Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Agusto» Cumhuriyet' SON TEL.GRAFLAB Musolîni Dolfüs mülâkati İki Başveîdl arasında ehemmiyeti mahsusa atfedilen mülâkat bir buçuk saat devam etti Rusyadaki sporcularımız dün geldi Gençler çok parlak surette karsılandılar Istanbul Universitesi Hukuk hayah bütün manasfle meta • fizik mahiyetini muhafaza ediyordu. Vakıa ortada memleketin hakln tesri . ine sahip bir «Meclisi Meb'usan» var dı. Fakat onun vanında ve ondan daha kuvvetli bir «Meşihat» teskilâtı vardı ki her tür'ü hukukî hâdiseler hakkında fevkalhukuk mukaddes hükümler mahiyetinde telâkki edilen «fetvayi seri • fe» leri halifenin iradesile kanun olarak ıstar eder, ve bu lâ millî, iskolastik hükümler memiekette muta bher kanun o'urdu. Böylece ictimaî hayat metafi zik bir hava içinde yoiunu şaşırmış, dalâlete sapmıs, ülküsünü kaybetmiş bur?lavıp duryuyordu. tste bu karanlık varhğın ilmî zihni . yetini tasıyan müessese ise ismi gibi kendi de metafizik mahiyetini muhafaza etmekte olan «Darülfünunn idi. * * * Cumhuriyet devri ise içtimaî haya tın kendine gelmesi, bütün teolojik metafizik olan yabancı unsurlardan sıynlması, içtimaî varlığm pozitif bir ma. hiyet o^an W?ndi öz varhğına kavus ması, «Türklük» ünü bulmasıdır. Sa hası millî varlık olduğu halde mahiyetindeki ulvivet bütün dünyayı havrette bırakan «Türk inkılâbı» memleketi yepyeni Mr varlık olarak mevdana koymustur. tnkılâp, içtimaî varlığı vücude getîren dil, ahlâk, hukuk jnbi bütün mü esseselerde teolojik metafizik bir varlık olan «Osmanlılık» ı atın bu mü esseselere kendi özvarlıklan olan «Türkiük» ü bulmağa doğru çalısma yollarını açmıstır. Cumhuriyetin mii let, yurt, millet meclisi gibi bütün un . surlan nasıl pozitif birer mahiyette o lan hakikî varlıklar ise bunların mec • muundan mürekkep olan içtimaî varlık ta pozitif bir mahiyet olan «Türklük»tür. Ârtık Osmanlılığın hâkimi cüz'ü olan Araplığın koyu karanlığı ortadan kalkmış, Ulu yol göstericinin nuriu ir • şatlan altında Türklüğün aoaçık ay . dınlığı tan yerinden doğmustur. tşte içtimaî hayat bügün Cumhuri vet devn'nde pozitif bir mahiyet olan kendi öz varlığını bulmus, «Türk • lük» ünü edinmiş, artık yabancı unsurlardan, yad kaidelerden tamamile sıy • rılmifhr. Böyle bir varhğın bütün yürii. yüşünu tanzim edecek ilim müessesesi ise tabîatile bütün teolojik • metafizik zihnîyetlerden sıynlmıs ve tam bir po zitif zihnîyet edinmip olan ilim müessesesi olmak lâzım gelir ki o da Üniversitedir. Bundan dolayı muasır medeniyetin pozitif ilmini yurdumuza getirecek, ve muasır ilmin bütün feyizlermi yurdu . muza yayacak olan Universitenin kuruluşu bütün ruhlarda en yüksek bir he yecan, en temiz bir sevmç uyandırmışhr. Türk yurdu «tstanbui Univershe si» nden muasır medeniyetin nur ve zi. ya kaynağı olan «pozitif ilim» bekli • yor. • •• Türk yurdu, Universiteden muasır medeniyetin nur ve ziya kaynağı olan pozitif ilim bekliyor Futbol maçında Bilecik Bilecik sporcuları Gölpazarmda liler 4 2 galip geldiler Birçok yüksek memurlar Iki saatlik bir muharebetevkif edildi de 200 kişi öldü pmet Pasa Hazretlarinin Sofva seyahati ve Yunan matbuatı Istanbul Universitesi... Bu iki kelime, yurdunun muasırlaşmasını ilmin nurunBirinci »ahifrden mabai dan bekliyen her vatandast en yüksek Beşiktaş feulübü. Istanbul Mavnaheyecana düşürecek bir cümledir. Üni • Roma 20 (A.A.) Avusturya Baş kumetleri Avusturyaya yardım etmek cılar cemiyeti, Tahmil ve Tahliye versitenin kurulusu inkılâp güneşinin en vekili M. Doifiis, saat 18 de Rimini tay ve M. Dolfüsü tutmak için en iyi ça ^irketi ve yüzlerce sandal vapurun nihavet yurdun ilim ocasnnda da doğa. reyi malî sahada aramaktadırlar. yare limanına gelmiş, orada Hariciye etrafmı sarmıştiT. rak ilim nurunun, ilim ziyasının en üc • Fransa Hariciye Nezareti, küçük i • müsteşarı tarafından karşılanmıştır. Vapur, Galata rıhtımına vanasra bucaklara kadar sacı'masını, yayıl M. Dölfüs, bundan sonra Riccioneye tilâfın da bu sahada yardımlanru te . tığı vakh, rıhtımm her tarafı bir masını bekliven her Türkü candan se mine çahfiyor. insan kalabalığile örülmüftü. Bingitmiş ve Grand Otelde M. Mussolini vindirecek bir hâdisedir. Musolini Dölfüt mülâkatmdan son. lerce halk sporcuları beküyordu. ile ilk mülâkatını yapmıştır. İçtimaî varlığtn her safhası kendi zihra yapıiacak müşterek bir diplomasî teBu mülâkat bir buçuk saat devam et. şebbüsii Avusturyayı ve onunla beraber Vapura ilk defa olarak çehrimiz niyetini tasır, diğer tabirle bir zihniyetler deki Rua konsolosu çıkmış, Cevdet miştir. ^ sistemıdir ki kendine göre bir ictimaî Merkezî Avrupayı maruz bulunduklan Kerim Beyle kucFİilaşmıçtır. CevFransız gazetelerinin mütaleaları tehlikeden kurtaracak olursa Rimini mü det Kerim Bey, size Rusyadan se varlık yaratır. Auguste Conteım üc h«kanunu, bu tekâmül yürüyiîsirnü CÖJ. Iâkatı memnuniyetle karşılanması lâ lâmlar getirdik, d'emiftir. Paris 20 (A. A.) Gazeteler, teren biç sasmaz bir kanundur. Bu nokzım gelen bir mülâkat olırtus olur. Dollfuss Musolini mülâkatını e Sporcular karaya çıkarken bantadan hakıhnca bizim ilim yolundaki Bu mülâkatın bu intizan çıkamıasıhemmiyetle takip etmektedirler. dolar tsttklâl marşını çalnuşlar ve tekâmül seyrinin ictimaî varlıSm yürüm temenni ediyoruz. gençler'miz halkın sürekli alkısları Petit Parisien, diyor ki: yiişüne çöre üç safhadan geçti^ini. ve arasında karaya çıkmıslardır. SporBerlin ile Viyana arasındaki çerMülâkata devam edilecek culara müteaddrt buketler veril • bu üç türlü içtimaî varlığm üç türlü Roma 20 (A.A.) Riccionede M. gînliği izaJe etmeğe matuf teşeb zihniyeti taşıdığını görürüz. roiştir. Sporcular, kırk otomobile Suvichin de hazır bulunduğu halde büslerin tam bir manevî müzaheret Yurtta istibdat hâkim olduğu, ve içMusolini Dolfüs görüşmesme bugün de tmksua edJMrek Halk Fırkası mer göreceği tabiidir. timaî varlığı bu hakimiyetin ezmekte, kezine getirilmişlerdir. devam edilmek ihtimali vardu*. Şimdiki halde Frapsa v* tîU^w M. kemirmekte bulunduğu devre. bütün Sporcular şerefine burada mii <uıııııuı:ıııılllltl!i|ı!]ll! 1 düs'urlannı teolojik kanunlardan ahrkellef bir çay ziyafeti verilmiştir. dı. tçimaî varlığı yapan dil, ahlâk, hu. Ziyafette müteadtltıt mıtuklar söy kı4c ı^ibi bütün ictimaî müesseseler telenmis, mtvaffakiyetle ba«arılan bu spor seyahatmin Türk ve Rus o'oük mahivetlerini bütün koyuluğu, bütün karaniı&ı ile muhafaza etmekte «ençliği arasında daha büyük bir OIUD bu teoloiik mahiyerten biraz sıv dostluk yarattığı kayd'edilmiftir. rılm^k «günah», hele milliyetini dü*"n. Bilhassa Cevdet Kerim Bey, Rusmek ise «küfür» sayılır. ve böv'e zih yada sporculanmızın gördüğü hüsniyeti taşıvacak bir «Türk» ise insanlık nü kabul ve samimiyetten büyük camiasındiin cıkmıs «tabu» halini alır. bir sitayisle bahsetmiş, bunun misaf rperverlik hududunu da asa dı. Bövlece «Tîirklük» ortadan kalk mıs, Osmanlıhğı terkip eden cüzlerin Madrt 20 (A.A.) Le Jurnalm rak tam bir kardeşlrk olduğunu H&rbin 20 (A.A.) Dün Nin er> hâkimi olan «Araplık» içtimaî ha bir haberme göre. v.alıye nezArçtinde söylemiştir. gutanın şarkı şimallnde Mançeu bir ihtilâs isi meydana çıkarılmıstır. Na. Kuo hükumeti aleyhtarlarile bu Ziyafetten sonra sporcular ev • yatı bütün sultasile, ar«pça olan teolo : jik kaideler, dmî naslar ile idare et hükumet taraftarlan arasında ya • len'ne gkmişlerdir. fıa mukavelelerinin feshi îc>n tah« »mekte bulunmustu. dilen paradan yaoılan bu ihtilâs yekunn pılan bir muharebede 200 kişi öl • Kırk gün devam « • e bu «eyahat » dn müştür. 800 bin pecetadır çok îyi olmustur. Spor kafilemizin tctimaî hayah kendi öz varlığı olan Neşredilen tebliğde, Mançeu futbal ve jfüreşci takımlarına riyaIhtilâsm başlangıcı Berensrerîn n*nrmîlliyetinden sıyırmıs, Türk varliğını Kuo aleyhtan olan 700 kişilik bir »et eden idareciler'İTi bize verdik lı*t zamınma kadar cıkmaktadır. BirOsmanlı'ığm « n hâkim kısmı olan A . > kuvvetin şimale doğru giderken 30 leri malumat cok çayanı dikkattir. cok yüksek memurlar tevkif edilmistir. raplığın koyu bir karanlığı içinde bırakJapon «koıuolos» poli» ve 50 Koralı Sevfi Bey, Rusyadaki güres vaYüksek bir takım zevahn bu işte metmn. ve bütün seyrmi, yürüyüşünü teo tarafından hücuma uğradığuıı bilziyeti b.akkuıda sunları söyl«ani*tir: haldar olduklan söyleniyor. lojik kanunlardan, dinî naslardan al drriyor. Alti saat »üren bir muha « Rus güreşçilerini tahminimizden makta bulunmus olan o devrin kendi rebeden sonra Maçeu Kuo aleyh fcuvvetli bul<luk. Ruslar, diğer spor» zihniyetini taşıvan ilim müessesesi ise tarı kuvveıtler cemıba doğru geri lara verdikleri ehemmüycti güreşiskolastik batağı olan «medrese» idi. çekilmü>l«rdir. ten de e»irgemryorlar. Çalıçnvak iAtina 20 Türkive Basvekili tsçin her türlü fennî vesait hazırdır. met Paşa Hazretlerile Hariciye Vekili Mesrutiyet devri, hakikî mahiyetini Halk, gürese çok ehemmiyet veri Tevfik Rüştü Bevin Sofyaya mukarrer yor. Güres maçlarında 50 bin se • alacak olan içtimaî hayatm gecirdiği bir olan sevahatleri, bura gazeteleri tarafınintikal devresi olduğundan, bulunduğu yirci bulunmuftur. Ruslar, Ftnlan • Roma 20 (A.A.) Resmî bir tebdan Balkan sulh ve sükununıra bir zavarlık metafizik bir varlık olup bütün diya, Estonya ve Alman güresçi liğe göre ltalyada hususî bir surette mân sıfatile hararetle selâmlanmak . düsturlarını metnfizik membalardan alırlerile daima temaı ettikleri için çok bulunduğu esnada Bulgar Kralı Boris tadır. dı. Cünkü ictimaî varlık henüz daha kuvvetlidür ve Fmlandiyalı antre .M. Musolmiyi kabul etmistir. Hükumet taraftan Proia gazetesi bu koyu bir metafizik damgasını ta»ıyan nörlerin elinde çalifmaktadırlar. sryaltnie t*b*n ettiği bir makalede di«Osmanlılık» idi. Osmanlılığı vücude Biz, Rusyada çok gayritabiî vazi yor ki: "*r yet ve şeraiıt içinde müsabaka yapgetiren bütün müesseseler, ise teolojik * BuT^arisanm BaTkanlarda hali tık. Mütemadiyen yorucu seyahatvarlıklan sarsılmış olmakla beraber me. ıhtilâfta bulunmadığı vegâne memle « Saint Louu 20 (A.A.) Missouri ler ve vardığımız sehirlerde idrrvan tafizik mahivetlerini muhafaza ediyorket, Türkiyedir. Bu itibarla Türkiye de yapılan umumi reye müracaatin ilk yapmak imkânım bulamadık, idadu. Meselâ dil millî dil olmayıp lâ millî, Bulgaristanm bütün komşularile anlas. petic»"si içki yasağmm kaldınlması lerecilerle münakaşa yapmak bizi metafizik bir varlık olan «Lisanı Os ması îcin tavassutta bulunabilecek bir hin* büyük bir ekserıyet olduğunu gösçok yıpratmıştır. Ruslar, Türk gümani» idi. Ahlâk, hukuk gibi müesser"»vkidedir.» teriyor. Şimdiye kadar Amerikada 21 resci takımmı, çimdiye kadar te • seler de metafizik mahivetlerini bütün hükumet içki yasağuun kaldmlması lemas ettikleri takımların kuvvetlisi koyuluğile muhafaza ediyordu. Os • hine f*y vernfcştir. Aleyhe rey veren ol=<k tavsif etmektedirler. manlı ahlâkınm istinat ettiği kaideler hiçbir hükumet yoktur. bütün arapça düsturlar olduğundan Rus güreşçileri atılgan, kuvvetli Sofya 19 Burada Türkiye sefiri tam bir ahlâkî hayat yaşamak «Arap ve cesur kimseler olduğu için kaTevfik Kâmil Beyin rivasetindeki Türk zandiğmuz muvaffakiyet çok kıy hayah» m yasamak telâkki edilirdi. heyetî murhhasasile Bulgar murahhasmetlidir.> lan arasında ticaret muabedesi akti Futbol takrmirmzm yaptığı mii mamış.lardır. Bu iki oyuncunun ol Ankara 20 (A. A . ) Utanbulda müzakeratma devam edilmektedir. »ab^ka'arda aldien netic^ler hak maması da takımımızı çok zayıf bulunmakta olan Sıhhiye Vekili Dr«Utro» gazetesinin istihbarahna gö . düşürmüştür.» kında da Kemal Halim Bey sunları Refik ve Millî Müdafaa VekUi Zekâi re müzakerat esnasmda, bazı zorluk'ar »öylentiytir: Atletlerimizin Rusyada kazan Beyler bugün Ankaraya gelmişlerdir. ortaya çıkmış ve Türk heyeti murahdıkları muvaffakiyetler de çok kty< Moskovada yapılan ilk maçhasasi Ankaradan talimat istemistir. metlidir. Rusyada atletizm de çok ta takımımız gayet fena oynamış, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki akterakki ettiği için atletlerimizin sahayı yadırgadıfı ve yorgun butedllecek olan bitaraflık muahedesi takazandıkları galebeler pek kolay lunduğu için bir buçuk saat kendini Vasington 20 (A.A.) Sanayici . mamile hazırlanmıştır. Bu mukavele, olmamıştır. toplıyamanmstır. LeningrattaVi maç lerin muhalefetine rağmen M. Ruzvelt ticaret muahedesile birlikte imzala • Sporcularımızı biz de tebrik eta çok iyi oynadık ve Moskovadaki petrol ve çelik sanayii kanunlannı imnacakhr. d"er, safa geldiniz, deriz. intikam maçında, gayet giizel bir zalamışhr. Bu suretle mensucat, pa * oytmdan sonra 1 2 galip geld'ik muk, yün deniz inşaah gibi 14 sanayi, ki, bu maçın neticesi Rusları çok Reisicumhur tarafından imzalanmış ka Biga 20 (Hususî) Bu «ece saat *in.irlemdirdi. nunlar ile idare edilmektedir. 21.45 te şehrimizde hafif bir zelzele Bu maç millî bir müsabaka idi, olmustur. Jeneral Yohuson 26 it kanununun Moskova 20 (A. A.) Cevdet Rus takrmı Moskovada, Leningrat, daha yapılması için muzakerelere gi . Kerim Bey Rusyadan hareket et Harkof oyuneularmdan mürekkeprismiftir. Gelecek hafta ayrıca 21 iy ka mezden evvel Tas Ajansı muhabiritL Diger sehirlerde yaptığımız maçPepignan 20 (A.A.) Gece, nununun da tetkikine baslamak niyetın ne beyanatta bulunarak demiştir ki: ların hic birisi tabiî şerait içinde 50 jandarma asayişi temin icin Andedir Bunlar arasmda tabü vaziyette « Sovvet Rusyada 35 gün kal geçmemistir. Harkoftaki maçı biz dora kamyonlarla gitmişlerdir. 10 milyondan fazla isçinin çalıshgı bina kazandığımız halde, haıkemin iki dık. Birçok sehirleri ziyaret ettik. Hareket büyük bir sükunetle ya • insaatt sanayii vardır. Her yerde hüsnü kabul gördük. Türk golümüzii bîrden kabul etanemesi pılmıştır. ve Rus milletlerinin büvük dostlu • ve bütün akınlarTmizı ofsayt diye Perpigan 20 (A.A.) Fransıs jan• durdurması, macm aleyhimize ne puna 4amamen •uygun olan bu • » ' darmalarmın Andorreye gelişleri ol mi dikkatten dolayı çok mütehassis ticelemmesind'e amil olmustur. dukça tesir yapmış, fakat sükunet boVarıova 20 (AA.) Yann açıla • olduk. Sovyet dostlanmızm her Salâha«tin ayağmdan ve E*ref zulmamıstır. Halkm ekseriyeti jandar. terakkilerine büvük cak olan tarih kongresi için 30 kadar parmağından yaralandığı içîn L« sahadaki malann gelişini memnuniyetle k«rsıladı memnuniyetle sahk olduk. Sovmurahhas gelmiştir. ningrattaki maçtan sonra ovnıya Intih&bat ay sonunda yapılacakhr. Ispanyada malî bir rezalet Çinde dahilî harp başladı M. Musolini Bulgar Kralı ile görüştü Bilecik «Hususi» Bilecîk sporcuları Gölpazarına futbol maçı yap* mağa jriderVen ben de beraberdim. Ora Çif'.ci Idmanyıırdu ile yapılan maçta Bilec'kliler ikîve karsı dört sayı yaparak galip ge'diler. Vaktile kasabayı barınılmaz bir hale geti ren sivr."sinekli göl kısmını eezd'Hm. Kasabayı dolaştım. Göl ve batak • lığm tesirile sivrisinekten, sıtma • dan, ağır hava^ından barınılamıyan Gölpazannda buçün bir kans ba tak, bir tek sivrisinek yoktur. Her tarafa ağaç dtkHmektedir. Bundan altı sene evvel hükumet gölü ku ruttuktan sorca geçen sene göliin bazı yerlfrinde s;ene sular cıkmağa baslamıs kavmakam Sükrü Bey ken disi çalısmak şartile kasaba ve köy!eri seferber yaparak günlerce »u lar içerisinde çaluılarak önüne ge çilmis, tamamile kurutultnuîtur. Bu arazi bugün ziraat hususunda çok kıymet kazanmı»tır. Silecikli sporcular Saharya köpriisünün baştnda Amerikada içki taraftarlarının bir zaferi Törk Bulgar ticaret mukavelesi Sıhhıye ve Mıllî Müdafaa Vekilleri Ankarada M. Ruzveltın imzaladığı kanunlar Rinada zelzele Cevdet Kerim Beyin Tas ajansına beyanatı Vezirhan, Gölpazan . Gölpazan, Tarakiı. YenİDazar, Gönik yolları tamamlandıktan sonra kasaba iktısaden inki«af edecektir. Yeni tes^kkül eden Kurşunlu köyiinde asrî bir mektep yapılmıs. bu sene de Selrm, Bedi kövlerinde birer yatı mektebi yanılacaktır. Kasabavı gezerken müsamere saIonu vaotıklan bir kervan.«aray nazan dikkathni celberti. Kapısmds suniar yazılı. «Benee hazih'l binaişserifeti «a» hibülhayır dafiütdamr. Adelül iimera Mihal Bey fisenetî semane miete ve semane asere. V« ı+Tnamühü kâne fi seneti ihda ve işrine ve semane miete.» Manası şudurt «Şu binayi seri HAÜL NtMETULLAH feyi hayır sahibi ve zararı ref^dici âdil ihner«^»n Mihal Bev 818 de yet dostlanmızdan teessürle ay başlayıp 821 de tamamlanııçtır.» rılıyoruz. Fakat yakında Sov Bundan baska bir cami, Vıir hamam, yet sportmenlerini Türkiyede se • hir çeşme yapan Mih»»l Bev her hallâmhyacağız ümi<îile mütrttelliyiz. de tarihin kaydettiği Köse Mihal Buradaki ikametrmiz esnaunda değîldir. Cetin Sovyeft Türk dostluğunoın ehem miyetini miidrik olarak hakkımızd'a dostane ne*riyatta bulunmus olan Godesberg sur Rhm 20 (A.A.)• Sovyet matbuatına bilhassa tesekkür Başvekil Hitler, millî sosyalist hücum ederiz. kıt'alan ve çelik miğferler teskilâtı mii Büyük Sovyet devlet adamları dürleri kongresinde bulunmak üzere na ve bütün Rus milletine selâmla dün Öğleden sonra buraya geldi. Şehir nmızı iblâğ etmenizi bir kere daha donanmıstı. rica edertm.» Çelik miğferliler kongresi Andorda neler oluyor? Nevyork limanında italyan denizaltı pemileri Nevyork 20 (A.A.) Umumî Harptenberi ilk defa olarak Nevyork limanına denizaltı gemileri girmiştir. Bunlar, Atlas denizinde Jeneral Balbonun uçuşu esnasırvda zincir teşıkil etmiş olan İtalyan Ballina ve MUleliIere denizaltı gemi • leridir. haber verh*. Onun için, Ermeni ca • dalozunun ruhu duymadan göç et mek lâzım. Salih biraz düşündü. Caddeye çıkmadan, Haçiğin avcu içîne yarım lira dayiyarak dedi ki: Ben sana bir bahşış daha ve • ririm, Haçik Efendi. He bu kadar yetişir. Ne yap mışız ki?.. Daha ne bahşiş alacağız? Ama benim senden bir ricam daha var. Buyur. ^ Seninle şimdi bizim sokağa gideceğiz. Ben köşede duracağım. Sen Sürpiğin evine jrideceksin, Fofovu göreceksin, kendisini köşebaşmda beklediğimi kulağına fıslıyacak Sin. Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruştur ( Türkiye Varşova tarih kongresi bugün açılıyor Senelik 1400 Kr. 170Ö K Aitıayhk 750 1450 Üç ayhk 400 800 Bir aylık 150 yoktur le. Polis ağabeyler peşimizde. Kad riye de uğramıslar. Sürpiğîn evini biliyorlar. Orada rahat edemiyece ğiz. Bu pece karakolu boylarız, karışmam ha. Fofo Salfhin koluna girdi ve bü > tün a?irlığile a«ıldı: Ne yapalım? Dedi, vardır baska sare? Var. Ben Bayratnm arkasında bir oda tuttum. Bu gece ^ideceğiz. Ne yapazağiz esyalar? Orada bir kınk karyola, silte mi, minder mi birşeyler var. Biz Sür» piğin evinden iki üç paket eşya ka • cırsak yetişir. Kerevet kalsın ora da. Şimdi sen eve dönersin, odaya çıkarsın, elbise, camaşır, kap kaca • nak, ne varsa, battaniyenin içine sararsın, her tarafını sımsıkı bağlar sin. Sürpik farkmda olmamalı. Bu dennre bir ip takarsm ve pencereden asaği arka viraneye kadar sarkıtır «m. Ondan sonra çabucak evder çıkar, viraneye gelirsia. Beraber dengi alır, savuşuruz. Mabadi var şeraiti i ^ l n Hariç '^{n Dedi. ( Salih, kısaca: Bana bu gece lâzım. Şimdi de odayı görmeliyim. Yalnızsm? Hayır, bir de aftosum var. A çık lâf. Evin îçrnde keyif, neş'e, kıyamet... laroak belâsı filân olmasa da, rnsan Kan düsümiyordu. Haçik onun icerideki düğün, derneğe katılsa, bir Bekçiye benziyen bir adam, karşısırtım sıvadı: güzel eğlense!.. ki kaldırımda durdu ve etrafma ba Haydi, dedi, ahbaptır, işimizi kındı. Köşeden yaklaşan bir polis Haçik, usulca bir daha kapıyı görüver. düdüğü sesi... Bekçi o tarafa doğru çalmıştı. Merdivenlerde ayak sesleri Madam Roza merdîven tarafma yollandı. Salih mınldanıyordu: duyuldu ve nihayet, demir kapmın döndü, bunlara bir işaret yaptı: sol tarafında, bir insan başının ya «Çattık be Haçik Efendi!.. Bu ev Geliniz ama... Yavaş! Dedi. rısı görünebilecek kadar ufak, dar her akşam basılacak... Tuh!.. BaşAyaklarının ucuna basarak en yuve uzun bir pencerenin arkasında, ka bildiğin bir yer yok mu be?..» karı kata çıktılar. Genişçe bir tavan iki göz parladı. Haçik parmağını dudağının üstü • Haçik pencereye yaklasarak, al • arası. Kırık dökük birkaç eşya. ne koyarak susmasını işaret etti ve Salih, topal ve eski bir demir karçak »esle: bir arahk icerideki şarkı ve oyun He açasm, Madam Roza, ya • yolaya, yer yer patlamış pis bir şilgürültüleri, hafif kahkahalara ye • teye ve ot minderine, hasırlan kopbancı değil... Dedi. rini verince tellâl usulca kapıyı bir muş iki sandalyeye ve bir de yırtık tçeri girdiler ve kapıyı hemen kadefa çaldı. Beklediler. Gelen giden padılar. Haçik kısaca maksadı an bir keçe parçasına iştahla bakarak yoktu. Salih esrarlı sigarasinın par sordu: lattı. Madam Roza, sisman ve uzun maklannın arasında yapısıp kalan Bunlar knlacak mı? boylu, pişkin bir kan, Salihi tepe • ton ezik parçasından iki nefes daha tsterseniz kalır. den tırnağa kadar süzerek: çekerek îzmariti yere atmışh. Oh... Ayda dört liraya uyuftular. Salih Yann geliniz, ayol, simdi... ne cilâ ulan be!.. Şimdi fn oda kira Tefrika: 25 SERVER BEDt Sabahsız Geceler iki lira pey verdi ve bir iki saate ka dar geleceğim söyledi. Haçikle sokağa çıktıklan vakit Salih memnun'^etle ellerini uğus/turarak soruyordu: Ne ucuz be?.. Eşyasile beraber kan o odayı niçin bu fiata verdi? Madam Rozanın ayda dört kâğıda ihtiyacı yoktur. Fakat... Bilir sin... Eve kiracı lâzımdır .. Agna • dın?.. Anladım. Mostralık, değil mi? He. İyi demişsindir: Mostra hk. Salih omuzlarını silkti. Simdi Madam Rozanın evde ne haltlar kanştırdığım düsünecek sıra değiidi. Başını sokacak yeri buldu ya. o kadar. Fakat her is bitmU değildi. Sürpik duduya çaktırmadan oradan hem Fofoyu, hem de lâzım'ı birkaç es yayı bu gece aparmak lâzımdı. Ka • nya üç papel kadar takıntı var. Onu vermeden böyle birdenbire başka yere taşınmak istediklerini duyarsa kıyametleri koparır, belki de polise Olur. Haçik son vazifesini de yaptı ve bahşis te kabul etrrtedi. Salih Fofo ile ya'nız kalmrjn dedi ki: Bana bak. Yürü biraz benim • le. Buraları tekîn değil. Kulağını aç. Serserpliğin sırası değil. Beni iyi din
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog