Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

2 Agusfoi 1933 Ya hürriyet, Ya ölöm! Yazan: ALl NACt Atletizm antrenörünün mühitn beyanatı Matmazel Mença Karniçeva, evinde misafir olduğu Atletizm an , Paniçayı operaya davet ederek, bir trenörü Her Ab . raham, bundao tabanca kurşunile nasıl öldürdü? bir müddet evve ölihn emrinden kurtubnanın ne ka. 3ar imkâroız olduğunu size göstermek için, iki küçük hikâye, hikâye değil, îki olmuş rak'a nakledeceğim: Ben Sofyada iken; birgün avcı kı . yafetine giren dört Protegerovist, Kra. lın sarayı önünde • evet, şasmayınız, Çar tiazretlermin saraylan önünde ve saraylanm bekliyen polislerin de gözlerî onunde! . öğle üzeri, gazetesinden çı . karak evine yemek yemeğe giden «Makedonya» başmuharririni, cSimeonof» a vurdular. Bulgaristandan bahsettiği • ırıize göre, buraya kadar hâdisede hiç bir gayritabiilik yoktur. 8a cinayet esnasmda «Simeonof» un daima etrafmda ve o gün de bermutat yanında gezdirdiği muhafız Mihailo vistlerle avcı kıyafetine giren Protegerovistler arasında on dakika kadar kurşun alınıp verildi ve iki taraftan dört beş kişi yaralandı ve birkaç kaza kur . şunu da oradan geçmek hamakatmi gösteren üç beş kisiyi hakladı. Mecruh. lar hastanelere nakledüdiler. Yarala nanlann hastanelere gotürtilmeleri de zantridir. Binaenaleyh bu noktada hiç bir gayritabiflik göremezsiniı. Fakat asıl «Simeonof» u Slduren Protegerovist «Triyanof» ta yaralılar arasır.da idi. Komite, arkadaşlannm oldüğünü duyar duymaz, onun, işle . diği cinayeti kendi caniie ödemesmi ka. rar ahma aldı. "" " Bundan da tabiî ne olabîlirdi? Fakat nasıl oldürmeli? Işte, asıl mesele bu noktada idi. Hastanede, tehlikeli yaralar içmde, esasen ölümü kuvvetle muhtemel ol • dukthB başka, hastane kapısı da nezaret altma alınmış ve ber ihtimale karsi, odasinra kapısına da aynca bir polis ve bir arkadaş nöbetçi dikilmislerdi. Bu şerait içinde nasıl öldürmeli? Bu şerait içinde, öldürülmesi, göru • lüyor ki, hemen hemen, msafsız, hem tmkânsızdı. Ancak, Triyanofun hastaneye nak . linden Sç gün sonra, bir sabah, Bulgar gazetelerinde, aynen şu havadisi oku . duk: . . •""' Simeonofun katili Protegerovist Trî. yanek dün akşam, saat on birde, te • davi edildiği hastanede, kendisine hastababıcılık eden 27 yaşmda Kostanti. nova tarafmdan, üç kursunla katledilmistir. Kadın, esasen yaralı o'duğu içm yatağında hic kımıldamadan ölen Triyanrfu vurduktan sonra silâhmı kapı daki polise teslim etmis ve «Makedonya komitasından aldığım emri yertne çefrdım!» demiştir. Kadmın bu is içîn hastaneye o gün. lerde kaydettîrildiğini zannetmeyiniz. KosUntmova, tahkikat gösterdi ki, tam alh jenedenberi ayni hastanede çalışan en iyi kalpli, kendi halinde, en namus. lu hastabakicılanndan biri idi. *** Komitanm allahı Ivan Mihailof, îvan Mihaîlofun zevcesi de Mença Karniçeva dır. Resminden de anlasılacağı üzere genç ve güzel bir kadın olan Mença Karni • çeva, Makedonyalıdır ve tahsilini Münihte yapıp Alman Dariilfünunundan sehadetname almıstır. Ancak, Matmazel Karniçeva, tah . silde iken, kendisi gibi Münih Darül . fünununda okuyan başka bir Bulgar duklan BeB kıravat fabrikası, bütün Avrupa markalanna meydan okuyan bir müessesedir. Bu sene sergiye iştirak etmiyen tpekfşin ve Altmmekik fabrikasınm ipekli ve yünlü kumaslan birbirinden güzel ve Avrupanmkilerden hiç farksizdır. Alpullu île Usakın sekerlerinde, Türk toprağının mahsulü ve Türk is çisinin mamulü olmaktan baska ne farkı vardır? Ya ipekli kadın çoraplan? Üçüncü yerli mallar sergisinde teşhir edilen ipekli kadın çoraplan kaba bir taslaktan baska birşey değildi. Beşin d yerli mallar sergisindeki kadın ço • raplart, bîrçok ecnebi çoraplarından yüksek, en meshur fabrikalann çorap lanna yakın bir güzelliktedir. Memle ketimizin, garp tekniğinden bilistifade iki sene içinde elde ettiği bu terakkiyi Âvrupa senelerce emekliyerek temin edebilmistir. Eskiden yerli malı kullanmak *zev kimizden bir fedakârlıkftı; şimdi ise yerli malı kullanmak çifte bir zevktir: Nefis mallar kullanmak zevki, Türk malı kullanmak zevki... Yerli Mallar Sergisi, yalnız Türk maliannm değil, Türk kabiliyetinin, Türk zekâsının ve Türk azminin sergisidir. Onun için dün aksam Galatasaraydan goğsüm iftiharla kaba>ar?k çıkhm. spor mmtakala • nndaki atletizm faaliyetini tetkib etmek üzere Anadoluda bir seya . hate çıkmışta. Het Abraham, bu tet . kik seyahatinden avdet etmiş, mü • sahedeleri hakkmda şu beyanatta AtTetizvt bulunmustur: Her Abraha/m. « Amerikada ve Avrupanın bü • yük spor memleketlerinde nüfusun hemen hemen % onu spor yapar. Bu sporcular federasyonlarda mukayyet • tirler. Halbuki Türkiyede 14 milyon nü . Şimdi tvan Mihailofun zevcesi olan fusun ancak 0, 1 % isporcu olarak fe. Matmazel Mença Karniçeva derasyonlarda mukayyet. Demek oluyor ki: 1000 Türkten sade bir Türk kızile, Makedonyalı Paniçanın baldızı sporla mesgul oluyor. Ilk bahsettiğim ile arkadaşlık etmiş ve canciğer ol • memleketlerde ise her 1,000 kisiden muştur. Paniça, bilivorsunuz ki eski çe100 tanesi sporcudur. Su halde Tür • te reisidir, evvelce tvan Garvanofla Bokiyedeki nüfusun % 10 u sporla mesris Sarafofu öldıirmüştür ve son za • gul olabilmesi için, Türk sporu 100 de. manlarda da Bolşeviklerle anlaşmış ol. fa daha büyümeli. Bu takdirde sade mak gibi yeni bir cinayet daha işlemiştstanbulun 60 . 70,000 sporcusu ol • tir. Memleketinden çekilmiş, daha semalı. lâmet bir kenar zannettiği Viyanaya yerleşmiştir. Türkiyede spor denince umumiyet • le futbol anlaşılır. Meselâ Bahkesirde Hulâaa Matmazel Mença Karniçeva 50 kişi futbol oynuyorsa, Balıkesir fut. tahsilini bitiriyor, kalkıp Bulgaristana, bol oynuyor denir. Halbuki bu adet Makedonyaya geliyor ve bir müddet 25,000 nüfusun ancak % 0 / 2 eder; oturduktan sonra, bu sefer kalkıyor, yani 1,000 kiside sade iki kisi futbol Viyanaya gidiyor. oynuyor demektir. Ne yapmağa? Spor bütün dünya üzerinde durma • Malum değil. dan ilerlediği için, tabiidir ki, Türk Yalnız biliyoruz ki, Viyanada, Da • sporu da mkisaf edecektir. Fakat spo . rülfünun arkadaşı, yani Paniçanın bal. run bütün millete yayılabilmesi ve ha dızı kendisini karşılıyor ve Mença Karkikaten bir faide temin etmesi için, her niçeva da arkadaşımn evi dururken şeyden evvel bütün Türk mektepleBristol oteline inmiyeceği için, tabiî doğ rtnde spor yapılmalı. Halbuki şimdive karsılamyor. kadar bizde ne mektep sporu, ne mek. Aylarca ve aylarca Paniçalarm e . tep spor hocaları, ne de mektep spor vinde kalıyor. sahalan var. Buna mukabil bütün mekBu kadar dostluğa, misafirperverli. teplerde atletizmi, dağ sporu, kış sporu ğe bir mukabelede bulunmak icap et • yapmak yüzmek ve futbol ve hendbol mez mi? Mença Karniçeva, bir aksam, oynamak istiyen yüzlerce genc buldum. elinde bir bilet ile eve geliyor ve: Fakat bunlar spor yapmak için çokluk her vasıtadan mahrumdurlar. «Bu aksam operada «Peer Gynt»i oynuyorlar, bir loca aldım, hepinizi daTürk sporunun şimdiye kadar geri vet ediyorum!» diyor. kalmasına ilk sebep bence şudur: Türk milleti spor sayesindeki vficut kadınlar tuvaletlerinî giyiyor. kültürünün kıymetlerini tatbikat saha. Paniça, arkasma smokinini geçiri • sında çok az tanımışhr. yor. Anadokı ahalisinin pek çoğu daha Ve tiyatroya gidiyorlar. Şimdi, Paniça, kansı, baldızı ve Men. sporun ne olduğunu bilmiyor. Bu hakikati Anadoludaki vazifeme esas o ça Karniçeva, locadadırlar. larak aldım. Türkiyede spora genis bir «tbsen» m yazdığı ve «Grieg» in temel atabilmek için birçok sehirlerin bestelediği o nefis operanm siir ve ii Halkevi msrkezlerinde spor hakkmda hulya dolu musikisi içinde mest olmuş, hasbıhaller vücude getirdim. Progra dinliyorlar. mım su idî: Nihayet, piyesin sonu yaklasıyor. 1 Spor nedir? Mevzu üzerine nu. Biliyorsunuz ki, piyesin sonlanna tuk. doğru, meşhar bir fırtına sahnesi baş . 2 Olimpiyatlar üzerine resiml] Iıyor, Sahneyi cehennemî gürültüler nutuk. kaphyor, yıldınmlar düşüyor, şimsek • 3 Spor jimnastiğinin ve atletizm ler çakıyor, hatta kurşun sesleri işitili tekriğinin hareketlerle gösterilmesi. yor. 4 Ailenin vücut kültürü olacak tste, tam bu sıradadır ki, Münih Daon bes dakikalık sabah jimnastiğinin riilfünunundan mezun Matmazel Men . tatbikatı. ça Karniçeva, yavaşça, el çantasını a. Her sehirde Halkevi salonu hınca • çıyor. hmç dolu idi. Bütün halk tabakalan Küçük, ipek, beyaz bir mendil çı mevcut ve heyecan içmde idiler. Vekilkanyor. ler, meb'uslar, zabitler, memurlar, mu. Mendili açıp içinden minimini «brovallimler, talebeler, aileler. ning» ini eline alıyor ve bir kurşunda, Liselerde ve muallim mekteplerir.de, «Peer Gynt» in patırdılan arasında, Pa. kislalarda ve spor sahalannda talebe, niçanın da beynmi patlatıyor! zabit askerlere ve kulüp azalanna spor * ** dersi verdim. Bu suretle spor yapma Hikâyenin arkası o kadar enteresan nın yalnız birkac kulübün değil, bütün değildir: milletin alenî bir isi olmasma muvaf . Genç kadm, Paniçanm evinden Vi. fak oldum. Maalesef bu faaliyetimi her yana hapisanesine gidiyor. Avusturya şehirde ancak 2 3 hafta icra edebili . hükumeti, bir müddet, kendisini nezaret yordum. Halbuki bana kalırsa her şealtında tutuyor. Sonra, verem olduğu hirde, ve yahut her vilâyette hic olmaziçin, memleketine, Bulgaristana gön . sa bir spor hocası yaz kış icrayi faali . deriliyor. Bulgaristanda, doktordan yet etmeli. rapor alarak kurtuluyor ve daha sonBu spor hocası sonra, vali, mektep ra, burası enteresandır, tvan Mihailof müdürleri. askerî kumandan^ar, Haîk ile evleniyor! Fırkası, Halkevi, spor mıntaka heyeti Devam edecek ve nihayet spor doktorunun yardımile umumî spor faalivetini tertip eder. Tabiî bu spor hocalan yalnız sporan bir sahs«sında mütehassıs ve antr*>nör o'mamahdırlar. Bunlar daha ziyade sporun | her kısmmı öğreffbiVcek um'imî evsafı haiz hocalar olmalıdırlar. İyi atlet, yü. zücü, dağa tırmanıcı, ski kayıcı olma • lıdırlar. Bi'hassa bu savdığım «norlar Anadolu icin mümkündür.) Bundan başka (Müniehap uç kap yemek ve bir deser) baslıca top oyunlarını kaidelerini bil • meleri lâzımdır. Volley, basketbol, hend ve futbol. Bu sDor hocalan bir de Türk • spor madalyasını almak isli yenleri imtihan edeceklerdir. Kendi şahsî tecrübelerine nazaran Büyük Brezilya Revu heyeti Türkiyede halk kütlesini spora en çabuk ilk programının son günleri yukanda anlattığım tedbirler sayesin . de celbedebiliriz. Cumartesi günü yeni program Eğer Türk talebesini Türk alî jim . nastik mekteplerinde spor hocası ola rak yetiştirirsek, tabiidir ki, ilk Türk Cuma ve Pazar günleri matine spor hocalan yetisip te dışanda icrayi saat 17 de (6017) faaliyet edetilecek tecrübe sahibi o Viyana operasında kanlı bir gece... Anadoluda spor nasıl terakki eder Buhrandan en az mütessir olan memleket Haricî ticaret dünyanm hemen her yeriride azaldığı halde Filistinde artıyor Dünyamn son senelerdeki iktı • sadî buhrandan en az müteessir olan yerlerden birisi de Filistmdir. Bu Musevi diyarında 1929 senesındenberi büyük terakki ve inkişaf asari görülmektedh*. 5 6 seneden. beri Amerikadan Filistine külli • yetli mtktarda para akrruştır. Bu paralarla bir taraftan memleket imar edîlmiş, diğer taraftan ta bft serveıtler isletilmeğe başlan . rruştır. FiMstinin iktısadî vaziyetinin ne kadar müsait olduğunu anlamak için 1928 senesindenberi yaptığı ithalât ve ihracata gözden geçirmek kâfidrr. Dünyamn her tarafmda ticareti harkiye 1929 senesine naza. ran 1932 de % 7 0 d«recelerind« azaldığı halde, Filistin fthalât ve ihracatı miitemadiyen fazlalas • maktadır. 1 Filistin lirasi 1 tngiliz rirası olmak üzere meroleketin son beş senelik ticaret bilânçosu şöyledir: Harld ticaret Biner FilUtin lira» üzerind'en IthaJat Ihracat 1938 6 789 1,509 1929 7179 1,767 1930 6 988 1.898 1931 6,943 1,799 1932 7,709 »381 Memlekette •iyonist hareketi başl«dığmdan,beri ticareti hariciye bilânçosu «enede 4 milyon FiTistin liran açık veregelmiştir. Bu açık ne rle kapabliyor? Turizm, dinl harekât ve sair hvistiyanhğa mü teallik icraatın memlekete döktüğü para yekunu senede 100,000 Fflistin lîrasu» geçmez. Bundan baska tngiliz işgal ordusunun ihtiyaçla. nnı temin eden hükumet depolannın memlekete bnaktıklan para da 600,000 FilUtin Kran tutmakta olduğundan geriye gene büyük bir fark kalmaktadır. Bu farkı kap a • tan yegâne memba sryonrzmdir. Filiıstine kısmen muhacereft tari • kile, kısmen d e isletibnek üzere plâse edrlmek feklinde mühkn Musevi sermayeleri dökülntüstür. Anglo Paletine Bank unwm müdürü tarafmdan yapılan bk h e . «aba göre 1919 • 1929 seneleri zarfrnda Filistine hariçten 4 0 milyon FiKstm lirası ( 4 0 0 milyon Türk Urası) para girmiştir. Bu servet t e . hacüntü 1930 ve 1931 senelermde biraz yavasiadfktan sonra tngilrz lirasının sukutunu mirteakip tekrar baslamıştır. Hali hazırda yalnız Tel Aviv şehrmdeki bankalarda 7 milyon Filistm lira*ından fazla (50 milyon Türk lirası) mevdtıat vardır. Bütün memlekette mevdHı at yekunu 1932 sonunda 65 milyon fngiliz lirasından fazladır. ten sonra Hhalât 1932 de bir sene evvelkine nazaran 1 milyon Ingiliz lirası fazladır. Bu tezayüdim baş lıca sebepleri şunlard'ır: (1) tnşaat malzemesi ve muhtelif makine . ler rthalâtının çoğalması, (2) yerli mahsulün az ve fena olması dolayı. sile hariçten fazla miktarda hububat ithal edilmesi, (3) memleke tin iktısadt ahvaünin günden güne ryileşmesi ve halkm satm alma kud. retinin çoğalması hasebile fthalâtı umumiyenin ve bilhassa mensucat Hhalâtmm fazlalaşması. Bu akşamkî program J V ^ ANKARAt 12,30 gramofon 1 9 salon orkes • trast 1 9 dans musikisi . 20,15 ajans haberleri. ÎSTANBUL: 18 gramofon 1 9 studyo saz HeyetL 19,45 Hazım Bey tarafmdan karagöz 20,30 udî Salâhattin Bey re Nobar B. refakatüe Hamiyet Hanım 21,30 gramofon 22 Anadolu ajansı, borsa ha. beri, saat ayaru VÎYANA: 19,35 konferans: 18 mci asîrda 0s« manlı imparatorluğu 20,05 eski bir diplomatın hatıralan . 20,40 askerî bando . 22 haberler • 25,15 gece konleri. BÜKREŞ: 21,05 flütle konser • 21,25 piyâno ile Şopenden parçalar 21,55 konfe . rans 22,10 kemanla konser . 22,40 dans musikisi. MÜNtH : 21,15 nasyonal aosyaltsfler gTupunuf orkestrası tarafmdan konser • 22,40 asker şarkılan 23,25 haberler . 2 4 Kolonyadan naklen gece konserü BUDAPEŞTE: 20,05 piyano ve keman konserf • 20,50 «yaset âleminde ne var ne yok?. 21,05 sarkılar 22,20 haberler 22,35 hafif musiki parçalan . 23,20 çingene musikisi. Törkiyeden ve rakip memleket' lerden Filistine yapılan ihracat Türkiyenin Filistine îhracatı 1932 senesinde 1931 e nazaran 1,5 misli fazlalaşam&tır. 1931 de 82000 Filistin lirasına baliğ olan ihraca • tımız 1932 de 202,000 Filistin lirasma yükselmistir. Bize rakip mev kimde olan diğer memleketlerm ihracatı ise su vaziyettedir: Bln Fıllstto lirası üzerinden 1981 1932 1,025 1.188 Mısmlan FUİstlne 1.018 813 Surlyeden KUstine 360 519 Rotnanyadan » fcngilterenin Filtstine ihracatı 1931 de 998 bin Filistin lira*ı tırt. musken 1932 de 1,552,000 Filistin Hrasana çıkmıştır. Bu tereffüün yegâne sebebi Irak Petroleum Co. nun mübayaatını tngiltereden yaprmş olmasKhr. Romanyanm ihracatmm çoğal masına sebep, fazla miktarda portaıkal sandıklan ihraç etanesidir. Bizim ihracatrmiTsn tezavüdü ge çen sene mahsulün fenalığı yüzün. den Fiiistine fazla miktarda za • hire göndermis olmanaızdandır. Japon mallan Filistinde de mübim derecelerde rekabet etmekte dir. 1931 senesinde memlekete 36,000 Filistin lirası kıymetinde Japon mensucat ve sair mevat i*hal edihniş iken 1932 de bu ye . kun 5 mkli fazlalasarak 176,000 Filistin lirasına baliğ oîmuştur. Japon ipekl3eri, Japon elektrik ampulleri ve sair alât ve edevat FUistin piyasasını tamamen denecek derecede Utilâ etmiştir. Lehfistandan FilUtine vaki olan hhalâtta da tezayüt vardır. Polonyadan Filistine hicret eden bhçok Lehlilerin iki memleket arasında ticarî münasebetleri ne derecelerde tarsin etmekte olduklan semd^den görülmeğe başla'nıştır. ((Türklerden ibret almalıyız!) Mısir gazetelerinde çıkan şayani dikkat bir yazı Mısırda çtkan F'ehram gazetesî «her şeyden evvel iktısadî istiklâl» serlevhasile bîr makale neşretmiş • tir. Bu makalenin mühim kısımlanm alıyoruz: «Bundan birkaç gün evvel întisaı eden Ehramın telgraflan arasında Moskovadan çekilmiş bir telgraf var dı. Bu telgraf ta; Ttirkiye hükumeti tarafmdan Türkiyede yeni den vücude getirilecek dokumahaneler bak kında Sovyet hükumetile müzakerede bulunmak ürere Moskovaya gönderilea beyetin vazifesini bitirerel Türkiyeye dondüğü bildirilmekte ve tesis edilecek bu dokumahanelerde senevî 30 milyon yarda istihsalâtta bulunulacağı da aynca kaydedil mekteydi. 32 bin tezgâhtan ibaret olan bu dokumahaneler için lâzıtn gelen alât ve edevatm Rusya hükumeti t < rafindan verilmesi mukarrerdir. Bu suretle TUrkiye sınaat âlemînd bUyük bir inkılâp vücude gelmiş ola* cak. Maamafih bu Türkiye için yeni bir ?ey sayılamaz. Çünkü Türkler son S sene içinde sınaî istiklâl lerini temine yarayacak mahiyette filî bîrfok adımlar attnıs bulumıyorlar. Orada ipekli, yünlü, pamuklu mensucatın envaı yapılıyor. Bize gelince millî servetimizin esasını pa muk teşkil ettiği halde malik olduğumuz mensucat rmalâfhanelerinin sayısı 2 yi geçmiyor. Bu biz Mısir hların ibret gözile bakacağnnız bir hal değil midir? Her tarafımıza balı tığımız zaman yeniden yapılmış bir çok binafarla karşılaşıyoruz. Halbuki bu binalarm sağında ve solundaki bina'ar ^kiralık» yaftasını taşıyor. lar. Hergün iflâs ederek kapilannı kapıyan ticarathaneler sayısinm ka banklığını gözvmüz önüne getirdiğimiz zaman kaîbimiz sızlıyor. Biliyoruz ev yaptrranlar kolay • Iikla ve tehlikesiz para kazanmak a'zusuna kendilerini kaptırmaktan geri kalamıyorlar. Bu gibilere paranızı, ne îrin daha kârlı bir ise yahrmıyorsunuz? Dediğimiz zaman; şu cevabı elırs'nızf «Bu zamanlaıda birsey var mı?» kazanç getiren Filistinin ihracatı İhracat 1931 senesinde 1,799,000 liradan 1932 de 2,381,000 Filistin lirasına yüksehniş.tir. Bu ihracat 1932 senesinde maddelere göre şöy ledîr: Umumî İhracata s'ıre yuzde nUtbeti Portakal 1701,000 11 Manlfatura 423,000 ) l g Ztral mahsulât 150,000 ( Sair mevat 110,000 11 Portakal, Firrstinm baslıca servet membaını teşkü ediyor. 1932 senesinde 14,000,000 Türk Itrası krvmetinde portakal ihraç edil • mistir. İthalât 1932 senesinde Hhalâtta bir sene evelkine nisbetle görülen fazlabk Kerkükten Hayfa Innamna Irak Petroleum Co. tarafmdan ferşe dilmekte olan petrol boru hattı için ithal edilen 750.000 tngiliz H. rası kıymefindeki malzemeden ileri gelmiştir. Bu rakam tenzil edildik Pariste yapılan müzakereler Celâl Bey ay sonundar evvel gelemiyecek Aldıguniz malumata göre halen Pariste bulunmakta olan lktısat Vekjlimiz Celâl Bey Almanya ile aktedilecek klering esasma mustenit yeni ticaret mukaveleshun müzakerelerini de bitirerek on bes gün kadar Fransada isti rahat edecek v« dönüste Balkan memIeketlerinden bazılanna da uğnyacak • tır. lktısat Vekilimizrn ay nihayetinden evvel şehrimize gelemiyeceği ha^jr veriimektedir. Iuncıya kadar, daha birçok seneler bekleriz. Spor hocalan bütün halk üzerine şa. mil şehir ve vilâyetlerde vâsî çalışma. Iannda, idare cihetinden Maarif ve Vatanı koruma Vekâletlerinin ve spor teskilâtlannın azamî yardımlanna muhtaçtırlar. Şu halde spor marifetile beden terbiyesi usulleri yeknesak olarak tesbit edilmeli. Ancak bu tarzdaki spo. run Türk milletine sıhhî yardımı doku. nabilir, ancak bu şekilde çalışma kuvvetli bir nesfl ve beynelmilel çarpısma larda yüksek dereceler temin edebilir. Türk Fransız ticaret itilâfı Paris gazetelerinin verdikleri malumat 29 aiustos 1929 taribinde Ankarâda ektedilmis olan Türldve Fransa ti çaret mukavel^namesinin 13 ağustos 933 tarihipdeıt ibharen 6 ay daha temdil edildisini yaznustık. Dünkü posta ile gelen Paris gazeteIeri bu hususta su malumatı vermekte dirler: «Türkiye ile Fransa arasinda eski ticaret mukavelenamesrnin ahkâmı esasiyesînde bazı ufaktefek tadilât yapıla rak fl:! memleket beyninde 6 aylık bir Modüs Vivendi (muvakkat itilâfname) imzalanmıştır. Bu itilâfname mucibin • ce Fransa ve Türkiye 1929 mukavele • namesile birb:rler?ne mütekabîlen bahsctmiş olduklan ahdî tarife hususunda îerbest kalmışlardu. Fransa, Türkiyenin yeni gümrük tarifesile resimlerini attırmış olduğu maddeler hakkında 1929 itilâfında kendisine bahşedilmiş olan rejimden istifade hakkını muha • faza etmektedir. tki memlekît arasında yekdiğerinin mübadelâtını kolaylaştırmak için ayrıca bir klering mukavelesi de yapümıstır.» ı TAKSiM BAHÇESi <% Fakat Lu uyku bu cehalet ne za^ mana kadar böylece devam edip gi' decektir? Bu vaz:yet karşısmda hükumete düsen bir vazife var: O da altın zengrnlerimizin yapmaktan çekmdiğî bu kabii iş'eri bizzat yapmak ve yaptıktan sonra da onları halka malet < mek .. Bunun îc?n Türklerîn Ruslarla yap hk'an gib : biz de, eğer yalnız başımıza başaramıyacaksak, tngiliz Ierle anlajarak sınaî hayatunıza daha canh bir istikamet verelim.» İRTİHAL Esbak topçu müfettişi umumisi ve Kars müstahkem mevki kumandanlı ğında bulunan ve son vazifesi olan Çatalca müstahkem mevki kumandanlı ğmdan mütekait topçu mirlivası Emin Paşa Hazrejleri dün gece Yeşilköydeki ikametgâhlarında vefat etmiştir. Pasa Hazretlerinin cenazesi bugün saat 10 da Yesilköydeki hanelerinden kal . dırılarak Bakırköyündeki aile kabris tanına defnedilecektir. (6015) Lokanianın küşadı Alâkart servis ile tabldot 150 kurıış Bu akşamdan itibaren | TROPiKAL EKSPRES
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog