Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Camhuriyet 20Ağustos 1933 jRusyay a gönderilecek amele| Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: Staj görmek üzere Rusyaya gönderilmeleri taiebile Bankaya müracaat etmiş olup isimleri aşağıda gösterilen Efendilerin 20 ağustos pazar günü saat 10 dan itibaren bankamıza bizzat gelmeleri ilân olunur. v efik, Emin Âli, Sadrettin, Ahmet Fazh,Ahmet Hikmet, Mu zaffer, Mustafa İzmir, Mustafa Hikmet, Hasan İsmaü, Hakkı Şinasi, İsmail, Hakkı Bakırköy, Reşat, Hamdi Tahsin, Osman Hüseyin, mensucat ressamı Nuri, fabrika ressamı Hayrettin, Abdullah Niyazi, RaJımi Bakırköy, Kemal Topkapı, Bahaettin Ayvansaray, Necati Bakırköy, Sadettin Şisli, Mahmut Saim, Nuri Lutfi, dokumacı Nihat Ali, Mehmet Emin Süleymaniye, Ahmet Hilmi, tbrahim Halil. Saim Mehmet, Muharrem Mahmut Fesane, Adem tbrahim, Alaettin Tahsin, îsmail Sevit, Mi'harrem Mahmut, Fethi Mehmet, Havdar Beyazıt, Cevat Cibali, Fazıl Cibali. Şevki Cerrahpasa, Mahmut Şevket, Hilmi Hakkı. Ziya Necip, Muharrem Abidin, Hasan Niyazi, Ahmet Rasim, Müni» Enver, Sermet Osman, Kemal Hereke, Bürhan Kâmil, Ahmet Hasan. Samsun Halkevi Reisliğindenr Mı'ınakasa Sartnamesi 1 Samsunda İstiklâl caddesinde Halkevinin karşı sırasmda spor şubesine tahsis edilecek mevcut kârgir binanın esaslı tamiratı ve tadilen inşası olbaptaki projelerinin sartnamesine ve evrakı keşfiyesi muaibince ihale ve münakasa kanunu ahkâmı dairesinde T/8/933 ten itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Proje ve evrakı keşfiyesi mucibince bedeli 4562 lira 29 ku rustur. 3 Münakasaya iktıdarı malisine hüsnühaline ve ehliyeti fenniyesine itimat edilenler kabul edilecektir. Müteahhit musaddak ve bu gibi insaatı ikmal edilecek iktıdarı haiz bir mühendis veya fen memuru bulundurmak mecburiyetindedir. 4 Talip olanlar madde 3 te yazıh şerait dahilinde ve °/r 7.5 nisbetinde depozito veya banka teminatı olarak teminat mektubu ile birlikte teklif mektuplarım ihale günü olan 21/8/933 te saat 15 ten evvel Samsun Halkevinde müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve proje ile evrakı keşfiye ve şartnamevi görmek istiyenlerin Halkevi idare memurluğuna müracaatleri ilân olunur. (4247) Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünden: 1 Ağustosun yirminci pazar gününden itibaren talebe kayit ve kabulüne başlanacaktır. 2 Pazar, sah, perşembe günleri saat ondan on yediye kadar eslri talebenin kayitleri tecdit, müracaat edecek yeni talebe namzet kaydolunacaktır. 3 Kayit ve tecdidi kayit için müracaat edecek talebenin sıhhî muayeneleri yapılmak üzere muayyen günlerde saat onda mektepte hazır bulunmaları lâzımdır. 4 Yeniden kaydolunacak talebenin hüviyet cüzdanları, evvelce bulundukları mektebin şehadetname veya tasdiknamesi; beş bin beş yüz kuruşa kadar maaş alan memur çocuklarından pansiyon kanu nuna tevfikan yüzde on tenzilât yapılmak için babalarının bulundukları vazife ve maaş miktarını gösterir vesika «on beş kunışluk pul lâzımdır» beraberlerinde olarak velilerile birlikte müracaat eyle meleri. 5 Mektebimizin ilk kısım dördüncü ve beşinci sınıflarile orta ve lise sınıflarma leylî talebe kabul olunur. İlk kısmın leylî ücreti 200, orta ve lise sınıflarının 225 liradır. 6 Eylul iptidasına kadar kayitlerini tecdit ettirmemiş olan eski talebelerin yerine yeniden müracaat edenler kaydolunacaktır. Tatil münasebetile bulundukları mahallerden muayyen zamanda gelemiyecek olanlar ücretlerini göndermek şartile yazı ile müracaat ede bilirler. 7 Mezuniyet, ikmal ve kabul imtihanları eylul iptidasından on birine kadar yapılacak eylulün on birinci günü derslere başlanacaktır. (3937) Eminönü ^almüdürliiöünden: tstanbul Adliye dairesi için deki lokanta mahallile Istanbul umumî hapishane bakkaliye yerine isteklileri tarafından teklif olunan kiralar dun görüldüğünden acık aritırma bir hafta ı»zatılmıştır. îsteklilerin 23 ağustos 933 çarşamba günü saat 14 te i car komisyonuna müracaatleri. «4226» Fatih Malmüdürlüsründen: Samsun Halkevi Reisliğinden: Emlâki metrukeden Evüpte Korucu Mehmetçelebi mahallesin de 42 numaralı dükkân 960 lira ve 125 ve 127 numaralı dükkânlara da 600 zer yüz liradan 1200 lira kıymettedîr. Mezkur emlâkin müzayedesi 17 a<hı&tos 933 tari hinden 10 evlul 933 tarihim» ka dar 25 çündÜT. Taliplerin 10 ey Osküdar icra nıemurlnJundan: lul 933 tarihine musadif pazar Bir botçtan d<layı mabcu? ve parajninü s»at 10 da Fi»tih Maîmüdiirya çevrilmesi mueber üç adet kana '<i«ründe müte««»^kil müzayedat pe, iki adet seccade ve bir adt'. n?h komisyonuna müracaatleri. C4217) ve bir ade* çini «oba ve uurc 24/8/C 33 tarihine musadif perşembe günü saat 9 dan ona kadar Şişlide Bulgarçarşısın. da açtk arttırma suretile satılacağın • dan talip olanlann yevmi mezkurda mahallinde hazır bulunacak memura müracaat ettreleri ilân olunur. (6545) Utanhul birinci iflâs memurluğun • dan: Beyoğlunda tstiklâl caddesinde 354 numaralı dükkânda kunduracılıkla içtigal ederken ifiâsına karar verilen Konstantin Mihailidis Efendinin iflâ sı 25/7/933 tarihinde açılıp tasfiye nin adi sekilde yapılmasına karar ve • rilmiş olduğundan: 1 Müflisten alacağı olanlann ve istihk&k iddiasında bulunanlann ala • caklarını ve i«tifift«Mannı ilândan bir ay içinde birinci iflâs dairesine gelerek kaydettirmeleri ve delillcrini (senet ve defter huiâsalan \e saire) asıl veya musaddak suretlerini tevdi etmeleri. 2 Hilâfuıa hareket cezaî mes'uliyeti müstelzim olmak üzere müflisin borçlulannın ayni müddet icinde ken dîlerin' ve borclannı bildirmeleri. 3 Müflisin mallannı her ne sı fatla olursa olsun ellerinde bulundu . ranların o mallar üzerindeki haklan mahfuz kalmak şartile bunlan avni müddet içinde daire emrine tevdi et meleri ve etmezlerse makbul maze • retleri bulunmadıkca cezaî mes'uliyete uğrıyacak'arı ve rüçhan haklanndan mahrum kalacaklan. 4 28/8/933 tarihine musadif oazartesi günü saat 14 te alacakların ilk içtimaa ge'meleri ve müflis ile müş terek borrlıı olan'ar ve kefiJlerinin ve borcunu tekeffül eden sair kimselerin toplanmada bulunmağa hakNrı olduğu ilân olunur. (6541) Ntanbui 6 ıncı icra dairesinden: Bevoğ'und* Imsm sokağmda 22 nu. marada Mub;ttin Pasa anartımanmın 2 numaralı dairesinde mukimken el • yevm ikametpâhı mc"hul Vilâdimir Ko'esnikof Efendiye. Fevziye Hanıma borcunuz olan 120 liradan dolavı tanzim olnnut» tarafı nıze tebliğ: icin gönderilen ödeme em ri zahrm^ nv'ibasiri tarafından verilen mesruhatta ikamet<**hınızın mechuli yeti bild'rilmîs ve ödeme emrinin bîr ay müddetle ilânen tebliçat icrasına karar verilmistir. Taribi ilândan itibaren hh ay zarfıp^ü Vra v« :flâs kanun»nun 32 inci m^ddesi ahkâmma tevfikan muamele ifa ve borcunuzu tediye et •medijrni» talrdnde Cebrt tcrava de • vam o'ıırmcojn ve itirazınızın altmcı icramn 933/3894 numaralı dosyasınâ b'idirmeniz icra emri mpkamına kmm r>lmak üzere ödeme emri ilânen teb • liğ olunur. (6523) tstanbul 5 inci icra memurluğundan: Sahlmasına karar verilen sirke, %\r ke fıçısı ve saire 22/8/933 sali guna saat 13 ten itibaren Beyuğlu Yenijehtr, Yenifenîr <*addesinde 73 numaralı dükkânda birinci acık arttırma ile satıla. cağından istiyenlerin mczkıîr gün ve saatte mahallinde bı.Uınmaİarı ilân olunur. (6532) Münakasa Sartnamesi 1 Samsunda İstiklâl caddesinde Halkevinin arkasınt^aki arsada olbaptaki proje şartname ve evrakı keşfiyesi mucibince kârgir bir tiyatro ve sinema ve konferans binası inşası ihale ve münakasa ka nunu ahkâmı dairesinde 1/8/933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usi'lile münakasava konulmuştur. 2 Proje ve evrakı keşfiyesi mucibince bedeli 9729 liradır. 3 Münakasava, iktıdarı malisine, hüsnühaline ve ehliyeti fen niyesine itimat edilenler kabul edilecektir. Müteahhit musaddak ve bu gibi inşaatın ikmal edilpcek iktıdarı haiz bir mühendis veya fen memuTU bulundurmak mecburiyetindedir. 4 Talio olan'ar madde 3 te yazılı şerait dairesinde ve % 7,5 nisbetinde depozito veya banka teminatı olarak teminat mektubu ile birlikte teklif mektuplarım ihale günü olan 21/8/933 tarihinöe saat on beşten evvel Samsun Halkevinde müteşekkil komisvona tevdi etmeleri ve proje ile evrakı keşfiye ve şartnameyi görmek istiyenler Halkevi İdare memurluğuna müracaatleri ilân olunur. (4245) Türkiye Ziraat Bankasından: Ankarada Umum Müdürlük servislerinde istihdam edilmek üzere altı şef namzetliği icin 26 ağustos 933 cumartesi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında bir müsabaka imtihanı açılacaktır. tmtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz edenlere ^österecekleri ehliyet ve liyakatleri derecelerine göre yüz kırk liraya kadar maaş verilecektir. Müsabakaya iştirak edeceklerin Mülkiye veya Yüksek tktısat ve Ticaret mekteplerinden ve yahut Hukuk Fa kültesinden ve bu mekteplerin ecnebi memleketlerindeki muadillerinden mezun olmaları lâzımdır. İmtihan programını ve sair şartları havi izahnameler Ankara, îstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu izah namelerde yazılı vesikaları bir mektupla beraber Ankarada Ziraat Iüğüne nihayet 20 ağustos 933 akşamına kadar göndermek veya bizBankası Memurin Müdürlüğüne veya İstanbul Ziraat Bankası Müdürzat vermek suretile müracaat etmiş bulunmahdır. (3921) İstanbul Av Vergileri Müdiriyetinden: Müdiriyet aklâmı için mubayaa edilecek yüz otuz çeki odun ile beş yüz kilo mangal ve bir ton kokkömürleri satın alınmak üzere 16 ağustos 933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya çıkarılmış ve 4 eylul 933 pazartesi günü saat on beşte ihalesi mukarrer bulunmuş olmakla taliplerin şartnameyi görmek üzere İstanbul Av Vergileri Müdiriyetine müracaat eylemeleri ilân olunur. (4244) Yüksek Orman Mektebi 13 eylul 1933 çarşamba günü saat 14 • 15 te ihaleleri icra kılınmak üzere Orman Ameliyat mektebinin 8,5 ayhk erzak ihtiyacı alenî münakasaya konulmuştur. Îsteklilerin münakasaya iştirak için mezkur tarihte Yüksek Mektepler Alım, Satım komisyonuna «Fındıkhda» çartnameleri okumak için de mektebe «Büyükdere Bahçeköy» mü(4163) racaatleri. Cinsi Kilosu Cinsi Cinsi Kilosu Ekmek 6000 Siyah mercimek 30 Sovan, sirke, salça, 2200 Koyun eti Şehriye 50 portakal, lahana, ta800 K. bezelye Kuzu eti an ze fasulye, elma, yerSadeyağ 700 Kaşerpeynir 50 elması, ıspanak, kar330 Zeytinyağı Tuz 150 nabahar, salamura Pirinç 750 Yumurta adet 8500 yaprağı, taze yaprak, Seker ıOOO 2000 Limon adet salta, taze bakla, enK.fasulye 400 Kuru üzüm 30 ginar, dereotu, may3?0 50 Beyazpeynir Kuru kayısı danoz, kabak, maruf, Zeytin 200 70 domates, patlıcan, biPirinç unu Un 450 ber, zerdali, balkabaSabun 170 Patates 550 Soda 80 ğı, taze üzüm, kavun, Noh'»t 150 karnuz, ayva, dolmaKuru bezelye 40 30 Jrmik 1400 lık biber, havuç, ke Süt MakarTia 200 reviz, pırasa ve saire Yoçurt 500 Akyazı Kereste Fabrikası ı j 1 Müdürlüğünden:, Akyazı Askerî kereste fabrikası ambarlarından takriben «2000» metro mik'ap muhtelifülcins mamul kerestenin Adapazan timen difer istasyonuna ve fabrikanın Kürtkmğı ormanından «2000» metro mik'ap cam ve küknar tomruğunun dokurçunda fabrika şube sine ve bu fabrika subesinden mamul ve gayrimamul kereste ve tomruğun Akyazıda fabrika ambanna nakilleri 14 ağustos 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya vazedilmiştir. 4 eylul 933 pazartesi günü saat 14 te Ada pazarı Maliye dairesinde ihaleleri icra kılınacaktjr. Talip olanlar yüzue yedi buçuk pey akçelerile ve yahut muteber banka mektuolarile komisyonu mahsusuna ve şartnamesini görmek istiyenlerin de Fabrika Müdiriyetine müracaatleri ilân olunur. (4085) ı"v ! f Doktor Horhoruni Her gün akşama kadar hastalannı Eminönü Valide kıraathanesi yanındaki muayenehanesinde tedavi eder. Tel. 2,4131 (6512) ^ < m İstanbul Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünden: 1 Mektebimiz miisa^ikasına girme için 20 ağustostan ayın soruna kadar namzet kaydine başlanmıştır. 2 Namzetler orta mektebi bitirmiş olmah veya lise smıfları taIebesi bulunmahdır. «Bunlar arasmda da ikmalli talebe kabul olunamaz). 3 Namzet: A) Hüviyet cüzdanı, B) Mekteo şehadetname veya tasdiknamesi, C) Aşı şehadetnamesi, D) 4,5 X 6 boyunda dört tane fotoğrafi beraber getirmelidir. 4 Mektebimizdeki orta mektep kısmı tslebesinden eski tale • benin ağustos sonuna kadar kayitlerini yenilemek üzere velilerile beraber mektebe gelmeleri lâzımdır. 5 Orta mektep kısmına yeniden kaydolunmak istiyenlerin de 20 ağustostan ayın sonuna kadar: A) Hüviyet cüzdanı. B) flk mektep şehadetname veya orta mektep tasdiknamesi, C) Aşı şehadetnamesi, D) 4,5 X 6 boyunda dört tane fotoğrafla müracaat etmeleri lâzımdır. 6 Eylul mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 2 eylul cumartesi sabahı b^'anacaktır. (Dersler ve günlerini gösteren cetvel mektepte asılıdır.) 7 Muallim kısmı ve orta mektep kısmında derslerf» 11 eylul paznrlesi günü başlanacaktır. (4222) 4 Sıhhî Müesseseler Mubayaat Komisyonu Riyasetinden: Heybeliada sanatoryomunda yapilacak roemurin paviyonunun birinci kısım insaatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Ihale 22/9/ 1933 sah günü saat 14 te Cağaloğlunda Sıhhî Müesseseler mubayaa komisyonunda yapılacaktır. Şartnameyi fförmek ve tafsilât icm Heybeli sanatoryomu müdirivetine müracaat edilmesi. C4250) yükselen beyaz yalç.n yarlann üstür de yesülikler, dibinde altınla plâtin hafitası bir renkte kumsal, kur^lann ii« . tüne doğru saf saf saldiran beyaz köpüklü dalgalar ve dal%alann arkasmda ismile tam bir tezat teşkil eden berrak, masmavi, Karadeniz.. Dalaaların hiç durmadan eteklerini öptüğii kumsaldau ıslak kumlar o kadadüzgün, o kadar cilâh ki insan seffaf b'V cisme, yahut bir avnaya bakıvormus gib* icinde akisler görüyor. Atlas Okyanusunun sonsuz enginle. rînc bakan Avrupadaki daiga'ı plâiW. d»n nisbet kabul etmiyecek dererrde piiıel olan Şile plâjmdan, ne vazık ki hiç istifade edemiyoruz. Cünkü tabiî güzelliklerden baska medenî tes<sat namına birşey yok. Hatta. Siiede bir ofel bile yokmuş .. Şu Istanbul ve civarı, bütün bir dünyaya bedel çiizellikleHe dolu ama, iste ben bile burnumuzun dibindeki Sileyi, hayatımda biri deniz . den, biri karadan olmak üzere yaînız iki defacık sörebildim. Aksamüstü puruotan sonra dönerken Alemdağı ormanı etesinde bağrı yanık bir ağaç gördük Elele veren iki insa . nın zor kncaklıyacağı bu ihtiyar a^ac:n dibinde ateş vakmıslar, zavallımn içini bir alev sarmıs, seksenmden sonra âsık olan bir pir gibi yanıp duruyor. Bağrmdan kıvılcımlar saçarak. tepe . sinden dumanlar savurarak ağır afır, için için yanan bu zavallı ağacm r>ali akşamın hüznü arasmda içimize do kundu. Arasıra, Alemdağı ve civarında tar. lalar, fundalıklar ve ormanlar yanar. günlerce devam eden bu yangınlann ot kokulu. sarı ve pembe dumanlan rüz eârîann önüne katılarak Erenkövü, Maltepe ta^aflanna, hatta Adalara kadar gelir. Bu yangınlann nasıl çıktık larını. Alemrla^ı ormanı eteeinde, dört gündür kendi kerHine yanan ihtiyar a. ğan görünce anladım. Oradan geçen köylüler, kendileri gibi, bağrı yanık ağaca şöyle bir bakı. yor ve odun yüklü arabalarını sürerek l»kayt ve mütevekkil geçip gidiyorlar dı. Erenkövü ile ömerlinin arası, mesafe itibarile otomobüle belki bir saat ama, meHeniyet itibanle belki hîr asırdan fazla... Pendik Serom Lâboratuvarı Müdürlüğünden: Kilo 100,000 Arpa 70,000 Saman \ Pendik Bakteriyolojihanei Baytarî 10,000 Kuru ot 100,000 Arpa Pendik Serom Darülistihzan 100,000 Saman Pendik Bakteriyolojihanei Baytarisi ve Serom Darülistihzan müesseselerinin senelik hayvan yevmî ihtiyacı olan yukarıda nev'i ve miktarları gösterilen hayvan yemlerinin alenî münakasa ile 10 eylul 933 tarihine musadif pazar günü saat on dörtte ihalesi icra kılmmak üzere münakasaya konulmuştur. Talipler şartnamelerini görmek için her gün müessese müdirivetile Fındıkhda Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek Mektepler Muhasebeciliğine ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yevm ve saati mezkurda Fındıkl'da Gü zel San'atlar Akademisinde müteşekkil mubayaat komisvonuna müracaat eylemeleri. (4221) înhisarlar Umum Müdürlüğünden: Asipin Kenan Tabletleri Havalann bu kararsıziıfı lık, rnâni Kenan başagnsi o'raak için ekseriya nezle. kırgındaima tazeligiai gibi ha=talıklar tevlit eder. Runa yanınızda muhafaza için şişe tüpier içinde bulunan Asipin tabletlerini buiundurmaBı nnutmavinız. 6154^ Rıı «ıhhsnnijs icın emin bır ilncn"" Nev'i Miktarı Damga kurçunu 2000 Kilo Demir tel 5000 » Nev'i ve m'ktar'arı yukarıda yazılı yerli malı malzeme pazarlıkla satm •alınacaktır. Taliplerin niimune ve şartnameleri gördükten sonra % 7,5 teminatlarını hamilen 2/9/933 cumartesi günü saat 15 te Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatleri. (4220) İstanbul Defterdarlığmdan: İstanbul Tapu dairesinin kesfi mucibince 652 lira 34 kuru*îuk tamirinin pazarhkla ihalesi 22 ağustos 933 tarihine musadif sah günü saat on beşte Defterdarhkta yapılacaktır. (4224)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog