Bugünden 1930'a 5,418,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

•22 Agnstos T33? AVRUPA MEKTUPLARI t Cumhariyet Bir zamanlar unutulmağa yüz tutmuş olan tütünlerimiz tekrar eski yerlerini almağa başladılaç Almanyada Türk tütünü sarfiyatı fazlalaşıyor ^ Zafer bayramında yapılacak merasim Kolorduca hazırlanan programı aynen neşrediyoruz 30 ağustos çarşamba günü zafer bayramımn tes'idi için yapılacak askerî merasime ait program kolorduca hazırlanmıştır. Bu programı aynen neşrediyoruz: 1 Saat 9,15 ten 10,15 e kadar K. O. Kh; ında K. O. K. tarafın dan zabrtan ve hükumet memurla nnın ve dLğer arzu eden zevatın tebrikâıtı kabul edilecektir. 2 Beyazıtta UnJversTte mey danında saat 10 da toplanacak kı taatla askerî ve sivîl mekteplerin ve sair teşkillerin K. O. K. tara fından saat 10,30 da teftiş ve muayeneleri yapılacaktır. 3 Merasime iştirak edecekler şunJardır: Aakerî mektepler, muhtelif *ınıflardan mürekkep kıtaat, tayyare timsali, polis kıt'ası, itfaiye müf rezesi ve otomobilleri, şehir ban • dosu, sivil mektepler ve teşkiller. 4 Teftiş ve muayeneyi müte akıp en kıdemüz bir zabît tstiklâl harbi ve Başkumandanhk muha • rebesi hakkında bir hitabede bulu • nacak ve K. O. K. tarafından buna mukabele edilecektir. 5 Nutuklar bittikten sonra mızıka tstiklâl marşını çalacak ve bu sırada orada hazır buhmanlar selâm vaziyeti alacaklardır. Bu! suretle Meçhul Asker selâmlaramf bulunacaktır. 6 Bundan sonra UniversJfce bahçesînin Beyazıt cihetmdeki ka • pısı önünde hazırlanacak tribünde bulunan K. O. K. m önünden bir merasim geçişi yapılacaktır. 7 Merasim geçişini yapan kıfalar ve Hr. Mp. Beyazıt Di vanyolu Suhanahmet • 5aîknn • söğüt • Sirkeci Karaköy köprüsü • Şişhane yokuşu tstiklâl caddear tarckile Taksime çıkacak ve oradan kışlalanna döneceklerdir. SivH teşkiHer Beyazıttan ve mektep talebeleri ile polis ve itfaiye müfrezeleri Karaköy<Ien itibaren harekette serbesttir. 8 Geceliyin asker ve talebe tarafmdan fener alaylan yapıla • cakbr. 9 Mezkur gün tam zevalde Be» yazJt ve Selimiyeden 21 pare top atılacakttr. j Mısırlı misafirlerimiz hirden biri değüse de Nil ktyılarımn çok çalışkan insanJara nasıl bir huzur iklimi vadettigini, burada sevimli mümessil leri tanıyor, selâmladığımız Mısır diyannm cana yakra cevresinin bu çalısma yolculuğu arasmda nasJ tatlı bir ko nak oldusunu oek iyi bilirken iste bir tiirlu aynlmağa vakit bulamıyoruz. harplerinin yaralarnu saracak kadar vakit geçmemis olmasmdan endişeye döşmüştük. Evet Türk her yerde kahra . manlık göstermis her zaman aslanca çarpısmıştır. Bu herpte de o yüksek meziyeHni göstereceğine şüphemiz yoktu. Fakat fena bir idare ve imparato'lut malîyesinin vaziyeti miUetin rautavemet ve kudretiri azalhv.ştır. Zaman gds . t«Hdi ki hemen hergfin bir badire geci . • ee binbir düsmanla caretMn isil •rk Türk, cihanın hürmet ve sevgisini ka v zanan milletin'z o me7' etlerinden birsey kaybetmemiştir. Türk miMeti ondan dolayıdır k yüksek dehalı bir şe • > fm, Gazi Mustafa Kemalin idaresile bugünkü mucizeyi yarattı. O mudze ki Mondros mütarekesile mobarek top . raklarnuzm isgali acdannı unutturda, Sevr muahedesini parçaladı, paçavra haline getirdi ve şanh Lozan muahe . desine kapı açtı. Türk inkılâbı en çok Muirda sevflmekte, Türk inkılâbı en ziyade Muulılarca takdir ve takdis edilmektedir. Siyaset âleminde mühim bir rol oynamış bir diplomat Lozan müzakere leri esnasmda «Türkiye Cumhuriyetinin on seneden fazla süremiyeceğini» iddia etmisti. Bu on sene geçti ve genç cunu huriyetmizm onuncu senesmde yapıla. cak şenlikler ba yanhş düşünceye beliğ bir cevaptır.» Aşil Saykalı Bey nutkunu Türkiye hakkmda pek hararetli cümlelerle bi • tirmis ve şiddetle alkışlanmtştır. Misafirlerîmiz zerefine Matbuat Cemiyeti tarafmdan verilen ziyafet çok güzel ve samimî oldu İGenç »an'atkânn ölümu karıştığınız zaman Trablus ve Balkan Birinci sahifeden mabat hakikî bir zıyadır Omer Aydın Bey vefat etti 'Almanyada en fazla Türk tvtBna tarfeden fabrikalardan: Aarelia fabrikagt Dresden: 13 ağustos Dıspazar lardaki ehemmiyetli ahcüan tanımak, onlann faaliyet şekillermi yakından bilmek budunlar arası (beynelmilel) alış. verişinin temelinî teşkü eder. Almanyada Hitler iş başma geçtik . ten sonra, cemiyet içindeki iktısadî faaliyetin gaye ve hedefleri de yeni bir mana almıştır. Kücük ve orta teseb büslerî ortadan kaldırarak, on bmlerce işçiyi bir hamlede işsiz bırakan dev gibi tröstlerin zamanı artık geçmistir. Hitlerciliğin en diri ikbsat gayesi mümkutı olduğu kadar fazla iş yaratmaktır ve bunda belli baslı muvaffakiyetler <Je gösterilmiştn. Bazı mmtakalarda iş. ««lik kalmamıstır. Hitler içrn, hatta, dört Almana iş veren bir teşebbüs de. gerli bir iktısat varlığıd*. Hitlerden önceki devhIerde ise dev gibi teseb büslen'n değeri vardı. Sosyalistler böyle teşebbüsierin fnkisafına var kuvvetierile yardım ediyorlardı. Cünkü: ba gibi te«ebbu«W dev1etie*tirmelc ko . îaydı. Bu kötü nazariyenin Almanv*. rfa ne korkunç bir işsizlik yarattığınî herkes bflir. I» bulmak ve yâratmak butrünkü Aî. manyanm en büyük iktısat gayesidir. Onun için ham madde pazarma d* yeni bir istikamet vermek lâzımdır. Bunu 'daha actk anlatmak maksadile dive biliriz ki' bam madde pazart; mümkim olduğu tradar, daha çok fnsana ekmek* vermelidir. Bir elden yapılan isier, dört, on, yirmi, v. s. elden gecmelidir. Tq tün ahşverisinin de bövle olman Iâ • nmdır. Bizi asıl, burada, aiâkalandı • ran mesele de budur. Yeni deviet sis . teminm düsündü&ü esnaf teskilâtı isî tam manasile inkisaf etmektedir. Bu iş hittikten sonra bütün iktısadî subeier gi. bi ham madde pazart da trmeiii sorette dpgiîm» olarakhr. Teskîlâtın bu ytl ır>nuna kadar bitirilmesî mümkÜTidür. Ciddî yerlerden vaphğımız t«^kiklere göre teskiiât bittikten sonra Dresden sehri Türk tiitün alısverisi içm cok e • hemmiyetli ve favdalı bir mana kazanmış olacaktır. Böyle bir vaziyet kar • şısında alıcılanmızı daha yak'ndan ta. nımak ikhsadî bir zarurettir. ... lerini görmüş olanlar bugünkü yükse . lişe hayret etmektedirler. Fabrika, Herr Karl Ernst MüIIer ile kansı Madam Adaa Müller tarafmdan kurulmuştur. Madam Müller fıiç te kocasından aşağı kalmıyan çok zeki ve çalışkan bir ha . nımdır. Kocası dısanda satış teşkilâü ile uğraşırken Madam Müller, bütün fabrika işile uğraşmaktadır. Herr Karl E. Müller Dresden Ticaret ve Sanayi Odasmm yeni idare heyeti azasmdan dır. Fabrikasının inkişafındaki nm kendisi şöyle anlahyor: 1 Ucuz ve temiz, kalitesi yüksek sigara, 2 Güzel paket, 3 Reklâma değil, kaliteye ehem miyet vemek, 4 Reklâm masrafmı kaliteli si • gara şeklinde müsteriye vermek, 5 Sigara satan dükkânlara daha fazla kazanç vermek, onlan da kazandırmak.. Herr Müller, hakikaten sözünün eri. dir. Yüksek kaliteli tütünlere bayılır ve müşterilerini memnun etmek icin yüksek fiat vemekten de zevk aiır. Fab. rikasmda biraz tadil ediimis Ford zihniyetile çalışır. Içtimaî duygusu kuv vetlidir. Fabrikanın genç satıs mndöru Kun•lemaanli *k yevlerini gezerken büyük sigara makinelerinm o kadar süratle wlemcdigiıu görüyorura v« «oruypjrum. Kunzemann anlahyor: Bütün makhteleri tam süratle iş. letirsek makinelerin °fc 30 unu sökme. miz lâzmn.. Bu, doğru mu? Bakmız, bu yüz den ne kadar işçiler geçiniyor. Herr Müller bÖyle bir fabrikatcr işt*»... Herkes yas*ıw.!ı. diyor. Pariste güpeBa sözleri duyan genç makmistin göz gündüz bir mü leri parlıvor. Fabrikayı gcıiyoruz. Arla cevheratçı mağasılıyor ki Her Müller, makine düsmanı. zasmı soymak Mümkün olduğu kadar her şey elle ya« için bîr teşebbüs pılıyor. Idealist bir rrskıne düsmam.. yapıldığını son Çünkü: Yurttaslarına ekmek ve sıgı gelen Paris ganacak vermek istivor. Onun bir kazanç zeteleri haber derecesi vardır. Ondan ötesinde baş veriyor. kasmın hakkı var. Issizlikle baska tür. Dof ine cadde lü güresilemez. Tam ve idealist bir Hit sindeki 30 numalerci... Mümkünse makine verine in ralı kuyumcu san... Herr Müller her vakit sendir, mağazasının sa 1331, 1932 de Alman si?a;a trostâ dudaklannda gülüş yerlesmistir. Kenhibi Kiğork Kukudretinin en vüksek noktasmda idi. disine, fabrikasında htfküm süren yük. yumcıyan öğleder" Kuyutncıyan Âlıran İktısat Nazırlığı o devhrde si . sek içtimaî zihniyetten bahsediyorum'. sonra mücevherat k'itulannı tanzim gara sanayiine karşı güttüğü politika Fakat, bu, her insanm vazifesi.. ile meşgul iken birdenbire mağazatrSjte ehemmiyetli bir ver vermistî. ! Çılgın kazançlarla ne yapacağım. Baş. nın kapısmdan içerî giren iki hay • Ciinkii: b »£m kudret trostun elinde kalaruun da yasamağa hakkı var. Be . dut ellerindeki brovninjfleri kendiidi. Işte o vakit î l ' 1 fenîklik sigara nim fabrikam daha bes on kisiye refah sine tevcih etmîsler ve kasasındaki yapmak müsaadesi verilirdi ve ortadan ve bahtiyarlık getirirse, bundan daha paralann hepsini derbal tesllm etsîlinmek üzere olan tröste girmemJş iyi bir hayat vazifesi olur mu? Diyor. meMTii taîep etmişlerdir. fabrikalar birdenbire dirildiler, yeni Ve sonra, tam manasile hayat ve iş leri kuruldu. Arhk Hitler fırkası da Fakat 34 yaşında «ri ve kuvvetli arkadaşı olan çok ince nıhlu kansma muazzam bir kudret haline gelnmti. bir adam olan Ermeni kuyumcu bu bakiyor ve o da güzel bir gülüşle ko Halkta da tröst düşmanlığı almış vîi emirlere kulak vermemiş ve nay • casmı tasdik ediyor. rümüştü. Gerek ucuz sigara müsaadesi, dutlar ile boğaz boğaza döğüşmüşDresdendekî sigara fabrikalarmın sü tür. Bunun üzerîne haydutlardan bigerekse bu tröste karsı uvanan halk ce. rüm yerleri duarlardadır. Fakat Au reyanı tröst icin mü?ait olmamısh. ri silâhmı kullanarak kuyumctryu relia sigara fabrikası Dresdeni en aşaği GEBR. ARNHOLD Bankasmm 25 aSır swette yaralamıs ve mağaza • % 70 nisbetinde tutmustur. Henüz çok temmuz 1933 te nesrettisri rapora gö . dan savuşmustur. Fakat kuytımcu genç olan bu fabrika, sinvli, bütün Alre tröst dısmdaki fabrikalarm nm"mî varasının a&ır olmasma ragmen, man vad a sahs teşkilâh yapmakla mes . sarfîyattaln hissesi % 20 den °ff «0 a di&er haydudu simsıki vakalamış guldür. Harmanlarında ehemmivetli çıkmısh. Bu sarfivat vaziyelı, ı 2 / 1 4 ve boğusmağa devam etmistir. Tam miktarda Türk tütimü vaHw. Fabrikan»n kuvumcumm kuvveti kesileceği sı ay gibi çok kisa bir zaman içinde de • en büvük sarfiyeh 3 1 /3. ve 4 fenikllk ğUmkti. Demek «luyor ki bugün Türk rada m&eazadan içeri giren bîr sigaralar üzerinedir. Son zaman • tütünlermin en büyük sarf'vatı tröstân müşteri havdudu vakalamış ve zalarda 6 feniklik bir sigara markası dısmdaki fabrikalardır, Tröst güre»J, bıta memurları gelinciye kadar yada yapmıstır ki kendisme iyi bir surüm doğrudan doğruya Alman ikhsadiva kasını bırakmamıştır. temin etmistir. Herr Müllerm reklâmı tmın alâkalandıran bir meseledir. Bi Mevkufım 1920 senesmde Varanzim içm cn birinci metele tütünlerimtzrn çok basittir. Paketlermde şu küçük gel ordusunun döküntüleri ile ıs • cümleler vardır: sürümüdür. Fakat burada, çok bitaraf tanbula pelen ve oradan Fransaya Hem iyi, hem de ucuz bir sigara idüşihunekle beraber, objektif (müs . giden Balbenko isminde bir bey&z reklâm masrafmı kaldırmsz. bet) bîr müsahede olarak divebiliriz Rus olduğu aniaşılmıştır. Kuvumcu Fabrika bir kısım Alman tiryakileri . ki tröst dısmdaki fabrikalar daha ge . Kuyum.ıyanm varası ağır olduğunnm istediği sigarayi yapmakla muvafnis bn ölçüde Türk tütünü sarfetmek dan haslaneve kaldırıhnıstır. fakiyet kazanmıstır. Herr Müller, hartedirler. Bir zamanlar, unutulmağa yüz manına göre tiitün arar ve nvah adına tutmus Türk tütünleri (Samsun, Tasogöre satuı almak istemez. Tütün işleri . va, V. s.) eski yerlerini tutmağa bas ni harmancısı Herr Seifertle görüsmek Amsterdam 21 (A.A.) Ames lamıştır. Almanyada unutulan mmta ten hoşlanır. Aurelia sigara fabrikası. terdama gelen bir telsiz yazısında bil . kalanmmn tekrar dirilmesi ise bizim bugünkü inkişafını takip ettiği takdirde dirildiğine göre Augusta, G. Hilton için çok ehemmiyetlidir. en kısa bir zaman içinde Almanyanm atlı ve iki direkli bir Amerikan yelken v GEBR. ARNHOLD Bankasmm vu . en muazzam bir teşebbüsü haline gel lisi Bermudes ve Açores arasmda bat kanda söylediğimiz raporuna göre, mek istidadmdadır. mıstır. Yelkenlide bulunan 46 kisi, Por tröstten umumî sarfiyatm % 40 ını Alman tütün sanayiindeki bu yeni torikova gitmekte olan Felemenk banaian yeni fabrikaladan biri de dev adım. vaziyet, bizim içîn ehemmiyetle tetkik dıralı Herkules vanuru tarafmdan kur larile ilerliven AURELLA sigara fab • edilmeğe değer. Türk tütününün da • tanmıs ve Portorikoya çıkanlmıstır. rikasıdır. Bu fabrika, lam on dört ay • ha ziyade kullanılmağa basladığı devre lik bir teşebbüstür. Dört işçi ile başlı • etmeliyiz. Dışpazarladaki hakikî mu • girmiş bulunuyoruz. Su da ne suretle yan bu fabrika, bir yıl içinde bizim vaffakiyetler, bu gibi yeni vaziyetlerin çahşmak icap ettiğini bize gösterecek Samsundaki reji fabrikamızın hemen içini kavramakla mümkün olur. bir kudrettedir. Yeni alıcılarımızı bil tvr buçuk misli sigara yapmaktadır. Alpagut meli ve onlann arzularına göre hareket Frbrikanın 14 ay önceki çalıgma yer • Bütün buna rağmen ben sozüme bir sitem zerresi katmadım. Türkçemizin belki size yabancı olmıyan bir tabîrini kullanayım. Bizde Mısırlıların nasıl ça. lıstıklan Mısudaki kendi kendini bulus hareketini, Mısırdaki uyanıklığı, Mısmn nasıl değerli bir gençlik yetistirdiği bi. raz da tecrübeli bir adam olarak hem de pek yakından bilivor, kenHilerini vürSrken yakmdan takip ve takdir ediyornz. "^ T»rthimİTtn î«tîkbal îstikametini cî. zen Büyük Baş bize tarihimizin geçmiş zaman içine dalan köklerini de bulup gösterdikçe bizim kendi mflliyet duy • ful»nmızı sahlandırarak bunonla pt*»fın bütün milliyet duygnlarina saygi göstermek lüzumunu öğrendikoe W« Mt . s'" Mısirlı'an d»»''^ cok ««"••t''"''"'''Muhterem efendiier; siz Mısırdan biri hekhnlik tribi msanî, öteki gazetecilik «ribî millî bir müessevvT temsH eder bir halde geliyorsunuz. Biz iki müesseseyi bir tek sevgi cephesile karsilavrp alkıs • lıyoruz. Bu^ün yeniden bir inkisaf devrine girdieini ve kültür, iktısat, turfng münasebetlerinde iyi meyvaiar vere • eeği hissmî veren ba iki memleket munasebetinde gazetecilerin ciddî vazife. leri oldnğanda içim knan ve ümit do. lodur. Yakın bir zamanda bu dost münasebeh'ni zehirlemek »tiyen bayağı tesirlere nasıl elele vererek m«Irave • met ettiğhnîzi hatırlamaz mîyız? Buna bir tarafa bırakıyorum. Dön gece Mısırlı hatip arkadas Mı . snda yapılan menfi propagandayı bertaraf etmesi içm Türklere çalısma yollarmdan bahsetti. Eğer bizim Mı«ir îrin böyle bir eksiğimiz varsa böyle menfi bir havayı Mıstrlılarm kendiliklerin. den üfleyip daTitacaklanna Ker zaman manmmzdır. Dostlaı ıınızııı Türkiye dönüsü bu havanm MısTra niîfurtm* ff<at veren delikleri bBsbüiun kapamiş o • lacak, Türkiyeden Mısıra Turkiyenin MnnrlHara daima bir dost kucağı ol • dmhı kanaatmi gStfirecektir.» Bu nutuk şiddetle alktşlanımıtttr. ömer Aydtn Bey Leblebici Horhot Ağa operetmde (Bu fotoçrat san'atkânn fftü münden Irir gün emel YeAigüHi mecmuas\ tarafndan aimmıştv) Operet san'atkârlanndan ömer A y dm Bey dün kalp sektesinden vefat etmistir. ömer Aydın Bey, evvelki gece Sti* reyya operetile birlikte KızıHoprakta temsü vermiş, geceyi orada geçirmiş, bu akşam Büyükderede oyunlan oldu ğundan Rumelihisarmdaki evine gtt mek üzere yola çıkmıştır; fakat Kadı • köyünde Altıyol ağzma geldiği zaman birdenbire fenahk geçirmiş, derbal eîvardaki eczahaneye nakledilmişse d«, kalp sektesinden vefat ettiği anlaşıl • mışbr. ömer Aydın Bey, memleketimizde Darülbedayi kadrosu baricinde kabmf çok Inymetli bir san'atkârdı. lik ope* retlerm oynanmasma başlandığı tarihretlem oy şğ ten itibaren, bu sahada çahşmağı daha münasip görmüş, fevkalâde kabiliyet v« istidadile temayüz etmişti. Son zaman* larda tekrar faaliyete geçen Süreyya operet heyetmin başında bulunuyor du. Merhınmm cenazesi bugün Sü • reyya smemasmdan kaldmlacaktır. Elehram muharririnin nutka Miîmn istiklâl mücahidi olan «E'ehram» gazetesi rauharrhlerinden Sâit Bey sövlediği güzel ve beyecanlı mı • tukta Türk inkılâbmm büyüklüğünden ve cihanşümul tesirlermden bahsederek Gazi Mustafa Kemain yalnız Türkiyeye ait olmadığmı, Şarkm en ozak noktastndan mağrıbm en uıak noktasına kadar her milletin onu benimsediğhn beyan ettnis, Türk millî mücadelesm • den bahsederken de şu sözleri söyle • miştir: «Türk millî mucadelesi, gençliğe ve gençliğin temiz, yüksek ahlâkma ve sedyeskıe güvenerek muzaffer obnus • tur. Türk inkılâbmm, Büvük Başı, Tork inkılâbmm fananlı ve sedveK gend~: bfitun mucahitler, gasıplarla mftcadele eden bütün mazlumlar için en mükenv mel ornektir. ..>.•< •* ötedenberi yer bulan bir kanaat var. Şark daima müdafaacıdrr. Hicbir vakit hücumca deeildir. Sark statiktir. dinamik değildir. Gazi Mustafa Kemal, Türk milletini hücumcu yaparak bunun aksini ve zıddmı bütün dünyaya ispat etmitir. Onon Icm bircok milletler pek haklı snreUe Türk milletini ve Türk inkı Iâbmı kendine rehber tamyarak hucum. cu olacakta*.» Misafirlerimiz bugün Yalovaya oradan Bursaya gideceklerdir. Atil Saykatt Beyin nutktt MStealnben Mtsırh gazetecüer na • ımna Aşii Savkalı Bey tfirkçe irat et • tiği nutukta Türk vapuruna bindikleri dakikadan itibaren gördükleri samimî karşılanma re kardeşlik hislerinden dolayi teşekkur etmiş ve şunlari söyle • miştu<: ctnkilâbmiz, emin olunuz, en çok Mmrda muhabbet ve teveccühle kar. silanmışhr ve en çok Mısırd a muhab . bet ve teveccühle takip edihnektedir. tthaf ederim: 1914 te büvük harbe Türkiye yelken şampiyonası Izmirde yapılıyor Istanbul 21 (A.A.) Türkiye yelken btrincüikleri önümüzdeki hafta tzmirde yapılacaktır. Bu birmciHk • lerde tstanbu'u temsil edecek yelkenciler cuma günü tzmire müteveccihen hareket edeceklerdir. Bu birinciliklere bu sene yalnız tz mir ve tstanbul iştirak edecektir. İz • mirde, tstanbullu sporcularia boy öl • çüşebilecek kıymetli yelkenciler mev • cut buunmaktadır. tzmire Kİdecek tstanbullu yelkenciler sunlardır: 1 Doktor Demir Asım Turgut B. flokcusu Naci Halil Bey teknesinm ismi Triks III. 2 Seref Refik Bey flokcusu Sakir Atıf Bey teknesinin ismi Böcek. 3 Selim Zeki Bey flokcusu lzzet Bey. 4 Yedek yelkenci Eşref Bey. Sporculanmızla birlikte, kafile re isi sıfatile, denizcilik federasyona u • mumî kâtibi Rıza Bey de tzmire gidecekbr. Hakem heyetine dahil olmak üzere güreş federasyonu reisi Ahmet Fetkeri Ziya kaptan ve Ekrem Rüsta Beylerle mühendis Harun Bey ayni va~ purla hareket edeceklerdir. Pariste bir ermeni kuyumcuyu ağır varaladılar Cumhuriyet yarışları Birinci tahifeden mabat t&r. Sıhhî muayene bugün ilnden beae kadar ikmal edileceği cihetle nraayyen olan vakrtte gelmfiyenler nriisabakaya gırmek hakkıni kay bedecekl«rdh. Müsabakalar için yapılan mu fassaJ programı ve hakem heyeti nin i«:mlerinî yann nesredeceğiz. Yük tarifesi Birinc' *"h;*°dt"\ mabat retlerde ne şiddetli rekabet zamanlarında ahnan navlunlar kadar anormal bir ucuzluk ve ne de eşyan ticariyenin maliyet fiatları üzerin de müessir olacak kadar bir yük • seklik yoktur. Hatta diyebilirim ki yeni tarife mutlaka Seyrisefain idaresmin normal tarifelerinden ve gene seyrisefain idaresile vapurcularm evvelce itilâf aktettikleri zaman tatbik edilmis olan tarifeden daha ucuzdur. Bilhassa îhracat emtiamı zm hububat meyva ve sebze ve sair mahsulâtı arziyenin navlunları imkân derecesinde ucuz tesbît e dilmiştir. Tarifeler her sene mart ayinda komisyon tarafmdan yeniden tan zim edileceğinden bu tarife de önümüzdeki mart ayınm sonuna kadar muteber olacaktır. lkinci defa ta rifelerin tanziminde bittabi bu müddet zarfında aiınacak tecrübelerden istifade olunacaktır. Komisyon, yolcu tarifesini de ikmal etmek üzeredir. Kanunu mahsus mucibince Vekâlet muntazam posta seferleri yapılacak hatları ve bu hatlarda yapılacak mecburî sefer adedîni ve her postanın uğrıyacağı iskeleleri tesbit etmistir.» Hammların kayit muamelesi devam ediyor 27 ağustos pazar günü Suadiye plâjmda 1500 metroluk bir mesa fe dahilinde hanımlar arasında yapılacak olan yüzme nrüsabakası için kayit nrüddefci perşeımbe akşamına kadar devam edecektir. Müsaba • kaya girmek istiyen hammların bu tarihe kadar ya bizzat matbaamı • za gelerek veya telefonla ve mek tupla ntüracaat ederek isimlerini kaydtAtlrmelerini rica ederiz. Müsabakaya dün de Kadihö yünden Güzin Hayn ve Erenköyünden tffet Hanımlar yazılmtşlardır. Hammların sıhhî nruayenesi cu martesi günü saat üçte matbaamız • da yapılacaktır. Universite idare heyeti dün de toplandı Univershe idare heyeti dün Ma • arif Vekâleti Talim ve Terbiye da • iresi reisi thsan Beyin riyaseftmde toplanmış bazı işleri tetkik etmi* • tir. Vekâlet Müsteşarı Avni Bey dün Ankaraya gidecekti. Fakat Sıhhiye Vekili Refik Beyden aldığı eanir üzerine hareketini tehir etmistir. Meslekî Tedr'sat umumî mü<fü rü Rüştü Bey dün Ankaraya gk miştir. Bir deniz faciası Denizcilere ilân Istanbul Deniz Ticaretî Müdürlügünden: Türk Anonim Elektrik Şîrketinin Sarayburnu ile Salacak arasın daki denizaltı kablosunu tamir etmekte bulunduğu alâkadarlara bildirilir. 3 ilâ 4 hafta devam edecek olan tamir işlerinde kullanılan duba gündüz ve gece kablo döşeyip kaldırmağa mahsus ve beynelmilel mutat olan işaretleri hâmil olacağı cihetle bu civardan geçecek gemilerin dubadan asgarî bir gomina açık geçmeleri lüzumu ilân olunur. (4266) Bir demirci ile çırağı yaralandi Taksimde Fotmm demirci dük kânında çahşıhrken ne olduğu he • nüz anlaşıltnıyan bir cisim ani olarak infilâk etmiş, dükkân sahibi Foti bacağından, çırağı Necati de kolundan ağır surette yara'anmıştır. Çenoell'Svündeki ceset Çengelköyünde sahilde bir ceset bulunmuştur. Bunun iki gtin evvel Çengelköyüne misafir gelen ve yıkanmak üzere denize girdikten sonra bir daha çıkmıyan Pangaltı • da kahveci tranlı Aliye ait olduğu anlcsılmış ve defnme ruhsat verUmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog