Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

2 Ağustos Amerjkan Kadınlar gök gürültüsünden hikâyesi : niçinkorkarlar? Saatlardanberi gır gvr gvr müte madiyen söylemişti. Ağzında biri ken tüküriığü yutmak için bir iki saniye durduktan sonra g«ne bas ladı: Evet yıldinm korkusu, gök gürlemesinden mütehassıl havf vo endrçe insanlara, hayvanlara, kâf . fei mevcudata hâkimdir. Kara bulutlar arasında çatlıyan bir şim • fektejn bir kadın nekadar korkarsa bir köpek yavrusu da o kadar tHrer. Hatta ben bir ekmek diliminin de ayni teessürü duyduguna kanıim. Bu korkuyu mantıksız bul mak, ayıplamak beyhudedir. Bir kurbağaya, ellerile dokunabilen, bir fareye «oğukkanhlıkla bakabüenı bir kadın bir simsekle düser bayılır. Ha bakın dernin aize misal getiriyordum. Yarıda kaldu Efendime söyliyeyim geceyansı yatağımda pek te uzaktan gelmiyen bir inilti il« uyandım. Mortimar... Mortimar! Gözl«rimi açtrm. Silkindim. Ce vap verdim: Evangelin, bent çağıran sem misin? Nerdesin? Yüklükteyim, tnsan böyle fır. frmalı bir samanda uyumak üzere yatakt» kalmak için çok hbsiz olmah. Allah Allah insan uyuduğu içm ayıplamr mı? Doğrusu bu söz mantıksız. Uyumak kabahet değildir, Evangelin! Anlamamazhğa geliyorsun... Evet anlamamazlığa geliyorsun. Ben »eni bilmez miyim? Kulağıma boğuk bir bıçkınk seci geldi. Söylemeyi tasarladığım « a sözlerden vazgeçtinu Sevgilim, vah vah pek üzül. diim. N e oldu »ana? Gel bakayım yanmna! Mortimar! Çok »ey, ne var cicim? Hâlâ yatakta kalmakta ısrar edecek mUin? Şüphesiz! Şimdı yataktan kalkacaksın. Ben »eni kendi hayatını. kannın ve çocuklannın hayatını daha fazla düşüniir zannederdim. Fakat ne oldu, giizelim? Mortimar, &imdi gevezelik etmenin sıram değil. Pekâlâ bilirsin ki fırtmalı zamanlarda yatak kadar tehlikeli yer yoktur. Sen bile hayajtını tehlikeye koyuyor sun. EvangeKn, sen neler söylü yorsun, Allahını seversen? Sözümü tatnamhyaTnadım. Müt. hi» bir gök gürültüsü, arkasirdan kanmın kopardığı çığlık duyuldu. Olam görüyorsun ya, Morti nvarcığım. Haydi inatçı olma!. Kayitsizliği bırak. Ben kayitsizlik etmiyorum. Etsem bile bu yıldtrım düsmesine sebep olamaz, Evangelin, sen pek ; âlâ bilirsin ki, b lmen lâzımdır ki yıldıran havanın elektriğinden ileri gelir. Sen ukalâhk et. Hâlâ ukalâftk et! Evinin üzermde bir siperi saika olmadığını, işimizm Allaha kaldığını bildiğin halde gösterdi ğm bu cesarete şasıyorum. O ne .. Kibrit mi çakıyorsun? E darılma ama sen vallahı çıldırmışsm. Fesuphanallâh Hanım, bunun ne zaran var. Oda zindan gibi karanlık . O kibriti söndür. Hemen sön. dür. Anlaşıhyor, sen bizim he . pimizi öldürmeyi kurmuşsun, pek âlâ bilirsin ki ziya kadar yıldınmı çeken hiçbirşey yoktur. (Buuuu!... Gümbürr!.. bummm!) tşitiyorsun ya .. Sebebiyet verdiğin halleri görüyorsun ya! Olur şey değil . Demek kibrit ziyası yıldınmı çeker ha! Yok yok Evangelin, ben bu hususta seninle Utediğm bahs« girenm. Mortimar, utan . Çoluğım çocuğun ölüm tehlikesi karsısında iken böyle sözler söylemeğe dilin nasıl vanyor? Mortimar 1 Ne var? Sen bu g«c« yatarken dua et. tin miydi? Doğrutunu istersen unuttum. (Burrrrr!.. Buuuum! Gravvv!..) Eyvah bittik . Mahvolduk. Hiç bu zamanda böyle birsey unutulur mu? lyi ama »evgilim ben yatağa girerken gökyüzünde bir bulut parçan bile yoktu. Böyle birsey kimin akhna gelir? Dua meselesine gelince, biliyorsun ki senm zorunla dört »ene evvelki zelzeledenberi her gece dua ediyorum. Bir gece unutmusum, ne çıkar? Fn>hna her za . man olan birseydir. O zamandan beri büyük bir felâketle karsılas tık mı? Sanlıga tutulduğunu untıtuyorsun! Sanhk... Sanlık .. tkide birde bunu başıma kakıyorsun. Düru yada ceza gören her adam ka • bahatli midir? (Bruuuumm . Buuumnrm!) Ah Mortimarcıgım Bittik, mahvolduk. Senm bu şom ağzın bizi ergeç felâkete sürükliyecek. Canım ne söyledim, ne oldu? Sen ne sövlediğini bilirsrn. Hem şömine öniinde durma. Çekil oradan. Bir sömine kadar yıldın mı çeken başka birsey olmadiğmi bilmiyor musun? Peki peki çeküdim. Neredesin şimdi? Pen«ere öniinde! Sakm ha! Deli mi*in? Ayrıloradan. Fırtmalı havalarda pencsre önlermin en tehlikeli mevki oldu. ğunu n>emedeki çocuklar bile biltr. Ah Mortimarcığım, bugün galiba bizim son günümüz, Sen mi gezmiyorsun"* Evet. Me için? Pantalonunru anyorum. Gî • yecegim. Aman ha! Bırak bırak .. Yıldınm yağarken hiç İnsan pantalon giyer mi? Bütün ulenu. ytinlü ku > makşlann yıldınmı cezbettiklerin. de müttefiktbrler. Eh . Mükemmel •hndi de sarkı söylemeğe başladın, öyle mi? Ne iyi! Canım fenalık bunun nere . «inde? Mortimar, budalaltk etme. sarkı söylemek havada ihtizazlar hâsıl eder. Bu ihtizazlar elektrik husule getirirler. Hem oda kapısı niçm açık duruyor? Allah Allah oda mı zarar? Ne olur açık dtarursa? Ne mi olur? Bir odada hava cereyanı husule getirmek, yıldırı • ma davetname göndermek demek . Böyle bir havada bir deli tle bir tir. Allahım nedir bu benim çilem. yerde bulunmak için ne eiirüm isledîm? Mortimar gene ne yapıyor sun? Bîrşev yaptıgnn vok Musluf u acıyorum. Pek sıcak. tnsan boğulacak. Biraz yüzümü yıkayacagım. Sen galiba artık büsbütiin T\vanadan çıktm. Yıldınmlann yüzde doksan dokuzu suya düser. Bunu bilmez misin. Musluğu kapa! (Yarın bitecek) Mark Tvevnden nakleden: ÖMER FEHMİ Üniversitede ilk gün Yeni Emin ve Fakülte reisleri işleri devraldılar, mühim kararlar verildi Birînci sahifeden mabat etmis ve yann sehrimize geleceğini telgrafla bildirmiştir. Kendi sahasında hakiki bir ü*tat o lan bu tıp adammdan, Universitenin ıslahı için de rapor alınacaktır. Yeni müderrislere tebllgat Mülga Darülfünundan yeni müetse seye geçen hocalann listesini diinkü nü»hamızda kaydetmiştik. Bu zevata dün aksam yeni vazifeleri hakkmda tebligat yapılnrnftır. Üniversiteye hariçten âhnacaklara ah tayin mektuplan bugün kendilerine tevdi edilecektir. Bu zevatm listesi tercümeihalleri hakkında lâzım gelen malumatla birlikte gazetelere bildirileceğinden dün geç vakte kadar ıslahat kom'teu bunlann ihzarile mesgul olmustur. Bunun için, Üniversiteye hariçten alınanlarm ilâm bugüne kalmışur. Yeni müderrisler Maamafih dün yaptığımız tahkikatm neticelerini atağıya kaydediyoruz: Hukuk fakültesi tarihi hukuk muallimliğine Ankara Hukuk mektebi pro • fesörlerinden Fuat Bey tayin edilmistir. Kürsülerine ecnebi Drofesör geti rilmesi mukarrer olan hukuku idare müderris muavinliğine Sıddıkzade Sami, hukuku âmme müderris muavin ligine Menemenli Etem, hukuku medeniye müderrn muavinliğine Münip Hayri ve Ferit Ziya Beyler, iktısat profe • sörlüğüne ağlebi ihtimal Yüksek Ti earet mektebi muallimlerinden Nizamettin Âli Beyler tayin olunacaklar • dır. Ekseri kürsüleri ecnebi profesörle • re tevdi edilecek olan edebiyat fakül • tesi müderris muavinliklerine Hilmi Ziya, edebiyat doktoru Ali Nihat, Sabri Esat ve Türk tarihi Kurunu Vusta kısmı muallimliğine Mükremin Halil Befr lerin tayinleri tahakkuk etmis tir. hakkak addolunmaktadır. Univershe Emini Neşet ömer Bey dün hariçten tayin olunacak zevatın henüz kat'î olarak malum olmadığım söylemiftir. Mülga Darülfünuna ait mühürlerle salonlann kapılarındakî levhalar tn • dirilmif ve yenileri hazırlanraifhr. Telif ve tercüme heyetine kimler \ girecek? J Kadro haricinde bnakılan zevattan Telif ve Tercüme heyetine aynlacak • lann tesbitine başlanmiftır. Bunlann listesi bir haftaya kadar bitirilecek ve ilân edilecektir. lhtiyar müderrialerin ekserisi tekaütlüğü tercih ettiklerinden bu heyete gireceklerin pek az olacağı anlafilmaktadır. Ali Muzaffer Bey Yeni kadroya dahil olmıyan sabık edebiyat fakültesi reisi Ali Muzaffer Bey Maarif Vekâletinde mühim bir memu • riyete tayin edilecektir. Fakat bu va • zifenin n« olduğu saklı tutulmakta v* kat'ilefmediği ileri sürülmektedir. Üniversitede yerî olmıyan bir kı • sım müderrislere vekâlet tarahndan diğer vazifeler teklif edüraesi beklenmektedir. istanbul Borsası kapanış ffiatları 1 8 933 NUKUT I Sterllo I Dolar 20 Fransiz fr. 20 Lireı $0 Belçlka fr. 9ü Drahmı 20 Isviçre fr. 10 Uva 1 Florin 20 Çek kronn I Uveç kronu I Avusturya Şl! 1 Peçete f Mark 1 Zloü 20 Lev 20 Dınar I Rnhle ! Yer 1 Turk ahını ) Mecıdıye 1 Banknot Os B Ali; 70j ISo 167/0 92i 115 34 8'0 24, S0 116 36 24 15 49 23 '29 23 **, 44 36 244 Çok büyük takdir kazanan La clef du Français (Ali Naıima) Bf.nin eseridir Bütün lise ve orta mektepler için Maarif Vekâleti celilesin» ce kabul olunmuştur. * Programa tamamile muvafık her nevi faideleri havi ol« duğundan talebeyi başka ld« tap tedarikinden âzade kılar. Bilmiyenlere kolaylıkla Fransızca öğretir. tkmale kalanlara hocalık eder. En mükemmel ve en ucuz fransızca ders kitabıdır. Mu • allim kısmı yakında neşrolu » nacaktır. Birinci kııîm 23 kunif fkinci » 34 » Uçüncü » 40 kuru^tur. Posta ücreti müfteriye ait • tir. Toptan alanlara ve mektep idarelerine iskonto edilir. Her kitapçıda bulunur. Zayi Fatih şubesinden almakta olduğum 2620 numaralı maaş cüzda • nımı kaybettim. YenUi almacağından hükmü yoktur. Emint (6011) 170 224 (18 2$ 824 SV0 85 120 ?8 2* 17 50 24 M 23 ' 0 4? 023 37 246 ÇEKLER Londra Nev ^ ork Parıs Mılano BruVsel Atına Centvre Sorva Amsterdam Prag Stokholm Vı>ana Madrtt Berlin Varjova Bndapt'te Bükrej BeİRTat Yokobama Mo»kova Açılı? "05, 0 6i<46 12.C6 8,945 3, 834 82 09 2.14 67.935 Müderrit muavinliklerine vtrilen ehemmiyet Universite müderris muavmleri flci kısma aynlacaktır: Profesör agreje unvanmı tasıyan bu sevatm bir kumı talebeye lâboratuvarlarda tatbikat gö» • terecekler, diğer kısmı îse ecnebi profesörlerin verecekleri derslerin türkçesini hazırlıyarak nazariyatla maşgui ola • caklardır. Bunlara kürsü muavmleri denilecektir. Bu itibarla muavmlere çok ehemmiyet verilmekte ve kendilerinden fazla iş beklenmektedir. Ehliyetlerinin kâfi olmadığı, eserle • rinin ve Darulfünundaki mesailerl ne • ticesinm tetkikînde anlaşılacak zevat, yüksek ilim müessesemiıden uzaklaştmlacaklardır. Hamm müderrit i Tesrinievvele kadar bütün kadronun Fen fakültesi müderris veya müderris tamamianması temin olunacaktır. muavinlîklerinden birine Robert KolTıp Fakültetinin nakli meteleai lej muallimlerinden Fazilet Sevket HaUniversite Emini dün en mühim iş nımın tayin olunacağı söylenmektedir. olarak Tıp fakültesmin tstanbula nakli Yahya Kemal Bev maracaat meselesüe meşgui olmağa baslamıshr. etti mi? Neset ömer Bey, birkaç güne kadar Bu fakültede hocalık almak üzere nakil isîntn îhalesi yapılarak tatbîkata sair Yahya Kemal Beyin müracaatte bn geçileceğinî sövlemistir. Fakültelerm relunduğu yazılmıştı. Maarif Müstesan isleri, dün eski reislerden muamelâtı Avni Bey bunun doğru olmadıgmı bir devir ve tesellüm etmişlerdir. '$ muharrirîmize sövlemistir. Münhal hocalıklara talipler Reşit GalİD Bey Geç vakit öğrendiğimize gore, tslâm Maarif Vekili Reşk Galip Bev dün tetkikleri EnstHüsünde münhal bırakılan Üniversiteye gelmemis, ikametgâhın • kürsü için Diyanet tsleri riyaseti müşada bir müddet istirahat ettikten sonra virlerinden Ahmet Hamdi ve Kazanlı Dolmabahçe sarayına gitmiftîr. Zakir Kadir Efendiler rnüracaat etmişidare teşkilâtt kadrolan Universîtenin idare teskilâtına ah kadrolar dün bitirilmis, Vekil Bey ta rafından imzalanarak kat'ilesmis ve alâkadarlara geç vakit tebliğ edilmiştir. Bu kadrolarda, eskisine nazaran yapılan baslıca defisiklik tekaüt müddetmi dolduran ve 60 yasmı geçen memurla rın tekaüde sevkolunmasmdan ibaret • tir. Tıp fakültesi hastanelerinin kaldı • nlması üzerine hademe kadoaunda da tasarruf yapümıstır. Dün Univershede Darülfünunun son gunünde görülen kalabalıktan eser kalmamıs ve sükunet avdet etmisti. Kadro haricinde kalan zevatm hiçbiri Üniversiteye gelmemislerdir. Tıp Fakültennde yeni timalar Tıp fakültesi reisi Tevfik Salim Pa şa, fakülteye hariçten almacak zevat hakkmda kendisile görüsenlere ademi malumat beyan etmekle beraber smir ve akıl hastalıklan profesörlüğüne Mazhar Osman, cildiye profesörlüğüne Hulusi Behçet Beylerin getirildikleri ve diğer münhal kürsülerin ekserisine ec • nebi profesörlerin celbolunacakları mulerdir. Universitenin bîlhassa yeni ihdas e« dilen Türk tnkılâbi, millî iktısat vc iç timaiyat, türkiyat, cografya, morfoloji, kimya, eletromekanik enstitüleri hoca. lıklan için pek çok talip vardır. Bu enstitülerde münhal bırakılan hocalıklara tayinler peyderpey yapılacaktnr. Talha Beyin bir mektuba ı,ıe"rs 15,9225 J.7487 4,245 S.65 1,9787 4,?S7* 8,8985 80.39 34,748 2,28375 KARL MARKS SERMAYE Tercüme: Haydar Rifat Beyin Şafak kitaphanesi 125 kuruş Posta ücred alintnaz Kapanı? Yeni çıktı ESHAM Açılış Iş Bankasi hâmil. İş Baokui nam. A. Şim. 60 o/o . , :oo o/o Slrketlhıyrlyt Trtmvty Bomorti Nekur Terkos Balya Aslan çimento I Açılış 9S 1S0 J.30 Dr. H O D A R A Cüt ve zührev! hastalıklar mütehassısı Beyoglu, Tdnel blektrik Şırketi ksrşı^ smda Telefon 21436 <*. 6026 Dr. Hafız Cemal Dahiliye mittehastnai Cumadan maada her gün sâat (2,30 dan 5 e) kadar tstanbul'da Divanyolu'nda ( 118 ) numaralı hususî kabinesînde hastalarinî kabul ve tedavi eder. Telefon ts. 22398 4 tSTİKRAZLAR 1931 Ikraralyell Istlkrazı Istlkrajn DahlH Şark {imeDdiferl Düynnn Muv. Gümruk Saydı Mahl Baj>dat Askertye DOKTOR TAHVİLÂT Açılıs Elektrlk jtrket) Tramvay . Tfinel Rıhtım , Anadoln ( 0 Anadoln (2) Anadoln (S) Anadoln Mümessl! Kapani; Osman Şerafettin Cagaloğlu Nuroımaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada oğleden sonra 40*^ 40 ÎS J (Yenibahçe haıtanesi) dahilî, sari hastalıklar mütehassısı îstanbul Belediyesi Sular İdaresinden: Abonelere ilân Mülga Darülfünun profesörlerinden , Terkos istanbul arasındaki şebeke üzerinde yapılmakta olan olup yeni Üniversitede vazife alnuyan mtihim tevsiat ameliyatı neticesi olarak 2 ağustos 933 günü öğleden zevatm listesmde ismi geçen Tıp fakülevvel kısmen su ceryanının kesileceği ve bunun mümkün mertebe az tesi fizyoloji müderrisliğinden müte • bir müddet devam etmesi için icap eden her türlü tedabjrin ittihaz kıkait Talha Bey dün gazetemize bir mekIınmıs olduguSuIar jdaresj^tarafından muhterem abonelerine ilân tup göndererek hastalığı dolayuile esaolunur. (3771) sen uzun zaman evvel Darülfünundan çekildiğini bildirmiştir. Bize söylendiğine göre yeni Üniversiteye alınmıyan zevat meyanında bulunan diğer mütekah müderrisler gibi Elâzizde iskân edilen Romanya muhacirlerinin hane insââîına Talha Beyin de vaıiyeti tetkSt edilmiş, sarfolunmak üzere lçel Vilâyetinden Malatya istasyonuna gelen ücretle tavzif olunmak hakkmı haiz o830 metro mik'ap Çam kerestesinin beher metre mik'abı 700 kilo lan bu yaşlı müderrislerin, eski hizmetitibarile 581 tondan ibaret kerestenin Malatya istasyonundan Elâleri takdir oiunmakla beraber artık ye zizdeki depoya nakli için beher ton on üç lira belediye rayicile 26/7/ ni Üniversitede kendilerine tedris yii933 tarihiden 14/8/933 e kadar münakasaya konmuştur. Taliplerin kü tahmil edilmemesi muvafık görül 14/8/933 saat on altıda % 7,50 teminatlarile Vilâyet İskân Müdi müştür. riyetinde müteşekkil komisyona müracaatleri. (3749) Elâziz Vilâyetinden: Görülmemiş bir kaza Koschrzyn . Polonya 1 (A.A.) Beydgozoz civlrında, böylesme rast gelinmiyen feci bir kaza olmustur. Kratzke isminde bir rençper, omzunda orağı olduğu halde bisikletle ve »iiratle gidivordu. Rençper, aksi istikamette giden Rene Vido isminde bir başka bisikletliye rasgelmis ve yanından geçerken orak ile kafasmı nçurmustur. Kratzke tevkif edilmisHr. Kendisi dikkatsizlikten dolayı adam öldürmekle mürtehimdir. Umumî af Birinci sahifeden mabat Başvekil Rauf, doktor Adnan, HUr. riyet ve Ttilâf fırkası liderî miralay Sadık, muharrir Refik Halit, Filo • zof Rıza Tevfik, kaymakam Adil Beylerin bu affe dahil olmaları hükumetçe istenmistir. Refik HalH, Filozof Rıza Tevfik, Sadık ve Adil Beyler,hükumete ve zevah âliyeye mütemadiyen neda • met mektuplan göndermekte, afle rini rica etmekte ve yalnız Türk topraklarında ölmelerine müsaade edilmesinî istediklerini beyan etmektedirler. Adnan Bev elyevm Pariste olup Sorbon Darülfünununda türkçe hocaligı yapmaktadır. Refikası Halide Edip Hamm, Amerika gazetelerinde muharrirlik yapmakta ve îngizîlce eserler yazmakta, konferanslar vermektedir. Rauf Bey, Hindistanda bulunmaktadır. Refik Halit Bey, Halepte Vahdet gazetesini neşretmektedir. Sadık Bey de Romanyada bir çiftlikte bir Türk beğinin çocukla türkçe derji yermektedir. ' Nasıl karşıladılar Birine! sahifeden mabat den birsey aöylenemez. Mülalea za manı gelmemiştn*. Benî mazur görünüz. Fen Fakültesinden Malik Bey: Hükumet ve hükumetin inti • hap erfiği bir komite böyle bir şey yapmıs. Hepimizin vaziyetlerini ayn ayn tetkik ederek buna karar vermisler. Fazla söyliyecek bir şeyhn yok. Mushhittin Adil Bey: Benden bir şey sormayinı». Merhametmizi rica ederim. Gaze. teniz<n bendenize teveccühü var dır. Ne diyeyim, Aliah muvaffak etsin! Kadri Rasit Pasa' Ne diyeyim beyim, yaptılar, oldu iste! jTürk Fransız dostluğu Mısırdaki Ermeniler birbirlerine döştüler Mısırda biri eski Ermeni cumhu rîyetine ve birî de bugünkü Sovyet Ermenistanma taraftar iki Ermeni partisî vardır. Bunlardan Ermer.îs tan eumhurîyetîne taraftar olan parti Kahiredeki Ermeni kiliselerînden birmde siyasî bir toplantı yapmağa kalkısmıştır. Bunu haber alan Bo!şevik Ermenüer de kiliseyi abluka alhna almağa teşebbüs etmişlerdir. Mısır bukumeti kiliseye birkaç polin göndeeek namayişçileri ve içtkcaı dagıtmıstır, I Birinci sahifeden mabat sa edilmiş olmasıdır. Vazifemis, mem • Depo ve imalâthaneler için «14» adet fgrometre ve «64» adet Terleketimizin siyasi ve iktısadî istikbali. mometre pazarlıkla satın alınacaktır. ni düşünmek ve telörgü arkasrada kal. Taliplerin şartnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek mamaktadır. Çünkn diğer memleket üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 23/8/933 çarşamba günü saat ler telörgü arkasmda kalmıyorlar. 14 te Galatada alım, satım komisyonuna müracaatleri. (3730) Türkiye Harlciye Vekilinîn daveti dolayısile Ankaraya da gide • eeğim. Kendilenle daima iyi mü . nasebetlerde balunmuş olduğumuz 1 2257 numaralı Madenî Ufaklık para kanununa tevfitan silik* Türk devlet adamlarınt gSrmehle olmıyan ve ayarlarile nizamî vezinleri tam bulunan eski gümüş para bahriyar olaeağtm. Bu münasebtt • lann; ileride tedavül kıymeti refedildiği zaman halkın mutazamr ler ekseriya dostane bir şehilde meolmaması için, Devlet alacakları mukabilinde bir mecidiye 37 kuruş sai derecesine çıkmıttır. Ben ikti hesabile kabulü takarrür ettirilmiç ve bu hususta Malsandıklarına tebdar mevkiinde bulundağırm zaman ligat yapılmıştır. Fransanm mandast altmda balunan Suriye ile Türkiye aramndaki mü' 2 Cumhuriyet Merkez Bankasînca da beher on gram meskuk ve him hudut meselelerini haU.etti.rn.> . gayrimeakuk hali» gürnüs 19 kuruftan satın alınacaktır» (3661 )j İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Maliye Vekâletinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog