Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyeİ 23A§ustos 1933 Dersim Hatıraları 3 V Yedi buçuk aylık ihracatımız İthalâtımızdan 750 bin lira noksan tsfraltistik Umum müdürlüğü ağu»tos ayının ilk 15 giinliik ithalât ve ihracatının muvakkat rakamlarım toplamıştır. Hanrlanan istatistrk hulâsasına. göre 15 giinde ithalâtın»zm 3,104,823 Hralik bir kıymet göstermesme karsı ihracatı • mız bunun 750,166 lira noksanile 2,354,667 lira olmustur. Bu senenin 7 ayına. ak raıkamlar su son rakamlarla birleçitirUmce 7 buçuk aylık ithalâtm 45,333,647 lira ve ihracatın da 44,563,671 lira olduğu gorülür ki bu ye<fi buçuk ayda Hhalâtımız ihracattan 769,976 lira fazla olmustur. 932 senesim'n yedi buçuk ayldc ithalâti ise 52 milyon 685,819 ve ihracatı da 50 milyon 062,029 lirayı bulmus ve bun lara göre Hhalâtımız ihracatrmızı 2,623,790 lira kadar geçnu^bir. l Yazan: SADİ Tümseklerin ardından külâhh vesilâhlı yüzlerce kürt belîriverdi Biz diyişim, benim d« tahrirat mii dürii srfatile mutasarnf beyin maiyetine re su işe girmis olmaklığımdır. O vakı'tler yahuz Hozat Harputa (EIftzize) Rİdecektir diye başlanıp ancak îkî Bç yüz metrelık yeri yapılarak halile terkoiunan bir şoseden başka vilâyet dahilmde bir kans bile sose derü, muntazamca bir yol oimadığmdan bir zap • tiye mülâztmile dört bes zaptiye sii • varîsi zira o zaman jandarma teskilâti yokta mutasarrıf beyin uşağı ve ben yedi sekiz kisi Hozattan hareketle tasIıkh, çetin yollardan o aksaın kalaca • ğımtz köy gibi bir yere müteveccifa olmustuk. Bu yollar hakikaten berbath. Muiasamf beyin kendi atı varsa da benim sağlam ve rahat bir hayvanım oimadığından o aralık Hozatta bulu . nan Hacı tshak Pa*a, daima kendisînin b'ndîği ufak kıt'ada vağiz, idiş rahvan bir hayvanı, Mazkirde gidince iade etmek iizere bana terketmek lutfunda bulunmustu. Hacı Paşa, dediğim gibi şoıran bu • nun çönlünü almak için böyle frrsatlan kaçırmazdı, beni de bu suretle mem • nun ehnif oidu. O akşam konuk yerimiz olan Ulupınardan sabableyin hareketle bir iki saat sonra Haydaroğlu Veli Ağanm köylerine yaklaşmışhk. Kürtler, dağdan dağa birbirlerine bağınp haberles. mekte olduklanndan bizim gelişimiz de bu soretle (telefone) edümi* olacak ki yolda kadm erkek bazı Kürtler bize doğru gelerek mutasamf pasaya (mutasarrıflara orada pasa unvanı verilirdi) Veli Ağadan sOciyete, kimisi davannı, öküzünü aldığuıdan, kimUi kardesmi, kocasını öldürdüğünden ahüzar etmeğe baslamışlardı. Elden birşey gelmediğmden biz, şu zavallılara karşı bas Mİlayıp geçerdik. Oralara bu kadar nam ve unvan saUn şu meşhur Kürt Ağasmı görmeği a. deta merak etmistim. Birkaç saat sonra Ağanm arazisme ghdiğimizi haber verdiler. Meydanda kimse yoktu. tki tarafı tümsekli, ancak iki at yanyana geçebi lir bir yoldan gidiyorduk. Birdenbire bu tihnseklerin iki tarahndan yüzlerce külâhlı, silâhlı Kürtler, sanki yerden bitmif gibi çıkıverdiler. O anda da karsunızda, yanında iki piyade Kürtle bir atiı göründü. Celâl Bey bunu görünce: İşte Veli Ağa, dedi. Veli Ağa hemen atindan asağı inip karsımıza yu rüdü. Mutasarnfm özengisini öpmeğe davrandı. Celâl Bey beni kendisine söyleyince hakkımda da pek nazikâne muamele gösterdi. Veli Ağa bizi kar . şılamağa çıkmıştı. Müthiş bir ad»m olan konakçımızı (mizebammızı) flk defa orada gör düm. Kendismin hakikaten cür'et ve cesaretine delâlet eden yüzü, şekli, etvan hâlâ hatırnndan çıkmaz. Merkum, kısa boylu, sismanlığa yakın dolgun vücutlü, yuvarlak çehreli, palabıyıkh olup iri, müdevver gözlerrnden zekâ • vet ve secaat atesleri parlamakta, ancak kırk yaslannda kadar jrörirnmekte idi. Tertip ettiği ziyafet mahalline git . mek üzere mutasamf bevin önüsıra (riayeten) piyade yürümek îstedi ise de Celâl Bey buna razı olmadığından attna binip kılavuz gibi önümüze düştü. Seyyar bir kale gibi pürsilâh olan bu adam, gümüş kaplı palası, gümüslü tabancalan, knrruzı kısa, nalçalı çizme*i, mavi çuha salvarile, at uzerinde sflâhlarmın ve iri Kazan özengilermm çıkar. d»ih samatalarla, etrafınuzı saran mevkebi içinde, perçek, bir Kürt Ağası şe. hametini haizdi. Bîr iki saat, seyrek ağaçh diiz arazi uzerinde at oynatarak bizi Turuşmek deni'en köyünde hazırladığı yere gö • türdü. Bws Tunısmeğe giderken yol Bzerînde Marho denilen büyük, metin kârgir konağı onünde de adetleri veçhîie bize seker şerbeti ikram etti. Tu ruşmekle Mazkirdi büvük bir dağ ayrrmakta olup oradan Mazkirt dört buçuk hes saatlik bir mesafede idi. Dağ île Turuşmek arasmda bîr ufak tu, beyaz taşlardan sekerek, «ıçnyarak nazlı bir sesle akmakta, hahlar, aeccadeler, yas. tıklarla döşenmis, üzerine geniş bir çardak yapılıp bizrm için hazırlanmış yüksek bir mahalle kadar zemzemesini isal etmekte idi. Bu yüksek yerden karşı. mızdaki başka uzak dağlar, yalçın ka • yalıklar, bazı ağaçlıklar güzel, v&si bir manzara teskil etmekte idî. Kürtler derhal bir yer sofrası kurdu lar; gayet nefis keçi oğlağı çevirmesi, saç kebabı gibi Kürtlere mahsus ye . mekler, hakikaten halis tereyağh, tepsi içinde pilâv, büyük kaplarla yoğurt ve kaymaklar, tathlarla ikram ve it'am olunduk. (Mabadl var) Para meselesinde dünya l iki yol karşısında! Ya altın esası ve yahut seyyal para Dünya mübadelâhnda nakit kıymetlerinin istikrarı Tarihte misli göriilmemis bir para Dünya bir iki sene içinde bu fimit î • muharebesi içerisinde bulunuyoruz. Bu. çerisinde yasadı. Fakat 191 senesi son. günkü sartlar altında altın esası büs baharmda malî kudret ve kuvvetrâden bütün bırakılacak nudır? Yoksa, he • herkesin emin bulunduğu lngiltere ginüz bu esastan aynlmamı* olan birkaç bi bir devlet tarafından altm esası birmemleket tarafından medeniyetin de denbire bırakılrverince, bütün dfinya süphe ve tereddüt içerisme düstü. vam ve bekası namına bu esas mahfuz tutulacak mıdır? tşte; dünya bugün tngiliz lirasmın düsmesi siyasî es muhtelif istikametlere giden bu iki yol baptan ziyade iktısadî ahval ve sera • ile karşı karsıya gelmiştir. itin ilcasile vuku bulduğu, ve tngilte . Altın esasmı müdafaa etmek üzere renin 1925 senesinde tngiliz lirasım birlesmis olan memlekctler Fransa, Harbi Umumiden evvelki kıymeti üzeItalya, Belcika, Holanda, Lehistan ve rinden altına bağlamakla çok ağır bir Isviçre olmak üzere altıdir. Denebilir yük altına girdiği çok geçmeden anla • sıldı. ki altın esasmı hali hazırda hıtabilen bunlardan baska bir memleket kalmatngilterede fiatlar ve maliyet bedel mıştır. Muharebe meydanlarında dö . ri Amerikaya kıyasen o nisbette idi ğüfen ordulann cephanesi gibi bu mem ki; tngiliz lirasmın satan alma kudreti leketlerm ellermde mevcut altın mik • hakikat halde % 10 kadar noksandı. tan 8000 ton kadar ki, kıymeti altın tngiliz lirasına beynelmilel kambiyo rayi<.ile 1 mil var tngiliz lirasına baliğ borsalannda 4 dolar 86 santim kıymet oliırkta ve bütün dünyada mevcut al vermek için, tngiliz malı sarfeden müşteriler değeri 4 dolar 30 santim olan tmlann % 40 uu teskil etmektedir. tngiliz eşyasını 4 dolar 86 santim al . Yazımızın baştnda, içinde bulundu • mağa mecbur bırakılmıslardu Neticede ğumuzu kavdettiğimiz bu muharebenin Ingiherenm ihracatı 1925 senesinden manası nedir? Altına sadık memleket. sonra gitgide azalarak mühim bir in • ler, yer vüzündeki bütün memleketle • hitata doğru sürüklenmeğe basladı. rin paralarmın kıymetlermi altına bağlı Tehlikeyi gören tngilizler, derhal 21 eytutarlarsa dünyanın rahat edeceğini, lul 931 tarihinde altın esasmı bırakarak her tarafta fiatlarm yeknasak olarak sterlin kıymetini ticareti hariciyelerinin beseriyetin refahmda esas olan miTIetistilzam ettiği seviyelere kadar düsür ler arasındaki mübadelelerin paralann düler. sabit kıymetlerile kolaylasacağım iddia edivorar. Pek çok memleketler tngiltereyi ta • Buna mukabîl, basta Amerika olmak kibe mecbur kalarak altm esasını bı . üzere, di&er memieketlerm de para rakhlar. En nihayet 1933 ilkbahannda, kıymetlermm alhna bağlı olmasına e tarihte hiçbir memlekette misli görül • hemmiyet verdikleri yoktur. Buniar, memis derecelere çıkan tnuazzam altm dahilde fîatlan yükseltmek icin altın mevcufianna rağmen, birlesik Şimalî Amerika Cumhuriyetleri de fiatlarm ktymetinin düsürülmesine taraftar gö • yülueldiği takdirderefahm avdeti müm. rimüyorlar ve fiatlerin yükselmesile in. kün olacağı ümidile bu esası bırakmağa sanlığin refah ve saadete kavusacağına lüzum pördii. kani bulunuyorlar. Umumî harnten evvel para kîymet • Londra konferansı, Amerikanm bu lerînin bu kadar ovnadığını kimse gör. tecrübeye girişmesmden çok evvel tasmemisti. Her tarafta altın bir kıynipt mim edilmisti. Fakat 12 haziranda top. ölcüsü ve miıbadele miyan idi. Her >ey lanan bu konferansta her şeyden evvel mükemmelen isler giderdi. para meselesinin hal ve fasledilmesi lâAltın beynelmilel bir para olarak t»~ ztm geldiği anlaşıldı. nındığı cihftle, milietler arasındaki heAcaba; Amerika, tngilterede Altına sapları gormek için bu kıymetli maden bağlı diğer memleketler aralannda an* ma^emadjyen memleketler arasmda lasarak paralara sabit bir kıymet ver gider gelirdi. Tediye muvazenesi le . mek imkânı yok mudur? hinde olan memleketlerde toplanan Amerika Cumhur reisi Mister Ruzaltm o memlekette para bolluğuna se • velt bu suale hulâsaten şu cevabı ver . di. «Para istikrar kıymeti gibi ehemmibep olur, esya fiatleri vükselmeee basyetsiz seylerle uğraşmayınız». Dolann lar, faizler düserdi. Faizlerin düsmesi sukutu da bu cevabı takip etti. Fakat büyük maliyecileri oaralannt daha veahma merbut kaian memleketler bu rnnli merkezlere nakletnteğe sevkeder, esası müdafaa edeceklerini bildirdiler. eşya fiatlerinin pahaM'^ı dolavısile dî Altına bağlı 6 memleketten dördü ğer memleketler dahi bu memleket . paralannı harpten evvelki kıymetleri lerie mubayaalarmı azaltırlardı. Bu maüzerinden altına bağlatnıs değiUerdir. kanİ7n*« sayesinde, parası bol olan Yalnız Holanda ve tsviçrenin paralan memleketin tedive muvazenesi düze eski kıymetlerini muhafaza ediyor. lirdi. Bu sayededir ki, Harbı Umumiye Harpten evvelki kıymetlerine naza tekaddüm eden zamanlarda dünyanın ran Fransız frangı % 79, İtalyan Iireti her tarafında fiatlarda istirkar ve vah% 74, Belçika frangı % 85 düsürüle det mevcut idi. rek bu paralara bugünkü sabit kıymet • Harbı Umumî bircok memleketlere leri verilebilmistir. altın esasmı bırakbrdı. Bazı memleketŞeraiti hazıra içinde dünya paralan. lerde enflasvon (vani karşıldcsız nnra nın istikbali hakkında söz söylemek cıkarma) çılgm derecelere vardı. Mat. müsküldür. Maamafih, muhakkak olan baaiar kâğıt para yetistiremediler. Fibir cihet varsa o da ergeç para kıymetatlar müthiş surette fırladı. Paralann lerinin istikrar bulmasındaki lüzum ve kıymeti de aksine olarak s<fıra muncer roecburiyettir. Bu istikrann yeniden olacak derecelerde düstü. Bu tezebzüp iade ve tesisi ise, belkide yeni bir şekilbir müddet devam ettikten sonra, dünde beynelmilel bir para ortaya çıkaraya tedricen para hususunda normal hacaktır. lmi iktisap eder gibi görünmeğe başlaMaamafih ileri süriilen, bütün mahmıstı. zurlarma rağmen para ihtiyacına en uy. 1925 te tngiliz lirası harpten evvelki gun gelecek altmdan başka bir maddekıymeti üzerinden altın esasma bağlan. nin bulunacağına ihtimal verilemediği dî. Diğer memleketler bunu yapamadı • için bütün milletlerin timsali enrmiyet lar. Fakat, paralarma muayyen nisbetve serveti olan bu san madene en ni • ler dahilinde sabit kıymetler koydular. hayet iltica etmelerinden başka bir çare Büyük müskülât ve fedakârlıklar pahaolmasa gerektir. 5tna yapılan bu ıslahat sayesinde atiden herkes ümitvar olmağa baslamıstı. HAYRETTlN ŞÜKRÜ ? ) Bu akşamki program J ^ ANKARA: ^ 12,30 gramofon . 1 8 salon orkes » trası . 1 9 dsns musikist . 20,15 ajana haberlentSTANBUL: 18 gramofon 1 9 Cennet Hanim d 19,45 Ha^m Bey tarahndan karagöz20,30 udî Salâhattjft Bey, kemanî No. bar Ef. refakatfle H«miyet Hamm . 21,30 gramofon . 2 2 Anadolu ajaosı, borsa haberi, saat ayaru VtYANA: 20,05 r<jyo orkestrasî . 23 dani havalan . PARtS t 20,35 mosiki . 21,30 orkestra kon . seri • 22,20 Dovflden naklen gala • konseri • 2.^.50 sob haberler. . TULUZ : 20,05 »aıkılar 20,35 Vîyana orkeitrası . 20 F0 opera parçalan . 21,05 senfonik orkestra . 21,20 sarkılar21 3C keman 25,05 bnyirk konser 24,35 muhtelif parçalar . 1,10 askeri ban . do. BÜKREŞ r 20,25 milli havalar . 20,45 ders . 21,05 keman konwi 21,50 flüt kon • seri . 22,20 viyolonsel konseri. BELGRAT : 21,05 konser 21,35 sTamofon: Trav. yata .23,35 haberler, sonra çingene mu. sikisi. PRAG t 21,05 piyona Vonseri • 23,20 ha ı ber'er «fransızca» Giresunda yakılan fındıklar Fındık nizamnamesine muhalif oIarak, tesbit edilen tarihten evvel toplanan fındıklar, iki parti halmde Giresuna getirilmiş ve belediyece yakılmıştır. Türkiye Macaristan ticaret mukavelesi Macarâtanla aramızdaki ticare* mukaveleai 18 ağustos tarihinden jtibaren akı ay mtkfdetle temdit edilmistir. Bu mukavele mucibince biz Macaristana ihraç maddelerimizi serbestçe Sthal edebileceğiz. Buna ımıkabil, Macarlar mukavelede is.im • leri, kıymetleri ve kilolan ziikredilen malları îthal edeceklerdir. Ayni zaunanda mukavelede her kalemin îthalât yekunu tesbit edildiğinden Macarlar bize bu miktarlar haricinde mal göncferemiyeceklerdir. Yeni maliye teşkilâtı Birinci sahifeden mabat rine de Devlet DemiryoHari muha»eVe müdürü Kâzım Beyler tavin edilmiştir. tstanbul maliye teskilâtmda bu ze vat kontrol vazîfesini görecek tstanbul, ü«küdar, Bevoğlu ic'm birer tahakkuk birer de tahsil müdürü bulunacakhr. Bu vazifelere ise Defterdarlık Varid^t müdürü Amir, Beyoğlu D^fterdan Ali Rıza, Ankara Defterdan Talât, Sam sun Defterdan Zeynelâbidin, Adana Defterdan Salim, adliye muhasebe mii dnrii Sefik Bevler tayrn edilmişlerdir. Rasit Bev evlulün birinden itibaren va. zifeye baslıyacaklardır. Defterdarlık müfettişlikler icin Ticaret mektebi ile Hukuk ve Mülkiye mezunlarmı almak üzere gmzetel*»re ilân vermîsti. YÜTÎ yakın şeraiti haiz kimse müracaat et nvsth*. Ufaktefek n*emur!vetler için müra caat edenlerm adedi bine yakmdır. Bundan maada tstanbul Defterdarlığına merbut olarak Emlâki Milliye mü dürlüğü kadrosu tevsi edilmiştir. Bu mü diriyete Malîye Vekâleti Eml?ki Ml . liye müdiri umumî muavini Miinrr Be. ym tayin edildiği büdirilmektedir. Gene Defterdarlığa merbut muha • kemat müdürlüğü kadrosu tevsi ve 40* lira maash bir muhakemat müdürlüğü ihdas edilmiştir. Buna henüz kimse tavj edilmemistir. Bu müdürlüğün emrinde 200. 150, 70 liralık müteaddit hazine avukatlan vardır. TOrkiye Romanya ticaret muahedasi Türkiye Roınanya ticaret kavelesi ağustositan kibaren da ha 6 ay müddetle uzatılmıştır. Vekâletin bu hu»u*taki emri Ticaret Odasına tebliğ edilmiftir. Defterdarlık möhim bir meseleyi tahkik ediyor Defterdarlık mühim bir mesele nin tahkîkile mesguldür. Kartalda Defterdarlığm da hissedar bulun duğ>u yüz elli bin liralık bir fab rikamn izalei çüyu maksad'ile müzayedeye çıkarılarak başka talip zuhur etroediği behanesile yalnız yedi Un liraya bir zata ihale edüdaği haber verilmistir. Defterdarlık bunu haber ahr atmaz mahkemeden fesih kararı al mıştır. Bu ifin ne suretle yapJdığı arastnıİTnaktadir. İnşaat Usta Mektebi Ankarada insaat usta mektebine müsabaka imtihanı ile Ieylî mec • canî olarak 40 talebe almacaktır. ŞARTLAR A» Türk vatandaşi olmak, B» Tam devreli bir ilk melrtep mezunu olmak, C» 12 den asağı ve 16 dan yukarı yaşta olmamak. D» lnşaatçı ustası yetişmek için lâzıtn gelen sıhhî vasıflarda olduğu mektep doktorunun raporile anlasılmak, yukandaki şartlan haiz olanlardan mektebe ücretli Ieylî veya neharî meccanî olarak girmek istiyenler müsabakasız alınırlar. Ucretli leylilik için bir dera yılı için üç taksitte 275 lira alınır. E» İlk mektepten yukarı tahsil görmüs olanlar da yaşlan müsait olmak sartile müsabaka imtihanına girebilirler. Kayit için Sultanahmette mıntaka san'at mektebine cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri saat 9 dan 12 ye kadar müracaat etme lidirler. Kayit işleri 2 eylul cumartesi saat 12 de kapanacaktır. Müsabaka imtihanı 6 eylul çarşamba sabahı saat sekizde mıntaka san'at mektebinde yapılacaktır. Müsabakaya namzet olarak kaydedilmek için: Mıntaka San'at mektebi müdürlüğüne verilecek bir istida ile bîrlik*• A» Nüfus tezkeresi, B» Tahsil vesikası, C» Aşı şehadetnamesi, D» 4 X 6 büyüklüğünde dört kartonsuz fotoğraf, E» Veli ilmühaberi getirmelidir. (4311) M. Musolini Dolfüs mülâkatı telâs uyandırdı Birinci sahifeden mabat Klagenfurtta yere indiği esnada M. Dolfus, M. Musolini ile mülakatmdan çok memnım olduğunu söyledi. Rana Beyin tetkikatı Gümrük ve lnhisarlar Vekili Ali Rana Bey tnhisarlar Unvum mü dürlüğünde idarenin yeni ıslahat projesd üzermde tetkikatma devam etmektedir. Bu ıslahat projelerini tatbik e • ' decek ve idareyi yeni mekanrzmasile isletecek olan Amertkali mirte • hassislar eylulün ilk günlerinde sehrimize gelerek derhal ise bas lıyacaklardır. Mütehassislar için, bürolar ve tercümanlar hazırlan • maktadır. Rana Beyin daha bir müddet sehrimizde kalarak Amerikalı mü • tehassıslarla temas ettikten sonra Ankaraya gideceği anlasılmıştır. Fransız gazeteleri atıp tutayorlar Paris 22 (A.A.) Aians Havas bildiriyor: M. Dolfusun seyahati, mat buatm bir kısmını endiseye düsürmüş tür. Dortmundda çıkan «GeneralAn. zeiger» gazetesinin bu seyahate tahsis ettiği uzun bir makalenin hiddetli tar 2i, matbuatm kızgmlığını gö*teriyor. Avusturyanm, Almanya ile dostane münasebetlerde bulunan devletlerle yaklasmasun müsait bir şekilde telâkki edileceğini yazdıktan sonra bu gazete diyor ki: «Bugün herkes biliyor ki, Italya «Enschluss» a Fransa ve tngitere kadar aleyhtardır. Bu Alman »iyasetinin da ima gözönünde tutması icap eden bir hakikattir. Diğer taraftan Avusturya yasıyacak bir vaziyette değildir.» Gazete, Avusturya tarafından alınması icap eden ikhsadî tedfeirler arasın. da, Avusturva hükumetinin Trieste yolile ithal edilecek mahsullere tercihli bir tarife tatbik edeceğini z*nnedivor. Bu takdirde Hambure ve Bremı ticaretine büvük bir darbe olacaktır. Paris 22 (A.A.) Havas aiansı bildiriyor: Gazeteler R'ccione mülâkatı hakkmdaki mütalea ve tankitlerme devam etmektedirler. Gazeteler Fr^nsız efkârı umumiyesinin Avusturya, Macaristan ve kücük itilâf arasmda iktısadî bir blok teşkiiini iyi bir nazarla eörüleceğini yazmakta ve MusoüniDolhıs mülâkatmın böyle bir netice verece&ini ümit etmektedirler. Bununla beraber gazeteler Italyanın muahedelerin yeniden gözden geçirilmesi için hes'edikleri eizli niyetler hakkında ihtiyath bir lisan kullanıyorlar. Ticaret isleri Umum Müdürlüâü 30 ikincitesrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmi* olan ec • nebi şirketlerinden Fransız tabiiyetli (Etablisman Orozdi Bak . Etablissement Orosdi Bak) sirketi bu kere müracaatle Türkiye umumî vekili Mösyo Jozef Baka ilâveten ve müçtemian vaz'ı imzaya salâhiyettar olmak ve sirket namına yapacaklan işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü sahıs sıfatlarile hazır bul unmak üzere Arthur Maier ve Paul Raad Efendileri tayin eylediğini bildirmis ve lâzım gelen vesikayı veımistir. Keyfiyet kanunî hükümlere uygun görülmüş olmakla ilân olnnur. (6622) Sümer Bank Umum Müdiriy etinden: İntihap olunan talebelerin pasaport muamelesinin intacı için askerlik vesikalarile nüfus tezkerelerini hamilen saat 10 da bankada bulunmaları tebliğ olunur. (4347) Iş Bankası yıl dön ümönde hapafı Türkiye tş Bankasından: Bankamızın ilk açılma devir yılı kut. lulanması dolavısile 26 ağustos 933 cu martesi günü tstanbul ve Beyoğlu subelerimizle Kadıköy ajansunızın kapah bulunacağmı muhterem müşterilerimi • ze saygüanmızla bildiririz. Türkiye Ziraat Bankasından: Bankamızin muhtelif servislerinde istihdam edilmek üzere yüzer lira maaşla altısı Galatasaray Ticaret kısmı ve orta ticaret mektebi mezunlarından ve ikisi orta ziraat mektebi mezunlarından olmak üzere bilmüsbaka sekiz memur almacaktır. Müsabaka imtihanı An kara ve Istanbulda 29 ağustos 933 tarihine musadif salı günü saat dokuzda yapılacaktır. fmtihan programı ve sair şartlan havi izahname Ankara ve Istanbul ve tzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu izahnamede yazılı vesikaları bir mektupla beraber Ankarada Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne veya Istanbul Ziraat Bankası Müdürlü • ğüne nihayet 23 ağustos 933 akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3920) ÎTÂ N Osmanlı B?nkasınm Galata, Yenicami ve Beyoğlu devairi Zafer Bayramı münasebetile ağustosun 30 uncu çarsa.mba günü kapah bulunacaktır. Istanbul Naf ıa Fen Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizin 933 malî senesi ekmek ihtiyacı hakkında evvelce kapah zarf usulile yapılan münakasasına talip zuhur etmediğinden bu kere alenî münakasa suretile münakasasının icrası takarrür et mekle taliplerin yevmi ihale olan 6 eylul 933 çarşamba günii saat 14 te Gümüşsuyunda kâin mektepte münakit komisyona depozito akçelerile beraber mflracaatferi. (4100) MEVL0T Ağustosun 25 inci cuma günü mer • hum Remzi Tahir Paşanın istirahati ruhu için, Kadıköyünde Osmanağa camisinde cuma namazmdan sonra mevlidi şerif kıraat ettirileceğinden merhumu sevenlerin teşrifleH rica olunur. Üskiidar Hâle sinemasında Türlcçe «esii sözlü şarkılı operet KARIM BENİ ALDATIRSA İlâveten: Dünya haberleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog