Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

\ Hayat Ansiklopedisı Buyük bir kütüphaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir lane bulunmak lâzımdır. Onuncu sene: No. 3338 umhuriyel ÎSTANBUL CAGALOĞLU Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu: Istanbul, No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366, Tahrlr müdürü: 23236, Idare muduru: 22365. Matbaa: 20472 Hayat Ansiklopedisı Salı 22 Ağustos 933 inci cüzü çıktı 38 Yunanistanla Iktısadî münasebetlerimiz Bu nasıl dostluk ? D Korsika açtklartnda: 16 ağustoa (Çuirinale vapurtmdan) O stanbulda Yerli Mallar Sergisinin beşinci defa olarak açıiması müna sebetile de daimî sergi bmalan üzerinde ısrar etmistik. Bbyle bir sergî bmasınm Ankarada yapılmakta oldu ğu malumdur. l z m ; r T e Istanbul sergi leri henüz şurada burada açılıyor. Bn iki sehrimiz için de daimî sergi bmalan yapılması lüzumunu ısrarla tekrar eyle. tm'stik. Fransa Asurileri bizim hududa mı yerleştiriyor? Iraktaki Asurilerin Fransanın himayesinde Irak Türkiye hudutlarına iskân edildigi söyleniyor Irakta isyan e derek Suriye hu duduna giren Asurilere karsı Fran sız memurlan mn aldığı vaziyet beynelmilel büyük bir mesele ol du. Irak lıüku meti resmen Ce • miyeti Akvama müracaat eyledi ve Suriyede manda • ter bulunan Fran. sa hükumetinden sikâyet etti. Ce miyeti Akvam urnumi kâtibi, bu müracaati Cemi yeti Akvam Meclismin gelecek içf(ma devresinde ruznameye ko yacakhr. Irak hükume LERİ İSKÂN ti başlıca iki madİSTEOİKLERI VER de bakkmda si • kâyet etmistir. Bunlardan btri Fransanın Asuriler denilen Nesturileri iskân etmek Suriyeye iltica eistediği Türkiye, Irak, Suriye hudutlart den musellâh bin arasmdaki mevkii gotterir harita bes ySz Asâri * ve Irakın shnalindeki dağlara çekil * nın hududa yakın yeni Suriye ve mislerdir. Fakat muahharan bunlann Irak ve Türkiye hudutlannın bir takibine gönderilen muntazam ve muleştiği noktaya yakın bir yerde ve huavin Irak kuvvetleri avdet eden Asu • dudun yanıbasında iskân edümesidir. rilerin kısmı LüIlismi imha etmistir. Kütkinci madde Suriveye iltica eden müçük çetelere aynlan Asurilerin baki • sellâh Asurilerin silâhlan evvelce Franyesi de izale edilmektedir. sız memurlan tarafından alındıgı halde sonra dan gene kendilerine iade eFakat bununla hâdise kapanmamışdilmesidi*. Asuriler birkaç hafta Frantır. Irak hükümetine karşı isyan eden sızlarm müsaadesile kendilerini toD bes yuz kisilik bir Asuri grupu yeni ladıktan sonra bunlardan bes yuzü den Suriye hududuna iltica etmistir. tekrar Irak hududuna dönmüstür. Asurilerin isyan etmeleri, Musulân simalinde ve Türkiye hududu civann • Bunlar Irakta hudutlann telâki nokda toplu olarak iskân edilmelerine I tasmda toplanan Irak kuvvetlerinin bir kumını imha ederek kordonu yarmıslar (Mabadi 3 üncü sahifede) Î Reisicumhur Hz. Istanbul 21 (A.A.) Reisicumhnr Hazretleri ti yapmışlardır. bu akşam M. Heryo Ankaradan geldi Boğaziçinde motörle bir gezin Gazi Hz., sabık başvekili huzurlarına kabul ettiler M. Heryo, Gazi Hazretlerinin neztlerinde iki buçuk saat kaldı, gece Çanakkaleye gitti Yük tarifesi tasdik edildi Sadullah Bey, yeni tarife için izahat veriyor Deniz ve Hava Müstesarı Sadullah Bey, dün Ankaradan şeh rîmize pelmis tir ve yeni yük ve hayvan tarifesile deniz hatlan ve bu hatlarda isli yecek postalara ait programı da beraberinde getirmiştir. Sadullah Bey, yeni Urifeler hak. Sadullah Bey kında dün bir muharririmize su beyanatta bulunmuştur: Denizyollan isletme kanunu tnucibince tesekkül eden tarife komisyonu yiik tarifelerini tetkik ederek bunlar üzerinde icap eden ta • dilâtı yapmıs ve son şeklini tesbit ettüten sonra berayi tasdik vekâlete arzetmistir. Vekâlet bu tarifeleri aynen kabul ve tasdik etmistir. 1 eylul 1933 tarıhmden itibaren tat bikına baslanacaktır. Yeni yük tarifeleri, komşu memleketlerm yük tarifelerinin tanzi minde gözetflen esaslar üzerinde tetkikat yapılarak ve memleketimiz iktısadiyatinın icaplan gözönünde tutulerak yepyeni bir tarzda tertip edîlmîs ve ücretler hem ticarî mü namalâtın ucuz tetnin ve hem de muntazam posta seferlerini islete cek iki vapur idaresmin bu münakalâti îdame ettirebilmeleri imkâ • mnı kazanmalrı gibi iki mühim gayenin telif edilmesine çalısılmıstır. Yeni tarifede tesbit olunan üc • Mabadi S ineî »ah'rfede Yunan topraklarina ayak basar bas. maz AHnada daimî bir serginin ken dısuıe mahsus binada açılmıs o'dufunu ö'ğrenînce orada yaptığımız ilk iş bu •ergiyî görmege gitmek kararnu ver • mek oldu. Keyfiyetten haberdar olan sanayiciler cemiveti reisi meb'usan meclisi azasmdan M. Alkiviyadis Lulis bu ziyarette bizzat bize refakat etm«k lutufkârlığında bulundu. Zapya isminde vatanperver bir Yunan zengintnin vasiyet ettiği büvük para ile yapılan bu güzel binayı daimî bir sergfye tahsis edebilmek imkânı an cak ba sene hasıl olmuştur. Pararan tahsisinde, akıllı Yunan zengmhvn tnaksadı ba olduguna dair isaretler varmış. Ve filhakika Atinayi süsliyen bu güzel bina en faydalı surette ancak boyle bir ise tahsis olunabilirdi. Hava . fan her subesinde elle tutulacak veçhile eiddî ve esash bir terakki yoluna gir > mi» olan Yunanistan için biz bundan 'daha faydah müessese tasavvur ede • miyoruz. Hicbir istatistik milletin havah Hergün daha iyi kılmak yolundaki terakkflerinî benun kadar canlı ve mad'dî olarak posteremez. Yunanîstamn i . mal ve Utihsal etmekte oldugu hersey bu sergide «ra ile, intimazla ve en mu. kemmel sekiUerinde teshir olunmuş bulonmaktadır. Her yapılacak yeni şey, burada mevküni almak suretile umu mun ve dünyanm gözü önüne kon mus olacakhr. Burada serginm muhteviyahndan bahsetmeğe imkân yoktur. Bunu Atina muhabirimizin himmetme bnakacajhz. Biz sergiden bahsedecek olsak verebileeeğimiz malumat caresiz seri bir liste . 3en ibaret oiurdu ki bunu okuyucula . rîmz içm faydalı birsey bulmuvoruz. Yalnîz serginrn ilk numaralı dairestni Icitançılıkla fîkvr hayatmin teşkil etmekte olmastnı dikkate sayan Iralduğumusu ve kom*umu7 Yunanistanm kitapcılıkta tamamen Avrupaî bir yolda bu. lundugunu burada mempunîyetle ve takdirle kavdedebiliriz. timî bir Yu . nan heyetinin yazmakta ve bastamak. ta oldugn Yunanistan ansiklopedisî son ciltierîne gelmis bulunmaktadn'. Sergiyi gezerken tesadüf karsimiza Yunaniştanm maruf sanayicilermden Hacî Kiryakoyu çıkardı. Ayak üzerî kendisüs teatî ettigimiz üç be» cüm leden djkkat ve hürmete lâyık bîr *ah siyet olduğunu ±akdire ftrsat bulduğu • maz M* Hact Kiryako: Başka. çaremiz yok,sanayi lvıstısunda da hic. olmazsa bellibash ihti . yaçlarimjzı kendimiz yapmak imkân . larmi elde ehneliyiz, ve biz Yunanlılar ve bütün Balkanldar. Akâ takdirde varLsunızla yoklugumuz musavi olacak. Dediı twı Muhterem misafirimiz Mosyo Heryo Dolmabahçe sarayı kaptstnda «sağdan itibaren Kâzım Pş. Hz., M. Heryo, Hariciye Vekilimiz, Riyaseticumhur Baskâtibi Hikmet Bey» Ankaraya giden sabık Fransız Başvekili M. Heryo dün sabahki ekspresle şehrimize gelmistir. M. Heryo ile beraber Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey de gelmistir. M. Heryoya tsmet Paşa Hazretlerinin hususî vagonu tahsis edilmistir. Dün ayni trenle Hariciye Vekâleti Kalemi mahsus müdürü Refik Amir Bey, Fransa sefareti maslahatgüzan M. Barbiye ve M. Heryo ile beraber Ankaraya gi. den Fransız meb'uslanndan M. Jülyen, M. Serlin ve M. Ray da Istanbula gel . Mabadi 6 mct tahifede Başka bayram bulamadılar mı? u Türklerden kurtuluş „ 250 sene sonra hıristiyanhk damarlan kabardı; Avrupalılar Viyananın kurtuluşunu tes'it edecek M. Rid Osmanlı Bankası Mîsafirlerimiz şerefine Matbuat Cemiyeti tarafın umumî müdürü old" M. Sorbiye ~ dan verilen ziyafet çok güzel ve samimî oldu Turk Cttmhuriyetinin on sene sürmi yeceğini iddia edenlere güzel bir cevap nfin vefalh ü zerine Osmanlı Bankası umura müdürlüğü bir mikfdetltenberi münhal idi. Bu kere banka • mn Türkîye u roumî müdür lüğüne 15 senedenberi mem Ieketimizde bu lun an Osanan lı Bankası u M. Rıd rmrmî müdür muavini M.Rid tayiredilmis ve hükumetinriz bu tayini tasvip «tmiştir. M. Rid ahiren Ankaraya gide rek Maliye Vekâleti erkânile temas etmis*ir. Osmanlı Bankası imfiya zinın temdidinde ve memleketînıi zin diğer malî Lslerinde hizmeti «ebkat eden ve Türk dostu bir bankacı olan M. Ridin Türkiye Osmanlı Bankası umumî müdürlüğüne ta yini malî mehafilde m.emnuniye*le karşılanmnstır. Kendisini tebrik e d«r gerek mesmleketimize, geretk müesse«es:ne faydalı olacak mu • vaffakıyetler dileriz. Mısırlı misafirlerimiz Bir kıstm Avrupa milletlerinin 250 sene evvet TmMerin etine geç* mek üzere iken kurtulmus olmastnı udeta dinî bir bayram şeklinde tes'it ettikleri Viyanadan bir manzara Viyanadan Tan gazetesme telgrafla bildirildiğine göre Viyana surlarmın altmda Sadrazam Kara Mustafa Pasa ordusunun bozulduğu ve mukaddes imparatorluğtm payitahtı olan Viyananın muhaaaradan kurtulduğu günün iki yüz elligi yıldönümâ 12 eylulde VL Mabadi 2 inci IIIIIIIIIIIMIUIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllMIIIII'llllllllllltllllllllllllilllllllllllllinilllllllllllllllllltllllllMIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIin Ben bir sanayici olduSum icîn siyasete kançmam, fakat Balkanlılarm Sctuaden anlMmalarmm bavatî bir za ruret olduğunu takdir edenlerdenim. Diye îlâve ettL Sergiyi gezerken bizzat kendi fikn îerimizi tashih eden «ayrimuntazır mu. •ahedeler karstsmda bulunuyorduk. Yu. nanUtan bhçok san?"i «"Hes^de bı 2îm hiç olmazsa simdi içmde bulunduğumuz »eneler zarfında pekâlâ istifade edebileceğimiz terakkiler. srani müte rakki mamulât ve masnuat vücude ge tirmifti. Fazla olarak Yunan nara . sının şimdiki ktymeti hasebUe bu ma. mulât ^e masnuatta bizim için diğer Avrupadaki emsaline nisbet kabul et mjyecek bir ucuzluk ta vardı. Bu mü şahedelerin tesiri altmda bir taraftan sergiyi gezerken düer taraftan Yunapirtanla son aktettiğiın,:î ticaret mukavelenameşîmü ne hplde bulundugu hakkmda malümat edmm^e çahsıyorduk. Bu malumatm edinebildiginuz kadanndan asla memnun olmamaklıâunı* ^ p ettigini ^emen kaydedelim Yüzde 30 lar iin verilen bonelann YcmanisUndan ftracat yapmak hesabma imal ve isti maline çare bulunamamıs oldugu için bunlann kıymetinde hayret ve teessüf rlunacak tenezzüller vuku bulmustur. Bu manzara Yunanistanla ticarî miina sebetlerimizi tanzim edememekte olduğumuzu sarahaten ve teessürü mucin YUNUSNADİ Mabadi 2 inci sahifede Cumhuriyet yarışlan Sporcular bugün muayene edilecek Muayeneye gelmiyen ve sıhhat vesikası almıyanlar, kat'iyyen müsabakaya giremiyeceklerdir Aziz Mısırlı misafirlermiz şerefine dün Yenikoyde verilen ziyafetten bir inhba Şehrimîzde bulunan Mısırlı misafir . lerimiz şerefine Matbuat Cemiveti tara. fmdan dün Yenikövde Yeniköv Pa lasta çok güzel ve çok samimî bir öğle ziyafeti verilmistir. Ziyafette Mısurlı misafirlerimizle Mısır konsolosu Ahmet Hakkı Bey, Istanbul matbuah erkânmdan bazıları hazır bu'unmınlardır. Halen berayi tedavî sehrimizde bulıman Mısır matbuat müdürü Ahmet Sirin Bey de rahatsız olduğu için, yemekten sonra davete icabet etmi«tir. Bundan maada Vali namına Beledive reis muavini Hâmit, Sevvahin subesi Tnüfiiirü Ekrem. Turing kulüpten Sükrü Âli. E . tıbba Muhadenet cemiyeti rew Neset OMnan ve doktor ^mer Lutfi Bovler, Mnır gazetelerinin tstanbul muhabir l»»ri hazır bulunmuslardır. yalnız haberini vermiş olabilirlerdi. Lâ. kin bn haberi çerçeveliyen hisler maL. baalardan dısanlara nakil ve telkin o lunan hiser olmakla kalmıyor. Yazılan yazılar söylenen sözler gösteriyor ki bu his matbaalara da Türkive efkân umumivesinden aksetmektedir. Biz bir iki ay sonra onuncu yıldö • nümünü kutlulamağa hazırlandığımız su büyük savaşlanrnızm inkisaf safhalarma bakarak bunlar cetin bir müca. dele basanyorlar, isten bas a'»mam!»ktj mazurdurlar, diyip te bir vakitler bu kere buralan dolduran Mısırlı dost • lanmızm o zaman kapımızm dügmesine el uzatmanus gibi görünmelerini bu sofrada olmasa da belki baska bir sofrada bunu sitem mevzuu yapacaklar bulunabilir. Filvaki, biz Gazi Reisimizin üstümüze tabiî bir günes gibi dogarak ve ısıtarak bizi uyandırdıgı mücadele sabahmdanberi iste duruo dînlenme. den yürüyoruz. Nil, Kitabı Mukaddesin cennetten çıktıgını söyledigi dört neMabadi S inci sahıfede Faşist aleyhtarlığı mümkun olabilecek mi? Paris 21 (A.A.) Havas ajansından: Fasistliğin kuvvetlenmesine mâni olmak için sosyalistler tarafından bir hareket ve tesebbüste bulunmak mümkün olup olmadığını tetkik etmek maksadüc hazırlanan beynelmilel sosyalist kon feransmm fevkalâde içtimaı bu sabah açılmıstır. Dön güneş tutuldu Dün sabah çok erken güneş tutul . mus ve çok kısa bir müddet sonra güneş gene hali tabiisme avdet etmistir. Berlm 21 (A.A.) Volf ajansın dan: Günes tutulması hâdisesi bu sabah Berlinde gayet iyi ve açık bir su rette görülüp seyredilmistir. Günes, doğduktan 20 dakika sonra tutulınağa başlamıstır. Mukavemet yüzme yartsma istirak edecek sporculardaK Usttc Sağdan itibaren: Nurettin, Mehmet Ali, Ihsan, Farukı, Karnik; altta: İstnaü, Cafer, Hümi, Mıts tafa, Kemal Beyler Bu cuma günü yapılacak olan Cumhuriyet büyük mukavemet yarısına girmek üzere iıitnlerint yaz dırmiş olan sporcular bugün saat ikiden bese kadar matbaamızda sıhhî muayeneye tâbi tutu'acaklar • dır. Sıhhî muayeneye g«4miyen ve müsabakaya duhul varakası aJmı yanlar yarısa giremiyeceJclerd'ir. Müsabaya girmdk üzere yüzdea fazla sporcu ismini kaydettinmş • Mabadi S inci tahifede Motbuat Cemiyeti reisinin nutku Ziyafetm hitamma do?ru Matbuat Cpmiyeti reisi Hakkı Tarık Bey bir nu tuk P"»t etmis ve e7cumle demistir ki: t Üç, dört gün once gazeleleri miz Mısırlı simalara kavusroanu» belld
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog