Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Ağustos 1933= Cumhuriyet* | Haftalık radyo programı | ! Bu aksamki program I f Çarşamba: 23 ağustos J ANKARA: 12,30 gramofon 18 salon orkestrası . 19 alaturka saz . 20,15 ajans haber leri. ÎSTANBUL: 18 Gramofon . 19 saz: Müşerref Ha nun, Faik Bey ve arkadaşlan 20 Bel. kis Hanım . 20.30 tanburî Refik Bey v arkadaşlan . 21,30 gramofon 22 A. nadolu ajansı, borsa haberi, saat ayan. VtYANA: 20,05 Avusturyanın son asırda ye . tismiş bestekârlartmn şarkıları 21,30 konser . 23,05 haberler . 23,20 gece konseri. TULUZ : 20,05 şarkıJar • 20,35 koro konseri. 21,05 mandolin orkestrası . 21,20 o pera parça'?n . 21,35 operakomik p»r. çalar . 21,50 Ispanyol şarkıları 22,05 senfonik orkestra 22,35 or»er*komik parçalar . 24,05 şarkılar . 1,10 Hava . îyen gitare konseri. BÜKREŞ: 20,25 hafif musiki narrnlan 20 45 ders . 21,05 konser 21,50 konferans. 22,05 konserin mabaidi. 21,05 radvo orkestrası . 21,55 sar . kılar • 22,35 tiyatro . 2 * ?5 gramo • fonla kabare havalan . 24,05 çingene orkestrası20,05 Macar halk şarkıları Macar musikisinden parçalar çingene orkestrası. 2?.O5 24,35 ANKARA: 12,30 gramofon . 1 8 salon orkes trası . 1 9 dans musikisi . 20,15 ajans haberi en18 gramofon 19 Cennet Hanım . 19,45 Ha^m Bey tarafından karagöz20,30 udî Salâhattir Bey, kemanî No. bar Ef. refakatile H^mivet Hanım . 21,30 graroofon . 22 Anadolu ajansı, borsa haberi, saat »yan VÎYANA: 20,05 raJyo orkestrası . 23 dans havalan . PARİS : 20,35 musiki . 21,30 orkestra kon . seri 22,20 Dovilden naklen gala • konseri 2.^,50 sotı habrrler TULUZ : 20,05 fnıkılar 20,35 Viyana orkestrası . 20 P0 opem parçalan . 21,05 senfonik orkestra . 21,20 şarkılar21 35 keman 2/ ,05 bîivPk konser 24,35 muhteKf parçalar . 1,10 askerî ban . do. BÜKRES : 20,25 millî ha: alar . 20,45 ders . 21,05 keman kons«*ı 21,50 tfiit kon seri . 22.20 viyolonsel konseri. BELGRAT : 21,05 konser 21,35 ırramofon: Trav. yata .23,35 haberler, sonra çingene mu. stkisi. PRAG : 21,05 piyona konseri • 23,20 ha berler «fransızca» BUDAPEŞTE: 21,05 orkestra konseri . 23,40 çin . gene musikisi. < ^ Su kavgası... Beşiktaşta iki amele birbirini yaraladı Be<üktaşta Sakir Beyin mahru kat deposunda bir cinayet olmuş tur. Deoo ametelerinden Hasan sa bahlevin saat 7 de oralan sulamak için karsısındaki tulutnbadan su ahrken, Af'a* maeaza?ı mozaik « meles'nden Sevket srelmiş, suyu Hasandan evvel almak isıtemistir. Bu suretie başhyan ağız kavcasına iki i*ci devarn etmi«'»rdir. Bu sır»da Hasap büsbütün hiddetlenmiş yakaladıgı oHıınlardap bhrini Sevke*in basına indirmiş, Sevket te bıcağını r.ekerek Fa:tanı agır surette vara lamıstır. Sevket yakalannuş, Hasan l F t*1 lıa.«>anesine yatırı]mı<stır. Türk Macar ticaret mukavelesi Anlaşma haricinde de mübadele yapılabilecek Macaristanla yaptığunız ticarî anJaşmanın esasları hakkında ge çen güdkü nüshamızda malumat vermiştik. Bu anlaşmaya nazaran Macarlaır bizden şu maddeleri alacaklardır: Pengöluk Mukabili bin lira Tütün 1,250,000 470 Madenkömürü 545,000 200 Meyva 321,000 100 2,116,000 770 Takas yolile iki memleket ara sında temin edilebilecek müba delelerin bu anlaşma haricinde kalmasıaı her iki taraf kabul etmLş . ler dir. Anlasnxanın müddeti alta aydır. Ancak bu müddet zarfuıda iki ta raf mübadelatı tevzin edilemezse müddet altı ay daha uzatüacaktır. Itilâfname müddetinin hitamın dan bir ay evvel iki taraf, edin dikleri tecrübelere ve ticaretlerinin gösterebileceği rmkânlara göre daha geniş bir esas dahilinde anlaş • mağa çalışacaklardır. Mübadelâtın kıymetleri tesbh olunurken fob kıymetler esas tutu lacaktır. Şayet nakliyat millî va purlarla yapılacak olursa bu şart gözetilmiyerek her memleket kendi vapurlanmn navlununun tedi yelerini keıvdi üzerlerine alacak • lardır. Macarlann Türklyeye Itfoal edebüecekleri eşya Pengöluk Pamuklu mensucat 250,000 İp ve sicimler 200,000 Mukavva levhalar 150,000 Potas 100.000 Yünlü mensucat 75,000 Lâstik mamulâtı 75,000 Jut çuvalı 72,000 Gaz lâmbası ve yedek alât 40,000 Çelik saçtan banyo 35,000 Çelik saçtan su hazinesı 6,000 Mutfak takımlan 50.000 Teneke kutular 10.000 Fırçacı eşyası 15,000 Lâstik eşyayi slhhlye 35.000 Demlr çelik teller 85.000 Lâmba şiseleri 10,0OO § Buyuk ve küçuk şişeler 18,000' Elektrik ampullerı 30.000 Ilâahiri gibi maddelerdir. Bunlar • dan başka olarak Vekâletten müsaade almak şartile ithali müm • kün olan maddeler de şunlardır: Pengolük 500,000 At 140,000 Elektrik saatleri 50,000 Telgraf ve telefon alâtı Elektrik alat ve makineleri 50,000 Mevaddı kimyeviye ve tıbbiye 25.000 25.000 Shhi alât 10,000 Alâti ziraiye Oz dil müsabakamız: 27 Ü L K Ü L E R İLİ Coşkun ırmaklann, billur kaynaklarm, cana can katan yeşil ovalann; kartal yuvası sivri dağlann, yer yer açan yosma çiçeklerin yanından yalçm kayalan aşarak, koşarak geldim, kosarak gel dim. Daha yolum uzun, daha çok gi • deceğim, daha çok gideceğim. Gön . lümde sevgi var. Başımda büyüklük tacı var, sana selâm çok, armağan pek çok, gücüm yerinde, anlım ileride, gözlerim keskin... Bana ışık ver, bana gönül ver dinle bak anlatayım büyüklük destanımı: Ben yüksek karlı dağlann tepesinden kopup çığlara arkadaş olup her gün biraz daha büyiik, her gjn biraz daha gürbüz ilerliyordum. Bu uzun, bu çok derin, bu çok büyiik, bir inanç!... Atlanmın yelesi rüzgâra kırbaç ol • du. Dörtnala toz kopanp atladım. Dağ, tepe, dere, gözüm hep ileride bakmam ben geriye... Denizlerin öbür ucuna dört bir bucağa yayıldım. Adımı her yer, heskes duvdu. Dileğim, ülküm uludur.Ekinim [ 1 ] çok olgundur. Her yerde ekinimin izleri var... Aç, susuz kalmadım. Hep çembersiz yaşadım. Bana yabancdar bakamaz yan gözle. Büyiik savaslar yaptım. Kaeıştı kin taşıyanlar. Büyiik değişiklikler yaptım eğildi hep yurttaşlar... Artık yorul muştum. Çünkü çok yol almıştım. Gü • zel, yüksek ağaçlarla dolu, ormanlann süslediği yaylalarda rümrüt çayırla nn, geniş ovalann ortasında, mavi denizlerin kıyısında altın güneşlerin bol ışıklan altında yurdumu kurdum... #** Ey yıllarca at koşturan, akınlar ya . pan, savaş kazanan, durmıvan, çalı şan, yenilikler yapan, büytik kazanç lar alan ak saçlı, dinç yükrekli, çelik bilekli genç otur... Kan oluklarında dolaşan temiz kan, temiz kanın sıcakhğı gönlünü yıksyor, alev!endi»iyor. Tunç alnında parl.yan iki ysko bakışlı, iki okşıyan taliı bakışlı, iki »evgi taşıyad, iki atej^saçan göz hep ileri bakıyor... Uzun yoîlann dikenli uçurumlan. ts • sız, kimsetut, ağaçjtu cvalar s«ni yolundan çeviremezdi* fieviremedi. El • lerin dikenrerle yırtüia, bacaklann *ivri kayalara takıUuu »tnı yırtıc» bay . vanlar pa'galamak <ste«e fcile sen korkmazsın, sen korkmadın... Koştun, yürüdün ileri. Oep ilen... Gelirken gönlünde taürluîm b&yvk ülkü bir oarça daha atesleniyor* bir parça daha yanıyor, hıtuşuyorduu Fa • kat heniiz çok yorucu işler vardu On lan bitirmeği, onlarla usrasmasa. di dismeği, ?e$sizliği kurmağı, sonra yü • celerimin vücelttisi adı yeniden ta nıtmaçı, üJlrümün çizdiğ] bitirimlere varmağı sen özün diye bildm... * * * İşte onlann sırası geldi: Simdi gökten altın saçlı güneşin parlak ısıklan dökülen geniş, lekesiz, derin bir nu viliğin kıyılrnnda, zümrüt ovalann ortasında, yüksek dağlann eteâinde, a • çık almlı, temiz yürekli, gözleri sevinç dolu gençler durmadan calısıyor, bun. lann içinde savaştan gelenler, kızlar, kaduılar, erkeklv, bilgiçler, çiftçîer, kolfle kafasile çahsanlar, burada yüce ünlü büyükler var, burada yurdunu kur taran ulular var, uzak yabancı ellerden gelen yabannlar şaşkm bu durmadan çalışanlara bakıyor, gözleri kamaşıyor burası, bu güzel, bu temiz, bu parlak, il, bu geniş yurt!... İşte Türkiye... Bu çalışar. bu dağdan kopan çığ • lar gibi büyiiye büyüye gelen, seller gibi coşkun akan, savaş yapan, yükselen ve en sonunda rahatıru kurarak geniş yürekle, temiz ahnla, ekinlerini saçan ülküsünü, ulküsünün sonu olarak bil • diği yükselmeği ve yükseltmeği öğre ten. . tşte bu da Türk... Muzaffer [1] (Ekin) i kültür manasına kul > lanıyorum. Tugla fınnında zehirlenerek ö'en amele Hürrivetiebediye tepesi civarın daki tugla harmanlanndan birinde çahşmakta olan ameleden Ali is minde biri diin bir aralık harman içinde uykuya dalmış ve bu srrada intişar eden srazden zehirlenerek ölmüştür. Müddeujmumilikçe tah kikat yapılmaktadır. Bir a'le peynirden zehirlendi Evvelki gece Karanlıkçeştnede 19 mımaralı evde oturan terlikçi Hakkı Efendile refikası ve çocuklan, Kasımpasa pnzar yerinden satın al dıklari Deynjri yemîsler ve zehirlenmı.Ierdir. Hakkı Efendile, ailesi efradı hastaneye kaldırılmıştır. 20,05 tivatro 21,05 orkestra kon . seri • 23,05 dans havalan. ' Pazartesi: 21 ağustos J ANKARA : 12,30 gramofon . 1 8 salon orkestra. 5i . 19 alaturka saz . 20,15 ajans ha • berleri. ÎSTANBUL: . „ 18 gramofon 18 30 fransızca d^rs Ymüptedilere mahsus)19 Hikmet Rıza Hanım . 19,45 Nihal Tevfik Hanım ?0,30 Münîr Nurettin Bey ve arkadas . \en . 21.30 pramofon 22 Anadolu ajansı, borsa haberi, saat ayan. VÎYANA: Perşembe: 24 ağustos J ANKARA: 12,30 gramofon . 1 8 alaturka saz 18.45 viyolonsel konseri 19,15 ala . turka *az . 20,15 ajans haberleriJ A B l 18 gramofon 18,30 fransızca ders (ileripmiş olanlara mahsus) 19 Ke. mal Niyazi Bev ve arkadaşlan , 20 Nebil oğ'u Ismail Hakkı Bev . 20,30 ke. manî Renal Bev ve arkadaslannm re . fakptile Vedia Rıza Hanım ve Muzaffer Bey 21,30 gramofon 2 2 Anadolu ajansı, borsa haberleri, saat ayan. VtYANA : 20,20 iki perdelîk opera: Mısırlı He. I*»na . 23,35 gramofonla gece konse . ri. BARSÖLON: 22.10 konser 23.15 bü'ük konser. 24,05 opera romanslan 24,35 caz . bant. TULUZ î 20,35 operet pareaian . 20.50 sen . fonik ork«»stra . 2 1 , 0 5 armonik konse ri . 21,20 Viyana orkestrası 22,05 konser : Delibesin eserleri . 23.05 kon. ser 24,20 opera narçalan . 1 , 1 0 şarkılar . 1,20 senfonik orkestra: LAYPZIG : 21,25 konser . 22,35.tiyatro 23,35 haberler. pHKRFS : 20.25 hafif taganni kon.eri 21,25 sen'onik kon ser . 22 20 orkestra konserinin mabadi. PRAG : 20,15 askerî mı«ika 21,15 sen fonik konser . 22,20 salon orkestrası. VARSOVA : 21,05 tagarni ve orkestr* konseri . 23,05 dans havalan . 73."*0 haberler ve dans havalannın mabadi. Asyarfa neler oluvor Moskova 19 (A.A.) Tas ajansı bildiriyor: Pravda srazetesi, Cinin Smzyan e yalethıdeki Sarkî Türkistan hâdisatım tefsir ederek biiyük kömür, petrol ve altın raembalanna malik olan mezkur eyaletin çoktanberi ba7i harii imper yalistlerin nazan dikatini celbetmekte olduğunu ş'at etmektedir. Bunlann plâm bHhassa büyâk Tibet imnaratorluğu tesisi hedefini gütmek • tedir. Urumçuda teessüs e<Ien yeni mahalli Çin hükumeti bazi idarî re • formlan mevkiı tatbike vaz ve milletler'n taleplerini is'af edildiğîni ilân ederek bu sayede isyan hare keti elebaşılarırtdan bazılarrle itilâfa muvaffak oldu. Sovyet aleyhtarlığı siyaseti için bir ön mevzi telâkki edilen orta Asyanın ele geçrrilnvesi içîn düsünülen vâsi plânlan tahaıkkuk ettirmek üzere hazırlıklar yapılmakadır. Yeni fabrikalar Bir heyet ayın 24 ünde Rusyaya gidiyor Ziraat Vekili Muhlis Beyle beraber Ankaraya gitmis olan Sümer Bank mü. dürii Nurullah Esat Bey şehrmize dönmüştür. Nurullah Esat Bey, Anadoluda yeniden tesis edilecek olan üç bez fabrika. sının plânlan üzerinde calısan mötehas. sıslar heyetmin buradaki mesaisme dün de iştirak etmiş ve aksam geç vakte kadar hazırlanan projeler üzerinde tetkikatta bulunmustur. Bu fabrikalardan Kayseri ve Adanada insası mukarrer olan iki tanesinm makine ve diğer tesisatmı teseUüm et . mek üzere geçen sefer Rusyaya giden zevatan da bazılan dahi! olduğu yeni bir heyet twkil edilmiştir. Bu hevet ayın 24 ünde Moskovava hareket edecek ve orada Rus mühendislerile de fahrikalann tesis ve inşaahna ait teknik husus . larda temaslarda bulunmakia beraber makineleri de teslim alacakbr. Lübnan izcileri Dün Taksim abidcsine xelenk koydular 21,? 5 orkestra konseri . 23,20 gjce konseri. TULUZ i 20.0=; «ark''w 20'»5 senfonik kon. ser . 20,^0 Vivan^ orkestrası 21.35 orkestra konseri . 22,05 operet: Kücük DuTrr"2^S5 askri bando . 22,50 ooera narçalsn 23,05 o~TJ>»*omik parra lan . 24,35 senfonik orkestra . 1,10 operet parçalar 20.25 taganni konseri • 20,45 ders?'.O5 gr^mofonU kons«r 2 1 , 5 0 çifte piyano ile konser. 20 05 ni^ano kons^ri . 20,45 »*rlcu lar . 21,10 Bothovenden parcalar *" Af tiyatro 72,21 rad^o o'kestrası . 24,05 gramofonla dans havalan. 20,05 nivano konseri . 21 ?0 era . r"ifon 22,55 s»Ion orkestrası konseri. 23,40 çingene orkestrası 19,40 hafif musiki parçalari ?1 05 gramofonla «Manin» operası . 23,50 jrramofonla dans havalan Yelkenli bir sandalla Atlas denizini oeçen adam Nevyork 19 (A.A.) Fransız ressamlanndan Martin Marie, tekbaşına Atlas denizini tek direkli küçük bir yelkenli ile geçerek buraya geldi. M. Martin Marie, Brrst limanından kalkmış, Madere, Saint Dominigue ve Fort.de France limanlanna uğramış • tı. Ressam 2,850 mili 29 günde yap mıştır. Maarif Vekâleti Vekili Ankaraya gitti Birinci talt' jsden mabat Bu suretle yeni Universitenin d«s . leri başlayıncıya kadar yapılması mec burî olan işleri bir arada VP her fakü!. teye ait olarak birden devam edecek tir.» Mısırlı misafirlerimizin gezintileri Birir.ci sahifeden mabat ra Cumhuriyet abidesine çelemk koymuslardır. I Sah: 22 ağustos Jı r Avni ve Rüştü Beyler Ankaraya gidiyorlar Ulerini bitiren »slshat komitesi a7a. smdan Avni ve San'at mekteoleri u . mum müdürü Rüştü Bevler birkac gü ne kadar Ank2raya avdet cdecek^r dir. Komite azası vekâletteki vazife'e. rinin başına avdet etmek üzere dün em<r almışlardır. Lübnanlı gençler, bir çelenk koy~ dukları Taktim abidesi önünde... Peştede toplanan beynelmilel izci kampma iştirak ettikten sonra metnieketlerine dönerken tstanbula ge len 29 Lübnanlı izci dün sabah Tak* simde Cumhuriyet meydanına giderek âbideye çelenk koymuşlardır. Lübnanlı izcîler dün şehri ve camileri ziyare etmişlerdir. Yann Toros eksoresile ve Halep yolile memle ketlerine avdet edeceklerdir. Cuma: 25 ağustos ANKARA: 12,30 gramofon . 1 8 salon orkes . trası . 18,45 alpturka saz 19,45 dans musikisi . 20,15 ajans haberleri. ÎSTANBUL: 18 gramofon . 18,30 fransızca Srs (ilerlemiş olanlara) . 1 9 M=»hmure Handan Hanım 19,45 Fazilt Hanım . 20,30 Eftalva Hanım Sadi Bey ve ar. kadasian 21.30 gramofon . 22 A . nadolu ajansı haberleri, borsa, >aat c. yan. VtYANA: 20.05 cinsrene orkestrası . 22,05 kon. ser . 23,50 dans havalan. PRAG : 20,15 konser • 20,50 operet . 23,20 Çek sarkılan. LAYPZIG s 21,50 taganni konseri 23,30 ha . berler, sonra org konseri. TULUZ : 20,05 Havaiyen gitare konseri .20,30 senfonik orkestra . 20,50 opera par çalan . 21.05 armonik kor>«eri . 21,50 operet parçalan 22,05 Stravsun en Rüzel valsleri 22,50 ooera narçalan . 24,20 şarkılar . 1,10 Arjantin orkes trası. BÜKREŞ • * 21,05 taganni konseri • 21,25 or • kestra 22 20 radyo orkestrası. BELGRAT : 20,05 radyo orkestrası . 23,35 ha . berler, sonra çingene orkestrasu VARŞOVA: 21.05 orkestra konseri . 23,05 dans navalan. ANKARA: 12,30 gramofon . 1 8 piyano kon seri 18,45 fransır.ca d«»rs . 1 9 2 0 gra. mofon . 20,15 ajans haberleri. 12,30 türkçe gramofon 18 gra . mofon . 19 stüdyo saz heveti refa . katile Nezihe Hanım • 20 Osman neh. livan . 20,30 h*»mmW heveti 21.30 gramofon . 22 Anadolu ajansı haber leri, saat ayan. VtYANA r 20,15 milJî h'palar . 21.05 orkestra konseri 22,50 gece konseriPARÎSÎ j I Cumartesi: 26 ağustos I ANKARA: 12,30 gramofon . 1 8 salon orkes . trası . 18,45 alaturka saz 19,45 dans musikisi 20,15 ajans haberleri. )«TANBUL: 1" gramofon . 18,30 fransızca ders (müptedilere mahsus) . 1 9 udî Refik Talât Bey ve arkadas'arı . 20 Beda" Musiki heyeti 21.30 {""•pnıofon 22 Anadolu ajansı, borsa haberleri, saat ayarıVtYANA , 19.35 konser 21,35 musikilj piyes: Andre Senye. 21,05 gramofon . 21. ?5 konse : Bachın e««rleri . 22,15 dans havalan. TULUZ : 20 50 Ispanvol sarkıları . 20,35 askerî bando • 20,50 senfonik konser 21,05 viyolonsel konseri . 21,20 operakomik parçalan . 21,35 Viyana or kestrası 22.05 büvük konser 24,50 operet narra'an . 1,20 balalayka. BÜKREŞ : 20.45 ders 21,05 tasarev konseri 21.25 gece konseri . 22,20 konserin mabadi. BELGRAT : 20,45 radvo orkestrası 22,45 nwsahabe . 23,15 haberler sonra millî havaJar . 24,05 gramofonla dans ha . valan. BUDAPEŞTE: 20,35 konser . 22.*?5 gramofonla Macar havalan 23,30 çingene orkestrası. VARŞOVA : 21,05 konv;r . ?"> 35 konser: So . nenden parçalar . 23,05 dans hava . lan. Ismail Ş!rin Beyi ziyaret Mısır matbuat umumî müdürü Ismail Sirin Bey bir müddettenberi berayı tedavi tstanbulda bulunmakta ve Yeniköyde cturmakta idi. Mısırlı misafirlerimiz Istarbula gelir. ge'mez, Yeniköy<» giderek İsmail Sirin Beyi 7İyaret ve hatırını istifsar etmiş lerdir, Yeni profesör ve muallimler Universite kadrosuna yenîden bir kısım daha profesör ve muaUim almmıs. t»r. Bunl»nn îistelerı bueünlerHe iî*n edilecektir. Yenî Drofesörlere kanımen vazifel«"rine başlamadan meaş verilmi. yecektir. tstanbul 2 inci icra memurlugundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa raya çevrilmesi mukarrer müstamel yedi adet otomobil manyatörleri 2 3 / 8 / 933 tarihinc musadif carsamba günü saat 9 dan 11 arasında Galatada Tii . nel caddesinde 93 numaralı dükkân önünde bilmüzayede satılacağından ta lip olanlarm 932/2897 numara ile mahallinde hazır buhınacak müracaatleri ilân olunur. memuruna (6520) GOIhanede konferans Gülhane hastanesi baştababe tinden: 21/8/933 pazarteai günü saat 12 de Sof ya. O. R. L. kılmisi müdürü Profesör Bellinoff tarafından Gül hane mektobi konferans salommda had korozif meri iltihabının iatopato* lojis.i hakkında bir konferans veri lecekjiı. Ve projeksiyon yapılacaktır. Ur.ıum meslekdaşların teşrifleri rica olunur. Belediye misatirler şerefine ziyafet verc, Istanbul Belediyesi Mısırlı misafirler şerefine dün akşam saat 8,30 da Pera. palas salonlarında bir ziyafet vermiş. tir. Bu ziyafette misafirlerimiz, Istan • bul Vali muavini Ali Rıza, Belediye reisi muavini Hâmit, Mısır konsolosu Ahmet Hakkı, Matbuat Cemiyeti Reisi Hakkı Tank, Mehmet Asım, Ağaoğlu Ahmet, Nes'et ömer Beylerle Tevfik Salim Pş., Dr. Nazım Hamdi, Mısır mebuslarından Ap tullah Semlun ve Affan, muharrir ömer Rıza, Nurettin Beyler bulunmuAİardır. Ziva^et cok samimi bir hava içinde geçmiştir. Yemekte Vali Muhittin Beyin misafirlere hitaben yazdığı mektup okunarak tercihne edilmiş ve Vali Muavini Ali Rıza Bey bir nutuk soylemiştir. Ali Rıza Beyden sonra misafir heyetin rei»i Ibrahim Paşa da bir nırS'k irat Ptmi'tir. Bu nutuklar, Mısırdan buraya yapılan bu seyahatm tertibinde bü yük hizmetleri görülen Mısırda çıkan «Muhadenet» refikimizin sahip ve başmuharriri Hüseyin Remzi Bey 20,05 gramofon 20,10 musah?^* . 20,35 konser . 21,10 gramofon 21,35 ork»stra konseri . 23,35 haberler TULUZ : 20.05 konser: Masnenin «»serleri 20,35 opera oarrilan . 20,50 Viyana orkestrası . 21,20 opwakomik oarcalan . 21,35 ask»"î bando . 21 50 ooera parçalan 23,05 operakomik p»rr, . lan 24,20 operrf ı>arra'*n . ?4. B 0 keman . 1,10 şarkılar . 1,20 Arjantin orkestrası. LAYPZIG . 21,05 orkesHa V^nseri . 23,15 musa*u» 105 konser. BÜKREŞ : 20,25 radyo orkestrası 20,45 Kar. men operası. BELGRAT \ 20,05 sarkı'ar . 21.3P konser2'» ">0 konser . 22,50 radyo ork«»strası . 24,15 dans havalan «gramofonla» VARŞOVA : 21 senfonik konser 23,05 dans havalan . 23,30 spor haberleri ve dans havalannm mabadi. Kadıköyünde, Sureyya Paşa sineması salonunda bu pazartesi günü saat 15 te ilk defa olarak verilecek o.aA Elektrik Şirketi i i tstanbul 7 inci icra memurlugundan: j Paraya çevrilmesine karar verilen Elektrikle pasta ve yemek pişirme dersine mahcuz Kumkapıda polis merkezi civannda Çiftegelin caddesinde mektep yanında 43 numaralı Kirkor Efendinin hanesinin önünde 2 adet ayaklı Sin ger markalı dikiş makinesi şehri halin aütun hîTieımtendileri davet eder. (6498^ 27 inci günü saat 12 den bire kadar hazır bulunacak memur tarafından sa. abi ilân olunur. (6529) tarafından türkçeye tercihne edil miştir. Nutuklar bittikten sonra Mısır konsolosu Ahmet Hakkı Beyin teklifi üzerine Reisicumhur Hazretleri şerefine ve bunu müteakıp ta Vali Muavini Ali Rıza Beyin teklifi üzerine Mısır Kralı Hazretleri şerefine içilmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog