Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

2 Ağustos Cumhmîyet' ASİPİROL NECATİ, grip, nezle, baş ve diş ağrılannın kat'î ilâcıdır. înhisarlar Umum Müdürlüğündı ıen: Şartname ve nümunesi dairesinde pazarlıkla ve 13887 numarah kararname ahkâmı daireainde takasla rakı şişeleri için «300,000» takım etiket satın alınacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere komisyondaki nümuneleri görmelerî ve % 7,5 teminatları hamilen 21/8/933 pazartesi günü saat 15 te Galatada alım, satım komisyonuna müracaatleri. (3717) SALiH NECATi I Limanımfzdan hareket* eczanesı (5418) OSMANLI BANKASI 28 şubaf 1933 farihindeki malî vaziyef isterlin Ş. P. P ASiF AKTiF isterlin Ş. P. Hisse senetlerinin tesviyesi talep edilmemiş olan kısmı 5.000.000 Kasada ve bankalarda mevcut nukut 4.372.284 14 1 Kısa vadell avanslar ve röporlar I.306.26I 19 9 Tahsil olunacak senetler 5.120.965 6 II Cüzdanda raevcut kıymetler 2.200.454 19 2 Borçlu hesabı cariler 4.257.384 II Rehin mukabilinde avanslar 1.839.732 15 10 Kabul tarikile borçluter 967.435 8 GaYrimenkul mallar ve mobüya 8 638 666 Müteferrik 93.112 3 9 Sermaye 10.000.000 Statii muciblnce ifraz edilen ihtiyat akçesi 1.250.000 Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 379 360 ı ı Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli seneüer 246.622 I 9 I Alacaklı hesabı cariler 11.447.597 18 Vadeli bonolar ve hesabı cariler 1.228.725 9 5 Kabuller 967.435 8 Müteferrik 276.559 İ2 9 25.796.297 9 I Umural Müdür Muavinl Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdar zade han Telefon : 22740 istanbul Evkaf Müdiriyeti ilânlan | Kıymeti muhammenesi Lira 21520 Sultanahmette Firuzağa mahallesmde Ticarethane sokağînda (6) numarah mektep ittihaz edilmek üzere idarei hususiyeye satılan e*> ki zaptiye binası arsasından hariç kalan ve halen Ayasofyada Alemdar nahiye müdiriyetinin işgalinde bulunan ve 1552 metro terbiinde arsa binasile beraber 12/7/933 tarihinden 9/8/933 tarihine kadar 4 hafta müddetle ve kapah zarf usulile müzayedeye konmuştur. lhalesi ağustosun dokuzuncu çarşamba günü saat on bestedir. Talip olanların kıymetin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçesi veya banka kefaletnamesile teklif mektubunu yevm ve saati mezkura kadar İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasmda mtitesekkil Idare Encümenine tevdi eylemeleri ilân olunur. (3214) KARADENÎZ 2 ağustos 933 çarşamba günü saat 18 de kalkar. Dönüşte Tireboluya'da uğrar. (3674) MERS1N POSTASI KARADENİZ POSTASI 25 796.297 Müdür 9 I E. HODLER Doktor Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur A. H. REID NIŞANYANİ Hasulannı hergiin akşama kadar Beyoglu Tokatlıyan oteli yanında Mektep sokak 35 numarah muayenehanesindc tedavi eder. Telefon: 408431 (6025) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 25 Santimlik 3/302 Müller kıyım bandası 40 » 5/302 H. U. kıyım bandası 10/56 Molens Rezistans 45/19 » 21/3 Bağa 200 ı> 60 •» 12/90 Rapit makmelerine mansus fırçâ Nev'i ve milctarlan yukanda yazılı makine levaıîmî pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlannı hamilen 17/8/933 perşembe günü saat 15 te Galatada alım, satım komisyonuna müracaatleri» (3651) NevM ÇANAKKALE vapuru 48933 cuma saat 10 da idare rıhtımmdan kalkar. Kuşadası ve Geliboluya, yalnız dönöşte uğrar. (3770) İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: Istanbul ve Usküdar hapisane ve tevkifaneleri için muktazi odun ile mangal kömürü münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün Adliye Levazım Mümeyyizliğine ve münakasaya iştirak edeceklerin 19/8/933 cumartesi günü saat 14 te Defterdarlıkta mütesekkil komisyonu njahsusyna miira.caatleri ilân olu»"'. (3707) Miktan 6 Adet 12 » 150 » 100 Ziraat ve Baytar Fakültelerile Ytiksek Orman Mektebi Kayıt ve kabul şartlan 1933 ders senesi için Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat ve Ziraat Sanatlan Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak üzere «50», Baytar Fakültesine kız ve erkek «50», Yüksek Orman Mektebine «30» talebe alınacaktır. Müessese leylî ve meccanidir. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Gan Hasan Pasa vakfı Mütevelli Kaymakamlığından t Mahallesi Sokagı Emlâk No. Cinsi G. Hasan Kışla boyu 3 Kâr» Pasa gir dükkân G. Hasan Havuz kapısı 37 39 Ahır Paşa G. Hasan Attk Tersane 48 Dükkân Pasa Gazi Hasan Dereboyu 1416 Ahır Paşa Yukanda yazdı emlâk 20 gfin mud» detle müzayedeye konmuştur. Talip « lerin Kasıropaşada Vakıf idaresine ve 2248 numarah k'anün mudbince Seyrisefain Müdiryieti Umumî23/8/933 çarşamba günü saat 14 te yesi 1 temmuz 933 tarihinden itibaren lâğvedilmis ve «1932» senei İstanbul Evkaf Müdiriyeti Encümeni * n« müracaatleri. (3752) • maliyesi nihayetine kadar olan alacağı ve verecegi hazineye intikal »YELKE KARADENİZ Postası ^VAPURLAR Mülga Seyrisefain İdaresi Tasfiye Heyeti Reisliğînden: SAMSUN Kabul şartları şunlardır: 1<Türkiye Cıunhuriyeti tebaasmdan olmak 2 Lise bakaloryasını vermiş bulunmak. 3 Yaşı 17 den aşaği olmamak4 Bu mesleklerin icap ettirdiği bedenî kabiliyete malik ve Kattalıklardan salim olmak, «tam teşekküllü hastane sıhhat heyeti raporile tevsik olunur. 5 Tahsil leylî ve meccanî olduğundan staj veya tahsil devresihin ortasında «arız olacak mazeretler dolayısile tahsillerine devam etmek imkânmı kaybetmis olanlar müstesna olmak üzere» staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarılanlann hükumet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair Noterlik^ ten musaddak kefaletname vermek «müessesece verilecek nümuneye tevfikan». 6 Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden hüsnfihal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 7 Taliplerin miktan kadroyu tecavüz edince şehadetname dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla caktır. 8 Ziraat Fakültesine girecekler evvelâ 1 sene Gazi Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tâbi tutulurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak kendilerine ayda 40 lira üçret verilir. Bu ücretten hiç bir tevkifat yapılmaz. Bu şartlan haiz olup Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine girmek istiyen lerin 31 eylul 933 tarihine kadar yukandaki şartlan gösterir vesikalannı bir istidaya raptederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlügüne müracaat etmeleri. lstanbulda: Selimiyede Baytar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi müracaat olunabilir. * • , . , , . . ı Daha fazla malumat almak Utiyenlere müracaatleri takdınnde 3024) Prospektuslar gönderilm < tstanbtıl Adiye mahkemesi Birinci' Ticaret dairesinden s Dimitri Efendi tarafından Galatada Zincirli handa Hronika gazetesi sahibi Macfam Eleni aleyhine 933/297 dosya numarasile ikame olunan 520 lira alacak davasmm tahkikati müddealeyhin gıyabmda icra kılınarak evrak esas hak. kmda ittihazı karar olunmak üzere he . yeti müçtemiaya tevdi edilmiştir. Mu hakeme güni) olarak tayin kılman 9/10/933 pazartesi günü saat 13,30 da müddeaaleyh Madam Eleni bizzat veya bir vekil göndermek suretüe ispata vucut eylemediği takdirde hakkmda muamelei gıyabiyeye tevessül kılınacagl tebliğ makarruna kaim olmak üzere ilân olnnur. (6003) ts&aabul mahkemei asliye 2 inci hukuk dairesinden: 6/9 hissesi mahlulen Evkafa riicu eden Kuruçesmede Zincirlikuyu caddesmd* kâin Beyazıt vakfınd'an •tik 4 No. h köskün müteveffa Şakir Pasa reresesmden Sabrye Ha • mmm borcundan dolayı dairei icraea bilmüzayede füruhtn mukarrer bulunması haaebile tedbîai ihtiyatî olmak üzere icranın tehirine ve işbu davanm veresei mezkure aley • hioe bu mahkemade ikame eyle • diji 39/127 No. h dosya ile tev hidine ve verese yetlerinde bulunan »enetlerin iptaüne karar itan talebile tstanbuP Evkaf MüJiriyetine iıafetle yüzbast Arif Bey ve Edip Bey aevcesi Belkis ve Şakir Pa«a sevceai Sabiha ve kerimesi Safiye Hanımlar aleyhine 930/456 No. tahtında ikame olunan dava • mn e*nayi rüyetinde Norveçte Bofer şehrinde Türkiye heyeAi askeriye reisi miralay Edip Bey nezdind'e bulundugu beyan edilen mumaileyhin zevcesî Belkis Hanıma tebligat ifa edilemediğmden mıtmaileyh hakkında ilânen tebligat ifasına tahkikat hâkimligmce karar veril» mlf ve bu baptaki davetiye vara kası ö*ahi mahkeme divanbanesine talîk kılınrmş ve tahkikat günü olarak 17/9/933 saat 13,30 tayin kılmmıs olmakla mumaileyha Belkis Hanımtn yevm ve vakti mezkurda mahkemeye gelmediği veya tara fmdan musaddak bir vekil gön dermediği takdirde hakkında gıyaben mahkemeye devam edîleceği raalurmı olmak üzere keyfiyet hukuk usul muhakemeleri kanunu . nun 141 inci maddesi hükmüne tevfikan ilân olunur. (6002) tstanbul Beşinci icra memurlugun dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu karrer bir araba ve iki at 9 agustos 933 tarihine musadif çarşamba günü saat ondan itibaren Fatih Atpazannda satılacağından taliplerin müracaatleri ilân olunur. (6019) eylemiştir. Mezkur idareden alacağı ( olanların alacaklannın hangi seneye ait ve ne cihetten olduğunun ağustos 933 sonuna kadar pullu bir beyanname ile heyete bildirmeleri. (3517) grünü akşamı Sirkeciden ha reketle ( Zonguldak, inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabron, Surmene ve Rize) ye aıimet ve avdet edecektir. Perşembe Maarif Vekâletinden: llk mekteplerin dördüncü, besinci sınıflarum mahsus tarih kitap lannın baskı ve satıs işinin pazarlıkla ihalesi. llk mekteplerin dördüncü ve besinci sınıflan için Maarif VekâU tince hazırlattınlan iki ciltten müteşekkil tarih kitaplanmn basma ve dağıtma isi açık münakasa seklinde 3 ağustos 1933 perşembe günü öğleden sonra saat 15 te Maarif Vekâleti Müstesarlık makammda toplanacak komisyon huzurunda pazarlıkla ihale olunacaktır. Bu pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin şartnamesini almak üzere An karada Maarif Vekâletine, lstanbulda Devlet Matbaası Müdürlüğüne, kitaplann müsveddelerini görmek için de Ankarada Maarif Vekâleti Neşriyat Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve ihale vaktinden evvel cilt başına 3000 liralık muvakkat teminat akçesini Malsandıtubunu komisyon reisliğine tevdi etmiş bulunmalan lâzımdır. (3716) ğma yatırdıklanna dair bir makbuz veya bu kıymette bir banka mek Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanındaki acentalı • ğına muracaat Tel: 21515 MUSTAFA CEMAL VAPURLARI Zonguldak & 3 v BURSA perşembe Aksamı saat 19 da Galata nhbmmdan hareketle Ereğli, Zonguldak * ve Bartm) a gidecek ve gelecektir. Galata Kücük Rıhtım No. 4 5 Telefon: 40913 (6028) inhisarlar Umum Müdürlüğün d en: Motörün ismi: Sahavet Cumhuriyet Kısmet Bahri Hüdaverdi Bebek Zekeriya kaptan Hüdaverdi Telci Mehmet kaptan İnhisarlar idaresi için muayyen evsafta satın almaeak motörlerin heyeti mahsusa tarafından muayeneleri icra kılınmak üzere motörleri olup ta satmak arzusunda bulunan motör sahiplerinin motörlerile birlikte Cibalide İnhisarlar iskelesine gelmeleri evvelce ilân olunmuştu. Bu ilân üzerine muayyen günde sahipleri tarafından teklif olunan motörler heyeti mahsusaca birer birer muayene edilmiş ve isimleri ve sahipleri yukanda gösterilen «6» motör kabule şayan görülmüştür. Bu motörlerden «3» adedi idarece kapah zarf usulile safan alınacaktır. Sahiplerinin son fiatlannı ve bu fiat yüzde yedi buçuk teminat parasını veya mektubunu kapah zarf derunünde olarak nihayet 22/8/933 sah günü saat on beşe kadar Galatada İnhisarlar idaresi mubayaat komisyonuna vermeleri ve o saatten sonra vuku bulacak müracaatlerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. (3746) Sahibinin ismi: Tirebolulu Kara Mehmet kaptan Sait Bey ve İshak kaptan Arif kaptan | SADIKZADE BİRADERLER VAPURLARI S AK AR Y A vap.ru İSTANBUL İZM1R SURAT POSTASI Her hafta cumartesi günfl «aat 18 de Galata nhömından hareket, pazar günü Izmire mnvasalat, pazartesi hareketle sah günü Istanbola avdet eder. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı altmda acentakğa müracaat. Telefont 22134. (6057) Uevlet Matbaası Müdürlüğünden: Matbâa ambarlarmda tahtadan yapılacak kitap bölmeleri ile bazi tamirat pazarlık »uretile ihale edileceginden talip olanların 14 agusto» 933 pazartesi günü saat 14 te Defterdarlık Mubayaat komisyonuna müracaat etmeleri ve plân ve şartnamesini Devlet Matbaasradan almalan ilân olunur. (3750) tstanbul Deniz Ticareti Müdiriyetinden: Kılavuzluk Müdürlüğü için âtideki mevat pazarlıkla mubayaa ve tamir edilceeğinden taliplerin 8 ağustos 933 sah günü saat 10 da Müdiriyet mubayaa komisyonuna müracaatleri. (3769) 1 Beş adet çamaşır dolabı, üç adet elbise dolabı. 2 Kavak kılavuzluk binasınm tamiri. 3 EIli yatak çarsafı, elli yatak yüzü,, otuz yedi havlu, elli yastık sekiz yatak. tstanbul ikinci if lâs memurlujundan: Galatada Bahtiyar hamnda 26 No. da ticaretl* müftagil iken iflâ • ıına karar verilen K. Curon Efendînin tasfiye edilecek bir malı «1de edilemediğmden îcr& T« rflâ* kaau» nunun 217 inci maddesi mucibince tasfiyenin tatiline karar verilmiştir. AJâkadar alacakhlann tarfhi ilârw dan bilitibar 30 gün zarfmda. mas t raflan peşin vererek iflâsa müte allîk muamelelerin tatbikı istenil « mediği takdirde iflâsm kapatılacagı bilinmek üzere ilân olunur. (6013) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Tekirdağı Şarap fabrikasînda yapılacak hangar İnşaatı ve parke kaldırımı kapah zarf ile münakasaya konulmuştur. Taliplerin bu gibi inşaatı evvelce yapmış ve Ticaret Odalarından birinde mukayyet bulunmu* olduklarını ve yahut inşaatta salâhiyeti fenniyeyi haiz mühendis İstihdam edeceklerini noterlikçe musaddek vesaikle îsbat etmeleri lâzımdır. Bu seraİti haiz istekliler % 7,5 teminatlarile be raber teklifnamelerini nihayet 19/8/1933 cumartesi günü saat 14 de kadar Galatada alım, satım komisyonuna vermeli ve sekiz parça dan ibaret münakasa şartnamesi, şartnamei fennî ve projelerden mürekkep bir takım projeyi «7» lira mukabilinde komisyondan almah ; ' .(3301) Bandırma icra ve iflâs memurluğundan: 1/12/932 tarihmde Bandırma ti m caret mahkemesince iflâsma karar ve» rüen Bandırmada arabacı Fehmi oğlu inaıufaturacı Hamdi Beyin gene ticaret mahkemesince 24/7/933 tarihinde mevzu iflâsm kaldınlmasma ve iadeJ itibar etmesine karar verüdiği flân o « lunur. (6021) I istanbul Belediyesi ilânları I Pastırma ve sucuk imalâthanelerinin sıhhî evsaf ve şeraiti hakkmda tanzim olunan 15 maddelik talimatname 30 temmuz 933 ta rihli ve 3198 numarah İstanbul Vilâyet gazetesile neşrettirümiş olduğu alâkadaranm malumu olmak üzere ilân olunur. (3756)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog