Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CamKarivef 2 Ağustos 1933 » Dt İHSAN SAMİ İstanbul veTrakya Şeker Fabrikaları Türk Anonİlîi Şİrketİnden: Fabrikamızaa çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az o'mamak üzere her istevene sahlmaktadır. Fitalar mız eskisi gibidir. Yanı Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda Tifo ve Paratifo hastahklanna tutulmamak ıçin tesiri çok kat'i muafiyeti pek emin bir aşıdır. Ecza depolanndabu1unu^^^^^^^fŞ959^ TiFO ve PARATiFO AŞISI Kristal Toz Şekeriıı Kilosıı 3 6 , 7 5 Sandıkta Kup Şekerin Kilosn 3 9 , 5 0 «*••»• Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara Vsgon başına beş lira indirilir. istanbul haricindeki yerlerc?en yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına s'gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için s'gorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s'pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vaçon baş na beş lira tenzilâttan istifade ederler. Ademi iktidar ve bel gevşekliğine karşı en müessir deva S E R V O I N hap.^ landır. Deposu, Istanbul'da Sırkeci'dej Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taşraya 150 kuruş posta ile gönderilir. Izmir'da lrgatpazanndaki, Trabzon'da Yeni Ferab eczanelerinde bulunur. (5938) Dr. A. KUTIEL Karakövde Abduilah Ef. lokantast sırasında 33 numaraya taşmmıştrr. (5936'; Adres: IstanbuPda Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 4030 Telgraf adresi : istanbul, Şeker Telefon N o . 24470. HÂRİKA RAKISI ıFıçılarda dinlendirilmiştir (5996) 50 Derecelik Kadyolin ;Turkiyenin en nefis ve makbul diş macunu nasıl bazırlanır Yerü Mallar Sergilerinde en çok ziyaret ve merakla seyredilen paviyon; Radyolin diş macunu imalâthanesidir tnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 13887 numarah kararname ahkâmı dairesinde takasla ve pazarhkla «2000» adedi «400» ve «1000» adedi «50» litrelik olmak üzere ceman «1200» adet demir bidon satın alınacaktır. Taliplerin çartname ve reaimleri gördükten gonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlanm hamilen 26/8/933 cumartesi günü saat 15 te Galatada alım, satım komisyonuna müracaatleri. (3718) ACELE SATIUK EV Beyoğlu Tarlabası Lületoprak 12 numaralı ev mobilyah veya mobilyasız acele satılıkhr. Taliplerin derununde . kilere müracaatleri. (5995) M # l 1 • • 1» Mide, barsak hastalikiarile dizanterilerin en müessir iiâcıdır * K r O D l S l Q l l l Çocnklar ve büyükler tam Wr emniyetle kullanabilirler. (5718) Leyll ve Neharî EYZIATI LISELERI Ktz Arnâvutköy'de Çiftesaraylarda Erkek Ana sinıfıni, ilk kısmi, orta ve lise simflannı havidir. Tedris ve terbiye usullerinin dddiret ve mükemmeUyeti Üe taninm!$ olan muessese Istanbul'un en guzel yennde kâia ve her türlü sıhhî şa tlan haizdir. Gayret ve muvaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün kolaylıklar ve imtiyazlar terain eylemiştir. tahsii devrelerine ait Leyll ücretlerinde çok esaslı tenzilât vardır. Ka>ıt ve yeniden kayıt tnuameiesine başlanmıştır. Cutnartesi, pazartesi, çarşatnba günleri saat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabılir . lsteyenlere mektep tarıfnamesi gönderılır. Telefon ; 36.210 BAN KA51 Paviyonunu ziyaret ediniz NOVOTNİ DÜN, BUGÜN, YARIN... Gıllette ısmi. bir çeyrek asırhk zamandanberi öra$ makine ve biçaklan üzerinde en müreccah marka olmuştar. Gillette bıçaklan, en halis çelikten, Giltette fonnülü dairesinde kendi lâboratuvarlannda itnal edilen bir çelikten yapılmaktadır. Yeni Cillette bjçaklan eski ve yeni bütün Gillette tıraş makine'enne kabıli tatbiktir (5970) 2IRAAT TU1IO.KİYE Bahçe ve Birahanesi aile bahçesi Beyoğlunun en lâtif, en kibar BiRA 20 KURUŞ Nefis raezelerle Her nevi rakı En iyi yemekler Güzide muganniyeler: BEHiRE ZiVER ve Radyo san'atkârlarmdan iENiYE Hammlann iştirakile BEYLERBEYi HÜNKAR MUSiKi HEYETi Cuma günleri Boğaziçinin bilhassa suyu ile meşhur en lâtif mesire mahalli HER A K Ş A M MÜZiK (5942) SUYUNDA ailevî konserler vermektedir. ^B» (6012) Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: Muhtelif Kacîmlarda «3200» adet ispirto tenekesi pazarhkla satın alınacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlanm hamilen 17/8/933 perçembe günü saat 15 te Galatada alım, satım, komisyonuna mü racaatleri. „ (3719)... Kiralık depo veya fabrika Galatada Karaoğlan sokağında 22 numarada, tramvay hattmdan 25 metre mesafede fabrika veya depo olarak kullanılmağa müsait kârgîr bir bina kirahktır. Eb'adı 10X10 metre yani 100 metre murabbaıdır. 2 sokak üzerinde methali vardır. Telefonla 20304 (e müracaat. Banyolar: Sabah banyoları 60. Akşam banyoları 50 Mühim Tenzilât Kaplıcalarında ZIYAKTERvfKÖKUSU KUNIŞ. 14 günlük, 21 gfinluk banyo karnelerinde ayrıca tenzilât. O t e l i e r d e : 10 gün kalanlara % 20, 20 gün kalanlara % 25 tenzilât. Y e m e k l e r : Park lokantasında tabldot 75, Buyiik lokantada 120 kuruştur. Ayrıca alâkart yemek te vardır. Fazla tafsilât almak için, HİDROL derhal keser. Eczanelerde 40 kuruştur. Sahip ve Bafmuharriri Yunus Nadi ümumî neşriyatı idare eden Yazı tsleri müdürü: Abidin Daver Matbaacüık ve Neşriyat Türk Ştrketi . İstanbul Anonim Karakövde AKAY Levazım şubesine müracaat! [Tel: 42438] RAHATEOER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog