Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ilâclarınızı 8 Bahçe kapıda SALİH NECATi den alınız. Reçeteleriniz büyük bir dikkat, ciddî bir istikametle hazırlanır. Cumhmivet = FOSFOTİN NECATİ 21 Ağustosi933 Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla beslenen yavrular tombul ve kuvvetli, nes'eli olurlar. 6521 Parca kumaşların yüzde 30 tenzilâtla satışına başlandı Tuzlu, Acı, Ekşf, Yağlı Müshiller Tath Müshil Bunların hepsinin sırtını yere getirdi Ahnması kolay Tesîri kuvvetli Fiatı ucuz Deposu: Beşir Kemal Mahmut Cevat eczanesi. Fiatı: 15 kuruş (6041) , MUStVı LiSESi SATIŞ MAĞAZALARI Beyoğlu I istanbuı ı Ankara izmir I Bursa tstiklâl caddesi iSultanhamam IVecati B. caddesı )'JunpazanİGazipaşa caddesı Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu Tercüman sokaîı. Teleîon 41384 Kavit ve tecdidi kayit muamelâtı cuma ve cumartesiden maada her gün saat 9 1 2 arasında icra edilmektedır Geç kalmadan yer temin edimz. Müdürivet ^ • • • • • • • • H (06 68) Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehassısı SVEA VE GAZ OCAKLARI OCAKLAR JAK Y. LEVY Umuffl deposu Cumadan maada her gün saat (2,30 dan 5 e ) kadar Istanbul'da Divanyolu'nda ( 118 ) nomarah hususî kabinesinde hastalarnu kabol ve tedavi eder. Telefon ts. 22398 Bunları her yerde Istanbul, Sakaçeşmesi sokak isteyiniz.Çiçekpazar No. 1 9 2 0 ve Altıparmak han No. 2 4 iennin Son icadı ^dareli ve dayamklıdır. Göz Hekimi Dr. S. Şfikru Birinci sınıf mütehassıs |3âbıali Ankara caddesi N 06 ö sımre üi 55 KURUŞA KİLOSU Emınonu Malmüdürlüğünden: i)ivanyolunda Sıhhiye Müzesi altındaki dükkânlardan 142 ve 150 No.Iı dükkânlara isteklileri tarafından verilen kira haddi lâyık görülmediğinden açık arthrma bir hafta uzatılmıştır. İsteklilerin 24/8/933 perşembe günü saat 14 te icar komisyonuna müracaatleri. (4225) KUŞTÜYÜ (6471) lstanbulda Çakmakçılarda kuştüyü fabrikasında kuştüyü yasuk 75 kuruşcur. Şilte 10 lira, yorgan 12 liradır. Salon yastıklan, kuştüyü kumaşı ueezdor. ISS»» MUHASEBECı ARANIYOR Muhasebe iflerinde çok tecrüb« gormıiş vc miihim bir ştvkehn Anadola . dalii jubcsinde muhasftbe muamelî .'nı tedvire liyakatli, mutlaka fransuca bilen bir Türk muhasebeci aranıyor. Fransızcadan bajka almanca dahi bi ienler tercih olunur. Alâkadarlann <S.S) rümozüe tstanbul 176 numaralı posta kutıuu adresine yazmalan. .4**!•* • • •• (6553) Hilâliahmer, Himayeietfal, Millî Iktısat ve Tasarruf, Türk Maarif Cemiyetlerile İdman Cemiyetleri Ittifakı Umumî Merkezlerinin beraber yaptığı BÜYÜK EŞYA PİYANGOSU İkramiye Yekunu: j U « U \ / U Liradır. • NAZARI DiKKATE: x 9 eylul izmir panayırına iştirak edecek îabrikator ve tüccarana kolaylık ve fırsat. Ambarımızla göndereccğiniz mallar size en büyük istifadeyi temin edecektir. Sirkeci Ankara caddesi, No. 61 Tel. 22741 Biletin Fiyatı ı Liradır. Büyük 1 1 *• ikramiyeler: „ otomobil » » » i» 1 Adet 1 0 , 0 0 0 Hrahk emlâk „ » » >» 3,000 JvlU Çekiş günü 10/11/1933 ANKARA i Zayi Sultanahmet Askerlik Şu • besinden aldıgım terfais tezkeremi zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan za yiin hükmü yoktur. 323 tevelliitlü Dikran oğlu Hrant 1 , 0 0 0 » istenilen eşya Dr. H 0 D A R A Cilt ve zührevî hastalıklar Beyoğlu, Tünel Elektrik sında Telefon: 21436 Zayi 2195 numaralı arabamın plâkasile arabacılık ehliyetnamemi kay bettim. Yenileri alınacağından hükmü yoktur. Hüseyin (6569) izmir emanetgisi ilyas 6555 Halepli Sünnetçibaşı zade SÜNNETÇİ Ahmet Mahmut: Kabinesi Sirkeci T. 23755. Evi: Aksaray Horhor caddes: No. 3. (6227) M ^ Dr. İ H S A N SAMİ « ^ Tifo ve Paratifo hastahklanna tutultnamak için tesiri çok kat'î muativeti pek emin bir aşıdir Ecza depoiannda bulunur. TiFO ve PARATıFO AŞISI V Kocaeli Maarif Mudurlugundesı: Leylî ve Neharî Hasılatı, memleketin muhtelif ihtiyaçlarma yardım etmekte olan beş cemiyetin nizamrkmelerinde yazılı hayır işlerine sarfedilecektir. l$u eşya piyango biletlerinden alanlar, kendi talihlerini denem iş olacaklan gibi, memleketin muhtelif ihtiyaçlarma cevap veren beş cemiyetin işlerini ve maksatlarını kolaylaştırmak sur etile bir hayır işlemiş olurlar. Biletler, piyango bayilerinde ve bes cemiyetin vilâyet ve kaza şubelerinde satılır. Şişli Inkılâp müzesi karşısında Yeni Türkiye Mektebi Yuva ilk Leylî Neharî Ecnebi dili kurları vardır. Hergün talebe yazdınlabilir. Tel: 434804 6407 KaraciğerMıdeBarsak, İ aş, Kum hastalıklarınm kat'î tedavisi için Ankara'nm en büyük Kitap, gazete ve Kırtasiye mağazası Kocaeli Vilâyeti çehir ve köy bütün mektepleri eylulün birinci günü açılarak kayit işlerine ve 16 ıncı cumartesi gününden itibaren de tedrisata başlıyacaktır. Bütün muallimlerin talimatnameye göre muayyen zamanlarda vazifeleri başında bulunmalan. «4209» AKBA Kıtap evi vı kırtasiyecilik Anaftrtalar eaddeti Telcton : 3377 FEYZIATI LISELERI Kız Arnavutköy'de Çiftesaraylarda tahsil En son konforlu yeni otel pansiyon lokanta plâj Herjrün koprüden saat 6.30, 7.35, 8.20, 10, 11, 13.15, 15.ı0da Haydarpaşaya giden vapurların trenleri ve cumalan ilâveten sa^ * 7 vapurunun treni içme membalarına kadar gider gelirler. (6525) TUZLA içmeleri Kız Erkek Her lisanda gazete mecmua ve kitap Her nevi kırtasiye eşyâsı ve mektep levazımı Her türlü Fotoğraf levazımı makineler ve amatör işleri Etem Pertev ıtriyatı Kütahya ç inileri Sahip ve Başmuharrtri Yunus Nadt ümumi nesrtyatı idare eden Yazı tyert müdürü: Hikmet Münif Matbaacüik ve Neşriyat Türk Anonim Sirketi . Istanbul Erkek Ana sınifmı, ilk kısmı, orta ve lise sınıflannı havidir. Tedris ve terbıye usullennin ciddivet ve mükemmeliyeti ile tanınmış otan tnüessese Istanbul'an en güzel yerinde kâin ve .her türlü sıhhî şaıtları haızdir. Gayret ve muvaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün kolaylıkiar ve imtiyazlar temin eylemiştir. devrelerine ait Leylt ücretlerinde çok esaslı tenzilât vardır. AMELî HAYAT Orra ve Ticaıet Lisesi kısımlarına 21 ağustostan ıtıbaren talebe kaydine başlanmıştır. Eski talebe 10 eylule kadar kayitlerini yenılemecburdur. Imtihanlara 2 ej^Jul "cumartesi günü başlaru>caknr. Müracaat Hergun baat 10 dan 16 ya kadar 6564 Mezuniyet ve umum sınıflara ait ikmal imtihanlanna 2 Eylulde ve derslere 11 Eylulde başlanacaktır. Kayit ve yeniden kayit muamelesine başlanmıştir. Cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri saat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabılir . Isteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. İstanbul Cağaloğlu. Tel: 23630 Ticaret Lisesi Telefon : 36.210
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog