Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

! Pazan: MARTA MAK KENNA İki Yüzlü Kız 106 f Cumhariyet ' 2Ağnstos 1933 Şehir ve memleket haberleri Muallim mektebi l&ğvedilmedi mi? Cami halâsmda ! Ankara Adliyesibir eroin çekenler... idam karan verdi Polis, yedi kişilik bir kafile yakaladı Kambur Tevfiği öldürenlerden birisi asılacak Siyasîicmal • • Çeviren: ABIDİN DAVER Ingiliz Imparatorluğu içinde yeni bir buhran Müddeiumumî iddianamesini okudu ve beni tevkif eden mülâzim Volftan malumat istendi Hastane ve kazino gibi muhitler 3e, insanlann adetidir, ırmumiyetle boç bulunurlar, gevezelik ederler, bir takrm esrara vakıf oltnakla te tahür ederler. Bu genç kizın en tehlîkeli casuslardan biri olduğuna ve harbin îlk günlerîndenberî, biç sa • finnadan, hiç tereddüt etmeden, hiç fcâf gostermeden casusluk yapbğına şüphe yoktar. Marta Cnokaert, yüzlerce însa • nın, yüzlerce Alman askerinm 81ü • ınüne «ebefcfyet venniştrr. Omm yüzîmden olenler bîzim silâh arkadaslanmız, kardeşlerimizdir. Bitaraf komşu bir devlet arazi einden düşman istasyonlanna çekilen sifreli telgraflar, telsiz istasyonlanmız tarafmdan zaptedilerek şifreleri halledilmistir. Bu teigraflarda, elde edilen mühim askerî haberlerin mentbai «L> olduğu soyleniyordu. Maznumm odasmda bulunan sifreli notlann üstünde bu «L» lıarfi varUı. «L» harfinin maznunon casusluk* markasi olduğuna süphe yoktur. Marta, hapisanede îken hiçbir soz •Sylememek, hiçbîr kâftrt hnzala mamak ve odasmda bulunan sifreli notlann kîme hitaben yazıldığııu soylemeği raddetmek suretile büyük bir lekâ ve seytanat g8stermUth\» Sonra brr an durdu. Söyliyeceği soze ehemTnîyet verdirmek istiyordu. « O, huzurunuzda da ağzını ao•naga ve Hirafatta bulunmağa cesaret edetniyecek ama, b«n, kendisine, maznumm cürmünü îtiraf ettiğml fasdik eden sahitler Jjostereceğim. Müşkül ve ımıhataralı ramanlar yasıyoruı. Her gün tehlikeler, îmtî haniar geçîrivoruz. Siperlerde kaKramanca harbederek vatan için can veren civanmert ve fedakâr silâb arkadaşlanmizin haklannı ve havat « lannı korumak mecburîyetindeyiz. Karanmızı verirken maznunun bh* kadm olduğuna bakmamalı, kadınıtı zâfma acimak zâfinı göstermemeli^ yiz. Şimdi, adalet dîvanı Snünde du ran şu cani kadm, bh tek cezaya ' müstahakbrı tdam. Froylayn Marta Cnokaert aleyhmizde çok ciddî Hhamlar var. Bunlar a ne cevap vereceksiniz? Bütün muhakeme esnasında bir kelime almanca konusmamağı karar. laşhrmıştım. Onun icm Flamand lisanile cevap verdnn: Soyliyecek sozüm yok efen • dim. Arkadasiannız. seriki ciirüm lerinîz kimlerdi? Elde ettiğlniz askert haberleri düsmana bildirmek hususunda size kim yardım ediyordu? Roulerste kimlerle beraber ç»lısbnız? Lucelle Deidonsk ismile mt< lum ve tneshur bir casus kadınla temas ve munasebette bultmduguntrz Maarif Müsteşan Avni Beyin beyanatı Alman istihbarat ?abitinin anlattıkları Muddefamumî yerine otordu ve falomı derin bir sükut kapladı. Sonra, reîs, kağıtlanm kanstırarak ve fcana bakarak su sözleri söyledlı saat 14 te Deniz ticaretl müdürlüğün • d« îktoat Vekâleti Hava ve Deniz «ubed Müsteşan SaduOah Beyin reisliği •ltmda Ok toplantumı yapmıştır. tçtimaa tkhsat Vekâleti namma Kabotaj fobesi müdürü Ayehdlah, D e v let Denizyollan idaresi namına tsletme mfidBrfi Zekeriyya, vapurcular sirketi h*T«mı» Lutfi, Ticaret odasmdan Ka • raotman zade Suat, Ticaret ve Zahîre borsasi reisi Sabri, Antalya ambarmdan Mehmet Beyler istirak ehnişlerdir. Müzakerat birkaç saat devam etmls ve muhtelif devletler tarifeleri esas ittihaz edümek ve bugünkü Ortuadî vasiyetünîz nazan îtibara almmak »uretile hanrlanmif olan yük ve yolcu nav lun tarifelerine ait esaslar uzerinde ip • tidat tetkikat icra olunmustur. Yolca ve yük ücretleri için hanrlanmı» olan üd proje knrk elli sahifeye baliğ olda gundan komisyon azalartnm bonlan ay M ayn tetkik ettikten sonra müzake reye başlanman münasip görülmüş ve toplanü başka bir güne bırakılmıshr. Komisyonun müteakıp toplantılarm3a azalar bu projeler üzerindeki tetkiklerinin neticelermî izah edeceklerdir. Bu suretle yeni tarifeler derin ve flmî tetkikahn mahsulü olarak bugünkü hal ve ibtiyaca tamamen mutabık se • kflde hazırlanacakttr. Alâkadarlann çoğu, navlun komîs • yonunun bu tarifeleri ortada biri dev • lete ait diğeri de inhisar halinde çah şacak iki müetsese bultmduğunu gözö • oünde tutarak simdiye kadar cari olan larifelerm çok fevkmde nîsbetler danilinde tesbit edeceği mülâhazasmda bulunmaktadırlar. Bugün vapurcula • rjn rekabet yüzünden tatbik ettiklerl fevkalâde ucuz tarifelerîn bizzat kendîlerini zarara soktuğunu hesap eden • ler ise komisyonun takdir edeceği ücretlerin bugünkü miktarlardan yüksek olmasmı pek tabiî telâkki etmektedir • ler. Bizim komisyon mahafHmde yapti • gnnu tahkfkata nazaran, tarifeler ne Bannedildiği kadar yüksek olacak, ne cle bugünkü duşkünlüğünü muhafaza edecektir. Komisyon, inhisan işletecek olan iki müessese arasmda rekabet mevzuu bahsolmadığmdan tarifeleri en tablî hatler dahilinde twbit edecektir. Hatta yeni navlun Be«sflerinm birçok bususatta mülga Seyrisefam tarifelerin Maarif Müsteşan Avni Bey. sehrhnizde yeni açılacak liseler hakkında dün bir muharrirri . mize şunlan söy lemistir: «Erkek Muallim mektebi nin Düyunuumu miye binasında açılacak liseve nakti, tstanbul . da roevcut kız Avni Bey talebeyi iatiaba kâfi mektep olmamasi ve Kadirgadaki mektep blna • sinın fenalıği yüzünden zarurî ola. Bütün bu sualiere b'asmn salhvarak yapılmıstır. Kız talebe günden rak isaretie bîrsey soylemiyeeeğrm güne artmaktadır. Bu ihtiyacı tatcevap verdnn. min için Erkek muallim mektebî binasında bir kız lisesî tesss oluna Hay'dî. havdî soyT»vTnrz, Ça. • caktır. Erkek Muallim mektebinin kayrm, dedî. sükutumuzTa vazîye • ilga edildigi doğru değildir. Knizf vehametlestîriyorstmuz. DivaDerslere münhasır olmak üzere nı «arbe karsı samimî davranınız! fiç aınıfa m<îirilmistir. Bu sınıflar Tekrar Snündeki kâfritlara b'ak" • Düyımuıumumiye binasmda te»is e. tıktan nonra. basını kaldınp sorduT dîlecek ve eskisi gibi muallim ye HalîedHen b'u srfreTÎ telsizler tifttrecektir. Yapılan is, lise ile Murîakkında bizl tenvir edebilir mîsmiz? allim mektebinin bh*leşme»inden L Bunian kfmîn cektîğmî sovler mîsJbarettir. niz? Bu .telsrraflarm bahsettifri is Geçen sene Balıkesrrde de bu tfhbarat membaı «L» kundrr? 'ddia tazrda bîrleşme yapılmıstı. edildigi «L> slz mlsmiz yoksa?Vefa Kız orta mektebi lise ola • Hîc cevap vermedim. rak tstanbul Erkek mektebi binaReU Muddefamumfye hUanen? sna geceeeginden Kadirgadaki li. se de fena bmadan kurtanlarak Şahltlerl dinliveceğiz, dedl. Vefa orta mektep binasına nakleO zaman Müddelumtrmmm yann*» dilecektir. tmkân bulundukca yeni da oturan zabit ayağa kalkarak b'aliseler de açdacaktır.f girdı: Litelerde yapdacak uilahat H Mülazhn Güstav Volf! önümüzd'eki ders yılından iti • Bu mülâzim, Roulerste karinöya baren liselerde yapilacak olan is. anyan ve b'en! tevkff eden liva kalahat her hususta inkılâp Türkiyesi rarerâhina mülhak istihbarat zabî maarifine yakışacak sekilde ola • tiydi. Hemen salona girdî. Müdderacakbr. mumi de ayaga kalktı ve mülâzhne LUelere kudretli ve lîyakatli unbenim kim olduğumu sorduktan ve surlar getirrlecek, büyük Avrupa bu strretle ona hüviyetimî tesbît ve universttelerrle hem ayar bultma . tekrar ettfrdikten sonra tevkifîme cak olan tstanbul Univer»itesindeki ait malumatı, bütün tafsilât ve te « dersleri takip edebilecek kuvvetli ferrüatile anlatmasım rica ettf. talebe yetistirilecektir. Mölâzîm, cevap verdîı Liselerde ders talimatnamesî 3e Ben, bJrinci mülâzhn Güstav değisecektîr. Ders prugramlan baska derslerin ilâvesile de takvfye eVolft Roulers mmtakası, liva ka • dilecek ve en ziyade ecnebi lisan. rargâhına mülhak istihbarat zabfH. lanme ehemmiyet verilecektir. Geçenlerde, nuntakamızdan almarak muntazaman hududun 8te tnra» fma bildrrilen b'azı askerf haberle • rin sizmakta olmasma h&ssaten dît* kat ermekHğhn Içra bh emfr aldım. ŞofbV Vehbi Efenduıin id*ares!n< Mabadi var deki otomobil dün tstiklâl cadde sindeo geçerken on bir yaşlannda den daha acnz olacagı tahmin edilmekHerant isminde bir çocuga çarpa. tedir. Komisyon bnnun için bagfinku rak yaralamıstır. kömür fiatlanm, amele ücretlermi, li man Scuratmi ve diger bir takrnı masraflan hesap ederek bunlarm vasatf Dünkü «Son Posta» refikimiz, nisbetlerine göre terifeleri hanrltya • Tütiin tnhtisar idaresinin Taksim cakhr. Bütün bu tetkîkatta komisyon tütün deposunda vuku bulduğu idtarafmdan evvelce haznlanmts olan dia edilen bir hâdiseden bahset proje esas tutulacakbr. mektedh*. Bu iddiaya göre depo Dünkü toplanhdan sonra Hava ve müdürü Kenan Bey, ameleden HaDeniz Müstesan Saduüah Bey bir musan Efendiyi evvelâ dövmüş, sonraharririrnize bu mesele hakkmda su izada iki kursunla yaralamutır. Fakat hati vermiştirt Hasan Efendmin bu meseleyi kim Komisyon bugünden itibaren tetseye soylememesi için kendisine pakikatma başladı. Ortada ttalyanlarm, ra teklif edilmiş, aksi takdirde işin Yunanhlarm ve diger mümasil bazı den çıkanlacağı makamı tehditte memleketlerin tarifeleri tetkik ve bi • söylenmiştir. zhn eski tarifelerimiz de gözonünde Bu hâdisenin zabıtaya aksettiği bulundurulmak stırettle hazırlanmıs pro ve tahkikat yapılmakta oldugu d*a ]e vardır. Bu proje bîzim tetkSkahmıza bildirilmektedir. Fakat biz bu id vasıta ve zemir olacakhr. Asil tarife • dianın aslı olup olmadiğini dün poIe^. komisyonumuzun tetkik ve müza • Hsten sorduk. Böyle birşey olmadığr ketelerinden sonra tesbit edflecektir. ve bu jddianm asılsız oldugu ce • Yeni navlun ücretlermin nasd olacağınî vabmı aldik. thndiden kat'î olarak kestirmek bktabi mümkün değildir. Fakat sureti umumiyede yüsek bir tarife nıevzuubahs de Ankara caddesinde Hamit Bey matğiidir. Tabiî bogünkn anormal tarife baasmda on bey yaslarmda mücellit leri de ümit etmemek lâzondır. Ko • Mustafa isminde bir çocuk • dün çah • misyon bu tarifeleri haztrlarken mem • firken koiunu makineye kaptırmıy ve leketin ihtiyac ve kabnîyetlerini nazari 'hastaneye kaldınlmıshr. itibara alacak ve en mutedil nisbetleri bulacakur. Komisyonumuz mesaism! 1 eylulden evvel bih'rmis olacaktır.» Trabzon meb'usu Ali Seydi Bey Deniz mütehasndart getirilecek. iki aydanberi tahtı tedavisinde buSadullah Bey diger meseleler haklunduğu Cerrahpa&a hastanesinde kmda da »nnlari soylemistir: vefat etmisiir. Cenazesi bugün »aat « Dsvlet Denizyollan fle Akay on birde mezkur hatteneden kal idaresine getirilecek mntehassular isi {cin mnhnberat cereyan etmektedir. Mn dınlarak TopkapıdaJri aile kabristanma defnedilecektir. fehasnslarm ücretleri ve çaiısma mudtstanbul 1 (A.A.) Bir müd det ve t a m mevzuubahshr. Mutabekat dettenberi rahatsız olarak Cerrahha«il olunca gelecek ve derhal işe baspasa hastanesinde tedavi edilmekte bulunan Trabzon meb'usu Ali Vapnrcnlar ftrketî Seydi Bey bugün hastanede vefat etmistir. Cenazesi yann «bugün» Vapurculann teskü edecekleri mh?< öğle üzeri merasimle hastaneden «ar şMceti için haınhkîara devnm edi kaldınlacaktn*. liyor. Alâkada'lar arasmda bütün meseleler haMdiImediga cihetle vekâlet ni vapur aluıması mevzuubahs değil henÜ7 nîzamaanrevi tssdik etmemist'r. dir. Fakat Akay idaresi için yeniden Bu şirketm de eylul iptidasmda fa • alivete germesı mı^arrerdir. bir iki irpvr a'mman dütünülüyor. Bu hususla bilâhare kat'î karar verilecekAkay idaresîne yeni vapurlar tir.» Devlet Denizyollan için şimdilik ye> Tarife komisyonu tenzile karar verdi PoDBste Bir çocuk yaralandı Tötön deposunda cinayet mi? Koiunu makineye kaptırdı Trabzon meb'usu AN Seydi Bey vefat etti O ngiliz parlâmentosunda ahireni cereyan eden hararetli münaka. salar tngiliz Imparatorluğu için< de yeni bir buhran bayladığmı gösteriyor. Tam bir sene mukaddem; Kanadanra merkezi Ottava şehrin* de toplanan tngiliz Imparatorluğu Ankara Ağırceza mahkemesi evvel . Zabıta tarafmdan dün Beyoğlun ki gün bir katil tnaznunu hakkmda idam iktısat konferansmda her biri ayn da heroin içen, satan ve alanlardan ayn hükumet olan döminyonlar ile karan vermistir. Kambur Tevfik is mürekkep bir grup yakalanmıştır. asıl tngiltere arasmdaki ürtısadf \ minde birini beş bin lira parasına ta Yakalananlar Yorg^oğlu Perikli, münasebatı yeni bh sekilde tanzinf maan pusu kurmak suretile öldürmek • Ahmet oğlu Hüseyin, öksenekot oiiçin bir itilâf aktedilmiştî. ten suçlu Ayet, Ahmet ve Hamit hak . lu öresti, Yo£gi oğlu Yani, Yako ogEvvelce tngiliz piyasa)iî gereJc lanndaki muhakeme hitam bulmuş, lu Hansi ve Yervant isimlerinde yedöminyon, gerekse ecnebi malla « karar tefhim edilmiştir. Bu mühim da. di gençten ibarettir. nna karsi bilâkaydü şart serbestH. vanın karan kalabalık bir dinleyici kütEroinciler, dün sabah sekizinci Bunlar arasuıda farkh bir mu» lesi huzurunda okunmustur. Dinleyiciler ihtuas mahkemesine verilmişlerdir. mele yapılmıyordu. arasmda Adliye Vekili Saracoğlu ŞükYapılan tahkikata göre Perikli, Halbuki bilâhare cihaıu istila rü Bey de bulunmustur. Yanj ve öresti, eroini Avramdan eden umumî buhran her memleket* Kararda, Ayetin, kambur Tevfiki tedarik etmişler ve Beyoğlunda A te millî iktısadı koruma hareket taammüden öldürdüğü için ceza kanuğacamisinin bahçesindeki halâlar leri uyandırdığınd'an gerek tngil * nunun 450 mci maddeıinm 4 üncü hk. da burunlarına çekerlerken tesadüterenin, gerekse döminyonlann ha« rasma tevfikan idama, diğer maznun fen orada bulunan bir zabıta mericî ticaretleri büyük engeller kar^ Ahmedin cinayetin ikaı sırasmda on se. muru tarafmdan yakalanmışlardır. yısında kalnuştı. Bunun için ddmini kiz yaşmı bitirmemiy olmasından 10 seEroinciler ifadelerinde eroini ne ağır hapse, Hamidin de gene 10 sene yonlar kendi mallaruıa îngiltere pl Avramdan aldıklannı söyleymce Avyasasmda ecnebi mallanndan farkl ağır hapis cezasuia mahkum edildigi ram da yakalanmıyhr. ve daha müsait muamele yapıl bildirilmiftir. Avram da bunlan toptan olarak raasını istiyorlardı. tngilterenîn sa< Hüseyinden aldığmi tıaber vermiş • Karann tefhiminden sonra maznun nayi erbabı dahi haricî piyasala « tir. Bunun üzerme zabıtaca bir cürlann üçü de «Allah ömürler versin» Hinn birer ikiser kapanmatma karsl mü meshut hazırianmıs ve yakala • yerek mahkeme salonunu terketmiy . tngiliz Imparatorluğu içinde yeni nanlardan Perikliye p*ra verilerek lerdir. pıiyajsalar açılması için döminyon^ eroin almak üzere Hüseyne gön lara giren ecnebi mallanna nisbetlt derilmiştir. Hüsevin parayı almis ve tngiliz mallanna daha müsait mu yeni eroinleri Hansi vasıtasile Peamele gösterilmesini talep ediyor» rikliye gönderirken o da yakalan • lar*. mıstır. Beşincı Millî Türk Tıp kon . Fakat konferans masasi basmtl Bir apartıman kapıcısı olan Yergresi birinci teşrinin 14 ünde Ankaoturulduğu zaman, bu esaslar davant ta elinde bir paket eroin ol • rada açılacaktır. Kongreyi, Sıhhat hilinde itilâf yapmanın çok güç oL dushı haide tevkif edilmiştir. ve tçtimaî Muavenet Vekili Refik duğu meydana çıknujtı. Evvelâ tn« Sekizinci Shtisas mahkemesi dün Bey küsat edecek, celse reislerile gilterenin haricî ticaretini büsbü sabah, eroincHerm ilk durufmasını tün feda edemiyeceği anlasılmıstı. yapmışhr. Suclular cürütnlerini iti • kâtipler mtthap olunduktan sonra Çünkü tngilterenin Arjantin gibi raf etmislerdir. Yalnız Yervant ken raporlar uzerinde konusuiacaktır. Kongre birinci teşrinin 16 sında samemleketlerde milyaTlarca sermadisine bir yere gütürülmek üzere veat 15 te hitam bulacaktır. yesi olduğundan bunlarm faiz ve" rilen pakette ne olduğunu bilmediresülmal hisselerinin tediyesi içiai ğini, eromle ve eromcilerle alâ Kongrenin geçen senelerde oldukası olmadığını soylemistir. bu memleketlere tngiltere piyasa ğu gibi mütekâmil bir yekilde topMü<Jderumumt ero4nc;lerin hepsmda para kazandınnak zarurî idi. lanmasi için icap eden tertibat almsînin tevkifini istemistir. Hâkim, *vSaniyen dömımyonlard'a HarM U* rnıy ve siradiden hazırlıklara başlanrakı tetkik ederek Yervanrtan baska mumî esnasında peyda olan millî mıştır. Kongreye iştirak edecek dokdiğer bütün suçlulann tevkifine kasanayi tahdit edilmedigi takdirdö torlanmız için tren, otel ve lokan rar vermişir. tngiliz emtiasmın döminyon piya * talarda tenzilât temin edilmiftir. salannda muvaffakiyet gösterme»' Kongreye gönderilecek raporlar ne hnkân yoktu. ağustosun 15 ine kadar umumî kâtngiltere için haricî ticaretini vk tipliğe verümis bulunacaktır. döminyonlar için de millî sanayii Kongrenin devami müddetînce feda etmek güç olduğundan kon • yerli ve ecnebi tıbbî aletler, spen feranstaki müzakereler, münaka ciyarî müstahzarat ve tıbbî eserle salar çok çetin olmuştu. rin teşhiri içi n Ankara Halkevi bi Nihayet tngjlterenin Dİrîncî de • nasinda bh* sergi açılacaktır. Sergirecede kendi ziraatine, Bdnci dere] önumüzdeki altı aylık telefon üeretde bu aletlerin ve eserlerin teşhiri cede dominyonlann zrraatinıe, u * lerine ait tarifeyi tesbit eylemek üzere bir ücrete tâbi değildir. Sergi her • çüncü derecede de ecnebi riraatin< toplanmakta bulunan komisyon me«aigün sabah sekizden akşam 19 a kasmi bitimıistir. Komisyon telefon üc karsı himaye göstermesi, eft gibl dar açık bulundurulacak, beğenilen retlermin yüzde on bey tenzfline karar bazı maddelerde diğer memlekefc. eserlerle aletler ve müstahzarata vermistir. Bu hususta hazırlanmakta olere müsaadelerde bulımması esa» jüri heyeti tarafmdan diploma ve lan rapor jrakında Nafıa Vekâletine uzerinde itilâf yapıîmıştı. Domin ^ madalya verilecektir. gonderilecektir. yonlara millî sanayii tahdit etmeğfl ve simdiye kadar tutunamıyan sa « nayii himaye etmemeği kabul et 4 mişlerdi. ' ; Şimdi bu itilâfın birçok maKzurl Yann Etîbba Muhadenet cemiveVilâyet ziraat müdiriyeti eylulde a • ve zararlan meydana çıknu&tv. E\ tinin vapur gezintisi vardır. Vapıır çılacak ziraat sergisi için kat'î hazır velâ tngilterenîn mahallî ziraati akşam saat 6,5 ta Köprüden kalkalıklara başlamıştır. Bu ay nihayetine ve bahusus sütçülük ve tavukçulu cak Kadıköyünden iştirak edenleri doğru sergi için eyya kabulüne baylanadominyonlann rekabeti karsısmd^ de aldıktan sonra Sıiadiyeye gide • caknr. çok sıkışmifttır. " • cek, orada akşam yemeği yenile Buna karsı tngiltere dö'minyörl cektir. Yemek devam ederken muhrthalâtına karsı kontenjan tatbil^ Defterdarlık dim memurmm ağustos telif numaralar gösterilecektir. etmeğe mecburiyet hissetmektedir, aylıklannı tevzi etmiştir. Müteakiben Adalar önünde marBundan dolayı dömmyonlarda mara açıklannda mehtap gezintisi memnuniyetsizlik baylamıştrar. tngi yapılacaktır. tere sanayii döminyonlarda henüi müsaad'eli tarifelere mazhar ola * madığından itilâftan beklediği ka. dar istifade etmemistir. Binaen * aleyh tngiliz sanayi erbabı dahj Kayit muamelesine dün vaziyetten memnun değülerdîr. den itibaren başlandı tşte bu memnuniyetsizlikler pai Evvelce Hfaiyede çalışmıs ve e lâmentoda şiddetH fırtınalar ko < Iînde fert heyetinden ehliyetnamesi 25 ağustos cuma günü Kınahada . parmıstır. Esasen büyük hükumel bulunan Nuri Efendi isminde bîr Süadiye arasında yapılacak olan büfırkası muhafazakârlar bu mese * soför dün Belediye reis muavini Hâyük mukavemet yüzme yanylanmız lede ikiye ayrılmıslardır. Bunlar < için kayit muamelesine dünden iti mit Beye müracaat ederek bir iş isdan bir kısmı dominyonlann iyica baren başlanmışhr. Kayit müddeu' tetnîstir. Fakat Hâmit Bevin oda tatbik edilmedigi kanaatindedir * 20 ağustos akşamma kadar devam cısı bu adamı Hâmit Beyin yanına ler. Velhasıl Ottava itilâfı her taedecek ve bundan sonraki müracaatbırakmamışhr. Biraz sonra odacı rafı memnun edecek yerde hem tn( ler nazan dikkate almmıyacakhr. Hâmit Beyin yanm a girmis ve kagilterenin ziraat ve sanayi âlem 4 Hammlar arasmdaki müsabaka da pıyı bos bulan Nuri Efendi de iceri : lerinde, hem de döminyonlarda, 27 ağustos pazar günü Suadiyede ya. girmiştiı*. Kendisine soför mekteb nhoynutsuzluk peyda etmi&tir. Lon. püacaktır. Bu yarışın mesafesini bi. den çehadetnamesi olmadıkca is vedra konferansındaki dömijn.'yonlar lâhare ilân edeceğiz. Hammlar için de rîlemiveceğı söylenmiştir. Nuri E mümessilleri ihtimal bu yüzden At kayit muamelesi 20 ağustas akşamı fendi de mektepte okuyabilmenin merikayı hadden fazla iltizam ve hitam bulacaktır. elli lira taksit verme&e mütevakkıf müdafaa ederek nümayişte bulun«Cumhuriyet yüzme müsabakalansj olduğunu; halbuki kendisi çocuk • muslard'ır. Demek oluyor ki tngüia bu senenin en büyük bir spor hâdi • larının bile nafakasmı tedarikten tmparatorluğunun eczası arasında sesi olacakhr. Bu müsabakalarda deâciz bulunduğunu soylemistir. Bu sıiktısadî ahenk ve birlik henüz me< rece alan sporculara gayet zarif ve rada münakaşa hararetlenmis; Nuri cut değildir. Halbuki Imparatorlu* kıymetli hediyeler verilecektir. Ef**ndi bayırarak odadan çıkmıstır. ğun devamı bu ahengin husulüna Mukavemet yüzme müsabakalan bağlı bulunuyor. için dün birinci olarak Galatasaraylı Hâmit Bey, Nuri Efendinin bu Talât Bey kaydedilmistir. Talât Bey tarzda hareketinden müteessir ol MUHARREM FEYZİ memleketimizin nadir yetistirdiği mus ve bu adamı polise teslim et • çok kıymetli bir yüzücüdür. miştir. Merkeze götürülen Nuri EKayit muamelesine cumadan ma • fendi bilâhare hakkmda muamele 1 ada hergün öğleden sonra saat ikî . B yapılmak ürere kefalete raptolunaden itibaren devam edilmektedir. rak serbest bırakılmıştır. Miisabakaya gireceklerin matbaa mıza müracaat ehnelerini ve bera • berlerinde birer fotograflannı da geAmerikada tetkikat icrasîna memur tirmelerini rica ederiz. Ayın sekizinde sehrimize ge T ^° oedilen Maarif Vekâleti ilk tedrisat mö«Cumhuriyet yüzme müsabakalan» ( Ian sabık Fransız Başvekili M. Heryo diri umumisi Ragıp Nurettin Beyle bfr» Deniz Federasyonunun ve tstanbul burada fevkalâde merasimle istikbal elikte on ilk mektep hocası da Amerikay! denizcilik heyetinin nezareti altmda düecektir. Sabık Fransız Başvekili tsgönderilecekti. Amerika seyahati içia yaoılacağı için müsabakalarda tesbit tanbul Valisi ile hükumet erkânı tara simdiye kadar tstanbuldan 50 kisi taedilecek rekorlar resmen tanmmıy fmdan karşılanacak ve kendisi hiiku lip çıkmıstır. Bunlar arasmda bir mü olacakhr. met namına misafir edilecektir. sabaka yntihanı açılacaktır. D 5 inci Millî Tıp Kongresi Telefon ücretleri Z'raat sergisine hazırlık Etıbba Muhadenet cemiyetinin tenezzöhü Ağustos maaşı verildi Cumhuriyet Yüzme müsabakaları Belediye reis muavininin odasmda bir hâdise M. Heryonun istikbali Nİ hfc <& p D <& r d © Amerikaya gidecek mualiimler için müsabaka açılacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog