Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makale



Katalog


«
»

2S Agustos Cttmhuriyet' SON TELGRAFLAB Bursa soyguncuları Şerirlerin yeni bir arkadaşı daha yakalandı, hay^utların birçok cinayetleri daha tesbit edildi Bursa 22 (Telefonla) Şehrimiıe gelen malumata göre soygunculardan Tirede yakalanan Hasan orada zengm bir hanımla evlenmi», emlâkin yansına hissedar olan kayinbiraderini öldür dükten sonra, servetin tamamen ken disine kalması için kansını da katlet • mek teşebbüsünde bulunduğundan tev. kif edilmiştir. Bu şeririn Bursa soy guncularından olduğu bu münasebetle anlaşılarak şehrimize göndenümiştir. ödemişte yakalanan Lâz Sabri de buraya getirildi. Soygunculann ö d e • miş havalisinden başka, Geyve crvadında da ban soygunlar ve katillerle alâkadar olduklan anlaşıdığından o . ararda da aynca tahlrikat yapılmakta dır. Soygunculnn muhakemelerine bu tahldkat evrakı almdıktan sonra baş • lanacakbr. Memleketin bazi yerlerinde birta • kım cinayetlerle haydutluk vak'alan nm bu şerirler tarafından yapıldığı tesbit edilmiştir. Bu sebeple muhakeme safahatnun »ümullü ve uzun olacağı tahmin ediliyor. 2000 amelenin açtığı yol 50 köy balkının 2 senelik mesaisi Bursa (Hususî muhabirimîzden) Efsanevi Kafdağı gibi aşılamıyan ve şimdiye fcadar prka yuzunde ne ol • duğu bilinmiyen Uludağm cenup ya maçlan meger övle bir dünya certn*tî imis ki, gidip görmedikten sonra b;ı na inanmak bile in<Kna gSç gelir. B<z de bunu köylü arkîdaşlar.mızın alın • ter'eri ve nasırlı ellerile açtiklan oto . mobil yolunun resmi kusadnu yaptık. tan sonra ö^ren*bilıJîk. tnsan bu dun» ya cennetini görünce dağın simal yamaçlannı bir çöl kadar yavan ve çorak buloyor. Da^ın bu yamaçlannda ( 8 0 * kadar köv var. Bu köyler ahalisi Cum* huriyei ^*vrine kadar yoldan. mekteptec. gazt'.eden, medenî vesaitten ve her şeyden mahrum; hatta sehirle alâ. kasız bir halde imiş!.. KSy kanunu ve köy yolları isi, bu cennet kadar gu zel yerleri bize tanıttıktan baska köylere de medeniyet RÖtürdü... Zaten onlar tabiatin eüzellisi kadar saf ve püriizsüz olan ruhlarfle bize baglı ve medeniyete tesne imişler. Hatta: d a | basmda görustüğüm bir çobanın sordüklarmaa (evst efendim, hayır efendim) diye cevaplar vermesi de bize bu köylü kardeşlerimizin çok munis ve cana yakm insanlar olduğunu gosteriyorda. Dagm insan ve balta girmemis cenup yamaçlarmdaki manzaralar, harikulâde de necek kadar muhtesem; havasi îse simal yuzündeki sert bavadan bîn kat daha mülâyim ve hasta insanlara sıhhat veriddir. [HEM Yeni kontenjan kararHaçlı ruhu! namesi takası kaldırdı Heyeti Vekileden çtkan kararname NALINA MIHINA Bir taki dehalet etti Balya Edremit yolunda soyguneukık yapan şakilerden firari Isınail, Gemlik dvannda köylülere teslim olmuş • tur. Köylüler de dehalet eden şakiyi hükumete tesim etmişlerdir. ııniKnniRiııııııuıııııııııııııııııııiüiımıınmiK Siyonist kongresi dün Pragda açıldı Kongreye 48 devletin nurahhası girdi Prağ 22 (A.A.) Dün akşam 48 devlet murahaslannı toplıyan on sekizinci siyonist kongresi açıldı. Alman yahudileri kongreye iştirak edemediler. Siyonist teşkilâh reisi M. Naum Sokolof Çek milleti ve M. Masarik hakkında hayranlığını ve hürmetini bildirmîştir. Kongre namına tngîl tere, Fransa, Polonya, Hollanda, t Italyada harp manevrası yapılıyor M. Musolini ve nazırlar manevrayı takibe gittiler Garressio 22 (A.A.) Nazır • lardan M. de Bono ile faşist fırkası kâtibi umumisi, maresai Badoğlio, Pecori, Caviglia ve birçok kolordu kumandanlan, askerî manevralarda bulunmak için dün Gaessioya gel • mişlerdir. Ayni zamanda ecnebi ateşelerle tsviçre, Alan ve Rus askerî heyetler de bu manevralan seyre gelmişlerdir. Manevralar, bugün başhyacaktır. Garreaio 22 (A.A.) M. Musolini, bugün yapılacak büyük manevralarda bulunmak için Riçyonadan otomobille Garessioya gelmiştir. Birdenbire gökySzune yâkselen Ire. sif çam ormanlan arasmdan safa sola bukülerek acılat» bu şosenm guzerga hmda buz gibi berrak ve seker gibi tath sular msanı gaşyeden ahenktar şanl «^ tılarla akıyor... talya ve Amerika murahbaslannı selÂmlamıştır. Solumuzda birdenbire dhndik W» duvar gibi 2S60 metreye kadar yökseM. Sokolof şunlan söylemiştir: livermiş olan Uludagm bembeyaz »ir« Bu isme iâyik en büyük ihtilâl vesi, yemyesil çam ormanlarile dSz Dİan büyük Fransız ihtilâlmin yahugün bir hudut teskil ederek gözümB . dilerin kurtuluşunu ilân ettiğini ve zun onfine üç koyu renkH bir tablo Ankara 22 (Telefonla) Elâ • Fransanm Beni tsrail topraklarında sermis gibi duruvor.. Masmavl gBkySziz Emroiyet müdürü Nuri Bey Dibir millî yahudi yuvası kurulmasını zu, bembeyaz şahikalar, yemyeşü or ^ yarbekire, Diyarbekir Emniyet mümanlar... vadeden ilk davet olduğunu hiçbir dürü Tayyip Bey ÇanakkaJe Emni Ba ormanlar aras"»»îan geçerken <£^ yakit unutmıyacağiz.» yet müdürlüğüne tayuı edüldiler. ğerlerimizin en derin k8selerme kadar çam kokularmm sîndigmi hissedfyoroz. Guneşin altm renkK ışıklari çam dal lartnm arasmdan sızarak ormaniarîn altmda kalan loşhıklan tath bir renkle ya»: aydmlık bir hale sokuyor... tnsan bu manzaralara bakmakla doyamıyor, sanki gözunden gönlüne bir kanal a Bombay 22 (A.A.) Hükumet, ParU 22 (A.A.) Havas ajanst cıimış gibi içi ferahlıyor. Ne yazık Hı bildiriyor: «Temps» gazetesi Ingil • Gaındinin karıaı için verilmiş olan tere efkârı umumiyesinde Hitler iş cezayı, Pouna hastanesine kaldır • Memieketimizin her kösesmdeki boy. basına geldiği gündenberi Avrupa ıms olan Mahatmayı tedavi ede • Ie güzel yerleri yollanmız ohnadığmtşleri hakkında bir değişiklik oldubiknesi için tecil etmtştir. dan bihniyor ve göremiyornz. KöyK ğunu kaydediyor. Gazete yazısına, Gandinin hususî doktorlan, haslerin açtıklari bu yol Hazretî Âdem • tngiltere ile Fransanm müvazi ve tanın tehlikeli bir devreye süratle denberl bir kazma yuzüne hasret kalmüşterek faaliyetlerinin bugün her yaklaştığım söyLemişlerdir. miş bakir güzeflikleri yarip geçmif. zamandan ziyade sulh îçin yegâne tngiUzoe çıkan bir gazete, gü • Yol, basit bir şekilde yapılrmş bukm • ve en emin iş bir garanti olduğunu nün yazi»mda, oruca başlıyarak hümakla beraber oldukça miniaK bir söyliyerek şöyle nlhayet veriyor: kumete iradesini kabul ettirmiş o«Seneler, sistemler, formüller ve saha uzerinde açilmasî itibarile bash . lan GarKTtyi kamçılatmak üzere hayaller kurulup yapıldıktan sonra başma bir hususiyeti haiz.. Aynca şeflddetli bir ltsanla hükum«*i tazvik hâdiselerin sevki île bu bakikate hirlerin tozlu, agır ve yorucu havasî etmektedir. dönmek icap ediyor. tngilterenin içinde yasıyanlann yaz aylarmda bura • hakikî rolü evvelâ Avrupadadır. Ve lara gitmelermi temin etmenin ve bo bu rolü ancak Fransa ile tam bir itiHamihon 22 (A.A.) BStun kapı suretle dag köyl&siie sehirli arasında mat dahilmde teşriki mesai etmekle ve pencereler kapalıdır. Şehirde Ha • bir kaynasma yaratmamn ancak böyle oynıyabilir.> ; mîltonun cenubu garbisinden gelecek bir yolun açılmaf 'e kabil olduğvı şimolan bir fırhna bekleniyor. di an)aşı!ıyor, basit gibi görünen b ı i Fırtma saatte 60 mil süratle ilerle . şin biiyüklügüna an'.atntak içm 16 köy mekte fakat dddî hiçbir hasara sebe • halkından 2000 amelenin 2 sene ca • Ankara 22 (Telefonla) Ova • biyet vermemektedir. lışarak bu yolu açtıgını zikretmek kâ . cık kaymakamı Neş'et Bey Vekâlet fidir. Fakat köylüler bu yohı da makemrine almdi. satlan için kâfi bulrmyorlar. Hükumetten; Nilufer vadisini takiben bir yol Darmştad 22 (A. A.) Wolff a açıhnasım ve böyielikle bu zenğm orAnkara 22 (Telefonla) Sıhjansı bildiriyor: hiye Vekili ve Maarif Vekâleti vemanlarm isletilmesini diüyorlar. NiteZabıta, bir buçuk sene evvel komu kili Refik Bey bugün akşam trenile kim bu sene Mısırm istedigi traversler nistler tarafmdan hazırlanmış ve içine tstanbula hareket etti. buradan kesilememis. Çünkü: Onlan çok miktarda cephane ve patlayıcı nakledecek bir yol yokmuf. maddeler sanklanmış olan bir depo orBundan baska şimdiki yol kışın 3 taya çtsarmıştır. Gireeun 22 (A.A.) Ziraa.. metre kadar karla kapandığı için gene fiankası tarafından teşkil edilen fmBirçok khnseler tevkif ohınmuşhır. sehirle irtibah tamamen temin etmiş oldık satış kooperaltifmin ortaklan mıyarak; halbuki Nilufer mecrasını taHaJkevinde toplanarak yeni idare kiben yapılacak bir yol kıs ve yaz açık meclisini seçtiler. Satıs kooperatifi Varsova 22 (A.A.) Wolff ajankendi artaıklarile burada adedi 42 yi bulunacakmış... smdan: bulan ziraî kredi kooperatiflerine Cumhuryet hükumetinin köycülük siYedinci beynelmilel tarihçiler kon • ait fındık mahsulünün memleket gresi, dün Varsovada açılmıstır. Bas yaseti işte böyle günden güne hayırh dahilind'e ve müsftehlik piyasalarda vekil M. Zendrejevicz, hükumet namıneticeler veriyorken gönül istiyor ki: satmak suretile m&hsulün himaye na bir nutuk söyliyerek murahhaslara Memleketin her köşesi; üzerlerinde ra« ı e ve fiatvnm i*tikranma çalışa • «thos geldmiz» demistir. hat rahat seyahat edilecek yollarla ö caktır. rümcek ağına dönsun... Bursaya 40 42 kilometre mesa Mmden 22 (A.A.) VVolff ajanfede olan Soğukpmar nahiyesine var. a bildiriyor: dığımız zaman köylüler bizi ve oto fierlin 22 (A.A.) Profesor tstihkâm askerlerme mahsus kışla cL mobillerimizi; emeklerinin vardığı neüodhelf Bavyera Alplerinde gezervarmda 200 metre uzunluğunda bir baticeyi gören büyük bir sevinçle kar ken 80 metrodan düşmüş ve ölmüşrakadan çtkan bir yangın neticesinde tür. Kendisi meşhur bir müsteşrik sıladılar. Nahiyenm meydanında memharap olmnştur. ti, brr aralık tstanbul Darülfünununleketin valisi, meb'usu, Halkevi köy • Barakanm içinde birçok vagon, Io • da da hocalık etmişti. cülük komitesi reisi kendilerinin dert. komotif ve askerî levazım bulunmakta lerini, isteklermi sorup defterlerine yazidL ttfaiye kuvvetlerinin, askerlerin, dılar. Meb'usu, köylüsü, valisi, polis milliyetçi sosyalist hücum kıt'alan ef Atina 24 (Husasî) Medisra radının sarfettikleri bütün gayretlere müdiirü, sehirlisi, köyiin çoluk çocu • cutna günkü celyîsmde M. Venize rağmen ancak birkaç vagon kurtanla ğu hep bu meydana toplanmışlar ah losa karşı yapılan «uikast hakkında bflmistir. bapça konufuyorlardı... verilen Utizah takriri müzakere ediBu yangmın komünistler tarafmdan lecektir. Bunun çok gürültülü celse Köylüler sevmiyorlardı, çünkü: beltutuşturulmuş olması çok muhtemeldh*. olaeağı anlasılmaktadır. Riyaset dikî de köyleri kurulalıdanberi bir vali Maddi zarar ve ziyan bir milyon mark vanı, herhangi bir kargaşalığa meyve meb'us yüzü görmemişlerdi. tahmin edümektedir. dan vermemek için tedbir almıstır. Emniyet mödOrleri Avrupa sulhu Gandi ölüyor mu? Tan gazetesînin mühim Hintli mücahidin hastalıbir makalesi ğı tehlikeli devreye girdi Fırttnal.. Bir kaymakam vekâlet emrine alındı Refik bey bugün geliyor Ortaya çıkarılan patlayıcı maddeler Biresunda fındık kooperatifi Beynelmilel tarihçilar kongresi ünka Cumhuriyette elbette okuı muşsunuzdur. Viyanamn Kara Mustafa Paşa Luutaudasmdaki Birinci sahifeden mabat imtiyazu veya inhisar işleten müessese Türk ordusunun muhasarasmdan kur * halât kıymetleri mecmuu altı yüz bin ve şirketler dahi mnmasflleri memleket tuluşunu, başta Avusturyahlar ve Lehlirayı geçmemek üzere Sıhhat ve tcttmaî dahilmde bulunmıyan ecnebi mah ihUler olmak üzere, bilmem kaç Avrupai Muavenet Vekâletinin müsaadesile mem tiyaçlannı dahil veya hariçten tedarik milleti tes'it edecekmiş! lekete ithal olunur. Sıhhat Vekâleti it. hususunda hususî şahıs ve müesseseler Avusturyaldar, merhum pazarola hah'nde zaruret gördüğü ilâçlar içm bu gibi umumî hükümlere tabidirler. Hasan Bey gibi koca bir baş ustfinde miktarm haricinde aynca ithal müsaakuçük vucntten îbaret kalan memleketMadde 12 Yerdden tesis veya . desi verebilir. F listesinde dahil olmalerinin bugünkü felâketine ağbyacak hut tevsi edilecek smat müesseselerle ym sıhhafa* umumiyeye lâzomlu olduğu Ian yerde, 2S0 sene evvel, Türk or • isletme müesseseleri ve bilâmum ma. Sıhhat ve tctimaî Muavenet Vekâletindusunun Viyanaya giremeyîşini tes'ft denler ihtiyacı idn lSzumlu olup hariçce tahakkuk eden mevat F listesinde ve tebcü ediyorlar. Bu beyram dogruten getirilecek olan her nevi tesisat, dahil imiş gibi Sıhhat Vekâletinin m5su hayli gülünçtür. makmeler ve insaat malzemesi tktısat saadeaüe kontenjan harici ithal olu • Ya Lehli dostlarnmz; onlara ne oluVekâletinm teklifi ve tcra Vekilleri Hew nur. yor? Leh Kralı Jan Sobyeskinm 2 5 0 yeb'nin kararüe kontenjan harici ithal sene evvel imdatlanna koşup Turklerini Madde 5 Gümruklu veya gfim . olunur. Bunlardan idare. muamele ve eünden kurtardığı Avusturya» »onn . ruksüz posta Oe gelecek olan serom asî murakabe itibarile diğer vekâlete bağlı dan Lehistanı paylasan üç devletten bfe ve hbbî mustahzarat numuneler! Sıhhat olan muesseseierin bu îhtiyaçlari ait ri değil miydi? Lehistanm taksknini kave tçtimaî Muavenet Vek&Iethım mB • olduklan vekâletler tarafmdan tetkik bul etmiyen yegâne jnejnleket te Tinv saadesüe memlekete rthal olunnr. ve tcra Vekilleri Heyetme arzolunur. kiye değil miydi? Lehlerra de sene • Yeniden tesis veya tevsi olunacak smai Madde 6 Bu karamameye bağlı lerce boyunduruğu altmda yaşadıklari M listesmde yazdı eşyanm bfrîncrteş • m&esseselere ve isletme müesseselerüe Avusturyalılarm ba bayramma istirak rin, ikmciteşrm ve birîncikânun aylarî madenlere celbedilecek tesisat ve ma etmeleri, Avusturyalılann hareketinden içfn verilen kontenjan ımktarlarî ba kmelerin kontenjan harid ithaJi idn elbette çok daha gülünçtür. mallarm menseler! olan memleketTer alâkadarlarm en az üç ay evvel tktısat Ya öteki devletlere ne oluyor? 250 arasmda ba listede yânlı olduğu veç Vekâletme veya müessesenîn bağlı busene evvel Turklerm eiinden kurtuldu» hile taKsım olunmastur. M hstesmm IIundugu vekâlete müracaatleri ve bu te. ğu içm bayram eden Fransa ile ttalya, kmd Bç ayTık k'ontenfanlari ffltmdteş . sisahn veriml? ve iktısaden faydalı ol Avusturyayı o kadar seviyorlarsa U « rmfn 20 slnâe ilân oltmacaktır. duğunun alâkadar vekâletlerce yapı • mumî Harpte neden gırtlağına sanldı • lacak tetkikat neticesmden tahakkuk Madde 7 Gumruk ve tnhfsaıTar lar ve neden 14 sene evvel koca impaedip tcra Vekilleri Heyeti kararma 3c • ratorluğu parçaladılar? Vekâleti kontenjan listesinde yazıiı 3Öran etmesi lâznndır. çer aylık" yetunlar âîl olduklari aylar Tarihin bu macerasile alısverişi ol • Hstechtde yazıh flç âylık yekânlar da nuyan diğer Avrupa devletlerme ne Mad^e 13 Müe*s«sat ve ti ait bdukTarî memieketier arasinda her oluyor? 20 nci asırda luristiyanlık gay. carethaneierin bilâbe<îel tev ay icfn mösavat fizere talcshn olunur. retme ve Ehlisalip Uassubuna rm k a p * zi ettikleri ve reklâın mahi düar? Madde 8 M tistesmde yazılı mem yetmde olan eşya ile eemaatlere, hayir Gariptir: Biz tstanbulun fethi gibi ve spor cemiyetlerme teberru suretile leketlere âyrıTmis olan esyanm o menv gelen eşya tktısat Vekâletinin tensip ve muazzam bir zaferin yıldönüm8n3 kutleketler mâmulât ve mahsulâtindan b'utasdikiie kontenjan harid fthal olunur. lulamaktan vazgeçiyoruz; Avustury* lunması ve bunun îsoat edîlmesî tarttîr. Madde 14 Birinci maddede yazılı ve Avrupa menfi bir hâdiseyi bayram 7 Madde 9 Bedeüer! tamamen Türk listeler 1 haziran 1929 tarih ve 1499 ittihaz ediyorlar. parasî olarak Cumhurivet Merlcer Ban. numaralı kanuna bağlı ithal umumî taGerçi bu bayram, Viyana şehrine bif lcasîrm yabnlmak ve dovizleri Merkez rifesi numaralanna göre tanzim edil • sörü seyyah ve para celbetmek idn d8Bankasmin makbuzn tarihmden îtibamıştır. şunübnüş bir para dalaveresidir ama, ren âTti ay ienra tetvfye edilmek şartüe herhalde, bizim hoşumuza gidecek birMadde İS Takas shtemi kaldı • trnıum' lcöntenjan mittarlarî narfcmde şey değildir ve bayrama siyasî nezakememlekete aokmak Istiyenlere musaade nlmıştır. Şimdiye kadar neşredümiş ote hiç yaraşmıyan beynelmilel bir şu lan kararnamelerin takasa ait hükthn . olunnr. Sncak bu suretîe tnemiekele mul ve ebemmiyet verilmesi yanhş blr leri lâğvedilmiştir. Bu kararnamenm sotulmasina mSsaade edilebîlecek esharekettir. neşri tarihine kadar memleketlerle ya ya flk fiç avlık miktarTarm birer mislinî Avrupanîn, arasira, boyle taaıaap ve umumf Kontenjanda yazJı olan mad pılnuf olan mukaveleier hâkumler! hamlelerile ayaklanması, yeni türkçede mahfuzdur. delerden akı aylık' mSctarlarn îkişer «Haçlılar» dediğimiz EhHsalip rohn Madde 16 1887 nnmaralı kararmisünl geçemez. Bu suretîe memlekete non hâlâ ölmediğini ve manalı manaaa îlhal edilmek* Menilen esyaTar îçin srSm namenm 10 nuneu maddesmin ikind nrsatlarla hortladığmı gostermeai itibafıkrasüe 12, 16, 17, 29, 32, ve 34 ünrük idarelerine mBraeaat olunur. Güm. cu maddeleri ve 13888 numaralı karar. rile teessüfe lâyJcür. Bu teessufumü*8 rfik" Idareleri GutnrGk ve tnhisarlar Vecanlı bir şekilde izhar etmek için A naraenin 7 md maddesfle 14431 numa kâletmce kendüerme aynlmîş olan vusturyadaki bütün Türklerin, bu ga • kontenjan nuktarlarînî alâkadarlar ara ralı karamamenin 26 md maddeleri ve rip bayramm devanu maddetinee A 1400 numarah kararname kaldmlmifsinda taksim ettiklerl rnul veçhüe bu vusturyadan çıkmalan ne gBzel blr br. mBracaatlerl dahi talipler arasinda takmukabele olurdu. Madde 17 Bu kararname neşri shn ederter. Taksimden baktye kalma • •* tarihinden muteberdir. o ayîn yirmîsine kadar taksîme devam Eskİnehirde Ahmet Hâmlt Bf.yet ederek artan veya eksik kalan miktar» Yazınızm gazeteye girmememnin es • larî ba cetvel halmde tanzim ve Ker babı şunlardır: Verdiğiniz sehifeler doayîn yirmînd günu akşâmi GomrSk ve lu«u malumat ara«nda bizi mahkemeve tktısat Vekâletinden dün alâkatnhisarlar Vekâleti namma postaya tevgötürecek ağır ithaımlar olduğu halde dar makamlara gelen bir emirle taicR ederler. Gumrük* ve tnhfearlar Ve . adresmizi bi'e yarmamışsınız. Bildiıdi « kas muamelâtinm Iş'an ahire kadar kâleti btı artan miktarlari aynl ay idnğinizin sıhhati hakkmda eliroizde Kiçbit durdurttlması bildirilmiştir. Bu emir delil yoktnr. Besiktaştaki arsa mese • de kontenjanî eksik olan gümrukiere üzerine, sabahleyin yapılmış olan îesi, sıhhatine emin olduğumuz için ya« vermeğe ve bu kontenjanlardan lü iki muamele Ticaret Odasinca mtaç nlmıştrr. Hürmetler efendim. zum gördüklermm üçer aylıklarmı bir• • * edildiği halde gümrüklere tebliğat den tevzie ve alh ay zarfmda her ay yapılarak tevkif edilmiştir. Aydın Memleket hastanen vilâistimal olunmivan bakiyeleri ertesi aya Takas suretile mal getir diye mütehasnn doktor Saley nakletmege salâhiyetlidn*. Gümrük idamek için ihraç etmek üzere mal toprelerhıce yamlacak kontenjandan mahman Beye lanış ve kısmen muamlsmi yaphr sup tarihinden îtibaren alâkadarlann Hfkkınız var. Fakat Büyük Millet ; mış tüccarlar birdenbire şaşırmis azamî İS gün zarfmda malm gümrük Merl'« nden çıkan kanunda boyle yalardır. Bunun için dün birçok tacirler ten geçirnmesî icap eden muamelelerini zılmıştır. , tkhsat Vekâletme telğraflar çekerck bitirmis ve resîmleri tedive etmis bu lunmalari mecburidir. Gümrük ıdareleri yeni emrin ittihazından dolayı sikâyet etmişlerdir. Emrin vekâletten dahi muamele alâkadarlar tarafmdan geldiğinden haberdar olmıyan bazı muntazaman takip edilmek sartîle bu tüccarlar da muamelelerine bakmamuameleleri müracaat tarihmden itibaren dıklarından dolayı Ticaret Odasını ayni müddet içinde bitirmeğe mecbur Vekâlete sikâyet etmişlerdir. durlar. Ancak eşyanm khnyahanede Takas muamelelerinin durdurultahlil ve muavenesi ve tcrifeye sureti masının 1 eylulden itibaren tatbik tatbikinde ihtilâf vukuu gibi gerek gümedilecek olan yeni gümrük tarifesile rüğün ve gerek esya sahıT>inm kusurlarîna alâkadar olduğu da söylenmektedir. atfedilmiyecek sebepler hâdis olduğu Bu tarif e, heyeti umumiyesi itibarile Ankara, 22 (Telefonla) Cumhutakdirde bunlardan doğan zarurî ge mamul maddelerin resimlerini yüzde riyetin onuncu yıldönümünün kutlula cikme günleri yukanki müddete zam. otuza kadar arttirdıği gibî resimlerma masraflan aşağıdaki hükümler da molonur. Muameleleri bitirflmis ve deki bu yükselişler yünlü ve pamuk iresinde yapılacağmdan: gümrükten geçirüecek hale getirilmis lu mensucatta yüzde kırkı, ipekli • Mevlet bütçesile Ankara vilâyeti huolan mallarm bedellerinin Türk oarasî pamuklu mensucatta yüzde sekseni susî idare ve BeledSye bütçelerinden olarak Cumhuriyet Merkez Bankasîna bulmaktadır. Kolonyal eşyadan nlıbu masrafa tahsis olunan ve olunacak yahrdığma dair makbuz irae edilmedik nacak gümrük resmi de eskisinden mebaliğ Ankara vilâyeti kutlulama koyüzde on fazladır. T çe gümrüklerden geçirilmesme müsaamJtes; emrine verilecektir. Her vflâye Vekâletten dön sabah gelen bir emir En büyük bayram Cumhuriyet bayrami ma rafları nasıl yapılacak? Bir mOsteşrik Alplerde dOşerek öldO Bir yanğın de edflmez. 15 gün zarfmda gümrük' muamelelerini bitirmiyenlerle gümrük veznesi makbuzu tarihinden itibaren bir hafta içinde Cumhurivet Merkez Ban kasmm makbuzunu ibraz etmiyenier sıralarmı ve haklarîni kaybederler. Bu su. retle snası ve hakki sakıt olanlarm yeniden gümrüklere müracaatle sıra numarasi almalan icap eder. Madde 10 9 uncu madde mucî bince memlekete mal ithal ehnek istiyenlere müsaade verilirken bu eşyanm kontenjan dahümdeki miktarmm tama. men memlekete girmiş olnp olmadık larma bakılmaz. Ancak bu suretîe memlekete sokulacak mallardan M listesinde yazıh olanlarm bu listedeki mem leket ve nisbet esaslanm muhafaza ederek girmesi mecburidir. Madde 11 Devlet bütçesile hususî ve mülhak bütçelerle idare olunan daireler ve âmme müesseselerüe menafii umumiyeye hâdim müesseseler ve Sofyada Balkan tenis maçları Sofya (Hususî) Sofyada ey lulün ortalarmda büyük Balkan tenis maçı başlıyacaktır. Bu maçlara Türkiye, Yunanistan ve Romanya istirak edecektir. Fakat Yunani» • tan daba cevabını vermemiştir. Tenis maçları yalmz erkekler arasınd'a yapılac&ktır. Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruştur Yunan meclisinde Senelik 1400 Kr. Altı aylık 750 Üç aylık 400 Bir ayhk 15d şeraiti İ *«'» j Türkiye Hariç için r tin yukanda sayılan bütçelerinden aynî masraf için aynlmış paralar da o vilâ yetin Vutlulama komitesi emrine, kaza merkezleri ve sair yerlerde aynlan pa ralar da vilâyetlerdeki kutlulama komitesi emrine verilecektir. Sarfiyat mu vazenei umumiye, müzayede ve mfinakasa kanunlarmm hükümlerine tâbi olmıyacaMır. Sarfiyatta usulüne göre makbuz elmacak ve komite tarafmdan sarfiyah gösteren bir defter hıbılacak rır. Defterin altı komite tarafmdan imzalanacakır. Yüksek komisyon, bütün komitelere verilen paralann sarfı hakkında emirler verebilecektir. Sabahsız sreceler ' 1700 Kr. 1450 800 yokhır Bugün kesreti mündericat }&• sebile «Sabahsız geceler» romanı maalesef konamamıçtır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog