Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Dritnotlara Karşı Sahra Topları Sinbotı Lierau r Nakili: A. Daver Cumhariyet ' Ağustos Şehir ve memleket haberieri Malî teşkilât I Vapurculuk Şirketi nızamnamesı Bugünlerde imzalanacak ve teşkilât yapılacak Vapurculuk anonim şirketinin yeni nizamnamesi bu hafta içinde tamamen hazırlanacaktır. Yeni nizamnamenin ba. zı armatörler arasında ihtîlâfı mucip olan maddeleri üzerinde Is Bankası ırmumî müdür vekili Muammer Bevle Banka hukuk müşaviri Ismail tsa Bey hakem sıfatile bazı tadilât yapmışlar . drr. Nizamname, tadilâta göre veniden yazılmaktadır. Bu is bugün bitecek. ağlebi ihtimal armatörler buprün veni nizamr"me müsvc'^el'"""* eah cekc . cek'erdir. .1 Sirketin tesekkülüne aît diğer forrnolitelerin ikmali icin takdiri kıymet na tice'eri bek'enmektedir. Takdiri kıymet komisvonu dün de faaliyetine devam «imistir. Komisyonun pazarte'i veva salı srününe kadar me • saisini îkm"I ederek raoorunu tanzîm ve Den : z Ticaret müdürlügüne verme . si muhtemeldir. Vapurlann takdiri kıv. metleri bitnr bitmez alâkadariara tebliğ edilecek, diğer tnraftan en yüksek ser. mayelilerden vedi firma arasmda <dare meclisi intihabah yamlaeakhr. tdare meclisi mtihabatmdan sonra sMcetra kadrolan hazırlanacak. ırHdirî umu • nv'"" seçilecek, bina tedarik e^ilecektîr. Vapurculuk anonim firketile devlet denizyoUan işl*»rnesinin 1 evlulden iti. baren tatbik ed;1ecek ol*n yük ve h a v van tarifesi ile deniz hatlan Pe her hat. ta isliyecek posta vapurlan hakkmdaki sevrü sefer nizamnamesmi Ankaraya jrö'üren Hava ve Deniz Müstesan Sa . dullah Bev yann sehrimize gelecektir. Sadu'lah Bey, yük tarifesile hatlar ve seferier nizamnamesmi buraya vetirecek ve bunlar derhal ilân «dilecektir. Tarife komityonu yann öS'edm tonra toDİanarak yolcu tarifelerini ikmal edecektir. Siyasî icmal Fastaki muharebeler asta Atlas dağlarında mü cahitler ile Fransnz kuvvetleri arasında kanlı mıuharebeler devam ediyor. Cezayirden, Fastan ve Merakişten sevkohman Fransız fırkalan mücahitlerin ta • hassun ettiği yüksek mıntakayı üç taraftan sarmıştır. Fransızlar Berberilee karşı asrî harp silâhlarının en dehşetlilerini kullamyorlar. Fransız harp kuvvetlerinin mev« cudü yirmi bin kişidir, mücahitler ise beş bin kişi tahmin olunuyor. Bu muharebelerde mücahhlerin zayiatı maJum değilse de Fransı* zaylatı vakit vakit resmi raporlarla bUdirümekted'ir. Meselâ 13 agus • tos raporuna göre, Fransızlar bir günde 42 maktul ve 55 mecruh ver« mişlerdir. Gene ayni günde iki Fransız bomba tayyaresi sukıtt ederek iki pilot ve üç mrtralyozcu ölmüştür. Fransızlann bilhassa zabitanca çok zayiat verdikleri geçenlerde M. Daladiye tarafından söylenmişti Fransız matbuatınm birçoğu FaS' taki askerî harekâtı yakından takip için oraya hususî muhabirler göndermişlerdir. Bunlar nihaî zaferin. FransızJada kaiacağından ümit • lidirler ve gelecek kışa kadar mücahitlerin itaat altına alınacakla • rıru bildiriyorlar. Fakat sol cenah gazeteleri Fraraızlara kanlı zayi • at verdiren bu harekât hakkında endıje gösteriyorlar. Bilhassa bu harekâtın siyasî ehemmiyetine nazari dikkati celbetmektedirler. Bazı gazeteler Fas hâdiselerinıde Avrupadaki ittihadı islâm merkezle rinin parmağı olduğunu Mdia ederek mes'uliyeti mevhum adamlara ve merkezlere yükletmek iatryor lar. Haktkat ise büsbütün başltadir. 1926 senesmde 20 jeneralin kuman< dası altında bir Fransız kolordusile muhtelif tspanyol kolordulannın müşterek harekâtı neticesi olarak teslim oLmağa mecbur olan şimalî Fas nnücahitlerinm reisi Abdülke • rimin Bahrimuhiti Hindide hücra bir adaya nefyedilmesi bütün şi malî Afrika ahali&ini galeyana çotirmlştir. Şidd'dtli idaresile birçok düşman kazanan Abdülkerjm, şimdi hemr düşmanlarmın, hem de kendisini uzaktan tarayanlann nazarmda mağdur ve kurban bir millî kah raman tejâkki edilmektedir. Cezayir ve Tunustaki millî is tiklâl hareketi milliyetpeTverleT, halkı Fransızlann alevhnt* *«W^K içjn Abdürkeıimin fed akibetüu îleri sürüyorlar. Bu iki memleketteki ikhsadı buhran milliyetperverlerin ekme ğine yağ sürmüştür. Fransa bir taraftan Cezayir ve Tunus mah*ulâ tını kontenjana tâbi tuttuğundart ve diğer taraftan bu memleketleri kerKÎi eczayi mülkünden addede rek ecnebi hükumetlerae mübadele ve ticare* mukaveleleri aktet mekten menettiğinden şimalî Af rikadaki buhranı teşdit etmekle yalnız müslüman ahaliyi değil, buralardaki Fransız ınuhacirlerini de münfail etmiştir. Netice olarak şimalî Afrika hâdiselerinin mühlm bir mesele halini aldığını söyliye ' biliriz. MUHARREM FEYZl b İnhisarlarda. . . Islahata muhasebe kısmından baslandı Gümriik ve lnhisarlar Vekili Ali Rana Bey dün İnhisarlar merkezinde meşgul olmustur. Amerikahların verdiği ıslahat ra • poru mucibince idarede yapıla cak yeni teşkilât için hazırlık lara devam edilmektedir. Mu hasebe teşkilâtında tadilât icrasma şimdiden başlanmıştır. Diğer şubelerde yapılacak değişiklikler eylul içinde yapılacaktır. tnhisarlarm idare, satış, ve i malât sahalarında çahşacak olan Mister W. Klarkm riya«etin deki iki mütehassıs dört eylul de sehrimize gelerek burada işe başhyacaklardır. Mütehassıslarla kontratlar yapılmıştır. Volsuz ve kayalık arazide sahra bataryasının mevzie sokulması Türklerin bir harikası oldu İngilizler, burada da beklemedikleri bir mukavemete maruz kaldı • lar. Bu mukavemetin kaynağmı, Türklerin elindeki vesaitin bolluğunda değil; fakat münhasıran Alman kumandanın demir azminde aramak lâzım gelir. Di&erlerinin yalnız ve sadece tedafüî bir harp yapmak rmkânını gördükleri bu yerlerde, Li • man von Sanders, müdafaayı taarruzî bir surette idare etmenin yo lunu buldu. 'Burada, binbaşıValter Lierau da, her seyi Alman kumandannıın demir aztnine atfetmek hatasma düsüyor. Gariptrr ki bizim cephelerimizdeki ner muvaffakiyeti, her zaferî ken • dilerine hasreden Almtcılar. mağlubivetleri asla üzerlerine almamıslardır. Filistin bozsrununun en biivük âmill«rinden biri Liman von Sanders olduğu halde.bu hezimetin mes'ulleri araştırilırken Alman kumandanmm demir azmrndem hiç bahset meıler. Alman kafasına göre jrali biyetlerin Smili kendileri, ma^'ubiyetterinki Türklerdir. A. D.) O »man, Gelibolu seferi bittik ten sonra, Türkiyenin Akdeniz sahillerinde. sükunet hâkim olduğunu zannedenler varsa, bunl*r tama'nile aldanmışlardır. O havalide sükunet söyle dursun, bilâkit siddefli mu harebeler, devam edip gidîyordu. Cünkü tngilizler, Anadolu sahillerine verlesmek, mühim noktalan ele perirtnek iativorlardı, fakat her yerde baslarmı kayalara carptılar. trmir civanndaki gemileri ve tavvareleri için. tzmir körfezinin dıs kıctnmdaki Kösrten adasında [ 1 ] rahat rahat, bir deniz üssü vücude getirmeğe başladılar. tzmirde en kücük bir harp gemisi bile olma . dı^ım bildikleri için gayet emin ve müsterih idiler. Bu adaya topUr çıkararak orasını iki monitör ile bircok muhribin üssülharekesi yaptılar. Körfezdeki diğer adacikları işgal ederek aralarına mayinler döktU ler. Monitörlerin ağır toplarile gayri müstahkem ve açık Urla kosabasmı botnbardıman ettiler. Takriben 25,000 nüfuslu bir şehir olan Urladan başka sahildeki bazı balıkçı köylerinî de topa tuttukları gibi, arasıra. Yenikale istihkâmma da ateş açtılar. Maamafih Yenikalenin eski 24 lük toplannın tehlikesi onlan daima, bu toplann menzili haricinde bulunduruyordu. tngilizlerin bu nezaketsizliğine [ 1 ] Müdafaai Milliye Vekâleti ha rita dairesi tstanbul şubesi matbaasında basılan 200.000 de bir mikyasındaki haritalarda <Kosten adası» de • nilen ada «Uzun ada> isrnile kayder'ilmıştir. karşı Türklerin de mutlaka birşey yapmaıı lâzım geliyordu. Lâzım gelivordu ama ne yapmalı? Beyoğlu kısmı kadrcları ikmal edildi Defterdarhk yeni malî teşkilât komisyonu dün de içtima ederek tetkikatına devam etmiştir. Şimdiye kadar Beyoğlu tahakkuk ve tahsil müdürlükierinin kadroları ikmal edilmistir. Yeni teşkilâtta memuriyet almak üzere Defterdarlığa müra caat edenlerin adedi yiizü tecavüz ehniştir. Maamafih Defterdarhkta hâlen mevcut memurlarla evvelce açılan imtihanda muvaffak olmuş olanlann ufak farkla yeni kadroyu doldurmağa kâfi gelecekleri zannediliyor. Bununla beraber Defterdarhkta tekaüt müddetini doldurmuş olanlann tekaüde sevk, ve liyakatli memurlardan bir kısmı da Anado . ludaki mal' memurluklara ve mal müdürlüklerine tayin edilecekler dir. Bu defa yeni teşkilât a almacak yüksek tahsil görroüş memurlar burada staj gördükten sonra müteakıp senelerde Anadoludaki yüksek malî vazifelere laym edileceklerdir. Yapıian tetkikata nazaran Anadoluda çahşan memurlar arasında vüksek tahsil görmüs olanlar azdır. Hatta Defterdarlar arasında âli tahsil görmîî.ş olanların adetlerinin ücü, dördü geçmediği söylenilmektedir. Her sene ağustos ayında Defterdarlıkta imtihan açılmakta ve bu imtihanda muvaffak olanlar Defter. darlıkta açılacak münhalâta tayin edilmekte idiler. Yeni teşkilât dolaıysile ?vj sene bu imtihan yapıi mıyacaktır. D îon îthrlerle mîtcnâplp 30 kilometro uzaktan ateş eden tnonitörlere ve şimşek gibi seri muhriplere ne yapılabilirdi? Bvnlar, Geliboluda ve Çanakkale Boğazında olduğu gibi, burada mutlaka sahilin yambaşma sokulmak mecburiyetin de değildiler. O halde yapılacak bir tek şey kalıyordu: Ingilizlere doğ rudan doğruya topla hücum etmenin çaresmi, imkânını bulmak. Bu maksatla, Korıica yanmada sının şimal burnuna bir sahra ba taryası yerleştirmeğe başlandı. Ayrıca, düşmanm karaya asker çıkararak bir baskın yapması ihtima Iine karşı da, Türk piyadesini himaye etmek için bir sahra bataryası daha tabiye edildi. Yarım adanın, yoltuz ve kayalık arazisinde bu sahra bataryatıntn nakli ve mevzie sokulmaaı, böyle çtplak ve dağltk yerlere alışık olan Türklerden baskast mn beceremiyeceği yeni bir hariha nlda. Fulparistanda şarapçılık Sofyada bir (şarap haftası) tertip edilmiş ve bu meyanda Sofyada daimî tan'at galerisinde bir şarap sergisi açılmiftır. Serginkı küşat merasimrnde reis M. Borsakoffun irat eylediği bir nutukta Bulgar şarkpçılığının 18 milyon franklık bir kıymer temsil ettiğini ve gayrisafî varidatının da bu adedin yüzde o • nuna bali? o'dngunu söylemiştir. Sonra, bu harekâti a*ncak geceleri yapmak '^abildi; çünkü Kö«ten adasindaki tngilizler, ancak iki kilo metro mesafede idiler ve muhrip . leri, ekseriya sahile yakiasarak etrafı tarassut ediyorlardı. Bfrçok yerlerde toplan. kavalann üst"nden aştrmak, dîorer bazı yerîerde ise su dolu arariden gedrmek lâzım geldi. Fakat, Türkler, bütün bu müşkü • lâta rağmen, ımıvaffak oldular. Hazırhklann sonuncu çecesinde Alman mülâzimi Vavsin kumandasındaki batarya da Konica yanmadasımn en srmalî nokasma nakledildi. Sahra toplarile gemilere ate» edildiği zansan, daima yapıldığı ü • üzere. doprudan doğruya nîsan a • lmabilmesi icin batarya tamamen . » •lt mevzi almıştı. • ıra içk imalâtı IMI a !h Ik ® m Başmöfetiiş Ankaraya gitti Bir müddettenberi • sehrimizde bulunan Adliye Basmüfettişi Ka . sım Bey dün Ankaraya gitmişt'r. Serserilikle maznun bulunan Rus tebaasmdan Politkinin muhakeme sine dün birinci ceza mahkemesin de devam edilmiş ve îki ay müd detle müessesatı umum'yede istih dam edilmesine, kabil olmadiğı takdirde memleketine göncTeıilınesine karar verilmiştir. Mayu 933 ayı zarfmda tnhisarlar tdaresi ve onun namma ünalâtta bulunan hususî fabrikalarla hususî âmiller tarafından 342,065 kilo soma, 448,289 bm kilo rakı, 14,344 kilo konyak imal edilmiştir. Bir serseri mahkum oldu Müşir Fevzi Paşa Hz. Rasataneyi ?ezdi Buyük Erkânıharbiye Reisi Fevzi Pa. şa Hazretleri dün gece saat 9 da Kandilli Rasatanesini ziyaret etmislerdir. Pasa Hazretleri Fatin Beyle, Rasatane memurlan tarafından kanılanmu, bü. tün tesisat eezdirilmistir. Müsarünueyh Hazretleri Rasatanedeki büyük teles . kopla yıldızlan seyretmiş ve bircok ma, lumat aldıktan sonra saat 10 buçukta avdet etmiştir. Fevzi Paşa Hazretleri Rasatanemiz hakkında memnuniyetini be. yan eylemisth". Fırınların fahdidi Beledivece fınnların tahdidi mukarrer olduğu için Belediye müfettişleri fırınların vaziyetlerini ve sermayelerrni tesbit etmek üzere mıntakalan dahrlinde teftişata başla • mıslardı. Bu teftU'er ^itmiştir; ra porlar hazırlanmaktadır. Almacak raporlara göre bütün tstanbulda kaç fınn bırakılması muvafık olacağı hakkında bir karar verilecek ve mesele şehir meclisinin teşrınievvel içtimaında halloluna • caktır. Sahra loplarımn kaçirdığı monitör Ertesi sabah, adacıklar arasında irtîbat tesis eden iki karakol istim botu, Konicanın yakınmdan geçer lerken batarya bunlara ates açarak hasara uğrattı. O zaman bir moni tör göründü. Düşman gemisi, Ko nicanın karşisında dört kilometro mesafede rahat rahat demirledi ve eur'etkâr Türk bataryasını ezmek için ateşe basladı. Batarya mukabele etti. 24 santimetrelik son sistem kocaman toplarile ates eden tngiliz tnonitörile ona küçücük sahra toplarile cevap veren Türk bataryası arasında siddetli bir düello basladı. (Mabadi var) Komünist maznunlarının muhakemesi Komünistlikle maznun Mehmet oğlu Besim v e arkadaşlarınm mu hakemelerine dün de rkinci ceza mahkemesinde gizli olarak devam edilmiştir. Mi î Mvdafaa Vekilinin avdeti ll Zraat sergisine hazırlık Ziraat Müdiriyeti ve Ziraat Odası, eylulde açılacak Ziraat Sergisi için bir talimatname hazırlamış ve tasdik edilmek üzere Ziraat Vekâletine gön dermişti. Bu talimatname bazı tadilâtla tasdik ve iade edilmiştir. Bu talimatname diğeı vilâyetlerde acılacak ser gilere esas teşki' edecektir. Talimatnamenin tebliği üzerine tstanbul Ziraat Müdiriyeti eyluliin son haftasmda aç.lacak olan sergi etrafm. da hazırhklars başlamıştır. Bir, iki güne kadar paviyon yerleri tayin edecek yer almak üzere vâki olan müracaat • lerin tetkikına baslanacaktır. Bu seneki sergi bağcılık, bahcecilik, çiçekçilik, kömes hayvanatı ve meyvacılık kuımlannı ihtiva edecektir. Hazineye intikal etmesi lâzım gelen Balıkpazannda 60 parcadan mürek • kep dükkânlann ötekinin berikrnin uhdesinde kaldığı Defterdarlığa ibbar e. dilmiştir. Tahkikat yapılmaktadır. Sehrimizde bulımmakta olan Millî Müdafaa V*>ki!i Z^kâ! Bev sehrimizden aynlmışhr. Vekil Bey Gölciikteki tersaneyi ve Izmit üssübahrisini ziyarettcn sonra Ankaraya gidecektir. Basköl Ozerinden mezbaha resmi '(Cumhuriyet)) yüzme yanşları Birinci sahifeden mabat ıfettirmi* olan sporcular, 22 ağustos salı günü öğleden sonra saat ikide sıhhî muayeneye tâbi tutul • tnak üzere matbaamıza gelecek « ler«Rr. Sıhhî muayeneye gejmiyenl«r, müsabakaya giremîyecekler dir. Sıhhî muayene neticesinde müsabakaya girmelerine hususî dok • (orumuz tarafından müsaade edi • len sporculara birer sıhhat varakası verilecek ve müsabıklar, ancak bu varaka ile müsabakaya dahil ola bileceklerdir. Müsabakaya girecek sporcular, 25 ağustos cunut günü saat tam 9 da Moda vapur iskelesmde bu Junacaklardır. Müsabakaya tam saat dokuz buçukta başlanacağı için geç kalan müsabıklar, müsabakaya giremiyeceklerdir. Müsabakaya girmek üzere dun ve evvelki gün de birçok sporcu lar müracaat etmiştir. Bunlann isünlerini neşrediyoruz. tstanbul Su sporlan kulübünden Cavidan Ha nım, Fenerbahçeden Nüzhet Ha tam, Galatasaraydan Nimet Hamm, Galatasaraydan Ameliya Hanam. Adolf Linge «K. S. t.», A. Kadri Bey cFeoerbahçe», Aleko Efendi «Fe fierbalıçe>, Ahmet Bey «Feneryıl mazı, Hasîp Bey «Feneryılmaz», ö mer Bey «Feneryilmaz», Nejat Bey, lhsan Bey, Kenan Sadettin Bey «Haliç», Mahmut Ziya Bey «Bey koz>, Lutfi Bey, Osman Nuri Bey, Nurettin Bey, Hibni Bey, Mansur Bey <Süleymaniye>, thsan Bey, Dikran Efendi <Beykoz>, Onnik EfendL Dün aksama kadar kayd"edilen leruı yekunu sekseni geçmistir. Erkekler arasındaki kayit bugün saat altıya kadar devam edecekttr. fe dahüinde yapılaeağı için ha • nımlann kayit müddeti 24 ağustos perşembe akşamına kadar temdit edllnustir. Müsabakaya dahil ol mak istiyen hanvmların bu tarihe kadar idarehanemize ya bizzat veya mektup ve telefonla müracaat ederek isimlerini yazdırmalarım ri1ca ederiz. Suriye Törkiys telefonu Şamdan bildirildiğine göre Fran sızlar Suriye ile Türkiye arasmda te • lefon rr.uhaberatını temin için Şama kuvvetli makineler getirmektedirler. Patriği ziyarete gelen Amerikalı Rumlar Mezbahada o k k a Uzerinden re • sim alınması mukarrer olduğu için buraya yenî konan otomatik bas küller üzerinde yapılmakta olan tecrübeler bitmiştir. Datmî encümen bu tecrübelere istinaden vasatî he • sapları tesri*. etmek suretile bhr taIhnatname h a ı ı r l a m a ğ a başlamıştır. Talimatnamede okka başindan ne kadar resim almması lâzım gele ceği gösterilecek ve önümüzdeki kânunusani iptidasmdan itibaren tatbikata geçilecektir. t • MGsabakaların programı Müsabakalar için mufassal bir program hazırlanmıstır. Bu prog ram bir iki gürve kadar ne&redilecek ve müsabakanın hakemleri de ilân olunacaktır. Rusyadaki sporcular bugün geliyorlar Mektum emlâk Amerikada tavattun etmiş Yunanlılardan ve Rumlardan mürekkep birkaç yüz kişilik bir seyyah kafîlesi ahiren Yunanistam ziya rete gelmişlerdir. Bunlar arasindan ve M. Mavrahodatisin riyasetind'e olan on kişilik bir heyet Ege vapurile sehrimize gelmistir. Heyetin seyahat maksadı Amerikada ki Rumlar namına tstanbul Patrig!ne arzı ubudiyettir. Yolcu salonu genişletildi Galata y ) c u salonu yanında bulunan ambarlardan bir kısmı salona ilâve edilmiştir. Bu suretle eşyalan muayeneden geçen yolcuların bek leme mahalli genişletilmiştir. Şamda Türk şehitleri abidesi Arsa satm almdı, inşaata başlanmak üzere... Şam 18 Fransa hükumeti Umu mi Harpte Suriye topraklannda şehit diişen Türk askerleri namma Şamda bir abide yapılması hakkında Tiirki jrenin arzusunu kabul ettiğinden yakında abidenin inşasına başlanacak ' hr. Şamîn Meze semtinde yapılacak o lan bu abide için icap eden arsanın sa. tın alınma muamelesîni neticelendirmek üzere Beyrut Türkiye başkonsolosu Bas« ri Bey Şama gelmiş, arsayı görmüs, paZarhğım bitirerek ferağ muamelesi ni yapmıştır. Muayene memurlan kursu Rusyada bulunan sporcularnmz, vapur geciktiği için ancak bu sa bah saat 9 da şehriroize gelmiş olacaklardır. Sporcular, parlak merasimle karsılanacaklardır. MiaarSft© Hususî mektepler talimatnamesi Hususî mekteplere aft yeni ta » limatname bir haftaya kadar alâkadarlara tebliğ edilecektir. Mekteplerin açılma tarihi olan 11 eylüle kadar talimatname bütün hususî mekteplerle ekalliyet mekteplerin de tatbik edilmeğe baslanacaktır. Kazaya uğrıyan italyan tayyaresi meseîesi Geçenlerde Yunanistan ile ttalya arasında Aero Espresso sirketine ait tayyarenin uğradıği kazası hakkında iza. hat vermiştik. Sirketin vekili Yılmaz şirketi müessislerinden Hilmi Bey bir ımıharririmize şu izanatı vermisb'r: « Sirketin posta yaptığı her is kelede tayyare hareket etmezden evvel iskele kumandanı tayyarenin geçeceği istasynnlardaki rasat istasyonlarından hava raporlarını alır. Bu suretle tay yarenin hareket edip etmiyeccğîni ta* yin eder. Pilot bu işle alâkadar olmaz. Mehmet AIi Bey tayyarenin yandığı gün vazife alacak değildi. Esasen tayyarede yanan pilot sirketin hat kumandanı ve gene şirket pilotlannm en büyiik şefi dir. Tayyarenin muhalefeti havadan mı, yoksa mahiyeti bugün bile anlaşüa mıyan bir sebepten dolay/ mı kazaya uğradığı anlaşu«mamıştır. Mehtrıet Ait Bey şirkettr 'kmci pi lotudur. tkinei pilotlar daima birinci pilotun muavıVidir. Mehmet Ali Bey i • leridt. kıymeU bij pilot ol ı^ııecek kabiliyettedir.» Halkevinin daveti istanbul ^!alK.ev Reisliğ'nHer* Vapurun ^ecikmesi yüzinden KIλ yadaki srorcLİanmız ancak bugün saat 8,30 d& iıhtıma vâsıl oUcakîai'lır. Evimize ve kılüplerimize mensup «porcu arkadaşla ,n saat sekizde Galata rıhtımında bulunmalan ve İstanbul raıntakasından kvlüplere yapıian tamim veçhile denizt' kulüplerin <*e futalnnle Seyrisefain cnünde vapuru karşılamaları rica olunıır. ; GUnırükte muayene memuru için açılan kursta dün tedrisata başlan mıştır. Musyene memurlarına,, mensucatin elyafı nası! muayene ve tadat edüec*ği öğretilmektedir. Ba kırköy ber fabrîkası «ttüdürü Fazıl Bey de kur.«a gelerek, muallim ta ytn edilen muhtndis Muzaffer Beyin takdim etmi.«tir. Bir şikâyete cevap Beşiktaş Varnada galip Birkaç maç yapmak üzere Var • anya giden Befâktas takımı ilk maçını Holatiplo takımile yapmış ve 2 1 galip gelmistir. Golleri Hayati ye Nuri yapmıstu. Hakem tarafkirlik etmiş ve Beşiktaşm bunlaro*an baska yapığı iki golü de sayma mışn*. Çanakkalede maç yapmak ü z c e oraya giden üçüncü takım da 3 0 galip gelmistir. Ortamekteplerde kayit ve kabul basladı Ortanvkteplerde bugünden iti baren kayit ve kabul tnuamelesine başlanmıştır. Bu sene liseler 11 eylulde açılacaktır. Kayit ve kabul muamelesi eylul başına kadar devam edecektir. Liselerde ikmal imtihanlanna 1 eylulde başlanarak bir hafta zarfmda bitirilecektir. Bu sene liselerde ikmale kalan talebelerin adedi diğer senelere nisbeten daha azdır. Hanımlarm kayit müddeti devam ediyor Hammiar arasmdaki müsabaka 27 ağustos p«zar günü Süadiye p^ftjinda 1500 metreltk Ur mesa • Üfküdar Merkez eczanesi sahibi Celâl Beyden dün şu mektubu aldık: « Gazetenizde eczanemizden doktor arıyan Tahsin îffet Beyin dürüşt mu amele gördüğünden ve do.ktor adresi alamadığından şikâyet eylediğini hayretle okudum. Mumaileyh eczanemiz Beyruta giden Basri Bey abidenin inden doktor adresi değil, eski zamanda şasına başlanEcağmı, temel atma me olduğu gibi doktor istemiştir. Hâlen I rasiminin de çok tezahüratla yapılaca. eczanelerde doktor bulunmadığım ne. ğını söylemiştir. zaketle söylemekle beraber eczanemi ze en yakın ve Sultantepesinde ika met eden doktor Sipkatullah Beyin de adresi verilmiştir. Bulgar bandırah Çar Ferdinand vaKendisine hiçbir vakit dfirüşt mupurile dün Varnadan sehrimize 80 amele yapılmıyan Tahsin Beyin ha Çekoslovak seyyahı gelerek Tokatlıyar zır bir doktora tesadüf edememesin oteline inmiştir. »«* »»»•«»•»' den nıüteessir olduğu anlaşılmaktadır. Yoksa her eczanede olduğu gibi ec. Çek seyyahları tstanbulda üç gün ka. zanemlzde de doktor beylerin adreslarak şehrimizin görülmeğe değer yer* leri mazbuttur.» leriai ziyaret edeçeklerdir. 80 Çek seyyahı geldi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog