binaenaleyh bunlan NÜMUNEYE MUVAFIK olarak ancak Istanbulda Kapalıçarşıda Sırmacılarda 113 No. Ha Leylî ve Neharî Resmî liselere muadıl FEYZİATİ LİSELERİ Kız Arnavutköy'de • Çiftesaraylarda Ana sınıfıni, ilk kistni, orta ve lise sınıflannı havidir. Tedris ve terbiye usullerinin dddivet ve mükemrneiiyetî 1 c 1 tanıntnış olan rnüessese IstanbuPun en güzel yerinde kâin ve her türlü sıhhî şattlan haizdir. Erkek SIRMACI VE ŞAPKACI KiRKOR ARTiNYAN mağsza^nda bulacaksınız. Toptan ve perakende satiş •Fiatlar Gayret ve muvaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. tahsil devrelerine ait • NAZARI DiKKATE: Posta T. T. Binalar ve 9 eylul izmir panayırına Levazım Müdürlüğünden: iştirak edecek iabnkator ve tiiccarana kolayhk ve hrsat. Arabarımızla göndereceğiniz mallar size en büyük istiîadeyi temin edecektir. Sirkeci Ankara 22741 caddesi, No. 61 Tel. 22741 Leylî Ocretlerinde çok esaslı tenzilât vardır. Kajit ve yeniden kayit muamelesine başlanmıştır. Cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri saat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir . lsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon : 3 6 . 2 ^ SinlreCanunt 6555 ^••1 tstajıbul 6 ıncı icraaından: Bir borçtan dolayı Şişlid* Küçükbahoe sokağında Karlo apartıma nmın 1 numaralı dairesinde haczedilen halı, konsol, karyola, dolap buma. mümasil esyalann füruhtu takarriir eden 28 ağusftos 933 tarihine musadif pazarteıi günü *aa* 12 den 14 e kadar mahallinde füruht edfteceğıinden talip olanlann yevmi mezkurda mahallitufe memunma müracaat eylemeleri ilân olunur. (6621) izmir emanetçisi ilyas I Idare ihtiyacı için 7000 metre 15 nakilli deniz kablosu kapalı zarf utulile ve takas kaydile münakasaya konulmuştur. Münakasa 24 eylul 933 tarihine musadif pazar günü saat 14 te icra olunacaktır. Talipelrin yevmi mezkurda teminat ve teklifatını havi ve kanun dairesinde ihzar ve temhir edilmiş olan teklifnamelerini saat 14 ten evvel tstanbulda Yenipostane 2 inci katta Binalar ve Levazım Müdürlüğünde miiteşekkil komisyon riyasetine tevdi eylemeleri; işbu kabloya ait idari ve fennî şartname hergün alınabilir. (3419) Alaturka T a k s i m PANORAMA BAHCESi JJ*» Ouhuliye yoktur Dr. İhsan Sami Öksürük Şurubu öksörük ve nefet darhğı, boğmaca ve kızamık oksürnkleri için pek te «rli üâ^tir. Her eczanede ve e«a de^ . poıarmda bulunur. (5960) ^ Zayi Gelenbevi orta mektebi kısmında üf [ X\I\^rilTX AU'OAlVf saat 6 dan itibaren büyük gala müsameresi, hem tiyatro. hem konser, hem incesaz, hem varyete ASRI ŞIK MUSIKİ HEYETl Yıldıziar yıldızi HERMiNE hanımın en yeni şarkılan ve memleket havalan Aile Sahiplerine Sureti hususiyede ihzar ettiğim lâke karyolalann her boy ve her renk mevcut olup portatif sandalya, masa ve sehpaların envaı «ayet ucuz mağazamızda satılmaktadır. Asrî Mobilya Meşheri Istanbul Rızapaşa yokuşu 66 No. Telefon: 23407 AHMET FEVZi ^ H ^ (5939) Operet 4 perde milli ve ecnebi artıstler tarafından VARYETE numaraian Duhuliye yoktur. Yer bulmak için erken teşrif etmenizi rica ederiz. Tel. 41065 ^ ' Ö k u ? OUMBULLÜ İSMAİL Be KOMiK AHMET 'h'; » 221*22*k Bahar bülbülleri (6624) 1/5.727 numaralı oğlum Cemil Cahite ah nakil tasdiknamesini layi ettim. Yerdsini rfacağımdan eskisinin yoktur. Telgraf memurlanndan tbrahim (6619) hiikmii w Cildiye ve zühreviye Feyziati Lıseleri M.dUrlüğünden: 1 Ilk, Orta ve Use kısımları mezuniyet ve smıf imtihanlanna 2 eylul cumartesi günü başlanacaktır. Program mektepten ögrenilebilir. 2 Derslere 11 eylul pazartesi günü başlanacaktır. (6641) İzmitte At Koşuları Kocaeli Vilâyeti Baytar tşleri Müdürlüğünden: / «8/9/933» cuma günü H. Muhasebe namına yaptınlacak koşulara ecnebi kanı taşımıyan hayvanlar girecelderdir. Kayit muamelesine 5/9/933 te başlanacak 6/9/933 te nihayet verilecektir. Program Vilâyetler Baytar Müdürlüklerine gönderilmiştir. (4300) Beyoglu Asmalımesçit Atlas han 2 inci kat Tel. 43353 (59b4) Askerî Matbaa müdürJüğünden: Askerî Matbaaya iki lira gündelîkle bir kartoğraf ve bir çmkoğraf ve brrer lira yevmiye ile de bir çinkoğraf bir cillççi müsabaka ile alınacaktır. Bunlardan daktilo ve kaliğrafi bilenler tercih olunur. Ağuv tosun 28 inci pazartesi günü imti han yapılacaktrr. Şeraiti anlamak ve icap eden vesaiki ihzar eylemek üzere şrmdî'den SüIeytnanİ3nede Askerî Matbaa müdür muavinliğine müracaat edilmelidir. (4325) Dr.ÇiPRUT hastalikian mütehassisi ^ 1 tlk Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine başlanmıştır. 2 Müdiriyet, müracaatleri cumartesi, pazartesi» perşembe günleri saat 10 dan 18 kadar kabul ed*r. 3 Leylî ve neharî bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilât yapılmıştır. 4 Arzu edenlere tarifname gönderilir. Adres: Şehzadebaşı Polis Merkezi arkası Tel. 22534 Istiklâl Lisesi Denizcilere ilân * Istanbul ikinci icra Memurlu£undan: Merhunatın cins ve nev'i Hesap No. Borçlunun ismi 933/542 tki yüz otuz dirhem gümüş 33603 Nazime H. 933/561 Bir altın saat bir altın yüzük (ta15328 Dimitri Ef. şı sırça) bir nazarlık altını bir ... . altın kordon. 933/567 Bir çift roza gül küpe bir roza 25949 Ay«e H. yüzük (dört tas noksan) 933/575 Dört yüz yetmiş dirhem gümiiş. 31191 Feride h 933/593 Bir roza kıravat iğnesi bir altıı 41912 Ferit B. kordon. 933/595 Bir roza akar pantantır 41961 Mehmet B. 933/605 Bir roza hurda bro' 42276 Sabahat H. 933/614 Sekiz altın bilezik. 25940 Nasip H. 933/615 Bir roza igne bir altın kol saati 45989 Ali B. bir altın saat. 933/959 Bir pırlanta yijzük. 42761 Şevki B. 933/1360 On miskal inci bir roza yüzük or 43234 Nizamettin B. tası zümrüt bir roza iğne bir gü müş tabaka. 933/617 Iki pırlanta yüzük 46315 Nadir B. 933/620 Bir altm köstek. 46264 Nadir B. Yukarıda isimleri yazılı zevatîn Emniyet Sandığına rehin ettikleri hizalarında yazılı emval üzerine istikraz eyledikleri mebaliği vade sinde tediye etmediklerinden Sandığın icraya vâki müracaati ve te kemmiil eden muamelâtı icraiye üzerine emvali merhunenin satıl malarına karar verilmiştir. İşbu satılmalan takarrür eden yukarıda cins ve nev'i yazılı mallar 29 ağustos 933 tarihine musadif salı günü saat 14 ten itibaren Çarşı içindeki Sandal Bede^eni Mezat idaresinde açık arttırma suretile satılacağından taliplerinin yevmi mezkurda vakti muayyenede mahallinde hazır bulunmaları ilân olunur. (4347), Doktor Horhoruni Her gün akşama kadar hastalannı Eminönü Valide braathanesi yanındaki muayenehanesinde tedavi eder. ^^ Tel. 2,4131 (6512) « ^ Sahibi tarafından acele satıhk MUHASEBECi ARANIYOR Muhasebe işlerinde çok tecrübe görmiif vc mühim bir şiıkftın Anadolj . del<i çubcsinde muhtsr?be muarneiî ;nı tedvire liyakatli, mutlaka fransızca bilen bir Türk muhasebeci aramyor. Fransızcadan başka almanca dahi bi lenler tercih olunur. Alâkadarlann (S.S) rumuzile tstanbul 176 numaralı posta kutusu adresine yazmaları. (6553) Şimdiye kadar tatbik edilmekte olan fabrika ve havuzlar tarifesinde 2 0 . ağustos 933 tarihinden itibaren mühim tadilât yapıimıştır Tarife hakkında malumat almak arzu buyuran zevatın Fabrika ve Havuzlar müdürI lüğüne müracaatleri . (4321) Fabrika ve Havuzlar Müdünüğünden: Kârğ ir hane Üsküdarda Fıshkağacında tramvay güzergâhmda (29) numaralı zemin kat bir dükkân, bir taşhk ve odun kömür depoları, birinci kat iiç oda, bir sofa, bir mutfak, bir sarnıç, bir bahçe, ikinci kat dört oda, bir sofa, bir balkon ev safı kâmileyi havi olup hane derunün de sahibine müracaat olunması. (6614) Sahip ve Başmuharrirt Yunut Nadi ümuml nesriyatı idare eden Yazt ijleri müdürü: Abidin Daver itatbaacüık T* Netriyat Türk Atıonim gtrketi . Istanbul Istanbul Emniyet Müdürlüğünden: Eylulün yedinci günü yapılacak polis komserliği imtihanına ihtiyat zabitliği yapmış ortamektep ve lise mezunları da kabul edileceğin den talip olanların mektep şehadetnamesi, askerî vesikası ve nüfus tezkere«ile fimdiden tstanbul Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmeleri. '4319) 0^am^nm> Doktor •^^•••^•^ ARA Nışanyan Hastalarını hergün aksama kadar Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında Mek. tep sokak 35 No. lı muayenehane^ . sinde tedavi eder. Tel: 40843 ^ C6025)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog