Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

r ^Dritnotlara Karşı Sahra Topları Blnbaşt Lierau \r Şehir ve memleket haberleri ~ Siyasîicmal j Nakıh: A. Daver 'Cumhuriyet' 23 Ağustos 1933 s 9 Topıar Urla iskelesinden dubalara yükletilirken İnsrilizîer topa tuttular Burada, yüksek dağlarla hima • ye ve muhafaza edilen bir koy da topların ihracı ve mevzilerine konulmasi içih önceden herşey ha zırlanmiştı. Denizdeki hareketimiz, bidayette, pek ümit verici olmadı. Daha, bîz harekete hazırlanırken iki tngiliz tayyaresi İzmiri bombardıman et • tneğe geldiler ve tç limanda rıhtıma fcağlı olan romorkörlerimizin har« • ketini tehir ettiler. Bu yiizden îzmir limanı ağzına dökülmüş olan Türk mayin hatlannı, gece karamlıkta geçtnek lâzım geldi. Romorkörlerden biri, maymleri geçerken kayalara bindirdi ve onu yüzdürmek için büyük gayretler sarf ve pek çok vakit kavbedildi. Sonra, karanhkta Urla iskelesinin bulunduğu limanın ağzını ararken de gayet kıymetli zaman lar geçirdik. Düsman pek yakıniarda olduğu için, hiçbir ziya göster memek mecburiyeti vardı. Talihîn aksiliğine bakınız ki biz tam Urla iskelesinden topları yüklemek üzere iken tngilizler, Konicanın şimal burnunu her zaman yaptıklan gibi, topa tuttular. Eğer, işler önceden hesap ettiğimiz gibi arızasız cereyan etmis olsavdı, bu anda, biz topa tutu'an mevkiin kıyılannda buluna caktık. Arada vakit kaybetmemiz, bizi buradan ateş altıı^da geçmekten kurtardı ama, çozumuzu da hakh olarak süpheye düsürdü: Demek ki yaoacaeımız har°ket, casuslar tarafından bütün teferrüatile düscnana bildirilmisti. Bu süphe tesebbüsü müzün muvaffakiyeti hakkında zaten pek te sağlam olmıyan emniyet ve itimadı sarstı. tzmirden Urla iskelesine gelinciye kadar çok fazla vekit kavbtmis olduğumuz için, hareketin ikinci kısmını ertesi geceve tehire karar verdim. Esasen, eski ahsap romorkörler, çektikleri p~r dubalarla tahminimizden çok daha ağır gidiyorlardı. Bütün bu esbap, günes doğmadan evvel Kara burunu tutamıyacağımızı gösteriyordu Hareketi ertesi geceye tehir e dince romorkörlerî, dubaları ve toplan iyice gizledik. Romorkörlerin baclantu da görüntnesin diye söküp çıkardık. Gayrimübadiller Üniversitede nakil Yolcu tarifesi de toplanamadılar ikmal edildi işlerine başlandı Avusturya Başvekili Romada Su eden duba Sabahleyîn ıert bir rüzgâr cıktı ve bütün gün deniz köpüklü dalgalarla bembeyaz keslidi. Aksamüstü rüzsrâr hafifledi. Karanlık basarken tonlar ve cephane dubalara yüklenmisti. Yola çıktık, fakat daha ka • radan acılır açılmaz, çok fazla yüklü olan dubalardan bîri su etmeğe basladı. Suyu basmaktan başka çare yoktu. Duba, her an batmak tehlikesine maruz bulunduğu halde, vola devam ettik. Yolda mütema • fmdan sıhhî muayeneye tâbi hıtulmuşIardır. Doktor Mustafa Hulusi B., sporeulan gayet dikkatli bir sekilde muayene etmis, bunlardan bir kısmmm mü • aabakaya girmelerine müsaade verme miytir. Sıhhî muayene net'^esinde müsabakaya girebileceklerine karar verilen lere numaralı vesikalar verilmiştir. Müsabıklar, ancak bu vesikalarla yarışa iş tirak edebileceklerdir. Evvelce isimlerini yazdırıp ta dün muayeneye gelmiyen ve sıhhat vesikası almıyanlar, müsabakaya giremiyecek • lerdir. diyen su basarak nihayet kıymetli hamulesile beraber dubayı Karaburun sahiline kadar götürdük. Orada sahilin himayesinde deniz daha saGayrimübadiller cemiyetinin sekindi ve dubanın batması tehlikesi nelik kongresi dün taplanacaktı. çok daha azdı. Fakat ekseriyet temin edilemedi Simdi yeni müşkülât bas göster ğinden bu toplantı eylulün beşinci misti. Romorkörlerin pusulaları bosalı gimüne bırakıldı. zuk olduğu için, gideceğimiz yeri Cemiyete mensup muhtelif he • kaybettik. Bir türlü, sahilde, önceyetler bir kısım vilâyetlerdeki ter den tayin edilmis olan ihraç noktakedilmiş ve lâkin gizli kalmış em • sını bulamıyorduk. îsi talihe bıra • lâki meydana çıkarmak üzere bunkarak karada, tamamen sağımızda dan bir müddet evvel ise başlamısgörünen bir ziyaya doğru yol ver lardı. Bunlard'an Izmirde çalısan dik. Orada, bize gideceğimiz yer heyet mühim muvaffakiyet elde ethakkında malumat verecek, yol gösmis, bir buçuk milyon tira kıymeterecek adamlar bulacağımızi ümit tinde gizli emlâk meydana çıkarıediyorduk. Bu adamların yardımile larak Ziraat Bankasına devrolun ertesi geceye kadar romorkörleri ve muçtur. Banka bunlan satıhğa çı • dubaları kayalann arkasına gizliyekaracak ve Gayrimübadiller de bocektik. Bu suretle hedefimize ertesi no mukabilinde satışa. istirak ede gece varmağı düşünüyorduk. Fakat ceklerdir. karaya yaklasınca hayretler içinde kaldık. Çünkü uzak mesafeden tek ve bembeyaz gördüğümüz ziya, knrnm ve yesil olmak üzere çifte bir isıkti. krrmızı ve yeşil ziya ise, ihraç mevkîi olarak mtihap ettiğimiz yeri göstermek îcin, benim koydurduğum Şehrimizde bulunmakta olan isaretlerdi. Demek ki çok fazla sola MecLU reisi Kâztm Paşa Hz. pa • gttmistik. zartesi gümi Yalovaya gidecek ve S mayıs gecesi, sabaha karşı saat bir müddet istirahat ettikten sonra 3 te, toplarımızı ve cephanetnizi a30 ağıuftosta Bursada bulunacak lelâcele karaya çıkarıp kayalann tır. Kâzım Paşa Hz. bund'an sonra arasına sakladık, sonra romorkör 1 eylulde intihap dairesi olan Balerin birini bir adacığin arkasına lıkesire giderek 20 gün kadar kagizledik. öteki romorkörle dubalalacaktır. rı da koyun içinde, hariçten görünmez bir yere sokusturduk. Bunlann üctüne kazıklar dikerek çadır bezŞehrimizdekî alâkadar makam • leri gerdik. öyle ki yukandan ba • lara gelen malumata göre, tktısat kinca, romorkör ve dubaları kaya Vekili Celâl Bey, istirahat ve tedavi zannetmemenin imkânı yoktu. thraç maksadile Nise gitmiştir. iskelemizin yalnız bas tarafı sudan tktısat Vekilimiz eylulün ilk hafdisarı çıkıyordu ve düsman tayya tasında şehrimizde bulunacak ve releri gelseler de onun bir iskele olVekâleti alâkadar eden muhtelif duğunu farkedemezlerdi. Bu ihti işlerle meşgul olmak üzere bir müdyat tedbirlerini almak elzemdi. Çün det burada kalacaktır. kü, tngiliz tayyarelerinin, kaç gündür, sık sık Karaburun üzerinde uçtuklanm ve adamakılh kesifler yapBirkaç gün evvel şehrimize gelen mak icin 100 metroya kadar indik tskenderiye belediye meclisi azasınlerini öğrenmiştik. tzmir ve civanndan M. Feniks Gren dün Belediyeye dan son derece müşkül ve yorucu giderek şehir işleri hakkında alâ • yürüyüslerle buraya gelmiş olan mukadar makamlarla temasta bulun hafız pivade kıtaatile angaryacı amuştur. Mumaileyh dün aksam İs • mele bölükleri, deniz nakil vesaiti kenderiyeye avdet etmiştir. kadar îyi gizlenememislerdi. Fakat, sabahleyin, ihraç işi bittikten biraz sonra gelip etrafı tarassut eden düsZiraat Bankası yenî bir kvm • man tayyareleri şüpheli hiçbir şey bara çıkarmağa karar vermiştir. B,u görmemiş olacaklar ki geldikleri gikumbara saatli olacaktır. Bu saat bi dönüp gittiler. Biz de rahat bir ler ancak yhmi dört saatte bîr kumnefes aldık. Çünkü ufacık bir şüp baraya para atmakla kurulabil« heye düşseler basarlar bombayı; cektir. Aksi takdirde para atıhnı • ondan sonra da monhörlerle muh yan kumbaralar kendi kendılerin'O ripleri başımıza musallat ederler durmuş olacaktır. di; bizim teşebbüs de suya düşer giderdi. Kongre eylulün haf tasına Ders programları yarın Vapurlara takdir edilen kıymet 350 bin lira! talik edildi tesbit edilecek Kâzım Paşa Hz. intihap dairesine gidecek Celâl Bey eylulde avdet edecek M. Feniks memleketme döndö Saatli kumbaralar (Mabad! var) Erkeklere mahsus mOsabaha s programı 1 Müsabıklar saat dokuzda Moda vapur iskelesinde hazır bulunacaklardır. 2 Mezkur saate kadar müsabaka mahalline gelmiyenler, iştirak hakkinı kavbederler. 3 Müsabakaya tam saat 9,30 da Moda vapur iskelesinden denize atla mak suretiie baslanacaktır. 4 Müsabıklar, heyeti tertibiyenm emrinde bulunan büyük romorkörde •oyunacaklardır. Esyalan burada mu hafaza edilecektir. 5 Müsabıklar, evvelce almıs olduklan sıhhat vesikasını ibraz ederek müsabakaya girerler. Sıhhat vesikası olmıvan müsabakaya dahil olamaz. 6 Müsabakamn basladığı dakikadan ra'baren hakem, kontroi ve tertip heyetlerinden müteaddit zevatı hamfl olan romorkör, motor ve sandallar sananm her iki tarafında müsabıklan takip ve yanştn intizammı temin ede • ceklerdir. 7 Müsabakamn devamı müd detince sandala hrtunanlar, baskalarma sarar verenler veya zarar verecek sa Hanımlar arasmda 27 ağustos pazar rette yözenler ve beynelmilel yüzme günü Suadiye plâjrada yapılacak müsanizamnamsine aylnn hareket edenler baka için kayit müddeti yann aksam bidiskalifye edilecektir. 8 Müsabıklar, sahüden asgari 100 tecektir. Müsabakaya girmek istiyen metre açıktan gideceklerdir. sporcu hanımların bu tarihe kadar mat9 Hakem ve kontrol heyetleri tabaamıza müracaat etmelerini rica ede» rafmdan yfizemîyecek hale gehnis olriz. duklan görülen müsabıklar, mümaneat Himayeietfal Cemiyetinden: dahi etse'er sand'i'ara aimacaklardtr. Himayeietfal cemiyeti Fatih ka10 Yarısın münteha noktası, Su za subesi 200 adet kız ve erkek çocuğa elbise ve kundura yaptıracakadiye plâjımn 20 metre kadar Perisine tır. Elbâse, kumaş ve astarı hariç konulacak iki isaretin arasıdır. tsaret olarak yalmz dikimi münakasaya lerin arasmdan gecmekle müsabaka fL konuldu. Şeraitim an 1 a mak ve mulen hitam bulmu* olur. tedil bedelle dikmek istiyen tenî 11 tsaretlerin iki tarafında mu ve kunduracılann 30/8/933 çar vasalat hakemleri bulunacaktır. Mü • şamba günü akşamma kadar Fatih sabakayı ikmal eden yüzücüler, ıtnrvaBelediye dairesinde cemiyetin vex nedarı Halil Beye müracaatleri salat hakemlerine derhal isimlerini ve numaralarını bildirecekierdir. 12 Hakem hevetinin vereceği kararlar kat'î ve nihaî olup herhangi bir Pestedeki Türk Macar Ticaret itirazla deç'smiyecektir. Odası tstanbul için bir seyahat ter13 Müsabaka bittikten sonra mü tip etmiştir. Sey&hat kafüesi şeh rhnize geldiktem sonra Telkirdağısabıklar romorkörde giymecekler ve na da' giderek Macar millî kahra • Suadiye kazinosunda kendiierine tahsis edilen yere almacaklardır. Burada yü • manı olan (Rakoçi) nin evini zi yaret edecek lerdir. zuculer serefine bîr çay ziyafeti verile. cek, ziyafetten sonra neticeler ilân ve mükâfatlar tevzi olunacaktn*. tstanbul Posta ve Telgraf ve Tele 14 Yüzücülerini takip etmek is fon Memurlan Teavün Cemiyeti 30 tiyen kulüp futaları ve hususî sandalağustos Zafer ve Tayyare bayramma lar, kontrol heyetinin S0 metre açığmmusadif çarşamba günü, Bursaya bir dan gidecekler ve bn kayde riayet et tenezzüh tertip etmiştir. Seyahat Nilümiyenler zabıta kuvvetile menedilecekfer vapurile yapılacak, Mudanyadan lerdir. Bursaya da trenle gidilecektir. Vapurda orkestra bulunacak muhtelif eğlen . celer ve şenlikler yapılacaktır. Müsabakamn hakem heyeti şu ze • vattan mürekkepttr: Bahriye yüzbaşısi Abdurrahman, bahriye kıdemli yuzbasısi İstanbul Halkevi reisliğinden: Fuat, bahriye kıdemli yüzbaşısı Vehbi, Evimizin halk dershaneleri ve Deniz Harp mektebi ve Iisesi spor mual. lrursları şubesi (tstanbulu tetkik limi Zeki Beylerle Fenerbahçe deniz • gezintileri) nin beşincisini 28/8/ cilik kaptanı Riistü, Beykoz denîzcilik 933 cuma günü Mezbaha, Buz fabkaptanı Fahri, Galatasaraydan Suat rikası ve Silâhtarağa elektrik fabBeylerdir. rikası tetkîkine tahsis etmuştir. Arzu eden arkadaşların cuma günü saat 13 te Köprünün Haliç iskele • sinde bulunmalan rica olunur. Himayeietfal kundura ve elbise yaptırıyor Macar seyyahlar gelecek Posta, telgrafçılarm tenezzühö Hakem heyeti Halkevinin tetkik gezintisi Hanımların kayit mOddeti devam ediyor Marsilyada veba var Marsilyada yeni den üç veba vak'ası daha zuhur ettiğinden Marsilya müvaredatına muayenei ttb • biye tedbfri konulmuştur. vusturya Başvekili olup pa paz fırkası hıristiyan sosyalist fırkası ile Heimber teskilâtına istinaden kanunu esasiyi ilga ve diktatörlüğü ilân eden M. Dolfus Italya Başvekili M. Musolini ile görüşmek üzere bu ayın sonunda Tarife konüsyonu, dün sabah saat Üniversitede nakil işlerine dün • Romaya gelecekti. Fakat fevkalâde onda Deniz Ticaret Müdürlüğünde Deden itibaren tamamen başlanmış niz ve Hava Müsteşarı Sadullah B. in ri ahvale binaen M. Dolfus bu tnülâ tır. Hukuk Fakültesi yeni dairesine katin tacilini rica eylediğinden biryasetinde toplanarak yolcu tarifelerini nakledilmiş ve kısmen de yerleş kaç gün evvel Riccionide iki Başvede bitirmiştir. m»tir. Edebiyat Fakültesile Tıp Fakil görüstüler. Bu mülâkatta Avuskültesinin nakline dün baslan • Vekâlet kabotaj subesi müdürii A turyanın hususî ve beynelmilel va mıştrr. yetullah Bey tarifeyi önümüzdeki haf • ziyeti ve ttalya ile münasebatı tet Maarif Vekili vekili henüz An ta Ankaraya götürecektir. Bu suretle kik ve müzakere edilmistir. Görü • karadan avdet etmediği için yeni tarife komisyonu işini bitirmiş olmak . şülen meseîelerde iki tarafın noktai müşavirlik heyeti Universite ısla • Udır. nazarlarında tetabuk olduğu nesrohatma daîr işleri Refik Beyin av Tüccar vapurlannm takdiri kıymet • lunan tebliğde bildirilmiştir. detine kadar sadece vhzar etmekle lerile ujraşan komisyon da dün sabah meşgul olmaktadırlar. Devletlerin mes'ul ricali arasmda Deniz Ticaret Müdürlüğünde müzake yapılan mülâkatların sonunda da • kerelerine devam etmiştir. Komisyonun Yarm Universite idare heyeti ima bu yolda tebliğler neşredilmesi yetıi şirkete intikal edecek olan mev profesörlerin de iştirakile toplanaadet ise de ttalya ve Avusturya Başcut 32 gemi hakkmdaki takdiri kıymet rak Universite fakültelerinin ders vekillerinin mülâkatına ait tebliğ • kararlannı yann ikmal etmesi beklen programlarının tesbitine başhya • teki sözlerin gene ehemmiyet mahmektedir. Armatöriere kendilerine ait caktır ; susası vardır. M. Dolfus birkaç ay vapurlann kıymetlerintn tebliğinden Müşavir heyeti re *i thsan Bey evvel dahi Romayı ziyaret etmis idi. sonra vapurcular aralannda toplanarak dün de Universiteye gelerek ısla Fakat o zaman Papalık makamı ile sermaye nisbetine göre, yedi firma ara. hat işlerile meşgul olmuftur. dinî meseleleri halletmek ve bu sında idare meclisini seçeceklerdir. tdare heyetinin, Universifte kadyolda bir itilâfname akteylemek üMeclisi idarenin mtihabı, bu meclism rolarında münhal bulunan kürsü • zere gelmîşti. Fakat bu defa siyasî ler ve muavinliklere yeniden bazı şirketin murahhas azalıkla veya umumî bir maksatla ve ttalya Başvekili ile profesörlerin tayinile meşgul ol • müdürle idare şıklan hakkında bir kaAvusturyanm bundan sonra takip eduğu söylenmektedir. Bu kadro Rerar vermesi, sirket binasınm temin ve deceği hattı hareket hakında uyusfik Beyin avdetinde kendisme ar • tefrişi, kadrolann tanzimi gibi işler yüz edilecektir. zünden yeni tesekkülün ancak tesriniev mak için ttalyayı ziyaret eylemiştir. Almanyada M. Hitlerin millî sosvel sonlanna doğru faaliyete geçebile Haber aldhğmııza göre, Fen Fayalist f'rkası vaziyete hâkim oldukceği tahmin edilmektedir. kültesi için celbedilecek ecnebi protan sona bu fırkanm prensipleri fesörlerin mühim miktarı kadro • Takdiri kıymet komisyonunun ilk Almanyamn siyasî hudutlannm hadan çıkarılmış, yerme buradan b&zı vaphğ. hesapiara göre mevcut vapur . ricinde yaşıyan Almanlar arasın • profesörler konmuştur. Zaıten çı ların mecmu kıymeti 350 bin lirayı bida dahi hirçok taraftar bulmuştu. karılan ecnebiler henüx tayin *d'' raı tecavüz etmektedir. Halbuki ka Danzigte olduğu gibi Avusturyada miş değillerdi. Bunlar için sadece nım mucibince şirketin 500 bin lira serdahi böyle hir hareketin kuvvet bukürsü aynlmış bulunmakta. idi. Bu maye ile t*şekkül etmesi lâzımdır. Aralarak tnillî sosyalistlerin hükumetî meyanda yeni kadroya aluun&mış daki farkm sirket hissedaranı tarafından ele almaları ihrimali kuvvetlenmiştî olan Fatm Beyin tekrar Fen Fakülnakten temini zarureti vardır. Bu ihtimal Uzun zamandanberi Avusturyada tesine ahndığı söylenmektedir. tahakkuk ettiği takdirde şirketin teşek. hükumeti ve parlâmentodakî eksekülü gecikecektir. riyet i elinde bulunduran katolik pa» Kanunen 1 eylulde posta vapurlan paz fırkası ile Heimwehr teşkilâtı seferleri inhisar ahma girdiğinden bu millî sosyalistleri yeni intihabatta tarihte tüccar vapurtın demirliyecek ekseriyeti kazanmaktan menetmek ve münakalât Devlet Denizyollan is • içrn M. Dolfusa kanunu esasiyi ilga, letmesi tara fmdan temin olunacaktır. «tt'rmişler ve diktatörlük ilân etmij Vapurcular birliği reisi Lutfi Bey dün lerdi. bir muharirrimize bu meseleler etrafınAvusturyada millî sosyalist fır • Bursa 22 (Telefonla) Mıosrh da şu beyanatta bulunmushır: kasının ekseriyeti ve hükumeti elfce misafirler bugün Yalovaya geldiler. « Takdiri kıymet kararlannm tebgeçirmesi, bu Alman memleketinin Büyük k>kantada fereflerine veri • liğini bekliyoruz. Komisyonun mesaisi v e hükumetinin büyük A'.manya ile J«n ziyaf«t*e bulundular. Bu ziyan^Heesi lx>lli olduktan v » m şirketin fette Yalova doktorlarından Fadil teşektt&la icin fılen çahsmak imkânnu sa hükumeti Avusturya diktatöriWıi Bey brr nutuk söylemLs ve bu nut bulabileceğiz. Fakat tabiî bütün işleri en hararetli taraftan kesilmişi. Buka Mısırlı doktorlardan Azani Bey eylule kadar bitirmeğe maddeten im • nun için Fransa hükumeti diplomasi cevap vererek Yalovanm beynelmikân yoktur. Bunun için 1 eylulden itu ve para kuvvetile mütemadiyen Alel bir su şehri haıini aldtgmı an • baren vapurcular faaliyetlerini tatil evusluryaya yardım etmektedir. Lâ « latmifttr. deceklerdir. Münakalât denizyollan ta. kin Fransanm bu yardımlan Avus« Misafirler saat sektzde Bursaya rafmdan işletilecektir. Bütün hatlarm turyadaki diktatörlüğü ve papaz fırgelmişler, Anadolu oteline inmls seferlerini temin maksadile bu idare kası hükumetini uzun müddet ya • lerdir. Sereflerine Belediye tara • tarafından bazı tüccar vapurlannm ki«atacak derecede müessir değildir. fından bir ziyafet verilmiştir. ra ile tutulması düsünülmektedir. Ziyafette Beled^ıye, Fırka reisleAlmanyadan telsiz neşriyatı ve tay« Şirketin tesekkülüne ait merasimin iki ri ve azalan bulunmustur. Misafiryareler vasıtasil» Avusturya hüku • ay zarfmda ikmal edileceğini zanne • ler yann Uludaga çıkacaklar ve akmeti aleyhine yapılan propaganda • diyonrm.» şama tstanbula döneceklerdir. lara nihayet verilmesi için Fransa hükumetinin tngiltere ile birlikte Berlin hükumeti nezdinde yaptığı teşebbüslerin neticesiz kalması M. Dolfusün gözünü açmıştır. Çünkü bu teşebbüslere Italyamn iştirak] eylememesi akametini intac eyle • mişti. Bunun için M. Dolfus bir an Yeni yapı ve yol kanununun su • Rahatsız bulunan Maarif Müs • evvel M. Musolini ile görüşmek lüreti tatbikma dair olan talimatname teşan Salih Zeki Beyin yerine, kenzvrni'nu hissetmiştir. ' ! üzerindeki tetkikat bittniş ve dün Be disine vekâlet eden Maarif Talim I lediye subelerine tamim oluntnuş • ve Terbiye heyeti azasmdan Avni tki Basvekil arasında vuku bulan mülâkata dair neşrolunan tebliğde* tur. Talimatnamede hangi semtler • Beyin tayin edileceği yazılmışh. Hadahi anlaşıldığı veçhile iki taraf muı de kaçar kat bina yapılması ve ne ber aldığunıza göre Maarif Müste tabık kalmışlardır. Bu tebliğe ait renk boyada olmalan lâzım geieceği şarhğına va Üniversiteden yahut gazetelerde intisar eden tefsir ve tesbit edlimiştir. maariften başka bir zat tayin ediletavzihlere göre ttalya Başvekili A • cektir. Avni Bey başka bir vazife vusturyalı refikine komşusu ttalya deruhde edecektir. ve Macaristan ve hatta Almanya ile dahi hoş geçinmesînî ve teşriki meHaseki hastanesinde yeni bir pasaide bulunmasmı ehemmiyetle tavsiye etmiştir. Hatta M. Musolinmiıt viyon daha yapılmasına karar veri bu dört devletin iktısadî cihetten Anadoiuda bir seyahat yaparak gençlerek plânlan tanzim olunvnus ve bir blok teşkil etmelerini dahi tel * lik teşküâtını, memleket beden terbiyesi Sıhhiye Vekâletinin tasvibine arzekin eylediği rivayet olunuyor. Roma ve spor hayahnı tetkik eden Gazi Terdilmiştir. Cumhuriyet bayramının mülâkatı, ttalyanm Almanya ile biye Enstitüsü beden terbiyesi müte • onuncu yıldönümüne tesadüf eden Avusturya arasmdakî gergînliği îki hassısı profesör Kurrt Dainas ile beden yirmi dokuz teşrinievvelde paviyotarafın uyusması ile bertaraf edîl * terbiyesi şefi Nizamettin Rifat Bey ya . mesi siyasetini takip eylediğine aüp* nun vazı esas resmi yapılacaktır. he bırakmamışttr. Halbuki Fransa' nn 44 uncü ilk mektepte ilk mektep hükumeti Avusturya ile Almanyamn muallimlerine yeni beden terbiyesi ve arası büsbütün acılmasım ve Avus « Şehir meclisinin geçen içtima dev spor cereyanı ve tekniği hakkında bir turyanın Küçük ttilâf tarafına geç * resinde Kadıköyündeki Kurbağalıkonferans vereceklerdir. Bu konferans mesini istiyor idi. derenin temizlenmesine karar ve • önümüzdeki pazartesi gününe tehir e • MUHARREM FEYZl rilmis ve buna lâzım olan tahsisat ta dilmiştir. Konferansta otuz kadar ilk aynlmıştı. Fakat Belediye büteesinde mektep talebesi de bulunacaktır. bu sene mühim miktarda bir tenezzül vukua geldiği îcin bu ameliyatın gelecek seneye bırakılması muvafik Başmakaleden mabaİ ^ görülmüştür. Lise ve orta mekteplerde talebe mek, onları kuvvetleştirmek zarureti kayit muamelesi başlaımıştır. Res mevdana çıkmışhr. m! ve hususî bilumum orta mektep Hususî buz dolaplarının son zaBir misal olarak zikrettiğimîz bti ve liseierde tedri«at ayın on birinde manlarda çoğalması üzerine bu sene madde de diğerleri arasmda gösteriyor başhyacaktır. buz satışının azalacağı hakkında ki, Cumhuriyet Halk Fırkası programî müteahhit tarafından Belediyeye bütün ilmî ve muasır en yüksek pren ' bir müracaat yapılmıstı. Her sene siplere istinat etmektedir. tstanbulda 6350 ton buz sahldığı Cumhuriyetin onuncu yıl şenlîklerîn* halde bu sene bu miktar iki bin tonBof ev ve arsalara ait mühim mik de açılacak tnkılâp Enstitüsü içm Cırm» dan fazla azalmış ve buz varidatı tarda bakaya kalmış tanzifat ve tenhuriyet Halk Fırkası programı en müda mühim miktarda tenezzül et viriye resmi bulunduğu anlasılmış him bir ders, ve hatta Eostitünün bel» miştir. Belediyece buna mâni ola • ve bunlann bîr listesi yapılarak bir ketniği olacaktır. cak tedbirler etrafında tetkikat yaan evvel tahsil edilmesi için şu • lstanbul meb'usu pılmaktadır. belere emir verilmiştir ALAETTÎN CEMİL Mısırlı misafirler Dün Yalova tariküe Bursaya gittiler Yeni binaların hangi renge boyanacağı da tesbit edildi Maarif mOsteşarlığı Haseki hastanesine bir paviyon daha ilâve ediliyor Beden terbiyesi haHkındaki konferans tehir edildi Kurbağalıdere temizleniyor Liseierde kayit muamelesi başladı İnkılâp enstitüsü ve gençlik Buz satışı azalıyot Bakaya vergilerin listesi hazırlandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog