Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

21 Agustos 1933« KINIOTONIN Amerikan Kız Koleji, Arnavutköy Tel: 36.160 Her eczanede bulunur. Istanbulda fiatı 100 kuruştur. Umumî deposu: iş Bankası arkasında 12 No. MAZON ve B O T T O N ecza deposu. IŞTAH KUVVET ve Tem.n eder 1° Vficudfi kuvvetlendirir, hastahktan kalkanların nekahet devrİHİ kisaltir. Zafîyetİ umumîyeye karşı yegâne kuvvet ilâcıdır. 2° Müzmin ısıtmada ateşi düşürür. Faydası büyüktür. 3 Midevidir, iştahı açar, hazmı teshil eder. Cvmhariyet' Istanbul Amerikan Koleji Barut ve mevaddı infilâkıye fişek Kız kısmı Robert Kolej, Bebek Tel. 36.3 Erkek kısmı Mektep ingitizceyi en iyi ögreten bir möessesedir. Ahnanca veyt fransızca ihtiyart olarak tniitehassıs mualiimler tarafmdan ögretilir. Aile hayaa yajatılır. Terbiye sistcmi Amerikan olmakla beraber mill! terbiye ve kültüre «on dercce ehemtDİyet verilir. Mektebin tnükemmel bir ticaret şubesi vardır. ve av malzemesi ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinden: LIMANIMIZDAN EDECEK^VAPUR Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köpriibaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdar zade han Telefon : 22740 ÜNİVERSİTE BAKALORYASINA Hazırlar NEHARÎ ÜCRETLERINDE Tenzilât VAROIR Mühendis kısmı: £ t £ SSÜuS&S*" ^ 5 1 9 1 5 1 ^ 7 1 İ2 111*1 SH*1 • tesviyeci ustabaşı ve makinist k f C l l l C t y i i f U l K t l ! • yetiştiren iki senelik ameli kurlardır. 1 Ağustostan itibaren 1 eylulden itibaren pazarSalı ve cuma günleri dan mada hergün 912 ye 912 ye kadar kayit yapılır. kadar kayit yapılır. Dersler 23 eylul cumartesi günü başlıyacaktır. Fazla malutrat için mektupla da müracaat olunabilir. (4276) <4İ Elektrik v e Kütüphaneleri mükemmeldir ve tslebenin vuknflanna, fikrt terbiyelerine hiztnet eder. Sıhhî terbiye verir, kız ve erkek beden terbiyesi sporlan ile gençleri bedenen ve rahan yükseltir. Pehlivanlarımızı çağırıyoruz Eskişehir Tayyare Cemiyeti Şubesinden: Türkiye baspehlivanlarından : Kara AH Efendi Gostuvarlı Mülâyim Efendi Tekirdağh Hüseyin » Bursalı lbrahim Manisalı Rifat Mandıralı Koç Ahmet Dinarlı Mehmet Adapazarlı Cemal AlpuIluArif Efendim, Eskişehirin ikinci tayyaresinin ad konma merasimi münasebetile 30 ağustosta büyiik bir pehlivan güresi yapılacakttr. Bu güreş hakkındaki tafsilât aşağıdadır: 1 Güreşler iki kısımdır: A /kjaturka, yağlı, „. Mükâfatlar: Alaturkada başa «200» lira. Serbestte birinci ye «150» liradır. 2 Spor mıntakası nezaret ve idaresi altında yapılacak olan bu güreşlerde Türkiye «1934» rekoru tesbit olunacaktır. 3 Bu büyük güreşe yukarıda isimleri yazılı büyiik pehlivanlardan maada diğer maruf pehlivanlar da davet edilmUIerdir. 4 Alaturka başaltına , güreşeceklerin birincisine «100» ve desteye güreşeceklerin birincisine de «50» lira verilecektir. 5 Güreş 30 ağustostan başlıyacak ve kat'î netice almak için «3» gün devam edecektir. Bu çok ehemmiyetli olan güreşimize gelmekle Tayyare Cemiyeitne de bir hizmet f ia etmif olacağınızı hatırlatır şimdiden muvafakat cevaplarınızı bekleriz efendim. (4262) İlk av mevsimine mahsus dolu fiseklerinden bu kere kara barutlu olarak imal ve ihzar edilen f işekler satısa çıkarılmıştır. Bu f işekler, onar adetlik kutular derunüne konulmuş olap bir kutunun fiatı 50 kuruştur. Topanedeki satış mağazamızdan ve sair belli başlı bayilerimizden arayınız. Bu fişekleri kullanînca memnun kalacaksınız ve kovan barut ve saire alıp fiçek ihzan için beyhude uğraşmıyarak bundan sonra şüphesiz hep bu yeni dolu fişeklerimizi alacaksınız. Bu fiseklerin evsafı asağıda gösterilmiştir. Bıldırcm ve emsali avlara mahsus dolu av fişeği 12 kalibre siyah av kovanı: Birinci nev'i »iyah kara av barutu 4,700 gran Av saçması 31, 00 » Av saçması numarasî ve kutu 11 numara «1,50 m/m» Fişek içindeki saçmanın tane adedi vasatî 1350 12 kalibre «namlu tulü 70 s/m» tam şok tüfek ile Avcılara ilân SADIKZADE BiRADERLER VAPURLARI K A R A D E N İ Z Postası Vapuru İSKENDERİYE POSTAS1 Vapuru 22 ağustos salı günü saat 11 de Galata rıhtımından izmir Pire iskenderiyeye kalkar. "4251 „ KARADENİZ POSTASI EGE DUMLU PINAR 24 ağustos perşembe günü saat 18 de Sirkeci rıhtjmından hareketle Zonguldak, Inebolu, Samsun , Ordu, Giresun, Trabzon, ve Rize limanlarına azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı altında acentalıga müracaat. Telefon: 22134. (6576) GÜLCEMAL vapuru 23 ağustos çarşamba günfi saat 18 de Galata rıhtımından kalkar. (4252) Iplikhane iabrikası öniinde bağlı bulunan Nimet vapuru teknesi hurda olarak satıiacaktır. Taliplerin 21Ağustos933 pazartesi ğünii saat on beşte Levazım Şefligjne müracaatleri. (4210) Hantalzade vapurlan Haftalık muntazam AYVALIK EKSPRES Postası Tayyar pazartesi vapuru her ü. ANA6N0STOPULOS Ve S. SiSKiDi Yunanistan millî vapur knmpanyası. Bahrisefîtte bir cevelân icra etmekte olan PATRİS II lüks vapunı 2 9 a . ğustos limanumza muTasalât ve 31 ağustos peryembe günü saat 17 de yaL mz birinci sınıf yolcu ile eçyayı tica . riye alarak Galata nhtımından hareket* le THASSOS . PIRE ve MARSİLYAya gidecektir. Tafsilât için Galata, LJoyd Hanmda 141 nomarada nmumî acentalan D. Anagnostopulo ve S. Siskidiye müracaat. Tel: 42612. (6423) akşam saat 17 de Sirked nhhmmdan hareketle Geli • bolu, Çanakkale ve Edremk korfezi tarikile salı Ayvalığa gider, Ayva • lıktan perşembe hareketle cuma Is tanbula gelir. Saat 16 dan sonra yiik almmaz. Yolcu bileti vapurda verilir. Tafsilât îçin Eminonâ Rıhtm Han No. 5 Telefon: 21977. (6546) tr i K K A T: 75 s/m kutrunda bir hedefe 30 metre mesafeden tsabet adedi \ 810 lsabet nisbeti % 60 15 metre saçmalann haiz olduğu sür'ati vasatî 330,3 metre Hedefte Nüfus . Azamî ^YELKENC ? TAV1LZADE VAPURLARI Gerek kara ve gerek dumansîz barutlu ve muhtelif saçma ile veya canavar kurşunile doldurulmuş muhtelif cins ve fiatta fişeklerimiz de yakında satışa çıkanlacak ve ayrıca ilân edilecektir. 500 adetten aşağı olmamak üzere doğruca sipariş dahi kabul olunur. Kutuların gferanti etiketlerini ihtiva etmiş olmasına dikkat ediniz. (4253) * SAADET Her Pazartesi saat 18 de Sirkeciden hare ketle Gelibolu, Çanakkale ve izmire azimet ve Çanakkaleye uğrıyarak avdet edecektir. Yolcu bileti vapurda da verilir. Adres: Yemişte Tavflzade Mustafa biraderler. Telefon: 22210 (6547) İZMİR POSTASI KARADENİZ Postası VAPURLAR1 ERZURUM vapuru 21 ağustos günü akşamı Sirkeciden ha reketle (Zonguldak, inebolu, Ayamcık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sünnene ve Rizeye azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanındaki acentalı ğına müracaat. Tel: 21515 Gaziantep C. Müddeiumumiliğinden: Maarif Vekâleti Terzilik Mektebi Müdürlüğünden: 1 Kayît ve kabul muamelesi 20 ağustostan 1 eylule kadar de • fam edecektir. 2 İkmal imtihanlan 1 eylulden 11 eylule kadardır. 3 Mektep 11 eylulde açılacaktır. 4 Mektep neharî, meccanî, muhtelit ve resmidir. 5 Mektep sipariş atelyeleri; erkek ve kadm kostümleri gibi si siparişleri 16 eylulden itibaren kabul edecektir. 6 Mektebe girebilmek için ilk mektep mezunu ve 17 yaşîndan büyiik olmamak, çehadetname, nüfus tezkeresi, sıhhat raporu ve çiçek asısı raporlan ve dört vesika fotoğrafı ibrazı şarttır. Adres: tstanbul • Sultanahmet . Dizdariye mahaUen. Tel: 22480 «4264» 1 Gaziantep hapisanesinin mayıs 934 gayesine kadar olan ekmek ihtiyacı 16 ağustos 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Yarın akşam: Best^kâr tanburî 2 thale 5 eylul 933 tarihine musadjf salı giinü saat üçte C. Müddeiumumiliğinde yapılacaktır. 3 Taliplerin «20000» yirmi bin lira bedeli muhammene yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerile ve usul dairesinde imlâ edil • Parkın mevcut saz beyetine memleketimizin en maruf musikişinas b miş teklifname ile Müddeiumumilik dairesine müracaatleri. 9H^B^ estekârları lutfen iştirak buyuracaklardır. •^•6570' 4 tzahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin mahallî Müddeiıımumilikleri vasıtasile Gaziantep Müddeiumumiliğinden bir istanbul Evkaf Müdiriyeti ilânları suretini talep eylemeleri ilân olunur. (4259) ÇİFTLİK PARKINDA4 I Salâhattin Bey Gecesi İstanbul Maarif Müdürlüğünden: Ekalliyet ve ecnebi mekteplerinde münhal muallimlik bulunmadı • ğından beyhude yere idareye müracaat edilmemesi. «4215» Guraba hastanesine lüzumu olan alâtı tıbbiye alenî münakasaya konmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün Levazım idaresine ve ihale günü olan eylulün altıncı çarçamba günü taat on beşte tdare Encümenine müracaatleri. (4061), J İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonİm Şirketinden: Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az o'mamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalanmız eskisi gibidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda «La Clef du Français» Ali Nazima Bey Fransızca dersleri için Maarif Vekâletinin lise ve orta mektep lere kabul ettiği en mükemmel ve en ucuz kitaptır. 1 inci kısim 23 kuruş RrMal Toz Şekerin Kilosıı 3 6 , 7 5 Sandıkta Küp Şekerin Rilosu 3 9 , 5 0 2 inci » 34 > Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. istanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına s'gorta et'irilir. S'pariş bedelinin tamamını gönderen!er için sigorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s pariş ederek bedelinin tamamım peşin ödeyenler vagon baş na beş lira tenzilâttan istifade ederler. 3 üncü > 40 » Muallimlere mahsus kısmı basılmaktadır. Ba kısma, 150 kura. şa, abone koydolunur, ve çıkan cüzler gönderilir. Toptan alanlara ve mektep idarelerine iskonto yapılır. Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 30 Telgraf adresi : istanbul, Şeker Telefon No. 24470. Kıılak, Boğaz, Burun mütehassısı Dr. İhya Salih Cağaloğlu: Hamam sırası No. 2 4 Cumadan baska her gün saat 15 ten itibaren hastalannı kabul eder.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog