Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

23 Ağustos Î933 İstanbul Erkek Muallim Mektebindeu: 1 Mezuniyet ve sınıf imtihanları 1 eylulden 10 eylule kadar devam edecektir. 2 Meslek sınıflarına alınacak leylî ve meccanî talebe için talimatnamede muharrer şerait dahilinde 7 eylul 933 akşamına kadar namzet kaydolunacaktır. Yalnız ikmali olanlar kabul olunmıyacak jardır. 3 İstanbul Erkek Muallim mektebi meccanî talebe mıntakası, Bolu, Kocaeli, Kastamonu, Zonguldak, ve Sinop ve İstanbul Vilâyetleri olarak tayin edilmîştir. Binaenaleyh bu Vilâyetler çocuklanndan olanlann en yalan muallim, lise, orta mektep müdürlüklerine ve olmıyan yerlerde Maarif Müdürlüklerine müracaatle namzet kaydo lunmalan. 4 Müsabaka imtihanları 9 eylul 933 cumartesi grünü saat tam sekiz buçukta her vilâyetin yukarıda tadat olunan mekteplerinde tesekkül edecek imtihan komisyonları marifetile icra olunacaktır. tmtihanda muvaffak olanlann mutlaka kabulü şart değildir. Münhal vuku buldukça derece sırasile yerleştirilecektir. (4279) Ankara Halkevî Hususî Bîzim Mektep AN A, İLK, ORTA Bu sene mektebimiz daha esash bir şekilde tamir edilmiş ve bahçeleri her nevi terbiyevî oyunlara müsait bir hale getirilmiş tir. Seçilmiş bir talim heyetile dokuzuncu ders senesine en yeni prensiplerle hazırlanmıştır. Yabancı lisanlar ilk kısımdan başlar ve bugünün son kat'î ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde tedris edilir. Talebeyi bakalorya imtihanlarına hazırhk için ders harici kurslar açılacaktır. istanbul Nafıa Başmühendisliğinden: 1 İstanbul Vilâyeti dahilinde Topkapı Silivri, Edirnekapı Dağyenice, Edirnekapı Yedikule «sur harici», Bakırköy lncirli, Yeşilköy lltisak, Istinye Büyükdere, Paşabahçe Çubuklu, Maltepe Kartal, Usküdar • Teke, Yalova Karamürsel ve Yalova • Bursa yollannın şartnamelerde muharrer şerait dairesinde asfaltlı kaplama ve sathî asfalt ve makadam şose olarak üç sene zarfında inşa ve tamirleri ve 937 senesi iptidasmdan 941 senesi nihayetine değin tamiratı mütemadiyeleri 24 temmuz 933 tarihinden 11 teşrinievvel 933 tarihine kadar kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Zarflar 11 teşrinievvel 933 tarihine musadif çarşmaba günü saat 15 te tstanbul Vilâyeti Daimî Encümenince açılacağmdan taliplerin bu işe ait şartnamelere göre imlâ edecekleri silsilei fiat teklifnameleri ile tevdi etmeîeri icap eden vesaiki makbuz mukabilinde mezkur saatten evvel Daimî Encümen riyasetine vermeleri. 3 Talipler bu husustaki şartnameleri yirmi beş lira mukabilinde İstanbul Nafıa Başmühendisliğinden tedarik edebilirler. 4 Umum inşaat keşif bedeli 1.879.880,15 lİTa ve umum mütemadi tamirat keşif bedeli 553.762,5 liradır. 5 Münakasaya iştirak şartlarının hülâsası» A Talibin münakasa kaimesindeki şerait dairesinde olaralc yüzde yedi buçuk nisbetinde olan 182.523,15 liralık teminat göstermesi. B Talibin bir mukavele ile lâakal üç yüz elli bin liralık yol inşaatı taahhüt ve bunu hüsnü suretle ikmal etmiş olması. C Talibin asfaltlı şoseler inşaatında ihtisas sahibi olması veya ihtisası Nafıa Vekâletince musaddak bir mühendis veya bir mües sese ile teşriki mesai edeceğine dair Noterden musaddak taahhütna< me vermesi. D Türkiye Cumhuriyeti Ticaret veya Sanayi Odalarina mukay yet olduklanna dair 933 senesine ait vesika ile isbat etmesi. E Teklifat şirket veya müessese namına vekili tarafından tevdi edilir ise vekâletnamenin aslını veya noterden musaddak suretini tevdi etmesi. F Talip 350,000 liralık inşaat taahhüdünü İstanbul Vilâyetin den gayri vilâyetlerde yapmış ise buna ait vesikayı Nafıa Vekâleti Yollar Umum Müdürlüğüne tasdik ettirmiş olması. I Taliplerin B, C, F de yazılı şeraiti haiz olduklarinı tstanbul Nafıa Başmühendisliğinden verilmiş vesika ile isbat etmesi ve bu vesika îçin Başmühendisliğe en az on gün evvel müracaat etmesi. (3524) Ucretlerde mühim tenzilât yapılmıştnr Fazla taf silât için müdiriyete müracaat. Tel. 2459 4189 •• Hilâliahmer Hastabakıcı Hemşireler Mektebi Müdürlüğünden: istanbul Ytiksek iktısat ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 1 Kayit ve kabul isi 1 eylul 933 te başhyacak ve 30 eylul 933 akşamına kadar sürecektir. 2 Kayıt isi için pazartesi, perşembe günleri sabahları saat on 'dan akşamları saat 17 ye kadar Mektep Müdürlüğüne müracaat olunacaktır. 3 Mektebin «Yüksek İktısat ve Ticaret» kismına: A Bakaloryaya tâbi tam devreli lise mezunlarile bu derecede öiduğu Maarif Vekâletince tasdikli ve bakaloryaya tâbi ecnebi ve akalliyet liselerinden şehadetnameli olanlar ve Ticaret lisesi ile Galatasaray lisesi ticaret kısmı mezunlan «Galatasaray» ticaret kısmı mezunlarımn hükumetçe gösterilecek malî müesseselerde bir sene staj görmüş olmaları şarttır B Mülga Darülfünun fakültelerinden ve yüksek mekteplerden mezun olanlar ile Türk Üniversitesi ve yüksek mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen gelecek olanlann evvelce girdikleri mekteplere her halde lise mezunu olarak kaydedilmiş olmaları şarttır. 4 Mektebin, «Ticaret lisesi» kısmına: A Bakaloryaya tâbi orta mektep mezunlarile Ankara, Izmir, Adana, Trabzon, Samsun Ticaret mektepleri mezunlan alınacaktır. B Bu kısma gireceklerin yaşları on beşten asağı ve yirmi birden yukan olmıyacaktır. 5 Mektebin «Küçük Ticaret» kısmina: tlk mektep mezunlarile orta mekteplerin 1, 2, 3 üncü sînıflanndan tasdikname ile gelecek olanlar. Bunlann yaşları da 13 ten aşağı 18 den yukan olmıyacaktır. 6 Kayit ve kabul için aşağıda yazılı vesikalann müdürlüğe hitaben yazılacak bh* istidaya bağlanmaları icap eder. 7 Mektebin her üç kısmı neharî ve muhtelit olup tedrisat öğleye kadardır. Yüksek İktısat ve Ticaret kısmı ile Ticaret lisesi talebesin den üç sene zarfında tedris ücreti ve imtihan harcı namile dört lira yetmiş beş kunış alınır. 1 Mektep sehadetname veya tasdiknamesi, 2 Sağlık ve aşı raporlan, 3 Hükumetçe musaddak iyi hal varakası, 4 Hüviyet cüzdanı, 5 Üç adet fotoğraf, 6 Mektep idaresinden alınacak matbu beyannamedeki sorgulann cevaplan yazılacaktır. (3772) Genç kızlarımıza parlak ve emniyetli bir istikbal hazırlıyan mektebimize yeni talebe kabul edilecektir. Tahsil müddeti iki buçuk senedir. Mektep leylî ve meccanidir. Talebenin iskân ve iaşesi giyimleri Hilâliahmer cemiyeti tarafından temin edilir ve ayrıca kâfi miktar harçlık verilir. Kabul fartlan: 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. 2 18 yaşından aşağı 30 yaşından yukan olmamak. 3 Evli olmamak. 4 Sıhhatı iyi olmak «sıhhî muayene mektepte yapılır». 5 îlk tahsili ikmal edenler imtihanla, orta tahsili ikmal edenler imtihansız kabul edilir. 6 Tahsil esnasında hastalıktan gayri bir sebeple mektebi terkedenler veya çıkarılanlar ve sehadetname aldıktan sonra beş senelik mecburî hizmeti ifa etmiyenler tahsil masrafını ödiyeceklerine dair noterden musaddak bir teahhütname vereceklerdir. ? Mecburî hizmet esnasında evlenemezler. Bu şartlan haiz olan hanımlann hüviyet cüzdanı, aşı ve mektep sehadetnamelerini ve mahallesinden hüsnühal ilmühaberlerini beraberine alarak 15 eylule kadar Aksarayda Haseki caddesinde mektebimize müracaatleri. (4191) Giresun 2 No.lı Jandarma Mektebi Kumandanlığından: 2 No.lı Jandarma mektebinin 1 eylul 1933 tarihinden 31 ağustos 934 tarihine kadar idaresi için 12 ağustos 933 tarihinden itibaren münakasaya konulan aşağıdaki listede cins ve miktan yazılı 24 kalem erzakın 2 eylul 933 gününe musadif cumartesi günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağını ve taliplerin fazla tafsilât almak üzere mektepteki satınalma komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (4080) Kilo Cinsi 208000 Ekmek 40000 Sığır eti 15000 Bulgur 8000 Pirinç 2000 Eritilmiş sadeyağ . 4700 Tuz 8000 Soğan 2000 Sabun (0000 Kuru fasulye 5000 Nohut 9000 Mercimek 20000 Patates 2000 Beyaz peynır 2000 Üzüm çekirdeksiz 2500 Toz şeker 500 Kırmızı biber 500 Kayısı reçeli 1000 Telşehriye 500 Zeytin yağı 2500 Zeytin 2500 Düdük makarna 1000 Un 300 lrmik 1000 Üzüm sirkesi Kalem Yirmi döt kalemdir. 24 Kapalı zarf Alenî münakasa » ) > | istanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları ] Ordu Vilâyeti Daimî Encümenînden: 3/8/933 tarihinde ihale edilmek üzere kapah zarf usulile müna • kasaya konulan «68136» lira bedeli keşifli «ÇATALKAYA», «18965» lira bedeli kesifli «YUKARIMELET», «34530» lira bedeli keşifli «AKÇAOVA», «27619» lira bedeli keşifli «ELEKÇ1». «32426» lira bedeli keşifli «CEVİZDERE» ve «34553» lira bedeli keşifli «CUR1DERE» köprülerinin inşasma müddeti zarfında talip çıkmadı • ğından 661 numarah kanunun 18 inci maddesinin C fıkrası muci • bince 4/8/933 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa bırak?lmıştır. Bunlara müteallik proje, hülâsai keşif, şartname ve mukavele suretleri «25» lira mukabilinde Ordu, fstanbul, tzmir ve Samsun Başmühendisliklerile Ankara Nafıa Vekâletinden tedarik edilebilir. Şeraiti haiz taliplerin veya resmî vesikalannın % yedi buçuk muvakkat teminatla Ordu Daimî Encümenine müracaatleri ilân olu(4057) nur. j » » » » » ı J î ) j » » » » » » » ı ] » » » » » Kıymeti muhammenesi Lira K. Tamamı tahminen 133 arşîn miktarinda bulunan Sa • 50 66 matyada Sancaktarhayrettin mahallesinde Kocamus « tafapaşa caddesindeeski 196 No.lı evvelce bozacı gediği hâlen arsanın 1/4 hissesi. 84 38 Tamamı tahminen 225 arşın miktarinda Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Sultançeşmesi sokağında 7 No.lı arsanın 1/4 hissesi. 70 00 Mahmutpaşada Sultanodaları hanının üst katında S No.lı 6/30 hissesi. 150 00 Mahmutpaşada Dayahatun mahallesinde küçük yeni handa birinci katta 10 No. odamn 1/4 hissesi. 90 00 Atikalipaşa mahallesinde Tavukpazarı C.de 15, 17 No.h üstünde odayı müştemil kârgir e*akkânın 24/160 hissesi. 1027 84 Eski Şeyhmehmetgeylâni yeni Ahıçelebi M.sinde Lonca So.da 8/8 No.h Balıkpazarında 98/50 ve 100/52 No.lı dükkânm 320/1720 hi«esi. Yukandaki emlâkin mahlul hisseleri eylulün 20 inci çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla satılacağından taliplerin .pey akçelerile beraber tstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlulât kalemine müracaatleri. (4314) Şişli Terakki Lisesi MUDURLUGUNDEN: 1 Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanlan eylulün ikisinde başlı yacak onuna kadar sürecektir. Program mektepten öğrenilebilir. 2 Tedrisata Orta ve Lisede 11 eylul pazartesi ve ilk kısımda 16 ey lul cumartesi günü başlanılacaktır. 3 Her gün saat 10 dan 17 ye kadar talebe kaydedilmektedir. Eski talebeden neharilerin birinci taksitlerini vermek ve leylilerin posta ile alelhesap 50 lira göndermek suretile kayitlerini ağustos ni hayetine kadar tecdit ettirmeleri icap eder. Aksi takdirde yerlerine talebe alınabilir. 4 Neharî ücretleri talebenin sînıflarîna göre 40110 liradır. Leylî talebe neharî ücretlerden maada daimî iseler, 250, evci iseler 225 lira pansiyon bedeli ödiyeceklerdir. (6435) methne mukabil ben de sizden bir ricada bulunacağım... Buyurun Mehmet Efendi. Divanı harpte muhakemeniz eereyan ederken mektubu gönderdiğiniz kadının ismini isitir gibi olmusrum. Değil mi efendim? Evet. Ya o da tevkif edilmiş olsaydı, sîzm ile beraber idama mahkum olacaktı, tabiî, değil mi? Bilmem... Avukatım bu hu • susta bana birsey söylemedi. ^ Ya o vakittenberi tevkif e • dilmisse? tbrahim Beyin çehresi birdenbire değişti. Yüzünde derin bir heyeca nın izleri hetnen beliriverdi. Filhakika M. Karneciyi kırk sekiz saattenberi görtnedim... Çok rica ederim Mehmet Efendi, bana hakikati söyleyiniz, Madam Şom • berg tevkif mi edildi? Yok yok, müsterih olunuz... Tevkifi hakkındaki emir dı'vanı harbl örfî riyasetinden merkez kuman • danlığma tebliğ edilmeden birkaç saat evvel Madam Şomberg Bulgar hududunu geçmis bulunuyormuş. Divanı harp reisinin emir çavusu »öyledi. Elhamdülillâh! tbrahim Beyin, gizliyetnediğî sevinci Mehmet Efendinin hayretini mucip oldu. Demek bu kadının firar ede * bilmiş olması sizi bu kadar memnun etti! Evei Halbuki sizi tstanbula o sev • ketmia... Basınıza bu belânın gel mesine o sebebiyet vermis... Buna rağmen sizin âkıbetinize uğramak • tan kurtulması nasıl oluyor da ho • şunuza gidiyor?.. Anlıyamıyorum doğrusu!.. (Mabadi oar} •• w •• iktısat Vekâletinden: Zat Işleri Müdürlüğü için 23 X 27,5 santimetre eb'adında ve 2340 fiş alacak büyüklükte kardeks sistemi Klasör satın alınacaktır. Kardex, Roneodex, Strafordex ve saire gibi maruf markalar tercih °ktir. Taliplerin bir hafta zarfında Levazım Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (4188) fstanbul Av Vergileri Müdiriyetinden: Müdiriyet aklâmı için mubayaa edilecek yüz otuz çeki odun ile beş yüz kilo mangal ve bir ton kokkömürleri satın alınmak üzere 16 ağustos 933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya çıkanlmn ve 4 *»vlul 933 pazartesi günü saat on beşte ihalesi mukarrer bulunmuş olmakla taliplerin şartnameyi görmek üzere İstanbul Av Vergileri Müdiriyetine müracaat eylemeleri ilân olunur. (4244) Mehmet Efendi samimîyetle iti raz etti: Yok beğim... Her iş para mukabilinde yapılmaz... fdam mahkumu beyaz kâğıdın üzerine iğildi. O, beyaz kâğıt tabakasını ince ve sık satırlarla doldu • rurken, Mehmet Efendi, gözlermi ayni kâğıt üzerine dikmis, anlatnadığı bu yazılara dikkatle bakıyor. Kâğıdı karaladıkça, İbrahhn Beyin, kendini bekliyen feci hakikatini unuttuğunu andıracak haline acıyordu... O, kâh gülerek, kâh kaşla rını çatarak, yazıyor yazıyor, muttasıl yazıyor. Yazdıkça da »imasına renk, gözlerme ışık geliyor. Kâğıdın iki tarafı da tamamen doldu. tbra • him Bey kalktı ve gardiyana yak laşarak: Mehmet Efendi, dedi, bir de zarfınız var mı?... Hayır. O halde ufak bir kâğıt parçası daha lutfederseniz, adresi oraya yazarım. Siz bilâhare mürselüni leyhin iskn ve adreaini bh zarfın üzerine kopya edertiniz olur mu? Peki Beğim. Mehmet Efendinin uzarhğı küçük beyaz bir kâğtda tbra him Bey adres yazdı ve gardiyana verdi. l?te: Madam Mareva Şomberg. c/0 Berliner Kredit Bank Berlin S. W. 68 Anladım... Bu adreıi bir zarfın üzerine aynen yazacağım ve vaziyet sükunet bulduktan sonra pullıyarak postaya vereceğim. Tamam... Çok tesekkür ede rim. Gardiyan her iki kâğıdı kivırdı ve cüzdanının iç gözüne yerlestirerek cebine koydu. Biraz sonra: j Beyefendi, dedi, bu ufacık hiz' Tetrika: 5 Moris Dökobradan naklen Aşkın Kudreti ©f«Kfim. Her ifcisi de sustru. Mehmet Efenâi bu mukaddimenin neye varaca ifrnı, İbrahim Bey de söyliyeceği «üzlere daha büyük bir kuvvet vermek, tnuhatabına müessir olmak için kuHanacağı kelimeleri aramak için düfünüyordu. O haMe. . Bana bir*z kâğitla bir kalem teıîjrik edebilir mi«i • niz?... Mehmet Efendi teredtfüde düş tü. Basmı kasidı. Birdenbire nasırli e'îni ceketinin iç cebine sokarak cüzdanından bir tabaka kâğıt ile güdük bir kurşun kalemi çıkardı. tbrahim Beye uzatarak: Buyurun... Dedi. Son arzu laruuzı nm yazacaknnız? Hayır... Bir kadına birkaç saifar yazacağım... Bu mektubu bir zarfın îçine koyduktan ve pulla dıktan sonra, tstanbulda sükunet teessüs edip yollar açılır açılmaz postaya vermesi vadetFiyor musu nuz? Mehmet Efendi gene biraz dü > şimdükten sonra: Dahilî nizamnameye muha lif olmakla beraber vadediyorum! Çok miımettarcm Mehmet Efendi... Çok insaniyetlisiniz. Ne yazrk ki rize verebilecek bir liram bile yok... Malum ya idam mahkum • Iarının üzerinde adem yolculuklarında kendîlerine iktıza edebile • cek yol parasmı bile bırakmıyor lar... Fakat...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog