Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhmnyet Dersîm Hatıraları Yazan: SADt Dün iki yangın oldu r 1 Elli sene evvel, Dersim vilâyetile kazalarında nüfuzları yürüyen iki mezhep reisi vardı Ktrk yedi kırk sekiz sene kadar evvel Derismde bulunmustum. O tarih . te şhndüd gibi Dersim vilâyet olup «onradan bir arahk Elâzize (Mamuretü lâdze) merbat sancak merkezt yani mutasamflık olmustur. Benim orada bu . landağum zaman vali, (Rumeli Bey • ierbeyi) rütbesinde Gürcü Osman Paşa ismmde biri idi Bu zat (f&771293) Rusya muharebesi arasmda bir Gürcü alayma serkerdelik etmiş, ahmış ya* . lannda iriyarı, kalm sesli, kalıplı kı yafetli bir adam olup kendismde o vakte göre bir (vali pasa) gösterişi varO zaman Dersim vilâyetinin Mazkirt Esminde yalnız bir mutasamfhğı ve doğruca vilâyete merbut Çîmişkezek, Ovacık, Çarsancak, Pülumer yahut Ku. zucan ve mutasarnflığa merbut Kı . nlkilise, Pah kazalan ki bir mırtasar nflıkla alh kaymakamlığı vardı. O tarihlerden epeyce «wel, Müşir Kurt Lsmail Pasa kumandasaıda bir as. kerî fvkası ve ayn bir ıslahat b«yetil. Dersimde hükumetin nüfuzu ve şekli takarrür ettirilmiş ve bunun devamıru sağl&mlastırmak için vilâyetin hüku met merkezlerine birer ikiser tabur asker konulmuştu. Şöyle ki: Vilâyet mer. kezi olan Hozatta bir Hva kumandanı île iki tabur, Mazkirtte bir tabur, Pah kazasında gene bir tabur askerle Kmlkilise mevkiinde bir alay asker daimî surette bulundurulmakta idi. Çünkü, o tarihte, oradaki ahalinin hemen dörtte üçünü adeta vahşi denilecek halde büsbütün cahil Kürtler teskil ettiğinden vilâyet dahilinde emniyet ve asayişi, gene bir kısmı Kürtlerden olan dermeçatma, ismine alay denilip bir alaybe vi kumandasında bulunan zaptiye ta kımile temin etmek mümkün değildi. Çimişkezek, Çarsancak kazalan halkı hariç olmak üzere, hep Kürtlerden mü. rekkep olan ahali, mezhep ve itikat eihetile de bir hususiyet teşkil etmekte idi. Bımlar (Mezhebi Caferî) denilen Âleviliğin bir şubesine salik olduklar»ndan bu Hikatta olmıyan başkalarmı, cehaletleri sebebile adeta bir nevi dm. siz gibi görürlerdi. Bunlarm arasında nüfuzları vürüven iki mezhep reisleri vardı ki biri Hnsevin Bey (Şah Hüse • yin) öteki Seyit Ibrahim isminde idi ler. O zaman hükumetçe siyast bir tedbir olmak üzere Hüsevin Beye (Kapıcıbaşılık) rötbesile Pülumer yahut Kuzucan baymakamlıgı verilm», kendisi de setre pantalon siyip oldukca medenî bir bicime girmişti. Kendisini mezbeple rrnin ulusu tanıyan Kürtler bu Şah HiL seyne adeta ibadet edercesine hürmet ederler ve oturdueu odanın eşiğmi o perlerdi Hüsevin Beyin Pülumerdeki konağı ve kend'sinm oradan gelip ge çene ikram ve ihsanı meshurdu. Pülumer, o vakitler dördüncü ordu merkezi olan Eazincana yedi saat kadar uzak olduğundan ordu müshinden, (Hatınmda kaldığma göre o vakit or. idu müsiri Nafiz Pasa isminde bir zath.) Vilâyet valismden itibaren aşağı doğru her sınıf memurlardan orava uürrıvan lar, derecelerine göre, dört vüz lira . dan başhyarak on on beş lira kadar bir diş kirası (hediyei naktiye) alırdı. Ordu müsiri olan zatm bir sünnet cemi . yetme Hüseyin Beyin daha büyük böyle bir (hediyei naktiye) de bulunduğu söylenirdi. Hüseyin Beyin Pülumerdeki konaarı, etrafında birkaç kulübeden ibaret köv gibî bir yerde adeta eski derebevleri şatolan gibi dağbaşmda büyük bîr kâr. üir bina olarak her zaman bir iki yüz Kürt oraya suhıurla* ve vilinimetm emrine hazv bulunurlardı. Orası yol uğ . rası değüse de adeta (bir ihsan ye ri) olduğundan Hüseyin Beyin daâ dan dağa o taraflara akseden bu cö . mertliği ve ikramı, oraya azçok yakın bir yerden geçenleri Hüseyin Beyin konağına (bu misafirhanei pür ikrama) doğru çekerdi. Konağm oldukça alafrangamsı mef. rusah yani kanapeli, koltuklu, aynalı odalan olduğu gibi öyle uzak, tenha yerde yiyecek içecek şeylerin de ga . rip olarak. her türlüsü, meselâ havyar, balik yumurtası, muhtelif sardalya balıkli>rı, biralar, şaraplar ve saire bulu . nurdu. Bir ev tamamen, bir ev de Izmir üzüm ihracatçıları soğukhava tertibatlı kısmen yandı vagonlarla Berline üzüm göndermeğe başladılar Dün akşam şehrimizde iki yangın olmustur. Bunlardan birisi Aksaray • da Horhorda Ragıpbey sokağında birkaç ailenin beraber oturduğu büyük bir evin iistkatından çıkmıştır. Yangın çıkan katta polis Hamdi Efendi otur • maktadır. Hamdi Efendirfn zevcesi mangalda yemek pişirirken sıçrıyan ateşten yangın çıkmıştır. Bu ev tamamen yanmış, yanmdaki ev de kısmen yandıktan sonra söndiirülmüştür. Diğesr yangın da Tahtakalede Te. Iefon sokağında tzrail Efendinin kez zap deposundan çıkmıştır. Ateşin si • rayetine meydan verilmeden söndü riilmüştür. Zabıta, her iki yangın hakkında tahkikat yapmaktadır. Yaş üzüm ihracatı C bu vagonların adedi fazlalaştınla • caktır. Berline gönderilecek olan bu üzümler, Berlin Beledlye komiserliği marifetile meyva ve sebze hâ linde satilacaktır. Sevkedilecek ürümler için Soğukhava Vagon şirketinin gararttisî ile Doyçe Bank yüzde altmış avans verecektir. Vagonlar buzlu ve vantilâıtörlü olduğu îçin üzümierin tazeliğine halel gelmiyecektir. Verilen malumata göre gönderilen üzümler sevk ta rihinden itibaren altı gün zarfında Berlinde satılabilecektir. Aydın incir müstahsilleri kooperatifinin göndereceği taze üzüm ve incirler soğukhava tertibatını haiz vagonlarla olmıyacaktır. Üzüm ve mcirler hava*ı alınmış on bes derecei hararette olan kap lara itinah bir tarzda yerleştirile cek ve bu suretle ecnebi mesmleketlerine sevkolunacaktır. Bu usulü keşfeden mütehassıs ttalyan halen İzmirde bulunmaktad^r. YunanU • tan üzüm müstahsilleri de bu sene ayni usule müracaat ederek tizümlerini orta Avrupa memleketlerine göndereceklerdir. Hususî müesseselere gelince; bunlar da muhtelif ambalâjlar i • çinde hazırladıkları üzümleri Devlet Deniz tşletmesi ve yahut ecnebi vapurlarile tskenderiye piyasasına ve Marsilyaya göndermek çarele • rini arıyorlar ve bir kısmı da filen bu işe başlamış bulunuyorlar. Yaş meyvalarda ve bilhassa yaş üzümlerde mevcut viıtaminin ve kuvvetli gıdanm fayd'ası medenî memleketlerde yüksek takdirlerle karşılandığı için bu gibi maddele rin istihlâki seneden seneye fazla miktarda artmaktadır. Cihanın en nefis üzümlerini ve meyvalarmı istihsal eden memleketimiz, ihracat hususunda bu tefevvukundan dolayı lâyık olduğu mevkii az zaman zarfında elde ede cektir. ZEKİ DOĞANOĞLU Bu ANKARA : 12,30 gramofon . 1 8 salon orkestra. sı . 19 alaturka saz . 20,15 ajans ha • berleri. Bulgahstanda komünistlik tahkikatı Sofya 20 ( A A . ) Birkaç zaman. danberi Gabsovoda komünistlerin yapmakta olduklan gizli teşkilâtın izi ü . zerinde yürümekte olan polis, birçok komünist gazeteleri basan, risaleler tevzi eden Gabrovo merkezinin oldukça ka'^balık olan amelesini fırkaya kay deUirmeğe uğraşan teşkilâhn bütün şebekesini meydana çıkarmışhr. 80 kişi tevkif edilmiş olup bunlarm arasında teskilât rüesası da vardır. Muhaberatta ve propaganda islerinde kullanılan bir şifre bulunmuştur. Bir idam hükmü Zonguldak refikimizin verdiği malumata göre, geçen sene Ereğli şirketinin para postasını soyan ve muhafız Emin Ağayı öldıiren çete mensuplan hakkındaki duruşma Zonguldak Ağırceza mahkemesinde net'celennriş, bunlardan AK Çavuş idama, Mustafa ve Uzun AIi 24 seney«, Ebuzer, Hüseyin ve Şükrii 10 •eneye, Pamuk Hanım da 5 seney* hapse mahkum olnrnşlardır. tzmir (Hususî) Ege mıntakasında istihsal olunan üzümierin hemen cümlesi kuru olarak ihraç ed'ilmektedir. Umumî Harpten ev vel kuru üzüm ihracatı meyanın da yaş üzüm sevkiyatının da bü yük bir mevkii vardı. Hariçten kabulü muvakkat suretile gelen ve İzmirde hususî bir tarzda îmal olu • nan sepetlerle gönderilen yaş ü zümlerimiz Jskenderiyede ve hariç pryasalarda yüksek fiatlarla satılı • yordu. Umumî Harpten sonra muhVakıâ Dersimin öteki vilâyetler gibi telif sebepler altmda yaş üzüm ihidarî teşkilâh varsa da bazı hususî halracatımız azalmıştır. Kom»ularımız leri de vardı. Eski Osmanlı devrindeki olan YunanUtandan, Bulgaristan tüccarlar gibi iki üç veya daha fazla dan. ve hatfta Yugoslavyadan ecnebı köyler Kürtler arasında, kendilikle . piyasalarına sevkedilen yaş üzüm rinden ağalıklara ayrılıp o köylerin verUzun zamandanberi aranmakta olan mikrtarı seneden seneye çoğaldığı gisi, aşarı bu ağaar tarafuıdan alınır ve. kankesici Kadri zabıtaca yakalanmış • halde dünyanın en nefis üzümle • rilirdi. Fakat bunlarm o köylerden vertır. Kadri birçok hırsızlıklar ve yan . rinî yetiştiren memleketimizden yaş gi aşar diye nekadar para tahsil ettik. yapılamaması kesicilik vak'alan yapmıştır. Nihayet son üzüm ihracatmın leri hükumetçe malum olmadığı gibi Türkiye iktısadiyatı için bir nakise marifetini yapacağı sırada teşhis edi köylüler de mükellef olduklan asıl verteşkil ediyordu. Şimdiye kadar kalerek yakalanmışhr. gilerinin miktannı ve belki de zahhe . bulü muvakkat suretile ithal olu lerinin değerini bilemevip tamamen anan sepedlerden almmakta olan de ğalannın emrine, takduine razı bulu . pozito parasınm miktan bu sene nurlardı. Şu Kürtlerin ağalarma emnihaddi makule ind'irilmistfr. Bele • yet ve itaatleri bu îşlerde değil; ağa . diyenin oktruva resmi de ilga olunlannın düsmanlanna karşı düşmanhk muştur. Bu suretle harice yaş üzüm etmek, onlarla vurusmak, bu uğurda ölgöndermek yollan kolaylaşnuştır. mek derecesine kadar vanrdı ki bu hâtzmirde yaş üzüm ticaretile uğra • diseler, vilâyetin Kürtlerle meskun o şanlar komşularımınn hareketle • lan yerlerinde eksik olmazdı. rini adım adım takip ederek üzümÂğalara gelince: Bunlarm bazılari yu. lerfmizin hariç piyasalarda tutul • karda bevan olunan mezhep reisleri I masını temin maksadile birçok teŞehrimiz thracat Ofisl tarafın • Hüseyin Beye bazılan da Seyit tbra şebbüslere girişmişlerdir. dan h&znrlanıp madde ve memle hime bağlı olup ikiye aynlmış gibi buketlere sröre miktar üzerinden tahlunurlarsa da bu reise mensuo olmak Hususî müesseseler, Aydın incir lilini iki giin evvel yapbğımız meselesi aralarmda bir avnhğı ' mucip müstahsJUeri kooperatifi, tzmir yaş altı ayhk ihracatı mızın miktar ve olmıyarak meselâ Seyit tbrahim taraf. rneyva ve sebze satış kooperatifi bu kıymet üzerinden umumî vaziye lılan Hüseyin Bey taraftarlanna hasim sene yaş üzüm ihracatınd'a muvaf tini şöyle hulâsa edebiliriz: olmazlar, iki taraf arasında şahsî bir fakiyetler elde edilmesi için çalışı6 ayhk ih Miktar bln Kıymet milyon kan meselesi olsa bundan dolayı yahuz yorlar. Bunlardan tzmir yaş meyva racat ton lira beyinlermde intikam güdüp fırka farkt ve sebze satış kooperatifi 20 ağusA 1932 436,3 43.5 araya girmezdi. Hüseyin Beyin ise böy. 5 7 tos 1933 pazar günü Izmir limanın1933 511.2 37,4 lece yüzlerce köylere hükmü geçer, birdan hareket edecek olan bir vagon1933 senesinin ilk altı ayında ihçok ağalar kendisini ve emrini sayar luk üzümü tstanbul yolile ve Şark rac&h umumiyemiz mikiarca 75 olduğundan gerek şu manevî tesiri geşimendiferlerile doğruca Berline bin ton kadar yani %17 derecesinrek orada hükumetin kaymakamı olgönderecektir. tstanbulda bu hu de çoğaldığı halde, kıymetçe mak gibi bir de resmî mevkii itfbarile sus için frigorifik tertibatrnı haiz 6,050,000 lira yani %16 nisbe tam bir derebeyi hükmünde bulundu . üç vagon temin edilmistir. tcabında tinde azalmıstır. ğu cihetle hükumete ait ve hükumete Bunun da. ba»lıca sebebi: Ma gösterebildiği derecelerden fazla vergidenkömürü gibi yükte ağır paha • ler tahsil ettiğine şüphe olunamazdu da hafif bir ihraç maddemizin bu Belki asker korkusu ve Kurt Ismail Pasenenin alt» ayında geçen seneye şanın oralarca hahrdan çıkmıyan harenazaran 143221 ton fazla ihraç eAvusturyanın haricî ticareti son keti olmasa gerek Hüseyin Bey, gerek dilmiş olmasından ve kısmen de ihaylarda büyük bir salâh gösteriyor. Seyit tbrahim Dersim Kürtlerini ayağa raç maddelerimizin fiaitlarmın suthracat fazlalasmakta, hariçten sikaldırmağa muktedir bulunurlardı. Bu kutundan ileri gelmiştir. parişler çoğalmaktadır. Uzun za reislerden Seyi* tbrahim nekadar haGeçen seneye nazaran bu senemandanberi kapalı duran bazı jüt sis, nekadar çekingen bir adam ise Hünin altı ayında ihracatı miktarca fabrikalan faaliyete başlamış seyin Bey bunun aksi, tab'an cömert ol azalan ve çoğalan maddelerin isimlardır. Kâğıt ve sellüloz sanayii de duğundan eline geçen serveti, ktsmen lerile azahş ve çoğalı* miktar lan canlanmıştır. olsun, ikram ve ibzalden çekinmezdi. şöyledür: Mayıs ayında 1681 vagon kâğıt Ton obrak O tarihlerde (Şah Hüseyin) Hüseyin îstihsal edilmistir ki, son altı ay Çoğahş Azahş Bey altmış vaşlannda, iri posbıyıklı bkzarfında en fazla miktardır. 143,221 Madenkömürü naz, Seyit İbrahim ise elli yaşında siArpa 46,026 yah sakallı, üzerine hafif bir sank sa7,718 Zeytinyağı rılmış külâhlı, mor çuha şalvarlı, cübPamuk 6,124 beli zayıfça bir adamdı. Seyit tbrahim Fransa hükumeti yeni bir ka • 5,953 Üzüm pek nadir olarak vilâyet merkezine genunla Fransa dahilinde bugday fi Yumurta 4,907 lir, arkasında usak gibi iki üç külâhlı atını muayyen bir hadde tâbi tut 2,152 Tütün Kürt olduğu halde vekar ve sükunetle muş ve bu kanun 1 ağustosta mer1,469 Vali Paşayı ziyaret ettiği halde Hüse . Tiftik iyete girmiştir. Kanunun tatbikatı Pndılr 546 ym Bey Hozata kadar gelmeğe lüzum birçok toptancı ve mutavassıt hu 480 Yün görmez, zaten gerek Seyit tbrahimin bubat tacirlerinin işsiz kalmalanna 109 Afyon gerek Hüseyin Beyin kendi işlermi pesebebiyet vermiştir. 21 Palamut kâlâ yoluna koymuş olduklaruıdan vaToptancılar ve değirmenciler githracatımıznı bu senenin altı alilere düşecek pek te işleri bulunmazbi büyük alıcılar doğrudan d'oğ yında miktarca çoğalıp kıymetçe adı. ruya rnüstahsilden mubayaa im • zalmasma mukabil ithalâtımız, hem öteki takımlar yani büyük küçük ağalar kânlarını derpiş edertlk kanunla miktar, hem kıymetçe azalmışttır. böyle olmayıp aralıkta merkeze gele . tesbit edilmiş olan beher kentaJ 1932 senesinin ilk altı ayında rek huluskârlık ederlerdi. Bu aealann bugday için 115 frank vetrmekten okuyup yazması yok ve hepsi cahil ise j 186,017 tona baliğ olan ithaJâtımız istinkâf etmişlerdir. bu senenin yarısında 164,694 tona ler de içlerinde muntazam söz söyli • Büyük bugday tüccarları tapla düşmüş, 21,323 ton yani %11,5 teyenleri, sözleri dinlenecekleri, hele hunarak bugday için asgarî bir fiat nakus etmiştir. Kıyroetçe de lus çakmakta oldukça diplomatlan biçilmiş olmasından dolayı müba • 39,608,000 liradan 34,065,000 liravardı. yaat yapamadıklarından şikâyet eya düşmüş, % 1 4 azalmışfır. (Mabadi var) d'erek prote*to etmLşler ve müş külleri nazari dikkate alınmazsa vergi veremiyeceklerini bildirmiş Bursa (Hususî) Uludağ zirveRumeli ve Anadoludan hergün şehlerdir. Diğer birçok kooperatif te lerinde vücudü parçalanmış ve çü rimize mühim miktarda bugday gel şekkülleri de bundan sonra bugday rümüş, yalnız elbisesi kalmış bir in siyasetinde hükumete müzaheret mektedir. Dün de 31 vagon bugday ve san cesedi bulunmuştur. Ceset teşhis edemiyeceklerini beyan etmekte 6 vagon arpa gelmiştir. edilmiş ve Orhaneli kazasından bir dirler. Fiatlar 4,38 ile 5 kuruş arasmdadır. delinin dağlara çıkarak orada kal • Yeni asgraî fiat mer'iyete girdiBuna da sebep Ziraat Bankasının 5 ku. dığı; soğuktan ve açlıktan öldüğü ğindenberi başlamış olan suiisti ruşla 5,5 kuruş arasında köylüden buğanlaşılmıştır. mallere mâni olmak üzere Ziraat dav almasıdır. Nazın belediye teşkilâtını faali Ziraat Bankasının bugday alması yete gecirmiş olmakla beraber bu hallerin önüne geçilememektedir. Budapeşte 20 (A.A.) Macaköylüyü büyük bir yükten kurtardığı ristan Ticaret Nazırı M. Fadinyi, için tstanbula gelen buğdaylar geçen dün akşam Romadan gelmiştir. Nave evvelki senelerdeki vaziyete naza Şehrimizdeki fabrikalann devlet zır, iki memleket arasındaki ticarî ran daha azdır. himayesinden ve muafiyetlerden ne mübadeleleri kolaylaştıracak ve Dün pazar olduğu için Istanbul Ti nisbette isiifade ettiklerî, buna muMacar ziraî mahsullerinin İtalyaya caret ve Zahire borsasında bugday üze. satılmasını temin edecek olan mükabîl î&çilik, vergi ve sair suretlerle zalkerelerin neticelerindsn memnun nekadar millî randman verdikleri rine çok muamele olmamışhr. olduğunu söylemi&tir. hakkında tetkikat yapmak üzere sanayi uınum müdürü Recai Bey, bu C ASKERUK tŞLERl hafta sonunda tstanbula gelecek tir. Bu tetkikatın sonunda her fabVaşington 20 (A.A.) Petrol rika için ayn bir muafiyet listesi Üsküdar Askerlik Şubesinden: sanayii reisleri fiatların daha sıkı tanzim olunarak, muafiyetlerden Üsküdar Yıldızlıtekke yanında kaybir şekilde kontrolunu istemekts başka yollarda kâr temin etmek immakam İsmet Beyin (3) numarah had'irler. Bundan başka M. Rozvelt kânı böyle''kle kaldırılmış olacaktır. nesini ikametgâh bildirmiş topçu za ile M. Johnsona petrol kanununu buRecai Bey, tstanbuldan tzmir ve bit namzedi Süleyman oğlu 306 do giinkü vaziyeti ile kabul edemıiye ğumlu Muhittin Efendinin şubeye mü Adanaya g'derek tetkikatta bulu • nacaktır. ceklerini bildirmişlerdır. racaati. ISTANBUL: 18 gramofon 18,30 framtzea den (muptedilere mahsus)19 Hikmet Rus Hanım . 19,45 Nihal Tevfik Hanım 20,30 Münir Nurettin Bey ve arkadaş . lan . 21,30 gramofon • 22 Anadolu ajansı, borsa haberi, saat ayan VtYANA: 21,35 orkestra konseri . 23,20 gece konseri. TULUZ s 20,05 şarkılar 20,35 senfonik kon. ser . 20,50 Viyana orkestrası 21,35 orkestra konseri . 22,05 operet: Küçük Dük . 22,35 askerî bando . 22,50 operı parçalan 23,05 operakomik parça lan . 24,35 senfonik orkestra . 1,10 operet parçalan. BÜKREŞ : 20,25 taganni konseri • 20,45 ders21,05 gramofonla konser 21,50 çifte piyano Ue konser. BELGRAT: 20.05 piyano konseri . 20,45 sarkî. lar . 21,10 Bethovenden parçalar.21.40 tiyatro • 22,25 radyo orkestrası . 24,05 gramofonla dans havalan. BUDAPEŞTE : 20,05 piyano konseri . 21,20 gra . mofon . 22,55 salon orkestrası konseri. 23,40 çingene orkestrası. VARŞOVA : 19,40 hafif musiki parçalarî 21,05 gramofonla «Manon» operası . 23,50 gramofonla dans havalan Yankesici Kadri yakalandı Altı aylık ticarî muvazenede... Hangi eşya ihracatı arttı, lıangisi çoğaldı? Rusyaya gidecek sanayi talebesi Rusyadaki kumaş fahrikalar^e diğer sanayi müe&sesatında staj görmek üzere sanayi talebelerinden elli genç çarşamba günü Odesaya hare ket edeceklerdir. önümüzdeki eylul ayınm yedi • sinde de ayrıca 25 genç daha Rus yaya gönderilecektir. Gençlerimiz orada kumaş maki • nelerini kullanmak, tesviye işi ve sair teknik servislerde çahsacalr lardır. Staj görecek gençler Rusyada 9 ay kadar kalacaklar ve Anadolu daki Uç fabrika kurulur kurulmaz memlekete dönerek bu müesseselerd* vazife alacaklardır. Avusturyada jöt ve kâğıt sanayii Fransada bugday siyasetinin çıkardığı müşkülât Amerika, Kanada, Arjantin ve Avustralyanın teşebbüsü üzerine Akvam Cemiyeti umumî kâtibi bugday ihraç ve ithal eden devletleri 21 ağustos 1933 tarihinde Londrada toplanacak bir kon. feransa davet etmiştir. Davet edilen devletler şunlardır: Türkiye, Almanya, Avushırya, Bel çika, Bulgaristan, Ingiltere, Danimar ka, Macaristan, İtalya, Hollanda, Lehistan, Romanya, Isviçre, Çekoslovak. ya, Yugoslavya ve Rusya... Memleketimiz namma bu konferansa iştirak edecek olanlar henüz intihap ediîmemişlerdir. Londrada bugday konferansı toplamyor Oğlum Orhana yapılan ameliyattan dolayı dost ve tanıdıklanmızdan al > dığımız telgraf ve mektuplann sahip lerine karşı duyduğum şükranı gazetenizle iblâğını rica ederim. Doktor operatör Mecit Gaip çocuk Ağustosun on üçüncü pazar günü sabahı hanesinden çıkan on iki ya şında Abdullab oâkı Mustafa bir da. b» hanetine avdet etmemiştir. Bugday benizli, kara göz ve kara kaş Iı isiemeü mintan ve üzerinde beyaz ve lâcivert cizEİli bir kazak ve par desü ve başında mektep kasketi var • dır. S'. evsafı haiz gaîn tocuğu görcn ve bilenlerin zirdeki adrese insaniyet na. nıuıa bildirmeleri rica olunur. Devlet .•natba«&ı mjrellitlerinden Ahmet Şahap 64 sarraf terki ticaret etti Ay ıptidasındanberi sehirde 64 sarraf terki ticaret etmiştir. Bunlardan sertnayesini kurtarmağa muvaffak olanlar başka meslekler tut muşlardır. Bir kısmı da iflâs etmiştir. Emlâk Eytam Bankasının maaş cüzdanlarını çok az bir faizle kır mağa baslnınası, sarraflardan bir çoğunun işlerini bozmuştur. Afyon fiatları düsövor Tokat ve havalisindeki mutavassıt bazı tüccarlaruı müstahsii köylüden okkası 45 liraya afyon aldıklan ve fiat. larm vazivetm istikrarsızlığı yüzünden daha da düşeceği bildirilmektedir. Geçen sene bu havalide afyon 10 liradan satlımışh. Bu seneki fiat sukutunun başlıca sebebi Istanbul, Izmir gibi büyük şehirlerdeki tüccar'arın rnıtfpvassıt o . lan toplavıcı kasaba tacirlerine eski den açtıkları kredileri kesmiş olnta • landtr. Para darlığı yüzünden müstah sil malını yok pahasma elinden çrkar. mağa mecbur kalmaktadır. NIŞANLANMA tzmir Alchisan esrafmdan Serifzade Emin Âli Beyin kerimesi Zehra Ha nımla Manisa sabık Belediye hekimri merhum Gazizade Hüsamettin Beyin mahtumu Hukuk Fakültesi talebesinden Mehmet Savket Beyin nisanlanma merasimi 14/8/933 tarihinde Akhisar . da Emin Ali Beyin hanesinde icra e di'miştir. Tarafeyne saadetler temenni eyleriz. (6565) Bugday tiatları Uludağda olen bir deli Tiftik nivasası hararetlendi Son hafta içinde Istanbul Ticaret ve Zahire borsasında tiftik üzerine mua • meleler hararetli bir haldedir. Alıcılar bilhassa oğlak hazır tiftik istedikeri için bu cinsin fiatı 54 kuruştan 62 kurusa fırlamıştır. Maamafih Eskişehir, Kütahya, Karahisar, Bolvadin mallan eski fiatlar ü . zerine 46,80 kuruştan muamele gör mektedirler. Piyasadan tiftik topJ'van. larm çoğu bunları ihraca başlamışlar dır. ^•^^•^ Yeni çıktı POL MEV'UT TOPRAK BURJE abidelerinden Macar ticaret nazırı Romada Tercüme: Haydar Rifat Beyin Fransız edebiyatın<n Muafiyet listesi için tetkikat bir roman Şafak Kitaphanesi, 125 Kuruş m DOKTOR Osman Şerafettin Cağaloğhı Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada öğleden sonra Petrol sanayii reislerinin iiltimaiomu Yumurta ihracatı Son günlerde memleketimizde fazla yumurta ihracma başlanmıştır. Bilhassa en çok istenen iri boy vumurtaların 1440 adetten ibaret sandığı 17 liradan 19 liraya yükselmiştir. Ufak yumurtalann sandığı 13,5 liradan 16 liraya çıkmıştırMevsim dolayısile ihracat fazla yı» pıldığı için yumurta fiahnın daha çok yükseleceği tahmin edilmektedir. şubeye davet (Yenibahçe hastanesi) dahilî, sari hastalıklar mütehassısı |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog