Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Ağustos Bahrimuhitteki buzdağları Cumhariyet' Galatasaray izcilerinin teyahati Milyonlarca yolcunun hayatını tehdit Dün yapılan müsabaka larda Merkezi umumî eden korkunç tehlike ile nasıl reisi de bulundu mücadele ediliyor ? Yelken yanslanna dün devam edilmiştir. Türkiye Idman CemiyeMeri lttifakı umumî merkez reisi Aziz Bey de yaruı yakından takip etmistir. Neticeler sunlardır: 12 kadem dinği smıfında: M. Smith Lytein Nansi isimli dingisi 1 saat 13 dakika ile birinci olmustur. 12 metre murabbaı Şarpi sınıfında: Bu yansa yedi tekne girmiştir. Dr. Demir Turgnt Beyin idare et tiği Triks III 55 dakika 32 saniyede bi. rmci, Lutfuüah Beyin teknesi 1 saat 1 dakika 35 saniyede ikinci ve Hay rettin Beyin Yoldas ismindeki teknesi 1 saat 3 dakika 49 saniyede üçüncü oldu. 12 metre murabbaı Yole: Harun Beyin Coşkun isimli teknesi 54 dakika 31 •amiyed* birinci. 20 metre murabbaı yole Cevat Beyin teknesi bir saat 13 dakika 33 saniyede birinci. Yoale sınıfmdan: Jofredi 1 saat 4 dakika 27 saniyede (ikinci za man 54 dakika 27 saniye) de bi rinuci, yüzbası Sım Beyin Kıskanç isimli teknesi 1 saat 15 dakika 29 saniye (1. 06.29) de ikinci olduVar. Küçük yatlar: Edip Beyin Teh Iike isimli yat 1 saat, 17 dakika 26 saniyede birinci, M. Postun Sefte isimli teknesi 1 35, 56 ile ikinci oldu. Büyük yalar: M. Gorbunun Kokgolvasi 1 saat 43 saniyede birinci, Mehmet Beyin Tayfun issml' yatı 1 saat 9 dakika 52 saniyede ikinci oldu. Yelken yarışları Bugünkü Roma... Vatikan ayrı bir âlem: Sen Piyerin bir köşesinde bir rahip durmuş, boyuna reçete yazıyor. ne kadar da çok müşterisi var! Romada yeni yapttan, Forrnn MtuoTini Roma (Hususî) Macaristan ve Avusturyayı görüp, Peşte ve Viyana da kaldıktan sonra ttalya insana bir Av. rupa memleketi hissini vermiyor. Avusturya hududundan sonra evler güzel liğini, tarlalar initzanunı kaybediyor. Boylar kısalıjtor, sar^'ar siyahlaşıyor: Cenuba iniyoruz. Venediğe gece gir • dik. Acayip ve güzel bir «ehir. En küçük sokağına bile gondöle binmeden gitmenin imkânı yok. 350 köprii; 52 adayı ancak birbirine bağlıyabiliyor. Venedik saraymdaki tarihî tablo ve heykeller çok degerli. (Sen Mark) kilisesi baştanbaşa alhn mozaıklarla do. lu. ö n cephede Türklere ait hatıralar var. Büyük Sen Mark meydanında yüzlerce güvercin genç kızlann omuzla nna, ellmrine konarak yem yiyorlar. Diğer bir ada üzerinde bulunan (Li do) bin türlü deniz eğlencelerfle eski Venediğe hiç benzemiyor. ttalyanm millî yemeğine burada başladık: spagetti, nefis bir makarna. Italyanlar kırk türlü makarna pisiriyorlar: Uzunu, kısa. sı, peynirlisi, salçalısı, sansı, yesili... Venedikte ekser ailelerin hususî oto • mobili yerine hususî motörleri var. Gondollar cok rahat ve şık... Aksam Romaya hareket ettik. Müthis sıcak var. Hükumet merkezinde se faret erkânı ve (Balillâ) lar bizi karşıladılar. Kaldığimız otel bütün yol yorgunluklarraı unutturacak her türlü konfonı haiz. Avni gün büyük bir oto. büsle sehrin mühim yerlerini dolaş tık. Vatikan şehri ayn bir âlem. Orada aiker ayn, posla pulian ayn, idare ay. ndır. Pasaport muamelesi sifahidir. Vatikanm yegâne serveti hiç supbesiz Sen Piyer kilisesidir. Rönesansın saheserinde insanı gasyeden bir güzellik ve zenginlik var. Sasda Mikelânjın ilk eseri göze çarpıyor. Kilisenin tam ortasın da, Sen Piyerin heykeli önünde herkes iğiüyor. Papanın saâ ayagını müteaddit defalar hürmetle öpüyor. Kaidenin üstüne para atıyorlar. Galiba Vatikanm vandaı bu paradan <baret! Sutunlann arasmda (Leon) lann, (Pi) Ierin (Klemans) lann mermerden heykelleri var. Bilhasta (Yedinci Klemans) ın heykeli çok ince bir san'at eser!.. Sert merraer san'atkârm elinde yumn»ak bir kumaş halmi alnus. Solda bir rabip durmadan reçete yazıyor hem müşterisi de fazla. Her köşeyo bîr şrunah çıkarma kulübesi koymuslar. Huvarlar daki mozaıklar başlıbaşına birer ha • rika. ttalyanm nekadar dindar oldujnmn anlamak icin Vatikana gekneğe lü . zum vok. Bütün koy yollan, tarla başlan tsânm resimleri ve pntlarile do • lu. . (Farum Musolrni) gençliğin spor ihti yacına tekabül edebilecek bir mükemmel'vettedir. Gladiyatorlerin döğüştüğü (Kolas) ta simdi büvuk san konserlen tertip ediliyor. (Titüs) takı zaferi. (Kont • tol)ı (Trevi) çesmesi, (Foro), ve Cem Sultanm Öldüğü Sentanj satosu ve ayni isündeki köprii eski Rornamo. a . sırlarca cürümiyen iskeletini yücude getiriyor. 311 senesindenberi Kostantm takızaferinden ilk defa olarak rauzaffer Balbo geçti. Fasistliğin onuncu yjlı münasebetîlc açılan sergi cok güzal birpropa«anda vasıtasıdır. Y>'nız Musolininîn Mi • lânoda cıkardığı gazete nüshalanndan ve fotoâraf ağrandiımanlanndan îbaret olan bu sergi de telkin edici bir kud . ret var. Heykeller. kabartma resun ve yaalar, kübik tezyinat sergiyi çok irüıeliestirmif. Daireleri gezerken, bizde yapılacak bir inkılâp sergisinin, bütün zafer ve inkılâp hatıralanmızı alabilmeti icin. nekadar büyük v« heybetli ofanası lâzım zeldisini düfündüm. Bu ırân (Duce) vücude getirdiği (Ba lülâ) teskilâtile 8 14 yasmdaki ço cuklara muayyen ve kuvvetli bir terbiye vermeğe çalışıyor. Matralan boraba zannedip kaçan çocukann kulak lan dibinde her ffun top atarak cesaret asısı yapıyorlar. Fasistlerin mflis teskilâtrara da bunlardan pek fada yok. VEDAT MlHRl Ottası yarılmtş, ikiye ayrılmak üzere bulunan bit buz dağı ve onu takip eden muhafaza men hepsi bu mıntakanm korkunçluğunu Son defa Balbo filosunun havadan bildikleri için oradan gemilerini mümgeçtiği Atlas Okyanusunun fimal mınkiin olan süratle geçirirler. Lâkin kap . takası bir takım buz dağlarile doludur. tanlar nekadar mahir ve âlim olurlarsa Bazan günesin ziyasma doğrudan doğ. olsunlar muhafaza tesküatı mevcut ol • ruya maruz kalan bu buz kütleleri uzak. maksızm onlann meharet ve ilimleri . tan partl panl yandığı için billur saraynin kat'iyyen kazaya mâni olmalan im. ları andınrlar. Ağıraksak asagılara inmeğe basiadığı vakit küçüKir, erir, par kânı yoktur. Ancak sise, dalgaya, fırtı • naya kahramanca göğüs gererek buz çalanır, nihayet ortadan kaybolurlar. Şair olanların gözünde hayal oksayıci dağlarınm harekâtını takİD eden muhafaza gemileri ve onlann cesur müre/ . giizel bir manzara teskil eden bu buz tebatıdır ki senelerdenberi milyonlarca kütleleri hakikatte gemîler, vapurlar yolcunun hayatını kurtarmıstır. Mart • ve onlann içerisindeki insanlar için çok tan temmuza kadar onlann vazifesinin korkunç birer tehlike teskil ederler. en ağır olduğu bir zamandır. Tetkik ve Simdiye kadar binlerce getni karan • teftiş edecekleri saha çok geniş oldu. lıklar ve sisler arasmda önünü görme . ğu cihetle nöbetçi muhafaza gemileri diği cihetle bu buz kütlelerine carpmıs buz dağlarmın yollarırun cenubunda v« paramparça olarak denizin dibine gökalmayı tercih ederler. Ordan geçen çün gitmiştir. yüzlerce gemiden suyun derecei hara . 1912 senesi nisanmm 14.15 mci geretine ve buz kütlelerinin bulunduklan cesi o zamanın en büyük vamırlanndan istikametlere dair işaretle malumat topolan Titanik Amerikaya ilk seferini larlar. Bütün bu malumat bir defter ü yaptığı sırada mu»zzam bir buz dağızerinde toplanır ve günde dört defa na çarparak battı. Içinde tam 1500 yoltelsiz telgraf vasıtasile buz dağlannın cu vardı. Bunlardan ancak birkaç kisi harekâtile alâkadar merkezlere ve va. fil kurtuIdU.vs;>J f' pur acentalanna verilir. Bu tnrz feci kazalartn birbiri arka . «na vuku buldupunu gören 14 millet mümessilleri 1914 senesi kânunusanisi. Muhafaza gemilerinin diğer bir vazinin yirmisinde Londrada toplandılar ve fesi de herhangi bir sebeple batmak ü. «denizde havatm muhafazası...» tes zere olan gemilere muavenet, yaralıla. kilâtını vücude getirdiler. Amerika sa. n tedavi etmek, hasta bahkçılara bak hillerinde ilkbaharda ve yaz mevsiminmak, hulâsa Okyanus ortasında miişfik de yirmi senedenberi vazife görmekte bir kardes bir insan eli bulundurmaktır. olan muhafız gemilerinin dikkat ve ihKeza enkazın parçalanıp dinamitle atıltimamı sayestnde Avrupa ile Amerika ması gibi işler de gene onlara mevdu . arasmda hiçbir gemi ve vapur buz da . dur. ğına carpmadı. Groenlanddan kopan on binlerce buz dağından Avrupa Amerika münakalâ. Peki, bu buz dağlan nereden geli . hnda müşkülât iras edenler 400 kadar. dır. yor, onlann imalsthanesi nerededir? Bunlann kazaya sebep olup olma Buz dağlarmın fabrikalan Groenland malan ondan evvelki kış esnasında Akıt'asının garo sahilleridir. Bu nihavet merika ve Groenlandda hâkim olmus siz daha heniiz bir buz sahası olmaktan olan havaya, rüzgâra ve saireye bağhdır. kurtulamamıstu. Mesahası 1,500,000 Bazı seneler bu buz dağlannın adedi kilometre mürabbaını tecavüz eden bu bir düzüneden bile asağı olur. Bazı seada bastan asağı buz silsilelerile dolu . neler ise suyun yüzii adeta küçiik kü . dur. Bunlann içinde 3000 metre yiik sekliğine kadar sivrilmiş olanlan var • çiik beyaz tepelerle süslenir. Meselâ 1929 senesinde gemilerin geçtiği hat dır. üzerinde 13,000 den fazla buz dağı göBu buz dağlan bazan ana merkezden rülmüstiir. ayrılarak denize kayar ve cenuba doğIşte böyle zamanlarda bilhassa ru yol almağa baslarlar. Her sene Gro. muhafaza gemileri mürettebatının enlanddan bu sekilde on binlerce buz faaliyete geçmeleri ve gece gündüz dağı koparak seyahate çıkar. Bunlann dikkatle vazifelerini yapmaları, binçoğu gidiD Bafen arazisi yahut Labra • lerce, milyonlarca yolcunun kabinedor sahillerine çarparlar. Orada dalgaIann tazyiki altmda ezilir, erirler. Fakat lerinde rahatça uyumalarını temin için kendi ist'rahatlerini feda et bir kısmı da yüksekliklerinm yedide bimeleri lâzımdır. ri suyun üstünde kalmak üzere deniz . Muhafaza gemilerinde top, silâh deki yo'cıtluklarına devam eylerler. ve mühimmat ta vardır. Fakat bunTerre . Neuve adası hizalanna geldi lann kullanıldığı pek nadirdir. Çüni=r mi birkaç millet arasmda yapdmak. kü onları gülle. vasıtasile delmeje ta olan bahrî münakalât için müthis bir ve parçalamıya çalışmak ta fay t»Mike teskil ederler. Kaptanlann » • gemisi dasızdır. Çünkü yapılan tecrübeleı bu buz dağlannın çelik kalele • rin zırhlarından daha sert ve da • yanıklı olduklarını anlatmıstır. Binaenaleyh muhafaza gemilerinin asıl vazifelerı buz dağlarını Golfstrim cereyanının bulunduğu mıntakalara gelinciye kadar takip etmek ve nerede bulunduklarından vapur acentalarını ve vapurlan haberdar etmektir. Golfstrim mınta kasına geldikten sonra en muazzam buz dağlan bile ancak on giin ya • sayabilirler. Ondan sonra dağılıp mahvolurlar. Alaturka pehlivan göreşleri Muhafaza gemilerinin vaziyeti Buzdağları imalâthanesi Cuma günü Bostancıda, istasyon yanındaki idman tahasmda, fakirler yar1929 temmuzunda en aşağı 500 bin ton sikletinde tahmin olunan bir dım heyeti menfaatine büyük yağlı güreş müsabakalan yapılmıştır. buz dağının muhafaza gemileri taMüsabakalara yirmi çiftten fazla rafından gayet yakından taklbi nepehlivan iştirak etmis, müsabakalara ticesinde 9 gün zarfında eriyip gitkarsı halkm gösterdiği rağbet ümit e tiği görülmüştür. Demek kî asrî ve insanî hiçbir kuvvetin dağıtamadığı dildiğinden çok fazla olmustur. Des teye, yeni yetişen pehlivanlardan se • bu mukavim 'kütleleri suyun dere cei hararetinin biraz deeismesi mah kiz çift çıktı. Bunlar arasında, büyük istidatlar da bulunuyordu. Bu sekiz çift, vetmeğe kâfi gelmektedir. büyük hüner ve marifetler göstererek, pek cevval ve çalâk oyunlarla birbir • Muhafaza teşkilâtına edilen mas lerinî yendiler. Küçük ortaya bes çift pehlivan çıkraf her sene 25 bin dolara baliğ otı. Bu beş çiftten sona kalan Ahırka luyor. Bu masraf 14 millet arasında pılı tsmail ve Adapazarlı Kâzım peh taksim edilmektedir. Tabiî taksim livanlann güreşleri iki saat kadar sürdü. yapıhrken her milletin Atlas Ok Hakem heyetinin müdahalesile güreş. yanusundan geçen gemilerinin tonunun mecmuu hesap ediliyor. Her çiler birbirlerinden aynldı. Berabere imillet şu suretle tediyatta bulun lân edildiler. maktadır: Büyük ortaya pomak Mustafa, Gönenli Hamdi, Yamalı namile Ingütere <c 40 Norveç " '% 3 Amenka > 18 Belçıka 5• 2 maruf AcFapazarh tsmail, çolak > 10 Danımarka ı• 2 Almanya Hilmi, Bu^salı Hü^eyin. arabacı Hü> 6 Isveç Fransa 3• 1 seyin ve Mehmet Ali pehlivanlar cık > 5 Rusva Italya :• 1 tılar. Bunlardan pomak tsmaH ve Gö . Hollanda > 5 Ispanya ı• 1 nanlı Hamdi pehlivanlar en sona kal> 3 Japcnya Kanada 3> 1 ddar. Çetin bir güreşten sonra hakem heyetinin ve seyircilerin müdahalesile Muhafaza gemilerinde havat pek berabere olarak aynldılar. te tahmin edildiği kadar sıkıcı ve B<vsaltına, Kurtkövlü Etemle Bur yeknasak değildir. Bunlardan ikisi sah tbrahim ve Koç Ahmetle Mandıralı 80 metre uzunluğundadır, 17 mil Ahmet pehlivanlar güreştiler. Koç Ahsüratleri vardır. Kabineler, salon • met, büyük bir san'at ve meharetle, ken lar kuru, sıcak ve andmlıktır. Durdisinden birkaç defa daha fazla olan dukları sahanın ikl'mi o kadar sert Mandıralı Ahmedi kaz kanadmdan çedeğildir. Rüzgârlar mayıs ve hazivirdi ve sırtnM yere getirdi. Etem oeh. rana doğru hafifler. Geceleri çok Hvanla Ibrahim pehlivan arasındaki güdefa makineler doldurulur ve va res cok uzun sürdü ve netice alınamapur kendiliğinden hareket eder. dı. En kücük vapurun uzunluğu 40 metRu müsabakalardan en mühimi basredir. Bu gemi bîlhassa fennî tec tı. Başa, Tekirdağlı Hüseyinle Dramarübelere tahsis edilmiştir. Kısm Iı Hasan ve Mandıralı çoban Mahmutla üssülharekesi Halifaks l'manıdır. Marfsalı Rifat pehlivanlar güreştiler. Fakat ilkbaharda Terre Neuvein TekirdağİT Hüseym pehlivan, Dramalı Sen Jan limamna gider. O vakit Av Hasan pehlivanı altı dakika gîbi az bir rupadan Amerikaya ve Kanadaya zaman içerisinde yeniverdi. giden yollann emnîyetini temin et Mandıralı çoban Mahmutla Rifat mek vazifesile mükelleftir. Çünkü pehlivan birbirlerini çok uğraştırdılar o esnada büyük gemiler çok hızla ve berabere kaldılar. yerlerini değiştiren buz dağlannın hareketlerini takip edemezler. Muhafaza teşkilâtmın masrafı Denizcilere ilân Istanbul Deniz Ticaretî Müdürlüğünden: Türk Anonim Elektrik Şirketinin Sarayburnu ile Salacak arasın • daki denizaltı kablosunu tamir etmekte bulunduğu alâkadarlara bildirilir. 3 ilâ 4 hafta devam edecek olan tamir işlerinde kullamlan duba gündüz ve gece kablo döşeyip kaldırmağa mahsus ve beynelmilel mutat olan işaretleri hâmil olacaği cihetle bu civardan geçecek gemilerin dubadan asgarî bir gomina açık geçmeleri lüzumu ilân olunur. (4266) İstanbul Mıntaka San'at Mektebi Müdürlüğünden: tkmal imtihanlanna iki eylulde başlanacak yedi eylulde bitecektir. Taşradaki alâkadarların eylul başında mektepte bulunmalan lâzımdır. (4042) Yunanistan yeni harp gemileri aîıvor Atina 16 Yunan hükumeti eski Kılkış ve Limni zırhlılannı hnrda ha • linde satarak bu paraya halkın verdiği ianeleri de ilâve etmek suretile yeni bir torpito daha almak niyetindedir. Bütçe vaziyeti büyük zırhlı almağa müsait olmadığından hükumet mütemadi. yen seri ve son sistem toroito muhribi getirtmektedir. Sfendoni ve Leon torpitotannın tamirinden baska Italyaya bizim Zafer muhribi sistemînde olarak ısmarlanan torpitolar da birkac ay evvel donanmaya iltihak etmistir. Yunan donanmasının hâlen 6 mükemmel tahteTbahri de •«•ardır. Hükumet halka donanmsyı sevdirmek ve ısneler; arttırmak icm her sene balııive haft?«i tertip eder. Bugün. lerde t ütün gemiler, ve dısniı tayyareleri F* 'fre gelvrek nhtıma vzna 'ir, halk hepsini gezer, malumat alır. Bahriye. lilerin yaptıklan yüzme ve kürek müsabakalarını sevreder, sonra da ge mîlerin muhtelif yerlerine asılan iane kutulanna para bırakarak çıkar gider. Balıkesir Yerli Mallar Sergisi diin açıldı Bahkesir 20 (A.A.) Balıkesir Millî tktısat ve Tasarruf Çemiyeti su besinin tertip ettiği Ucüncü Yerli Mal. lar sergisi bugün saat 14 te yüzlerce halkm önünde açdmışhr. Cemiyet reisi Sabr Beyin yerli mallar hakkmdaki nutkundan sonra Vali tbrahim Etem Bey serginin küşadını yapmışhr. Küşat resmmde bulunanlara cemiyet tarafından şeker ve sigara dağıtılmıstır. Sergiye tahsis edilen Gazi mektebinin iki büyük salonu giizel yerli mallan • mızla bezenmiştir. Sergi ilk hanalede yüzlerce yurttaş tarafmdan gezilmistir. Sergi 3 eylule kadar sürecektir. Beyrut (Hususî) Suriyenin yeni fcvkaiâde komiserliğine tayin edilen M. Martel eylulün yirmisinde buraya muvasalat edecektir. Yeni komiser buraya geldikten sonra Suriyede mühim icraata intizar olunuyor. Suriyenin yeni ve fevkalâde komiseri * Karadeniz Ereğlisinde "iireş müsabakalan Karadeniz Ereğlisi Gençler Bir lijp 15 eylul cuma günü alaturka jrüres müsabakalan tertip etmistir. Bu müsabakalarda birinci gelecek lere 60. 40, 25. 10, 5 lira mükâfat verilecektir. Müsabakalara istirak etmek istiyen pehlivanlann Karadeniz Ereğlisi Gencler Birliğine mü racaat etmeleri lâzımdır. Her sene 31 ağustos günü Trakyada Saray kazasında açılan ve bir hafta devam eden meshur Balçık panayınnda Tayyare ve Zafer bayramı münasebetile Türk Tayyare Çemiyeti menfaatine büyük bir etire* müsabakası da tertip edilmiştir. Pehlivanlara mühim mü • kâfatlar verilecektir. Muşta yakalanan şakiler Muş Valisi Mithat Bey, bu ci varda sekavet ve haydutluk hâdiselerinrn kökünü kurutmak için çok sıkı bir takip ve tenkil faaliyetitıe girişmiştkr. Son günlerde Solhan ve Ungut mıntakalarında birçok ci nayetler ve hırsızhklar irt^tâp eden bir çetenin bütün mensupları ya kalanmıştır. Bu çeteye mensup olan haydutlar ile bunlara yataklık yapanlardan yakalananların miktan 230 kîşidir. Bu suretle Mus Vilâyetinin asayişi tamamen düzelmiş ve köylüler bu takip sayesind© ra hat nefes almak fırsatını bulmuş lardır. MEVLÛT KIRAATi Suriyede siyasî a' Şam 18 (Hususî) Suriye Fran siz komise'liğî mahallî hükumetten Suriyede ve ha<icte bulunan mevkuf ve gayrimevkuf bütün siyasî suçlulann listesini istemiştir. Söylendiğine f»ore pek yakında, Suriyede de siyasî suvtular affedileceklerdir. Sarayda pehlivan nüreşleri Sevgfli babamız mülga Harbiye Nezareti umum levazım dairesi hesap subesi müdürlüğünden mütekait merhum tsmail Tevfik Bevin 9 uncu senei dev riyei vefatı münasebetile 22 ağustos sa. h pünü öele namazını müteakıp saxt 14 te Osküdarda Kaptanpasa camiinde mevlut kıraat olunacağmdan arzu e • den ahbaplann tesriferfni rica ederiz. Oğullan: Ali Sefik Mahmut Tank (6552) Filistine gidiyor BGkreş divanı harbinin karan 400,000 Yahudigünlerde Filistine mütKudüs Son Bükreş 20 (A.A.) Bükres diva. ni harbi 15 subatta Bükreş ve demiryol. lar atelyelerinde çıkanlan ve bir polilin ölümüne sebep olan kansıklıklar hakkmda hükmünü vermistir. 108 ma7. nundan 59 kisi beraet etmiş, iki kişî müebbet küreğe mahkum edilmiştir. his bir yahud! akını başlamışhr. Şim . diye kadar Filistine gelen Alman yahudilerinin miktan 50 bini geçmektedir. Buraya gelenlerin verdikleri malu mata göre, önümüzdeki aylar içinde Alrrianyadan 400,000 yahudi daha hicret etmeğe karar vermişlerdir. Süleymaniye kulübünün konqresi I r. BESiM ÜMER Pş. UzDm ve üzOmle tedavi Dorduncü defa adeta yemden yazılrnış ve büyütülmüştür. Kanaat ve Ikbal kutuphanelerinde 50 kurusa satıl maktadır. Yazan: Süleymaniye terbiyei bedeniye yur dundan: Nisabı ekseriyet olmadığından sene. lik kongrenin 258933 cuma günü saat I 0 da yurt merkezinde inıkat edecc ği ilân olunuT. Safranboluda çarşaf menedildi Safranbolunun yeni kaymakamı tarafmdan, kadınlann çarşafla sokağa çıkmaları menedilmisir. Bu nun üzerine birçok kadınlar nvanto giymeğe başlamıslardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog