Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

'CtrmhaAyti = 21 Ağustos 1933 îstanbul Erkek Muallim Mektebinden: 1 Mezuniyet ve sınıf imtihanları 1 eylulden 10 eylule kadar devam edecektir. 2 ""slek sınıflarına alınacak leylî ve meccanî talebe için talimatnameae muharrer şerait dahilinde 7 eylul 933 akşamma kadar namzet kaydolunacaktır. Yalnız ikmali olanlar kabul olunmıyacak lardır. 3 tstanbul Erkek Muallim mektebi meccanî talebe mıntakası, Bolu, Kocaeli, Kastamonu, Zonguldak, ve Sinop ve tstanbul Vilâvetleri olarak tayin edilmistir. Binaenaleyh bu Vilâyetler çocuklanndan olanlann en yakın muallim, lise, orta mektep müdürlüklerine ve olmıyan yerlerde Maarif Müdürlüklerine müraçaatle namzet kaydo lunmalan. 4 Müsabaka imtihanları 9 eylul 933 cumartesi günü saat tam sekiz buçukta her vilâyetin yukanda tadat olunan mekteplerinde tesekkül edecek irntihan komisyonları marifetile icra olunacaktır. İmtihand*, muvaffak olanlann mutlaka kabulü sart değildir. Münhal vuku bnldukca derece sırasile yerlestirilecektir. f 4279) Hilâliahmer Hastabakıcı Hemşireler Mektebi Müdürlüğünden: Genç kızlarımıza parlak ve emniyetli bir istikbal hazırhyan mektebimize yeni talebe kabul edilecektir. Tahsil müddeti iki buçuk senedir. Mektep leylî ve meccanidir. Talebenin iskân ve iaşesi giyimleri Hilâliahmer cemiyeti tarafın'dan temin edilir ve ayrıca kâf i miktar harçlık verilir. Kabul şartları: 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. 2 18 yaşından aşağı 30 yaşından yukan olmamak. 3 Evli olmamak. 4 Sıhhatı iyi olmak «sıhhî muayene mektepte yapılır». 5 llk tahsili ikmal edenler imtihanla, orta tahsili ikmal edenler imtihansız kabul edilir. 6 Tahsil esnasında hastalıktan gayri bir sebeple mektebi terk^denler veya çıkarılanlar ve şehadetname aldıktan sonra beş senelik mecburî hizmeti ifa etmiyenler tahsil masrafını ödiyeceklerine dair noterden musaddak bir teahhütname vereceklerdir 7 Mecburî hizmet esnasında evlenemezler. Bu şartlan haiz olan hanımların hüviyet cüzdanı, aşı ve mektep sehadetnamelerini ve mahallesinden hüsnühal ilmühaberlerini beraberine alarak 15 eylule kadar Aksarayda Haseki caddesinde mektebimize müracaatleri. (4191) Giimrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Jstanbu! Satınalma Komisyonundan: 1 Istanbul Gümrüklerinin elektrik tesisatının tamiri açık miinakasaya konulmuştur. 2 Münakasa Giimrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Münakasa 7/9/933 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 tedrr. 3 Taliplerin bu gibi tesisatı evvelce yapmıs ve Ticaret Odalannm birinde mukayyet bulunmuş oldukları ve yahut bu işte salâhiyeti fenniveyi haiz mühendis istihdam edeceklerini noterlikçe musaddak vesaikle ispat etmeleri lâzımdır. Bu şeraiti haiz isteklilerin iğreti güvenmelerile belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 4 Şartname ve projeler komisyonda her gün göriilebilir. (4086) Saray iera memurlutundaaı * * Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayrimenkuliin ne olduğu: Saği yüzbaşı O. Mustafa, solu öksüz oğlu Hiiseyin hanesi, arkası Molla Bekir O. Hiise yin hanesi, önü cami meydanile çev • rili ev, arsa ve ahır ve samanlık. Gavrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, numarası: Köyiçinde (27) No. Takdir olunan kıymet: (300) üç yüz liradır. Arthrmanın yapılacağı yer, gün, saat: 20/9/933 çarşamba saat 1 4 1 6 ya kadar. 1 tsbu gavrimeukulün arttırma sartnamesi 1/9/933 tarihinden itiba ren numara ile Saray icra da iresinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi icîn açıktır. llânda yazı h olanlarrian fazla malumat almak is tîvenler. isbu sartnameye ve 9^3/29 ilâmlı dosya numarasile memuriyeti • mize müracaat etmeUdirler. 2 Artbrmıya istirak icin vuka . nda yazıh kıvmetin yiizde 7.5 nisbetinde veV akeesi veya millî bir bar^anın teminat mektubu tevdi edilecektir. 3 Jnot«»k sahibi alacaklilarla di per alâkadarlann ve irtifak hakkı sahiplerinin gavrmenkul üzerindeki haklannı. hesusile faiz ve masrafa dair o > lan idd'alannı işbu ilân tarihinden iti . baren yirmi gün içinde evrakı müsbi • telerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sirillile ssbit olmadıkça safaf be • deünin oavlasmasından hariç kalırlar. 4 Gösterilen günde arthrmıya iştrak edenier arttırma $artname$ini o . kumuş ve lüzumlu malumah almt* ve bımlan tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 5 Tavîn edilen zamanda gayri « m^nkul üç defa bagırii^ıktan sonra en rok arttı>*ana ihale edilir. Ancak art • tırma bedel! muhammen kıymetin yüzde yetmi* besini bulmsı veya «abş istiyen'n alacaçma rüchanı olan diğer alacakhlar bultmup ta bedel bunlann o pavrimekul ile temin edilmiş alacak lannm mecmuundan fazlava çıkmazsa en cok arttıranm taahhüdü bâki kal . mak Szere arttTrma on bes gün daha temdit ve on besincî frünü ayni saatte yapılacak arttırmada. bedeli satıs is tiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılann o gayrimenkul ile temin edilmis alacaklan mecmuundan fazlaya çıkmak sartile, en cok arttırana ihale ediiir. Böv'e bir Vedel elde edîJmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düser. 6 Cayrimenkul kendisine ihale o Iunan kimse derhal veya verilen muhlet icinde parayı vermezse ihale ka . ran feshoîunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzet miş olduğu bedelle almaea razı olur • sa ona, razı olmaz, veya bulimmaz?» hemen on bes gün müddetle arttırmıya çıkanlıp en çok arttırana ihale edilir. tki ihale arasmdaki fark ve geçen günler icin vi'zde besten hesap olunacak faiz ve diğer z&rarlar aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alı • cıdan tahsil olunur. Mahcuz hane yukanda gösterilen 20/9/933 tarihinde Saray icra memurluğu odacmda işbu ilân ve gösterilen arttırma sartnamesi dairesinde satı'.a cağı ilân olunur. (6567) Istiklâl Lisesi • İlk • Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine başlanmıştır. Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanlarına ey lulün 2 inci, tedrisata 11 inci günü baslanacaktır. Müdiriyet, müracaatleri cumartesi, pazart esi, perşembe günleri saat 10 dan 18 kadar kabul eder. Leylî ve neharî bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilât yapılmıştır. Arzu edenlere tarifname gönderilir. • Adres: Şehzadebası Polis Merkezi arkasi Tel. 22534 ZIRAAT BAN KA51! Amasya Belediye Riyasetinden: Keşif bedeli 3400 liradan iba'et bulunun mezbaha inşası müna kasaya konulmuştur. Talia olo,I 'rr:f cTakını. krokisîni görmek, şeraiti anlamak ve fazla malumat almaJi için Belediye muhasebesine, münakasaya girmek için de ihale günü olan 9/9/933 cumartesi günü saat on altıda Belediye Encümenine müracaat etmelidirler. (4278) BiPiKTiDrzN Eskişehir Lisesi Müdürlüğünden; Mektebimize devrolunan yeni hükumet binasmda> yapılacak «38104» otuz sekiz bin yüz dört lira keşifli tadilât ve inşaat 4 ağustos 933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. İstiyenlerin, şartname ve plânlar için her gün Mektep idaresine ve münakasaya istirak için de şimdiye kadar bu gibi ışleri matlup şekilde yaptıklarına dair vesika ve inşaatı bir mühendis veya mimar murakabası altında yaptıracaklarma dair noterlikten tasdikli bir taahhütname ve % 7,5 teminat ve teklif mektuplarile münakasanın yapılacağı 24 ağustos 933 peroembe günü saat onda Mektepte top • lanacak komisyona müracaatleri. (3830) Istanbul C. Müddeiumumiliğinden: İstanbul ve Usküdar hapisane ve tevkifaneleri için mubayaa edi • lecek odun ve mangal kömürü münakasasının bir hafta müddetle temdidine karar verilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Levazım dairesine, münakasaya istirak edeceklerin 26/8/933 cumartesi günü Defterdarhkta müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatleri ilân olunur. (4257) Preventorium Müdürlügünden: 933 senesi için alınacak odun ve mangal kömürünün yapılan açık münakasasmda verilen fiatlar muvafık görülmediğinden 30/8/933 çarşaraba günü saat 14 te Yüksek Mektepler mubayaat komisyonun ca tekrar münakasa yapılacaktır. «3990» Karaağaç Müessesatı Müdiriyetinden: Keşif bedeli 517,50 liradır Müessesede yapılmakta olan kalorifere ait bacanın inşası 23 ağustos 933 çarşamba günü saat on dörtte pazarlıkla ihale edilecektir. Keşif nameyi görmek istiyenlerin ihale gününe kadar her gün ve taliplerin yevmi mezkurda saat on dörde kadar Fen Işleri Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikasını ve miktan muayyen teminat ile müesseseye müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. (4260) Iktısat Vekâletinden: Zat Işleri Müdürlüğü için 23 X 27,5 santimetre eb'adında ve 2340 fiş alacak büyüklükte kardeks sistemi Klasör satın alınacaktır. Kardex, Roneodex, Strafordex ve saire gibi maruf markalar tercih »cektir. Taliplerin bir hafta zarfında Levazım Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (4188) Tefrika: 3 Moris Dökobradan naklen Yüksek Mühendis Mektebi Rektörlüğünden: Ankarada yapılan asfalt şoselerin sureti imalini gösteren filimlerin mahıhalin 22 inci salı günü saat «17» de Mühendis mektebi konferans salonunda gösterileceği alâkadarana ilân olunur. (4227) sanıyorsun?.. Kurşuna dizilmek daha alafranga! Ayol ölümün alafrangası, alaturkası olur mu? Ister kurşun olsun, i»ter ip, hepsi ayni yola çı kar, i»ter alafranga olsun, ister alaturka... Netice birdir: öliim! Hakkı nda verilen bu son karan öğre • nince İbrahim Beyn söyliyeceğinâ ben sana şimdiden diyivereyim: «Ne zahmet efendim... Ne külfet!..» Lâtife bertaraf ama, ben hâlâ, zengin, asil, genç ve yakışıklı bh" adamın, hem de Türk olmıyan bir adamın, bir Mısırlının memleketin dahilî isyanına karışmış olmasına akıl erd'iremiyorum. Onun yeri bura«ı değil, fakat Perapalasuı mahzenlerinde saklanıp isyanın neticesine inıtizar eden yüzlerce ecnebı seyyahm yanıdır! llâhi Mehmet Efendi... SöyIedim ya sana deminden. tşin i> çinde kadın parmağı varmış... (Mabadi var) Aşkın Kudreti tki saat sonra, yani saat üç . t« bir ototnobi! gelecek ve roah • kumu, Yedikule surlanmn haricinde kurşuna dizümek üzere götüre eefctir. Kurşuna dizilmek için mi efendim? Eve! Mısır hıdiviyeti mahkumun affını hülrumetten rica etmiş. tbrahim Bey, orada çok yüksek mevki sahibi olan bir adamın oğlu iımş... Hukumet te Mısu hıdiviye • tînin müracaatini nazari itibara alarak mahkumnm cezasmin tahfifi için divani harp reUine müracaat etmiş ama, Hursit Pasa Hz. idam kararmdan dönmemiş. Nihayet Mı«ırlılartn da gönlünü yapnrtş olmak için lbraıhim Beyin asılmamasına fakat kurşuna dizilmesÛM aniuaa • görüşecek. İçeri girebilmesi için kendisüne bir vesika gönderdim. Buraya gelince, mahkumun odasına girmesine ve görüşmesine mâni olmayımz. Kurşuna dixilmeden evvel mahkumun son arzulannı din leyecek. Anlaşıldı mı?.. d« etmiş. y Evet efendimiz! Mehmet Efendi dayanamadi: Avukatını tamyorsunuz de • Ayvaz kasap hep bir hesap... ğil mi? Değil mi efendimiz?.. Evet beyefendimiı! Çizmeden yukarıya çıkma Evvelce bir iki kere daha buMehmet Efendi! Çatık kaşlı âmhinin bu sert re raya gelmişti. Evet efendimiz! vabi Mehmet Efendinin aklmı ba • Görünce derhal tanıyabile şma getirdi: cek misiniz? Emredersiniz beyefendi ... Tabiî efendimiz! Hursit Pa$a Hz. nin bendenizdlen Saat üote, kurşuna dizilmek çok iyi düşiineceğine hiç şüphe eüzere, mahkum odasmdan çıka dilir mi?.. rılacak. Maahaza siyaset mahal Kes... Beni dinle! line kadar kendisine refakat ede Osman Efendi ile Mehmet Efenceğim için, yukarda odamda bu di tekrar hazırol vaziyetini aldılar. lunacağım. Bir hâdise olursa der ... BmaenaJeyh öteki mah hal bana malumat verirsiniz. kumlarla beraber idam edilmiye Emredersiniz beyefendi! eek, kusfuna dizilecek. Avukatı Diğer üç mahkum için karar M. Karneci bfraz gelip kendisile değismemiştir. Binaenaleyh Alâettin B. Haydi bakalım, vazife ba • ile Nopuk Osman ve Giircü Yusuf saşma! fakla beraber idam edilecekler .. Emredersiniz efendimiz! Onlar hapisaneden saat dört bu Gardiyanların i<kisi birden, mii çukta çıkanlacaklar. Gözlerinizi dür beyi askerce selâmladılar. Müdört açmız... Hiçbir firara meydan dür bey, kendisi önde, gölgesi arvermeyiniz. kada, koridorun loşluğunda yürü Emred'ersiniz efendimiz!.. yerek gözden kayboldu. Sonra kanşmam, onların ye • Ağır demir kapı, iri göbekli â rine siz sallanırsınız... mirin arkasından gıcırtılarla tek rar kapandıktan sonra Osman E Rabbim muhafaza. buyurmm fendi gözümin birini hafifçe kır efendimiz!.. Ha!.. Unutuyordum az kal parak manidar bir tarzda refikinin sın .. tbrahim Beyin odasına gk ve yüzüne baktı: Nasılsın ağam?.. Biz gün göravukatı gelinc'iye kadar kendi&ina müf insanlarız!.. Deminden söyle refakat et... Konuş... Oyala... Ediklerim hemen çabucak çıkıver • linden geldiği kadar feci akibetini di!.. Mısırlıyi kollamak lâzımmış!.. unutturmağa uğraş... Bu mahkum Ha asılmak, ha kurşuna di ötekiler gibi değil .. Ona başka zilmek!.. Böyle kullanmağa can türlü hareket etmek icap ediyor... kurban... Ha Ali Veli, ha Veli Alı.. Başüstüne efendimiz! Hursit Paşa Mısırlıları iyi »tlat Sen, Osman Efendi... Sen de mış... Yaman adam vallahi vesse diğer üç idam mahkumunu kolla... lâm!.. Gözlerini kapılardan ayırma... Hiç te öyle değil. . İdam e Peki ef endhn. dilmekle kurşuna dizilmeği bir mi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog