Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir küfüphaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. umhuriyet NO. 3337 Telefon: Başmuharrir: 22366, Tahrır müdurü: 23236 Idare muduru: 22365 Matbaa: 22366 23236, 22365, 20472 " Hayat Ansiklopedisi 1 ÎSTANBUL CAGALOĞLU Telgraf ve mektup adresı: Cumhunyet, Istanbul Posta fcutusu: İstanbul, No. 246 PaZ3rt6Sİ 21 AfillStOS 9 3 3 inci cüiü ^ıktı Heryo, Başvekilimizi Parise Davet^ttti Atinada sıcak ve Serin bir gün Tirenyen denizinde: 15 ağus(Quirinale vapurundan ) tinanın sıcağindan kaçmak için ya bir otelin en loş köşesini, ya bir bahçenin en gür gölge sini, ya bir deniz sahilinin azçok rüz • gârlı ve hiç olmazsa su karsısmda u lak bir tarafuıı düşünüyorduk Atinada bunların hepsi vardır, ve iyi olarak. Atinayı iyi biien bir arkadaş: Aziz misafirimiz bu sabah şehrimizde.. M. Heyro Ankarada mühim beyanatta bulundu «Eski Türkiye ile yeni Türkiyenin farkı gece ile gündüz gibidir. Gazinin ve arkadaşlarımn kurduğu bina ne tarafından seyredilse güzeldir » Rusyadaki sporcularımız geldiler Kifisyaya çıksak nasıl olur, mevki pek iyidir, mükemmel oteller vardır, birisinde enikonu yemek yenir, ve sonra vapura dönülür. Diye teklif etti. Otomobille yanro saatlik bir müddette gidilebiKrmiş. Kabul olunan bu teklif üzerine bir otomobil tedarik olundu, ve Atina şehrinin bir mamurezar halinde uzamakta olduğu garp istikametinde mükemmel şose üzerinden kayılarak uçuldu. Bümem, her iki tarafırı bağlı babreli yeni yeni kârgir salelerin süslemekte olduğu bu semti bizim Feneryolu Su. adiye istncametindeki Bafcdat caddesi taraflarma benzetmek kabil ve caiz o!ur mu? Bu tesbihi miimkün olduğu kadar az hatalı bir vaziyete sokmak için bizim asfalt caddeyi genisleterek ve etrafmı hep mamureler tesisi tesebbüslerile canlandırarak ta Yakacığa kadar Sf. Heryo Ankara istasyonunda kendisini karşıhyanlar arasmda götürmek lâzımdır. Böyle bir yolun sonunda Yakacık U bizim Kifisyamız olaHariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey de Ankara 20 (Telefonla) M. bilir. Ancak te»büıte noksan kalmamak ayni trenle Istanbula gitmiştir. Heryo bu akşam saat 19 trenile lsiçin Yakacığa hususî çok güzel evler . tanbula hareket etti. İstasyonda det» başka büyüklü, kücükK bir sürü Basvekil tsmet Paşa, vekiller, Halk Ankara 20 (A.A.) Sabık Fransu Fırkası umumî kâtibi Recep Bey, modern otel oturtmak lâzım geleceğini Ba.şvekili M. Heryo Ankaradan hare . meb'u*lar ve birçok zevat tarafınde haber vermi» olalım. Çünkü Atinaketinden evvel Hakimiyeti Milliye gadajı teşyi edildi. nın Kifisyast öyledir. zetesine beyanahnda Türkiye ihtisas Bizim öile yemeğini yediğimiz Sesıl Tesyi nreraslmi çok samimt oldu. larını en mükemmel intibalar diye tav • M. Heryo Başvekilimizle, Hariciye oteli o otellerden biridir, ve hiç sıkıl sif ederek demiştir ki: Vekilimizi Fransaya davet ederek madan söyliyelim ki Istanbulda hemen « Zaten ihtilâlinizi yakmdan ta . dedi ki: hemen esi yoktur diyebileceğimiz bir kip etmiştim, iyice biliyordum. Tür • « Paris Cenevrenin yanında oteldir. kiyeye, nereye geldiğimi bil«ek geli^dır, Liyon da ParUe uzak değildir.» Atinada herhanei bir otele Kİtm^nin yordum Fakat gözlerimle gördükten M. Heryo hareke* ederken da ve orada yemek yemenin b*7 Türklere sonra hayran oldum. Haricî, maddî vetlerin,i tekrarladı. Halk ta «yasa» SÖre ayn bir zevki vardır. Yunanlılar manzara itibarile Ankarada gördükle diye bağırarak tezahüratta bulun7aten bize yabancı Uimseler deiilken rim üzerimde en iyi tesirler bırakmıs . du. oraya giden yeni Yunanlılara .bizim M. Heryo bu alkışlara yaşasın Tür tır. Fakat fikre ve cemiyete taalluk e dünkü hemşerilere hemen her a kiye . diye bağırmakla mukabele et • den eserler işin kat kat fevkindedir. Bir dımbasında ve hele böyle mükellef verMabadi 2 inci miştir. lerde mebzulen tesadüf olunur. Onla . nn bizi görmekteki zevkleri bizden fazla olacak ki bir Türk «öriir görmez mal bulmuş mağribî gibi onun etrafını almağa kosarlar ve onlarla türkçe ^onujmağa can atarak her kelime ve cümleden adeta sonsuz sevinç hisleri du yarlar. Kiftsya Atinaya nisbetle herhalde 200250 metre daha yiiksek olmalı dır, ağaçlık bir verdir. Böyle munta ram bir otelin kesif duvarları da îse kanşınca dısarısı sıcaktan çavır çayir vansa nrada serin ve sakin bir hayat yaşanılirSesil otelinde mükemmel bir yemtSedik, kahvelerimizi içerek bir müddet te istirahat ettikten sonra ayni otomo bille sehre indik ve oradan da avni otomobil bizi vapurumuzun iskelesine kadar gelirdi. Yunanistanda hayat pahası hakkm da bir fikir vermis olmak için Kifisyanın yemeğile bu otomobilin ücretierini mahsus »uraya kaydedeceğiz: Altı kişi îçin yemek masrafı, garson hakkı da . hil: 554 drahmi. vani bizim paramız la altı üra. Altı k'silik büyük ve temiz otomobilin ücreti de ya'nız 400 drahGeçen sene Modada tertip ettiğimiz yüzme yartştmızdan bir intiba miden ibare^ti, Biz kendisinden pek Müsabakaya iştirak etmek üzere dün Erkekler arasındaki büyük muka memnım olduğnmuz şoföre fevkalâde isimlerini yazdıran sporcular şunlardır: vemet yüzme yarışlarına girecek sporolarak 50 drahmi bahsis ilâvesile onun cular için tayin edilen müddet dün ak Nihat Hanım «Galatasaray», Madam vcretmi b.=îm Daramızla 5 liraya iblâğ şam bitmistir. Bundan sonra vaki mü Tomito, Kostantidis Efendi, Besim Hüs. etmis olduk. Bu miktar ücreti hakketracaatler kabul edilmiyecektir. Dün ak nü Bey Dursun Bey, Toma Efendi ve mek içm bu otomobilin katettiği me şama kadar 115 sporcu ismini kaydetMihal Efendi «Beykoz», Mehmet A'i safe 100 kiîomelreden az değil, bir Bey «Galatasaray», Faruk Bey «Vefa tirmistir. Isimlerini kaydettiren spor . hayli fazla idi. Avdette mümkün olduKumkapı», Kemal Bey «Sülevmaniye», cular, yarm saat ikiden altıya kadar RU kidar fazlî görebilmek içm biraz Seyfi Bey, Muhstn Bev, Resit Bey, Camatbaamıza gelerek eazetemizin hu fazla tur yaptık, ezcümle Pirenin dört fer Bey, Ismail Bey, Mustafa Bey. susî doktoru tarafından muayene ediyanmı hep bu vasıta ile gezerek tetkik leceklerdir. Sıhhî muayenede doktor taettik. rafuidan müsabakaya girmelerine mü . Âtinadan her tarafa imiap eden ana saade edilenlere birer «müsabakaya yollar hep asfalt olarak ikmal edilmis, duhul varakası» verilecek ve ancak bıı Hanımlar arasında 27 ağustos pa ikinci ve üçüncü yollann mühim bir varakayı hâmil olanlar yanşa işiirak zar günü Suadiye plâjında yapılacak kısmı da hep gene asfalt olarak yapıl müsabaka için kayit müddeti 24 ağusedebileceklerdir. rruştır ve yapılmaktadır. Maraton gö tos persembe akşamma kadar devam Sıhhî tnuayeneye gelmiyen sporcu Idnde yapılan en asrî bir barai ile «irnedecektir. Müsabakaya girmek istiyen lar, herhansi bir suretle yanşa gire di Atinaya mebzul su eetirildieîni bili hanunlaruı ya bizzat matbaamıza gele. miyeceklerdiryorsunuz. Bu suya ve her tarafta em rek veya mektup veya telefonla müraMüsabakaya 25 ağustos ruma günü sali çoğalhlan kuyulara istinaden AtL caat ederek isimlerini kaydettirmelerini tam saat dokuz buçukta Moda vapur nanın yesilliği de artmlıyor. 1012 serica ederiz. iskelesinden başlanacaktır. Mü sabık ne evvel yalnız 250 300 bin nüfusluk Müsabakaiara ait mufassal progra larm o gün tam saat dokuzda Modada bir şehir olan Atinanın simdiki halkı mı bir ıki giine kadar teşeredeceğiz. bulunmaları lâzımdır. milyona yaklasıyor Orada nüfus halen IIIIIMIIlllllllllllllllMIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIMIIimililllCMIIIIIIIIIIMHMIIIIII ll.llllll IIIIIIHIIIIIII I llll llllllllllllllllllllll kâyenin bir maksadı da: muhakkak 750 . 800 bin raddesinde mektedir. Kızım sana söylüyorum, gelinim dİr. Yunanistan dünyayı tahakkümü al . sen dinle! tında bulunduran buhran haricinde bir 15 sene evvel en iptidaî limanlardan Darbımeselimizin ifade ettiği mana ~ memleket değildir. biri olan Pire şhndi Yakm Şarkm en Komşu ve dost memleketin makul dır. fazla tonaj ihtiva eden muntazam ve ve semereli faaliyetini yalnız gıpta ve Ayni şeyleri biz de yapmağa m e c mükemmel bir limanı olmuştur. Memyalnız takdirle karsıladığımızı söyle buruz, iste bunu anlatmak istiyoruzleketin iktısadî faaliyeti bizce bilhassa meğe hacet bile yoktur. Bütün bu hi • bu limana istinat ederek inkişaf eyle YUNUSNADt Spor^uiarımtzın karşılanma merasiminden intibalar: Galata rihttmım dolduran halk, vapurlarm ettafınt taran sandallar ve sporcular şerefine verilen çay ziyafeti ) Reisicumhur Hazretleril tstanbul 20 (A.A.) Reisicumhur Hazretleri bugün Biiyükadayı teşrif buytırmuşlar, araba ile bir gezinti yaparak akşam saraya avdet buyur muşlardır. M. Heryonun beyanatı Sporcular büyük merasimle istikbal edildiler Binlerce halk gençlerimizi Kavaklardan karşılam». Fırkada şereflerine bir çay ziyafeti verilmiştir Beşiktaş gene galip Varnadaki ikinci maçı da 32 kazandık Varna 20 «Hususî» Beşiktaş tatakunı bugün Varna takımile ikinci maçı yapmıştır. Varnalüar bu maça büyük bir ehemmiyet verdikleri için Sofyadan üç kuvvetli oyuncu getire . rek takımlarını takviye etmişlerdi. Müsabaka, büyük bir kalabalık huzurunda cereyan etmiştir. Varna plâ jında bulunan seyyahlardan bir çoğa ile Varnadaki Türkler de müsabakayı görmeğe gelmişlerdi. Maç çok hara • retli olmuş, esas kadrosundan beş mü. hün oyuncunun olmamasına rağmen Besiktaş takunı, canlı bir oyundan sonra bu maçı da 3 2 kazanmıştırBu muvaffaldyet çok büyük bir tesir yapmış, buradaki Türkler, Beşiktaşlı oyuncuları omuzlarmda tasımışlardır. Takım sali günü Istanbulda bulunacaktır. Kayıt müddeti bitti Cumhuriyet yüzme yarışlarına girecek sporcular yarın matbaamızda muayene edileceklej: Sporcular, parlak tezahürat arasında vapurdan çıkarken Rusyadaki sporcularımiz dün »abah şehrianize avdet etmislerdir. Sporcularımız, şimdiye kadar hiç bir spor kafilesine yapılmıyan bir şekilde ve muazıam bir ezahüratla karşılanmışlardır. Kendilerini ge tiren Ru« vapuru ta Kavaklardan karşılanmış ve Galata rıhtımına gelinciye kadar gittikçe artan bir kalabalık tarafından takip edlmistir. tstanbul Mıntakası reisi tbrahim Kemal Beyle Halk Fırkası idare heyetj aznJ'" <an sekiz zatı bân'l oltkı oir motör, vapurun sabahleyin saat altıda Kavaklarda karşılamiftir. Heyet vapura girtnis, sporculara beyanı hoçamedi edilmiştir. Bundan sonra Beykozlular, fıtalarile beraber vapuru karsüamış Iardır. Anadolu kulübüne mensup sporcular da mtttorJe Utikbale geldikleri gibi Haliç tdman yurdu, Küçükpazar Idman yurdu gençleri, (Mabadi 3 üncü sahifede) ııııııııınıııııııını Her Nadolni Almanyanın Moskova sefirliğine tayin edildi Berlin 20 ( A . A.) Wolff A jansımn haber verdiğine göre Almanyanın Mof Almanyanm Moskova »efirî Von Dirksem yakında tekaüt olacak olan M. Vortzschın yerine Tokioya tayin edilecek • tir. Ankara sefiri M. Nadolni de Moskovaya tav n Stokholm sefiri von Rosenberg Ankaraya memur edilecektirBudapeste maslahatgüzarı Prens von Wied Stokholm sefiri olacaktır. ıııııııııııııııııınııııi"iııııııııııııııııı "<ııiıııııni!iıııııııııııııi'iıııııııııııııtııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııi' ııııımıımik Ankara seyahati Yunan Başvekili ve Hariciye, Maliye ve Iktısat Nazırları 9 eylulde Âtinadan hareket ediyorlar Atina 20 «Hususî» Başve kilin, Hariciye, Maliye ve İktısat Nazırlarının refakatinde 9 e v lul cumartesi günü fstanbul tari kile Ankarava hareket edeceği resmen tebliğ edilmiştir. Bütün teferruat kararlaştırıl mıstır. Bundan maada mevlrii müzakereye vazedilecek meseleler hakkında Basvekil salâhiyettar sube müdürlerile istisarede bu kınmuştur. Yunanistanın Ankara sefiri M. Sakelâropulo kendisinden bazı malumat ahnmak üzere müstacelen Atinaya davet edilmiştir. Bura siyasî mehafili BaşvekiKn seyahatine" hususî ehemmiyet atfetmekte ve bundan Türk Y u nan münasebatınm bir kat daha samimivet kespetmesini bekle mektedirler. ~^ Hammfar.n hayit müddeti devam edivor Terfi listesi hazırlandı Ankara 20 (Telefonla) Zabitan terfi listesi hazırlanmıştır. Liste, her sene olduğu gibi, bu sene de 30 ağustos zafer bayramında ilân edilecektir. Almanvada tev'^fat Opellu 20 (A.A.) Wolf ajan . smdan: Polis yeni bir komünist teşkilâtı bulmuştur. 61 kişi tevkif edilmiştir. Yunan Başvekili M. Caldaris hat mevzuubahs olmamıştır. M. Venizelosla temasta bulu • Sabık Basvekil M. Venizelo • nan meh?fil bu seyahat haklonda ademi malumat beyan etmeksun Yalova seyahatine gelince, tedir. son zamanlarda böyle bir seya
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog