Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Ağustos V33^= Bursa şehri susuz kaldı Belediye, su tesisatını yapan şirketi mahkemeye verdi, ehli vukuf Uludağda tetkikat yapıyor Cumhurîyei' Zehirli serbet! Terme yolunda soygunculuk! Bu şerbetten içen 2 kadın Uç satıcı kadın soyulduktan sonra parçalandı İtalyanııı «Forun Musolini» ismile yaptirdığî sancılanarak bayıldı stadyom 15 bin seyirci alacak kadar geniştir Samsun 22 (Hususî) Terme Galatada Perşembepazannda Bekir Beyin tütün mağazasında çahşmakta olan ve Kasımpaşada oturan Suzan ve Rukiye Hanunlar Galatada dolaşan b|"r şerbetçiden serinlemek için birer bardak serbet içmisler ve dönerek iş. lerinin basına gelmişlerdir. Fakat bir müddet sonra kadıncağızların mide lerinde müthiş bir sancı başlamış ve mosmor olarak yere yıkılmışlardır. Rukiye ve Suzan Hanımlar derha] has tahaneye nakledilmişlerdir. Zehirlenmiş oldukları anlasıldığından lâzım gelen tedavileri yapılmıştır. Şerbetçi yaka lanmışnr. pazarına gitmek üzere pazar günü Çarşambadan bereket eden sey yar satıcı altmış yasında Hayriye, elli yasında Ayşe, otuz bes yasında Raifetrin avdet etmediklerinden meraklanan evlâtlan jandarmaya müracaat etmsler, yapılan taharriyatta her üçü de tanılmıyacak su re*te b'cakLa parça parça edilmiş olarak Terme Çarşamba şosesi yanındaki ormanda bulunmuşlardır. Derhal takibata çıkan Terme jandarma kumandanı Şükrü Bey idaresindeki müfreze haydutları kanlı bıçaklarile bu gece Gercegerfi köyünde yakalamıştır. Bunlar amca smı öldürmekten on seneye mah kum henüz Sinop hapisanesinden çıkan Ordulu Ali ve kardeşi Meh metle Gerfi köyünden Davuttur. Şerirler cürümlerini tamamile itiraf ederek kadınlan eşya ve paraları nı gasbetmek için öldürdüklerini ve teşhis edilmemeleri için de parça parça ettiklermi söylemisler, ga« • bettikleri eşyalan da gizledikleri maha 1lerden çıkararak teslim et Forum eski Romalıların id man ve içtima meydanına ver • dikleri isimdir. Yeni Italyaya daima Romanın azamet ve şev ketıni daima hatırlatan Duçe ecdadın harekâtı nı kendisine rehber ittihaz et mek istemekte • dir. Forumu ihya etmesi ve yeni stadyoma da kendi ismile birlikte bu ismi verdirmesi de ay ni gayeye doğru yürümek arzu • sundan doğmuştur. Yalnız ne var ki Musolini Romanın Foru munu bu suretle ihya etmeîc is • terken hakika ten eski Romanın şan ve şere file mütenasip bir stadyom yaptırmıştır. Geniş liği 15 bin seyirci £faa*k kadar Tftsi olan bu yerde hafif atletik idmanlar yapmak, futbol, rağbi, tenis oynamak, yüzmek, at koşturmak, hatta yazın kuru ski ekzersisleri yapmak için hususî mahaller mevcuttur. Meydana İtalyanın muhtelif yerlerinden getirilerek oydurulan mer Dünyanm en yeni ve en güzel stadyomu Bursada su tesîsaiım tetktke çıkan ehli vukufla Belediye reisi üe mahkeme heyeti Bursa (Hususî nvuhabirimiz Güzelliği kadar sularınm bolluğüe de meşhur olan Bur »anım bazı mahalleleri yazın bazan susuz kalıyor. Bu yüzden halk hakh olarak şikâyet etmefldtedir. Hakikaten bir su şehri için bu hal hayret olunacak bir şeydir. Fakat işin içyüzünü bilmiyenler için hayret ifade eden bu manzara, vazî yeti yakından tetkik edenler için feöyle değildir. Bursada, Belediyenin iki milyon lirahk bir su tesisatı vardır. Evvelce yapılan tesisata geçen seneler zarfmda yeni bir grup daha ilâve ediimiştir. Belediye bımu da (Pont Amuson) şirketine yaptırmışrtır. tste Bursada su meselesi bu yeni te sisattan sonra patlalc vermiştir. Belediyenin su mütehassısı ola rak getirttiği Suphi Beyden rakamlar, resimler ve harhalar üzerinde aldığım malumat, halkın bu hakh çikâyetinin nereye teveccüh etme «ini göstermek itibarile cidden şayani dikkattir. £*kiden yalnvz Gökdere suyu ile îdare olunan Bursanm nüfusu ve fabrikalan arttıkça su sarfiyatı da fazlalaşmıştır. Bunun için Uludağdan dört muhtelif ve güzel suyun çehre getirilmesi düşünülmüş ve bu iş Pont Amuson şiritetine ihale e îdihniştir. tddia edildiğme göre şirket bu tesisatı şartnamede göste • rilen çekîlde Vapmamış v«?*fc za manki su heyetleri de her nasilsa bu fesisatı tesellüm edivermistir. Evvelâ dağın uzak yerlerindem itîbaren Bursanm üstüne kadar yamaçlarda açılan kanalın meyli ta • mam değihniş. Bu yüzden sulann bir kısmı kanaldan taşarak heder oluyormuş... Saniyen: Ayn ayn noktalarda bu kanalın içine akıtılmas* lâzım gelen sulardan yalnız (Akçağlıyan) ve (Devrengeç) suları kanalı dol • duruyor ve (Gülpınarla Akpmar) eulan, kanalm seviyyesi dığer su larla yükseldiğinden hiç kanala girmeden dışarı akıyormuş... Bühassa asıl Akpmar suyu büsbiitün terk ve ihmal edilmiş vaziyette ianiş.. Onun içindir ki; nüfus başına sarfı hesap olunan su tanıamen temin edilemediği icin Bele diye su dairesi iki usul bulmuş . tur. Biri depo usulü ki geceleri gelen sular 4600 tonluk depolarda toplmunak suretile gündüzleri şehire verilmektedir. Diğeri de toplanan sular mik tarı 4600 tonu dolduramadiğı za man mahallelere münavebe ile »u verümesidir. Işte bütün gürültü bu münavebe usulünden kopmakta ve halk sikâyet etmektedir. Suphi Bey diyor ki: € Şirketin yaptığı tesisat ba • zan saniyede 10 litre su get'riyor. Eskî Gökdere tesisatı ise 120 litre getiriyor. Umumî sarfiyat içm sa niyede 200 Ikre suyun bulunması lâzım iken iki tesisatın birden 130140 litre arasında su getirmesidir ki, bize bu depo ve nöbet usullerini tatbika mecbur etmefetedir.» Ayrıca Pont Amuson şirketinin mukavelesinde 225 milhnetrelik boru kullanılması aart konulmuşken şirket, tasarruf için 150 milimetrelik boru kullanmıştır. Binaenaleyh borular daha yük • sek su tazytkına mütehammil olma< dığuıdan yeni kanaldan daha fazla su gelse bile bu sular taşmağa mahkum bulunmaktadır. Şimdi Belediye bu şirketi dava etmiştir. Nafıa Vekâleti de mahkemede vükuf ehli olarak tstanbul Belediyesi tetkik şubesi müdi'rü Hüsnü, Terkos müdiir muavini thu n , e*ki Şehremaneti heyeti fen • niye rersi lbrahim Hakkı Beyleri intihap ermişıtir. Mahkeme heye tile ehli vükuf, Bursa Belediye reisi Muhittin Bey ve iki tarafm ve killeri dağdaki su tesisatında tet • kikat yapmışlardır. Bu tetkikat neticesbıi ehli vükuf bir raporla mahkemeye bildirecek ve Bursa birinci hukuk mahkemesi de bu işi halledecektir. Bursa gibi suları mebzul olan bir şehrin bazan susuz kalmastna se bep olan vaziyet bunlardan başka bir şey değildir. Maamaiih Bele • diye su idaresi eski tesisattaki Gökdere filtjrelerini ıslah etmiış ve şehri geçen senelerde olduğu gibi büsbüftün susuz bırakmamak içm tertrbat almışltır. MUSA iki kişi boğuldu! Dün akşam üzeri Paşabahçede Bey . koz Belediye marangozu Ali Efendi Burunbahçe denilen yerde denize gir miş ve açılmıştır. Fakat Burun akmtılı olduğu için su • lar Ali Efendiyi alıp götiirmüştür. Ali Efendi etraftan yetişilinciye kadar boğulmuştur. Yeniköyde de baska bir kaza olmuş, Ihsan Beyin yalısında misafir bulunan Kırklareli icra memuru Esat Beyin ço . cuğu altı yasındaki Namık deniz kıyısında kamışla balık avlarken mu . vazenesini kaybetmiş ve denize düş miiştür. Yaluiın önü akıntılı olduğu için etraftan yetişilinciye kadar çocukc&ğız bogulmuştur. Adanada kuduz vak'aları çoğaldı Memleket hastanesi tedavi için gelenlerle dolu Adana ve cîvannda kuduz vak'aları çoğalmağa başlannşltır. tlk vak'a bundan bir buçuk ay evvel Osmaniyede olmuştu. Bir köpek tarafmdan ısırılan çocuk, ebeveyni vaktinde doktora müracaat etme diklerinden kudurarHk vefat dt miştir. Adanada tedavi edilmekte olan hastaJarın adedi 50 yi bul • muştur. Memleket hasrtanesmde tek bir vatak bile kalmadıgindan, ku • duz köpekler tarafından ı«rrılanlan tedavi için Belediye bir yer ara ntağa mecbur ohnuşıtur. Adana vilâyetmden Osmanîye kaymakamlığına bütün ba<şıboş köpeklerin ve kedilerin öldürülmeai içm emir verîhnişrr. Köpeklerin klâfııva Adanada da devam edUmektedir. Gaziantepte bir cinayet Gazi Antepte Abo kızı Güllü ismmde bir kadın evinde ekmek ya • parken amcazadesi Ahmet tarafın» dan tabanca ile katledilnvfir. merlerden yapilan'8Z Roma nin heykelleri dikilmiftir. Buoda4 maada orada dsrt gorcn g*nçl«rU yatmalan, kalkmalan, yemck y% • meleri İçin çok rahat v« çok kon • forlu odalar, y«m«k salonlan •« •«• ire mevcuttür. Resmimiz Foram Mutolinmia bir köscaini gösteriyor» Kütahyada 15 kişiyi sel götördü Kütahyada Eroett havaîisîne ya ğan şiddetli yağmurlarda 15 kişiyi »el götürmüştür. Bunlar örenciğe 3 saat mesafede Fakıh köyündeki Tarakçı çayınm kıyısına çerge kuran üç kıpti ailesidir. 7 si kadın, 8 i erkek olan bu 15 kisiden 13 ünün cesedi bulunmuş ve iki çocuk bulunamamıştır. Ufak para taşıma Boksörle evlenen sinema yıldızi mak moda olmus! İngiliz bankası müdürü Anni Ondra ve Şmeling tpeteliksiz dolaşıyor... çok mes'ut görünüyorlar Adanada kama taşımak adeti kaldıniıyor Adana polw, son zamanlarda Adanada görülen çirkin bir cere • yanla »iddetli bir mücadele açmış tır. Bu cereyan pala, tabanca, biçak, şiş gibi şeyler taşımaktır. Zabıta sık sık yoklamalar yapmalctadır. Şimdiye kadar 160 bıçak, kama, süngü şeklinde şiş, ve büyük sal dırma, 15 tabanca musadere edü • mistir. Lehistanda grev Varşova 2 2 (A.A.) Lehistanda grev harekâh devam etmektedir. Varşovadaki inşaat amelesi yapmıt oldukları grevde kumen muvaffak ol duktan sonra tekrar işe başlamışlarsa da Lodzda ve civannda grev devam etmekte ve maroken eşya imalâthaneleri amelesi de işlerini bırakmıs bulun. maktadırlar. Lodzda Hint keneviri mensucatı amelesinin de grev ilân et • mesi tehlikesi vardır. Petrol amelesinin de ücretlerin tenzili tasavvurundan dolayı grev ilân etmelerinden korkuluyor. Lehistana ait yukan Silezyada da bir çok maden ocaklannda ve fabrikala nnda grevler ilân edilmiştir. izmirde et buhranı tzmir (Hususî) Kasaplarla mezbaha şirketi arasında çıkan ih tilâf yüzünden kasaplar et kesme • diler. Halkın ihtiyacı için belediyenin sattırdığı etler de kâfi gelmedi. llmanyada tayyere postalarının faaliyeti Berlin 22 (A.A.) Temmuz içinde 644 muntazam posta tayya resi Berlin Tempelhof tayyare meydanmdan 3733 yolcu alarak taşı ımştır. Ayni ay içinde Tempelhofa 650 tayyare 3761 yolcu ile gelmftştar. Perakende olarak buradan 251 yolcu ile 408 tayyare kalkmış 276 yolcu ile 398 tayyare gebniştir. Roma 22 (A.A.) Mülâzim Henri Sguaglianin cenaze merasimi jeneral Balbo ile Atlas tayyarecilerinin huzu riie Lequesde yapılmıştır. ölen tayyereciye merasim yapıldı Bir kızcağız kuyuya düştü Adana (Hususî) Şevketiye köyünde Rıza isminde bir köylünün iki buçuk yasında kızı Adile kuyuya düşerek ölmüştür. Fransada mavnacılar grevi Lille 22 (A. A.) Mavnacılar grevi büyümüştür. Belçikadan hiçbir mavna gelmemektedir. Bütün ka • nallar, başlanmış olan mavnalarla ka. panmışbr. Paris 22 (A.A.) Gazetelerin grev halinde bulunan mavnacıların inzibat memurlarını aldatarak Seine nehri üzerinde mavnalardan bir set vücude getirmeğe muvafak olmuş olduklarım yazmaktadırlar. Grev ciler, bugün bu seti ortadan kaldırmadıkları takdirde hükumet memurlarının meseleye müdahale edecekIeri tahmin olunmaktadır. Buğday konferansı Londra 22 (A.A.) Neşrolunan bir tebliğde, buğday konferansmın bu içtkna devresinde ithalâtçı memleketlerin ihracatçı memleketlerle teşriki mesai etmelerini ihracatçı memleketler arasında yapılacak itilâfın mer'iyete girmesine bağlı bulunduğu bildirilmekte ve bu cfhetin daha iyi bir surette temini yol ve çarelerinin araştırılması olduğu ilâve olunmaktadır. izmir sergisine iştirak edecek Bursalılar Bursa (Hususî) İzmir 9 eylul panayırma Bursa fabrikator • lanndan ve san'atkârlanndan bir grup ta iştirak edecektir. Hazırhklara başlanmıştır. ftvrupada ve ATrTkada tengm adamların yanlarında ufaklık para taşımamaları adeta bir moda hükmüne girm;iŞ!tir. Büyük altş ve verişJer için daima çek veren bu zatlar küçük aliışveriş yapmaktan sanki menedilmiş vaziyettedirler. Bir fotoğrafçı diinya iktısat konferansında mühim bir rol oynıyan tngiliz Devlet Bankası müdürü Mister Montagu Normanın Londra sokaklarından birinde çok orijmal bir hareketini tesbit etmiştir. Yukanda bastığınuz bu resimde Mister Montagu İngiliz Kraliçesinin günü münasebetile kendisine takdim edilen çiçeğe karşı vermek için üsıtünde beş parası olmadığııu ne tabiî şe • kilde ifade etmiştir. ftabık dünya tx>ks şampfyonu Şmeling ile sinema yaıldızı Anni Ondra evleneli bir iki ay oluyor. Sinema yıldızlannm ekserisinin izdivaç hayatları üçer dörder hafta sürdüğüne nazaran Şmeling ile An< ni Ondranın henüz ayrılmamalan biraz da şaşılacak bir iştir. Fakat koyduğumuz resme göre yeni kan kocanm arasının çok iyi olduğu an 1 laşılıyor. Balayı seyahatine çıkan çiftîn bu fotoğrafı son günlerde ziyaret ettikleri Londrada ahnmıştır. Sinema grevi şehri Vaşington 22 (A.A.) Birkaç haf. ta evvel Holivutta başlamış olan si nema stüdyolan grevi, sinema salon lan da dahil olduğu halde bütün si nema sanayüne yayılması tehlikesi baş göstermiştir. Amerikada yeni bir moda Kadirli şaküerinden biri daha yakalandı Kadirli şaküerinden Koca Ahmet te jandarma tarafından takip edilmekte idi. Bu haydut ta takip müfrezesile yap. tığı musademenin sonunda sağ omzundan yaralı olarak yakalanmıştır. Uludağda bir adam boğuldu Bursa (Hususî) Uludağın zirvesinde göllerden birine yıkanmak içm giren Tevfik isminde biri gölde boğularak ölmüştür. Garip seyjahlaı Bursada öksüz çocuklar sünnet edildi Suriyeye 921 gaze'e giremiyecek Beyruttaki Suriye Fransız fevkalâde komiserliğinin neşrettâği bir tebliğile, manda altında bulunan hükumetlere 921 gazetenin girmesini menetmiştir. Bunlar kâmilen Suriye haricinde çıkanlmakta olan ve Fransız iradesi aleyhinde yazı yazan gazetelerdir. Bu 921 gazetenin 32 si arapçadır. YAZ Dr. BESİM OMER Pş. üzDm ve DzOmle tedavi Dorduncü defa adeta yeniden yazılmış ve büyütultnüştür. Kanaat ve Ikbal kütüphanelerinde 50 kuruşa satılmaktadir ^ümbergli iki kişi yaya olarafF • ' manyayı dolaşmağa karar vermişler. Bunda tabiî şaşılacak bir şey yok. Fakat evlerini de birlikte taşıyorlar de • yince tabiî hayret edersiniz. Işte re. simde gördüğünüz veçhile süriikleyip gütürdükleri yuvarlak küre onlara o . tel vazifesini görmekte ve sayyahlar evvelce karar vermiş oldukları veç • hile başka yerde yatmamaktadırlar. CShyanm her tarafında garabet gos> tererek nazan dikkati celbetmek te • mayülü var ve Bu moda en ziyade A merikada revaç buluyor. Şu resme ba. ktn Los Angeleste suya giren genç larlar gcl kenarmdaki hususî raaillerden önlerine bir timsah yavrusu katıp bunlan kuyruklarmdan tutarak kayıyorlar. Tabiî kendileri giilmekten katıhyorlar, herkes te hayran hayran baka kahyor. Yazan: Bursa Askerî Mütekaitler Cemiyetinin sünnet ettirdiği çocuklar Bursa « Hususî » Buradaki Askerî Mütekaitler Cemiyeti, babaları harpte şehit olmuş veya başka suretlerle öksüz kalmış 50 çocuğa bir sun.net düğünü yap • mıs ve bu öksüz çocukları sevindirmiştir. Cemiyet ayni zamanda azalanmn aidatile elde ettiği varidatla burada daha başka hayırü işler de yapmaktadu. BERLiTZ'de Terdkki edıniz , Asrf L i s a n l a r ı ogreninız, meccanî bir tecrübe dersı alınız, kaydediliniz. Ankara Istanbul Hacı Havram caddesi 373. Utıklâl caddesi TARİFESİ Büyük tenzilât
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog