Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

20 Agustos Sfit veren annelere Fosfatlı Şark Malt Hulâsası Iki Uç liraya bir takım elbiselik kumaş Muallim Mekteplerine, ve Liselere, Orta mekteplere meccanî talebe kabul şartiarı Maarif Vekâletinden: Muallim Mektepleri Cvmhmiyet' Kullanınız, sütünüzü arttırır. Çocukların kemiklerini kuvvetlendirir. (6004) Giyinmek için tam manasile tasarruf iktısat ucuzluk Limanınuzdan hareket edıcıkjrepurlar Denizyolları işletmesi I ACENTALARI Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci IVIühürdar zade han Teiefon : 22740 Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası Uç senedenberi çıkarttığı muhtelif renkteki yazlık pamuklu kumaşlara gösterilen umumî rağbet üzerine bu sene elbiselik çeşitlerini çoğaltmış ve halkımızın daha ucuz giyinmesini temin etmiştir ISKENDERiYE POSTASI Bu sene Muallim mekteplerinin dördüncü, beşinci ve altıncî «îmflarına müsabaka ile talebe ahnacaktır. 1 Müsabakalar 9 eylulde Muallim mekteplerinde, Muallim raektebi bulunraıyan vilâyetlerde Maarif idarelerinde veya orta mekteplerde bir komisyon huzurunda tahrirî olarak yapılacaktır. Binaenaleyh muallim mekteplerine girmek istiyenlerin bu makamlara müracaat etmeleri lâzımdır. 2 Muallim mektebine girmek şartiarı'. A Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak «Türkiye haricinden 20 Ingiliz numarasîna kadar pamuk iplikleri; 90 santim genişliğine girenlerin Vekâletin müsaadesini alrnak tart.» B Yaşı on beşten küçük yirmiden büyük olmaması. kadar ince, kahn kapot bezleri Muhtelif renkte örtülükler PerC Orta mektep mezunu veya lise sınıflan talebesinden olmak deükler Yerli patiska Çiçekli masa örtüleri. D Uzvî kusurları bulunmamak. «Pepeme, kekeme, kör, sağır, şaşı, topnl, çolâk ve kanbur olmamak». E Trahom, verem gibi sarî ve müzmin hastalıklardan salim olmak namzetler kat'î ve nihaî olarak mektep doktorlannca muayene edilecektir. F Tahsil vesikası, hüviyet cüzdanı ve çiçek aşısı vesikasî ibraz etmek. 3 Her muallim mektebi için bir mıntaka tesbit olunmuştur. Muallim mekteplerine ancak kendi mıntakalanndan talebe alınir. Bu mıntakalar şunlardır: Adana erkek ve kız muallim mektepleri için: veya ner yer'de ZİRAAT BANKALARINA müracaat ediniz. Elâziz, Malatya, Kayseri, Sıvas. TelgTaf adresi: Adana Batik Mektup adreai: Adana Posta kutusu 67 Seyhan, Ayıntap, Diyarbekir, Mardin, Maras, Siirt, lçel, Urfa, Bahkesir Erkek Muallim mektebi için: ' Aydın, Bahkesir, Bilecik, Burta, Denizli, Kütahya, Manjsa, Muğla. Doktor LeylîNeharî KlzErkek Bursa Kız Muallim mektebi için: I S T A N BU L Bahkesir, Bolu, Bursa, Bilecik, Kütahya. Edirne Erkek, Kız Muallim mektepleri için: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. Bevliye mütehassısı Erzurum Erkek Muallim mektepleri için: Şehzedebaşı • Fevzive caddesl jKöprübaşında Eminör.ü han(5965)| Beyazıt, Erzurum, Erzincan, Kars, Muş, Van. Ana, iik, orta ve lise sınıflan havidir. Tedris ve terbiyede en iyi usuileri titbik Istanbul Erkek Muallim mektebi için: eder. Güzide bir talitn heyerine malikür Bolu, Istanbul, Kocaeli, Kastampnu, Zonguldak, Sinop. Leylf Ucretlerlnde tenzilât yapılmıştır. .^, İstanbul Kız Muallim mektebi için: Aksaray Oruçgazi mehallesinde U . Kayit ve tecdldi kayde başlanmışur. Tel: 23746 <^">" (83B9 > < 2un Yusufpasa sokağında yedi oda, Istanbul, Giresun, Ordu. Sinop, Zonguldak, Samsun, Amasya, Kastnıyu, sarnıc, elektriğ; havi tramvaya tamonu, Tokat, Çoruh, Erzurum, Beyazıt, Erzincan, Gümüşhane, yakm ahşap bir hane ehven fiatla sa. Kars, Trabzon. blıkhr. Görmek için m&halle bekçisi vaİzmir Erkek Muallim mektebi için: sıtasüe içindekilere. Paıarhk için Bahçekapıda Taş Handa Zingal şirketi Antalya, Burdur, tsparta, İzmir. veznedan Şükrü Beye müracaat. İzmir Kız Muallim mektebi için: Antalya, Aydın, Burdur, tsparta, fzmir, Denizli, Manisa, Muğla. Gazi Hasan Pasa vakfı Mütevelli Konya Erkek Muallim mektebi için: Kaymakamlığından: Afyonkarahisar, Çankın, Eskişehir, Konya, Niğde. Mahalleıi Sokağı Emlâk No. Cinsi G. Hasan Kışla boyu 3 KârKonya Kız Muallim mektebi için: Paça gir diikkân Ankara, Afyonkarahisar, Çankın, Çorum, Eskişehir, Konya, NiğBu sene mektebimiz daha esaslı bir sekilde tamir edilmif ve G. Hasan Havuz kapııı 37 39 Ahır de, Kırşehir, Yozgat. bahçeleri her nevi terbiyevî oyunlara müsait bir hale getirilmiş Pasa Sıvas Erkek Muallim mektebi için: tir. Seçilmiş bir talim heyetile dokuzuncu ders senesine en yeni G. Hasan Atik Tersane 48 Diikkân Amasya, Ankara, Kırşehir, Çorum, Samsun, Sıvas, Tokat, Yozgat. prensiplerle hazırlanmıştır. Yabancı lisanlar ilk kısımdan baslar Pa,a Trabzon Erkek Muallim mektebi için: ve bugünün son kat'î ihtiyaçlarına cevap verecek bir sekilde tedGazi Hasan Dereboyu 1416 Ahır Giresun, Ordu, Gümüşhane, Çoruh. ris edilir. Talebeyi bakalorya imtihanlarına hazırhk için ders Paça 4 tkmalli talebe müsabakalara ahnmaz. Yukanda yazüı emlâk 20 gün müdharici kurslar açılacaktır. 5 Muallim mekteplerinin talebe kadrosu tahdit edilmi» bulundudetle müzayedeye konmuştur. Talip Ücretlerde mühim tenzilât yapılmıştır lerîn Kasımpasada Vakıf idaresine ve ğundan kazananlardan hepsinin kabulü mümkün olmıyacak ve kaza23/8/933 çarşamba günü saat 14 te nanlar kadrolann müsaadesi nisbetinde ve derece sırasile mıntaka Fazla tafsilât için müdiriyete müracaat. Tel. 2459 tstanbul Evkaf Müdiriyeti Encümeni larında bulundukları muallim mekteplerine yerleştirilecektir. 4189 ne müracaatleri. (3752) 6 Musiki muallim mektebinin kabul şartiarı ayrıca ilân edilecektir. EGE Vapuru 22 ağustos salı günü saat 11 de Galata nhtırrundan izmir Pire iskenderiyeye kalkar. "4251, Iplikhane fabrikası önünde bağlı bulunan Nimet vapuru teknesi hurda olarak satılacaknr. Tallplerin 21Ağustos933 pazartesi ğiinii saat on beşte Levazım Şefligine miiracaatleri. (4210) İplik Bez Patiska Fiat isteyiniz Nümune görünüz Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikasına KARADENIZ Postası VAPURLAR) Türk Lisesi Halkevi civarında MEHMET ALi vapuru 21 ağustos grünü akşamı Sirkeciden ha reketle (Zonguldak, inebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rizeye azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanındaki acentah ğına müracaat. Tel: 21515 ERZURUM Ehven satılık hane MUSTAFA CEMAL VAPURLARI İZMİR Hususî BJzim Mektep BURSA vıpuru 20 Ağustos günü Galata nhtımından saat PAZAR 17 ANA, İLK, ORTA de doğru lzmire hareket edecektir. Galata küçük nhtım No. 45 ^ Telefon: 40913 ^m (6490) ^ Hantalzade vapurlan Hafialık muntazam AYVAUK EKSPRES Postası Tayyar vapuru her İSTANBUL AMERiKAN KOLEJi Amerikan Kız Koleji Robert Kolej •oei ILÂN Lise ve Orta mektepler: 1 Bu sene lise ve orta mekteolere 915 numaralı kanun ımıcibince müsabaka ile meccanî leylî talebe ahnacaktır. 2 Müsabakalar 9 eylulde Vilâyet merkezlerinde, liselerde lise bulunmıyan yerlerde orta mekteplerde ve her ikisinin bulunmadığı vilâyetlerde Maarif idarelerinde, tstanbulda Kabataş Erkek ve Erenköv kız liselerinde yapılacaktır. 3 Kabul şartlan: A Türk olmak «ecnebi tabiiyetindeki Türkler Vekâletten müsaad« alırlar». B Lise ve orta mektepler talimatnamesinin her sınıf için tesbit ettiği yas batları içinde bulunmak. C Bedenen ve ruhan hasta, malul, sakat ve kusurları olmamak. D Velisi kendisini tahsil ettiremiyecek kadar fakir bulunmak. F. Yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak. F Ikmalli bulunmamak. A v e B şartlan nüfuz tekzeresi. C şartı mektep bulunmadığı takdirde imtihanın yapılacağı hükumet doktoru tarafmdan icra olunacak muayene neticesinde verilecek raporlar. E şartı idare meclisi mazbatasile, F şartı mektebinden alınacak vesika ile tahakkuk ettirecektir. 4 Taliplerin 7 eylul akşamına kadar lise, orta mekteplere veya Maarif idarelerine müracaatleri lâzımdır. 5 Bu ilânlar kabul şartlan ve imtihanların sureti icrası bildirilmiş olduşhından bundan sonra vuku bulacak müracaatlere cevap verilmivecektir. (4161) Arnavutköy Bebek Kolej Müdüriyeti önümüzdeki ders senesi İçin LEYLî tSnZİlât yaptığım muhterem velilere arzeyler. Maliye Vekâletinden: 1 Kalorifer için alınacak 400 ilâ 500 ton yerli kok kömürü yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. I 2 İhalesi 2 eylul 1933 tarihine musadif cumartesi günü saat on beste Levazım idaresinde mütesekkil mubayaat komisyonunda icra edilecektir. 3 Teminatı muvakkatesi yedi yuz seksen yedi lira elli kuruştur. 4 Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve Istanbulda Dolma • bahçede Vekâlet Evrakı Matbua Amban Memurluğunda her gün görülebilir. (4023) Biz zirde vaziülimza H. ve J. Blumental Biraderler sirketinin tasfiye memurları, şirket alacakhlarmın 20 agustos 933 tarihin den itibaren 15 gün zarfında ts tanbulda, Katırcıoglu hanında 27, 35 numaralarda şirketin merkezi idaresine müracaatle alacaklan m kayit ve haklarını tespit etmeleri lüzumunu ilân eyleriz. Hali tasf iyede H. ve J. Blumental şirketi tasfiye memurları Avukat Avukat Izak Hazan Salamon Adato (6506) akşam saat 17 de Sirkeci nhtunından hareketle Geli bolu, Çanakkale ve Edremit körfezi tarikile salı Ayvalığa yider, Ayva lıktan perçembe hareketle cuma ts tanbula gelir. Saat 16 dan sonra yük almmaz. Yolcu bileti vaporda verilir. Tafsilât için Eminönü Rıhtıın Han No. S Telefon: 21977. (6546 pazartesi LASTER SİLBERMANN ve Şü. DOYÇh LEVAJNT Linye Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve Bahrisiyah aıasında azimet ve avdet muntazam postalan Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve Roterdam'dan limanımıza muvasalatı beklenen vapurlar Alimnia vapuru 20 ağustosa do&ru. H e r a k l e a vapuru 25 ağustosa dogru. N i c e a vapuru 28 ağustosa doğru. T h e s s a l i a vapuru 29 ağustosa doğru. Burgaz, Varna, Köstence, Kalas ve Ibrail için limanımızdan bareket edecek vapurlar Alimnia vapuru 2022 ağustosa doğru. T h e s s a l i a vapuru 2931 ağustosa doğru. Yakmda Hamburg, Brem, Anvers ve Roterdam limanlan için hareket edecek vapurlar Cavalla vapuru limanımzda. Milos vapuru 2526 ağustosa doğru. Aguila zapuru 2829 ağustosa doğru. Yakmda Londraya gidecek vapurlar Kavala vapuru limammızda Aguila vapuru 28âO ağustosa doğru. Kazla tafsilât için Galata'da Ovakimvan h?nında Laster Silbermann ve Şüreka«ı vapur acentalığma müracaat. Telefem: 44647« Tel: 44647 6 1 İlk Orta ve Lise kısunlanna kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine baslanmıştır. 2 Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanlarına ey lulün 2 inci, tedrisata 11 inci günü başlanacaktır. 3 Müdiriyet, müracaatleri cumartesi, pazart esi, persembe günleri saat 10 dan 18 kadar kabul eder. 4 Leylî ve neharî bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilât yapılmıştır. 5 Arzu edenlere tarifname gönderilir. ! • Adrc»; Şefazadebası Polis Merkezi arka.ı Tel. 22534 <MK&> 6462 Isiiklâl Lisesi MüdürlUğünden: istanbul Belediyesi ilânları | Bakırköy Belediyesinden: Muhammen bedeli keşfi 200 lira 70 kuruştan ibaret Bakırköy hükumet ve belediye bınasının tamiri 21 ağustos 933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuçtur. Eylulün 5 inci günü saat bir buçukta ihalesi icra kılınacağmdan talip olanlarm şubei idare encümenine müracaatleri. (4249),
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog