Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

2ü Agustos Türkiye Ziraat Bankasından: Bankamızın muhtelif servislerinde istihdam edilmek üzere yüzer lira maaşla altısı Galatasaray Ticaret kısmı ve orta ticaret mektebi mezunlarından ve ikisi orta ziraat mektebi mezunlarmdan olmak üzere bilmüsbaka sekiz memur ahnacaktır. Müsabaka imtihanı An kara ve Istanbulda 29 ağustos 933 tarihine musadif sah günü saat dokuzda yapılacaktır. İmtihan programı ve sair şartları havi izahname Ankara ve Istanbul ve tzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu izahnamede yazılı vesikalan bir mektupla beraber Ankarada Ziraat Bankası Memurin Müdürlügüne veya tstanbul Ziraat Bankası Müdürlü ğüne nihayet 23 ağustos 933 akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3920) Leylî Nehar? Kız Erkek Inkılâp Liseleri A N A İ L K O R T A ve L İ S E SINIFLARI MUessisi; Nebi Zade Hamdi Kayit ve kabul muamelesine başlanmıştır. Resmî mekteplere muadeleti Maarif Vekâletince tasdik edilmiştir. Güzide ve muktedir bir talim heyetine maliktir. Ecnebi Iisanı tedrisatına ilk kısmın son iki sınıfından başlanır. Dersler haricinde ayrıca parasız lisan kurları vardır, Cumadan maada her gün saat 14 ile 16 arasında müracaat olunabilir Cağaloğlu Yanıksaraylar caddesi .^^ 6460 •• Leylî ve Neharî Kız ve Erkek Esas Emlâk Ve Eytam Bankası ilânları Satılık emlâk Temina Lira 565 Heybeliada Papas sok. 11 No.lı hane 30 563 Büyükada Cumatepesi ada 184 parsel 1 No.lı 5600 112 metro tarla 559 Büvükada Nizam ada 172 parsel 7 No.lı 2762 metro 28 tarla 557 Büyükada Nizam Yucetepe ada 206 parsel 6 No.lı 105 10468 metro tarla. 556 Büyükada Karanfil mahallesi ada 115 parsel 2 26 No.li 2094 metro arsa. 558 Büyükada Nizam Yucetepe ada 206 panel 4 No.lı 10 2031 metro bahçe. 560 Büyükada Nizam ada 159 parsel 4 No.lı 866 18 raetro arsa. 561 Büyükada Nizam ada 208 parsel 8 No.lı 238 metro 10 çamhk. 562 Büyükada Nizam Aşıklaryolu ada 183 parsel 1 No.lı 6 482 metro çamhk. 564 Büyükada Nizam Ziyapaşa yolu ada 154 parsel 14 13 No.lı 505 metro tarla. 482 Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi Vişne sokağı cedif 5 19 No.lı 26 metro arsa. Balâda muharrer 565, 563, 559, 557, 556 esas numarah emlâk 8 taksitle ve diğerleri pazarlıkla bilmüzayede satılacağından taliplerin ihaleye musadif 2 eylul 933 cumartesi günü saat on altıda şubemiza müracaatleri. (4099) Mevkii ve nev'i Ziraat ve Baytar Fakülteleri le Yiiksek Orman Mektebi Kayıt ve kabul şartları 1933 ders senesi için Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak üzere «50», Baytar Fakültesine kız ve erkek «50», Yük»ek Orman Mektebine «30» talebe ahnacaktır. Müessese leylî ve meccanidir. Ankara Yiiksek Ziraat Enstitüsü Gazi ISTANBUL Yalnız Orta ve lise kısımlan havidir Müdürü; EBULMUHSiN KEMAL Lisesi Yeni kurulan Cumhuriyet Üniversıtesınin bütün faküitelerine yüksek sevjyçde talebe yetiştirmek tnaksadıle tesis oluntnuştur. Bu mektebc devam edip şıhadet' name alacak talebe, herhangi bir ecnebi lisanının edebiyatını da clde edecek surette ecnebî bir lisana sahip olacaktır. Ders progratnlan yeni şekillere gore nazart ve amelî olarak tanzim edilmiştir. Tecrübelt ve seçilmiş bir talim heyetine malik olan GAZİ U S E S İ Cafslolu firını karşısmda Hasan Fehmi Paşa Konaklarında Hergun oğleden sonra birden beşe kadtr talebe kayıt ve kabul eder. (6320) Kabul şartları şunlardır? 1Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak 2LUe bakaloryasmı vermiş bulunmak, 3 Yaşı 17 den aşağı olmamak. 4 Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeıtî kabiliyete malik ve hastalıklardan salim olmak, «tam teşekküllü hastane sıhhat heyeti raporile tevsik olunur. 5 Tahsil leylî ve meccanî olduğundan staj veya tahsil devresitıin ortatında «arız olacak mazeretler dolavısile tahıillerine devam etmek imkânını kaybetmif olanlar mtittesna olmak üzere» ıtaj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarılanların hükumet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletname vermek «raüessesece verilecek nümuneye tevfikan». 6 Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotograf vermektir. 7 Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şehadetname dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla caktır. 8 Ziraat Fakültesine girecekler evvelâ 1 sene Gazi Orman çiftliğinde talebe namzedi «ıfatile staj a tâbi tutulurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak kendilerine ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir tevkifat yapılmaz. Bu şartları haiz olup Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine girmek istiyen • lerin 31 eylul 933 tarihine kadar yukarıdaki şartları gösterir vesikalannı bir istidaya raptederek dogruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müracaat etmeleri. tstanbulda: Selimiyede Baytar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi müracaat olunabilir. Daha fazla malumat almak istiyenlere müracaatleri takdirinde Prospektuslar gönderilir. (3024) Türk Maarif Cemiyeti İdaresinde Leylî, Neharî Yüksek Mühendis Mektebi Rektörlüğünden: 1 Yüksek Mühendis mektebine lise mezunlari alımr. 2 Kayit muamelesi cumartesi, pazartesi ve çarsamba günlerine munhasır olmak üzere 1 eylul 933 tarihinden 22 eylul 933 akşamına kadar yapılır. 3 Taliplerin hüviyet cüzdanı, lise ve aşı şehadetnameleri ve altı adet fotoğrafilerini bir istidaya baglıyarak 22 eylul akşamına kadar mektebe müracaatleri lâzımdır. Sıhhî muayene mektep doktoru ta> rafmdan yapılır. 4 • Meccanî, leylî olmak istiyenlerin miktarı mektepce kabulü takamir edecek adedi geçerse aralarında müsabaka imtihanı icra edüir. 5 Daha fazla malumat almak istiyenlere muktazi posta pulu yollandlğı takdirde kaydü kabul fartlarından bir adedi gönderilir. (4138J Bursa Kız Lisesi Orta Mektep ve Lise Sınıflarını Havidir. Resmî liseleri muadil olduğu Maarif Vekâletince tasdik edilmiştir. Seçilmiş talim heyeti ve Amerikadan getirilen terbiye mütehassısı tarafından tedrisatı idare olunur. Yabancı lisanlarm öğretilmesine bilhassa ehemmiyet verilir. Saf hava temiz gldt nezih bir terbiye ve iyi tahsil verilir. 15 ağustostan itbran bü« tün sınıflara leylî ve neharî talebe kabul edilir. Mektebin resitnlt kataloğu ve kayıt, kabul şartları talep üzerine gönderilir. Ücretlerde tenzilât yapılmiştır. Memur çocukları ve kardeşler için ayrıca tenzilât vardır. Fazla tafsilât için «Bursada Türk Maarif Cemiveti Kız Lisesi MüdürlüiH'ne» müracaat. (3989) Mektep Defterleri Türk Maarif Cemiyetinden: Bir Türk miiessesesile müşterek olmak üzere beş senedenberi Türk Maarif Cemiyeti namına çıkarılan ve hasılatı Türk Maarif Cemiyetine ait olan mektep defterleri bu sene daha zarif ve çocuklanmız için daha kullanışlı bir şekilde ihzar edilmiştir. Türk Maarif Cemiyeti firmasını havi olan bu defterler bütün emsaline faik olarak imal ettiritmiştir. Hasılatı Türk Maatif Cemiyeti tarafından idare edilmekte olan mekiep ve talebe yurtlarına sarf edilmektedir. Bu defterleri bütün muallim Beylerle talebelerimizin rercihan kullanmalannı tavsive ederiz. •4122" Iktısat Vekâletinden: Vekâletimizde mühhal bulunan ikişer yüz lira ücretli bir makine bir elektrik ve bir de kimyai sınaî mühendisliği için Yüksek Mühendis mektebinden mezun «3» mühendis tayin olunacaktır. Talip olanların tercümei hallerile birlikte 30 ağustosa kadar doğruca Sanayi Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. (4022) Piyango Müdürlüğünden: Şartnamesi veçhile 50 ton yerli maden kömürü alımcağından ta liplerin 21/8/933 pazartesi günü saat 15 te komisyona müracaatleri. «4194» Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliğinden: Hastanemize muktazi 296 kalem eczayı tıbbiye, sargıhk bez, panlumanhk tülbent bezi, 37 kalem lâboratuvar eczası, ve 23 kalem lâboratuvar malzemesi, bir kalemde olarak kapalı zarf usuüle; 12 kalem rontgen alâtı ve 10 kalem rontgen filim ve ilâcı keza bir kalemde olmak üzere kapah zarfla 67 kalem kulak, göz, turku beyliye ve disçi alâtı ve dişçi eczası alenî suretile 7 ağustos 933 tarUıinden 27 ağustos 933 pazar gününe kadar yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Mevaddı mezkurenin kâffesi takasa tâbidir. Taliplerin yabancı malların ithali hakkmdaki kararname ahkâmına tevfikan hareket edilmek şartile yevmi mezkurda yüzde yedi buÇuk teminatlarile birlikte saat on dörtte hastanede müteşekkil komisyona ve şartname ve listelerini görmek için de tstanbulda Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Müdürlüğüne ve Ankarada hastane idare memurluğuna müracaatleri ilân olunur. (3967) Istanbul Ziraat Bankasından: Sıre No. 630 631 632 633 634 635 Semti Feriköy Tarabya Burgazadası Birinci kısım Tarabya Burgaz Sokağı Kuyulubağönü Baltacı Karakol Yenisokak Hacıpalâf Han Cinsi t Ahşap iki hane Bostan ahır kârgir bîna Ahşap hane Heybeliadası YAII Samsun Halkevi Reisliğinden: Samsunda spor sahasında bir stadyom tiribünü ve spor tesisatı înşa ettirilecektir. Talip olanların evrakı fenniye ve tartnamesini görmek üzere Samsun Halkevi Reisliğine müracaatleri ilân olu nur. ,(4246) 552 {49 Balat Hacıisa Mahkemealtî Kârgir dükkân 636 Beyazıt DivanBeyazıt tramvay » MoIIafenari yolu caddesi 637 Yeniköy Ayanikola Köybaşı eaddesi Ahşap yalı ve dükkân 187/189 2250 1/2 Yüzde ydei buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazıh gayrimenkuller açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'î ihaleleri 28/8/933 pazartesi günü saat on beştedir. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye rüsumları müşteriye aittir. Müzayedeye iştirak edecekler müzayede günü saat 14,5 «e kadar pey akçelerini yatırmaları lâzımdır. (3957) meb'usanda yakalanmış. Müddei umıunî ithamnamesini okurken İbrahim Beyin bir kadınla teşriki mesai ettiğini ve Meclisi meb'usanı ateşe vermek için onun muavenetinden istiane eylediğini söyledi. Kadmm isnü hatınmda kalmadı. Tevkifi için merkez kumand'anlığına emir gelmeden birkaç saat evvel, kadının dümeni kırarak firar etfiğini ve Bulgar hududunu açtığmı dün isittim. Meb'us Aslan Beyi bizzat İbrahim Beyin öldürüp öldür mediğimi brlemiyorum... Fakat öyle diyorlar... Her halde idam sehpasma haksız gitmiyor! Haita dün sabah asılmadığma saşıyorum... Herif zengin bir Mısırh imi»... Asılzad'e imis te... Sultanahmet meydanına kadar yürüyerck gümesdne doğrusu vicdanım razı ol mıyor!.. Hapisane müdürü ben olsa idim ona lâstik tekerlekli bir fayton getirtir ve asaletî ile müte na&ip olması için ipek sicim ile ceviz ağacindan bir sehpa hazır • lardım! ile Osman Efendi de peslerinde Dün avükatile konusHrm... sessizce koridorda Uerlemeğe ko • Biliyor musun halisüddem Mısırh yuldular. değilmiş. Osman Ağa, arkadosına u Koşu atı mı bu yahu! sulca: Karu karısıkmış... Babasr Vakk daha erken... Müdür Kahirenin tanınmıs ve çok zengin Beyin bu saatte buraya gelmesi bir asılzadesi imiş, anası da Pa • hayra delâlet etmez ama, dur ba • risli bir Frannz dilberi! kalım... Demek yarısı Mutrlı, yarı» Koridoru aydınlatan kirli !âm • Fransız!... Tevekkeli değil, hem balann bLrinin altına geKnoe iri kibar yapılı, hem de güzel bir a • göbekli adam arkatına döndü. dam... Şark ile garp birlesince böyGardiyanJarın ikisi birden hazirol! le bir afet zuhur etmJs! vaziyeti alarak dimdik durdular. Koridorun öbür ucunda çmlıyan Yeni birşey var mı? keskin bir emir, gardiyanlann mu Hayır beyefendimiz. haveresine nihayet verdi. Mehmet EfendS kosarak gttti. Demir par Kulaklarınızı iyi açınız, söymaklıklı ağır kapımn kiliddni be Iiyeceklerimd iyi dinleyiniz. D!vani lindeki kaJm anahtarla açtı ve sırharp örfî reisi ferik Hurşit Paşa tmı duvara dayayarak Vi göbekli Hz. inden tebelluğ ettiğini son emri bir adamın içeri girmesi için yol size de bildireceğim... Mahkum verdi. Şisınan adam, gardiyanlara lardan İbrahim Bey, bu sabah di • birsey söylemeden kendisi önde, ğer üç refikile birlikte idam edil • beyaz badanalı duvara akseden miyecekir. gölgen, arkada, Mehmet Efendi (Mabadi Emlâk Hisseye göre muNo. hammen kıymeti 1/10 60/62 200 T. L. 2/3 5/7 5000 » 89/240 15 445 Tamamı 33 mükerrer 3000 1/3 23 tapu No.sı 500 29 belediye kapı No.sı 1/10 19 120 2/18 22/24 165 Tamamı 18 600 5/8 68 938 Hissesi Tefrika: 2 Aşkın Kudreti Adam sen de!.. Bir mürteci in fazla veya noksan olması Mahmut Şevket Paşanm kılını bile kıpirdatmaz... Fakat Hursrt Paşa divani harbi d« ama kıyasıya gidiyor h a ! Bak, bak... Dinle!.. 13 nu maralı höcerede biri*i inliyor.. Haydi gridip bakalım .. Osman Aga ile Mehmet Efen * kortdorun mhayetindeki 13 nu marah böcereye doğru *eri adım larla ilerlediler. Kapmın ü«t kı* nnndaki demh* parmaklıklı delik ten içeri baktilar. Portdtif bir yol karyoluının iutüne «erili ince dö»etinm içinde uyuyan maJıkum, gördütü korkunç rüyanın teairüe müthif hınltılar çıkarıyor. Tozlu *e sonfflc bir lâmbanm ancak »y • de git onun yerine yat! Eyvallah gözüm! Dostlar başına... Kapının önünde muhavere bitti. Şimdi iki ahbap çavuşlar tekrar açağı yukan dolaşmağa başladılar. Bu sabah kaç kişi idam ediledınlatabdJdiği bu alçak tavanh ocek? dada ifutilen hmltı, mezara mdi Listede dört isîm var: Alâetrilen tabutun kollarını kesen te» • tin Bey, Kopuk Osman, Gürcü Yuterenin çıkardığı sese nekadar bensuf ve İbrahim Bey. »iyor. İbrahim Bey hangisi; Osman Efendi arkadaşının ku 6 numaradaki... lağına yavaşça fısıldadı: Ha, fu yakısıkiı delitanlı... Biraz lonra asıiacak... GözDivani harpte muhakemesini dinJerini açar açmaz karfisında hapiledin mi? sane müdirile imam efendiyi görmek pek hoş birçey olmasa gerek!.. Dînlemez olur muyum hiç. Zavallı frenk aiciminin sabunlu il Divani harp örfî reisi Hurşit Paşa meğini »imdiden boynunda sanı o grün çok hiddetli idi. Mtfhakeme yor... hafi olarak cereyan ediyordu. Ben YoJc ama... Asılarak öimenin tesadüfen o gün muhakemo salo zevkli birşey olduğunu «oyliyen nunda vazifede idim. İbrahim Bey, ler de var... Rabbim muhafaza et İzmirden 25 martta mısır yüklü bir sin... vapurla ve dört ihtilâîci ile birlik O zevkt de tatmak istiyorsan te lstanbula gelmıiş. İhtUâlin pat • kolay; anahtarlannı ona ver, ten lak verdiği 31 mart günü Meclisi MorİM Dökobradan naklen
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog