Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

8 Camfimiye&' 20 AğustosT! IPEKİŞ ATOLYESI MAMULATI îpekiş'in emsalsiz kumaşları ile yapıîan hüsün ve san'at harikaları Yemek, salon, yatak ve yazı odaları için iş emeii perdeler 20 liradan Yastıklar 4,5 liradan itibaren Bütün bu hastalıkların sebebi 3 parçadan ibaret işlemeli kadın çamasırlan, pijamalar: gıdamn taze olmamasıdır. Yemek dolaplarında, mutfak raflarında ve ya kilerde muhafaza edilen sut ve her nevı yiyecek, hararet karşısında gıdaî kuvvetlerini kaybetmekle kalmayıp aynı zemanda sıhhat için de bir tehlike teşkıl ederler, çünkı sıcaklık mikropiarın inkişafını ve rutubet ıse kuflenme hadısesını ıntaç etmektedır. Mevaddı gıdayenin bu suretle tegayyüre başlamasında koku ve küf bıdayeten belti olmadığı cihetle ıstıhlâk netıcesı bır takım hastalıklar baş gosterır ve çocuk bilmeden bu tehlıkeli mikropları yutar. 14 yaşına kadar çocuk elbiseleri itibaren f rigidaire souk hava dolabı, içine konulan her türiO mevaddı sabit ve kuru bir hararet derecesınde muhafaza eder ve bu suretle mevaddı gıdaiyenin goriınur gorunmez tegayyuratına mani olur, hatta mutfaktaki fırının neşrettiği sıcaklık ve buğuların tevlıt eylediği rutubete rağmen mekulâtınızı bu dolaplarda sıhhî bır şekiide günlerce saklamak kabıldir.Bunmada dondurmalarınızı Frigıdaire'de ıhzar edebiJirsiniz. B O U R L A BIRADELER ve Şsl f r İ 9 İ < i a i r e 1 8 Liradan îtibaren En son Paris modelleri üzerine kimonolar markasını ta*ıma ^ | e f sosUf( fıava dolabı hafftlGIOAİRE fc^fc| 3 2 5 kuruştan ELEKTRIKLI ^ Cildıyc ve zuhreviye mutehassısı OTOMATIK SOGUK HAVA DOLABt Genernl Motor ınamaUU 6394 Cihaz takımları, eşarplar, mendiller, çay takımları ve saire I İPEKİŞ ATÖLYESİ: Beyoğlu İstiklâl caddesi İ P E K İ Ş mağazası yanında f i p e k i ş mağazalarındaatölyede mamul eşyasatıldığı gibi sipariş dahi kabu! edilirl Babıah caddesi Meserret Otelı karşısında No. 125. Sabahtan akşaroa kadar | I Fıkaraya pazartesi gunleri meccanen ^ (6043) ^•••M» Doktor «MHMH» Dr. BAHATTiN ŞEVKi RADYOLİN Macunu Dişleri temizlerr Bütün hastalık Mikroplarını öldürür Dişlere uzun birhayat temin eder, ARA Nışanyan Hastalannı hergiin akşama kadar Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanında Mek. tep sokak 35 No. lı muayenehane^ . sinde tedavi eder. Tel: 40843 (6025) FARUKİ KOLONYASI "*"'" (6536) FLORENCE Tetebbü ve mütalea meaıleketi L'lumu içtimaiye ve siyasiye için Yüksek İnstitut Royale f PEHLiVAN BÜKtŞLEHi PERTEVNİYAL VAKFINDAN: Tuzlada inşa edilmekte olan Uk. mektep menfaatine donanma ku • mandanı muhteremi Şükrii Beyefendinin riyaseti fahriyeleri altında 25/ 8/33 cuma günü pehlivan jjüreşleri yapılacaktır. Başr 50, ortaya 30 lira. Uçüncüye 15, dördüncüye 5 lira. Giireş saat 13 te başhyacaktır. Gece mektep menfaatine donanma mızıkasj icrayi terennüm ede cektir. (6524) Şişlide Ebekız sokağında Valde apartımanının «1, 2, 3, 5, 7, 9» numaralı daireleri birer sene müddetle. Köprübaşında Valde hanında 26 numaralı mağaza ve derunünde 10 numaralı yazıhane ikişer sene müddetle. Sarıyerde Çırçırsuyu caddesinde müddetle 153 numaralı bostan üç sene "CESARE ALFIERI,, Dipiomatik ve konsolosluk meslek . lTıle miistemJıke ve devlet memuriyet ne ızhar kurlan. Kavit muamelâtı: 1 Ulumu içtimaiye ve siyasiye doktorası için 4 senelik kurlar. 2 Politik enternasyonal tahsilleri ikmal ve bunlar için nihai diploma temin eden senelik kurlar. Bu epstitüye dahil olmak için elzem diplorralsn olan ecnebi gençler de kabıtl edilebilirler. Tafsılât için müracaat mahalleri: Secretariat, Via Laura 48 Florence (Italie) veya Education Bureau, Via Vecchieti 6 Florence (İtalıe). ECNEBİLER İÇÎN KURLAR: (Kış, Ukbahar ve yaz kurlan) Ünrversite Royalede edebiyat, tarih, san'at, oymacılık ve heykeltraşlık, nakıs ve musiki kurlan. Florence ziraat enstitüleri, hususî ens. titüler, talebe evleri ve daha mühim «finishing schools» hakkında malumat almak için müracaat mahalli: «EDUCATİON BUREAU» Via Vecchieti 6. Forence. (6215) Korkmaymız! •• Yukarıda yazılı emlâk hizalarında muharrer müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırma suretile müzayedeye konulmuştur. Kira lamak istiyenlerin müzayede günü olan eylulün 11 inci pazartesi günü saat on altıya kadar îstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal Vakfı idaresine veya Encümene müracaat etmeleri. (4223) [Mîs KÂBÜSTAN ÂDİL BİR KARAR Tıraş bıçaklarına mevzu " R A D i U M , , markasının ve gene tıraş bıçaklarına mevzu " R O T B A R T , , marka, $ekıl ve renginin Berlinde vaki Roth Buchner şirketine aidiyeti Radium Lâmba Ticarethaneşinin Radium markasını fuzulen tesçil ettirmiş olduğu hakkında asliye mahkemesi birınci ceza dairesince verilen kararın temyiz mahkemesi ceza heyeti umumiyesi tarafından tasdik edilmiş bulunduğunu muhterem müşterilerimize arzeylerim. Bayjlerin bayilerden bu baptaki hükmün suretini görmek arzu edenler Galata'da Kürkçübaşı Hanında 4 numaradaki satış büromuza müracaat edebilirler. ( 6526 ) PiYER PiRiMYAN BÛSUR MEUTATS11 ile derhal geçer. Memeleri kurutur, kaDI keser, emsalsiz ilâçür. (6031) KULLAMMAK Dr. A. KUTİEL Karakoy lop^ularcdddesı No 3 3 ) Sahip ve Başmuharriri Yunus Nadi Umuml neşriyatı idare eden Yazı müdurü: Abtdtn Daver Matbaacüık ve Neşriyat Türk Anonim Ştrkett . Istanbui ' ~~
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog