Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütüphaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzımdır. Onuncu sene: No. 3334 umhuriyet İSTANBUL CAĞALOĞLU İSTANBUL İstanbul Posta ^ Telgraf ve mektnp adresi: Cumhuriyet, CAfcAI.Oftl.IT kutusu: tstanbul, No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366, Tahrir müduru: 23236, tdare müdürü. 22365, Matbaa: 20472 ^ Hayat Ansîklopedisi Cuma 18 Ajjustos 933 ıncı cuzu çıktı 38 Yunan Başvekili ile mülâkat «Türkiyeye, tarihin nadir kaydettîği Büyük Adamm eserlerinî yakından görmeğe gîdeceğim)) M. Çaldaris «Kadın inkılâbı, dini dünya işlerinden ayıran, Türk yazısını değiştiren inkılâplar... Bu olmaz şeylerioldurankuvvetvekabiliyettebir millet önünde hürmetle iğilmek lâzınıdır» diyor ınebahtt börfezinde: 12 ağua | tos (Kirinal vapartmdan) Pirede hemen bu. tön gün kalacağı anlaşılmca Atma ziyaretme basrolunacak bo uzun mnddet arasında, bizim gfbi bir ga. zeteciye göre eğer imkânı varsa, dost Yunan hiikumetmm bazı ricalmi ve o meyanda Başvekü M. Çaldarisi ziyaret etmek istemekten daha tabiî birşey olamıyacağını takdir buyurursunuz. Ipti daî malumat olarak Yunan mecuslerinin fevkalâde bir toplanh halinde bu. hmdugunu öğreniyorduk. Başvekü o • rada nnramî siyaset hakkmda beyanat yapım* ve beyanatmm muhalefeti alâkadar eden kısmı bazı itirazlan davet ettiğinden meclisi meb'usan linirli bir hava içinde çahşmağa başlaimş. Hü kâtnet fırkasımn ittihaz ve tatbikmı Utediği fevkalâde tedbirier muhaiefet ka. dar efkân umumryenm de dikkatini celbetmekten hâli olmadığı cflıetle, M. Çaldaris hükumetinin ba sıcak yaz günlerinde başmı kasımağa zor vakH balacak kadar fazla mesgul olduğuna M. Çaldarisin aon resimlerinden biri: Yunan Basvekili Tevfik Rüştü Beyin son hükmedilebilîrdi. Yonanîstamn haricî Atina ziyaretinde Hariciye Vekilimiz ve Yunan Hariciye Nazınlp birlikte ( 1 M. Çaldaris, 2: Yunan Iktısat Nazm M. Besmazoğlu, 3: Tevfik Rüştu Bey) borçlara ait olarak bir müddettenberi tatfl edîlmîş olaa tediyah icin bir tesvfye snreti bdunmast hakkmda cere • yan edegebnîs balunan muzakerelerm dabj nihayvt »on günlerine yaklasnnş • »ı»M» • denflecek bazı muspet neticeler arzeylemtş olması hasebüe bnnun da gene ba pek sıcak yaz günlerinde Yunan hükâmetmi fazla çaiısmağa mecbur eden bir İş teskil ettiği tahmin olunabilirdi. Atina 17 (Hususî) Basvekü lul cumartesi günü hareket edecekYaz, sıcak ve AHna... Biz Türklere M. Çaldarise Ankara seyahatinde Ierdir. Nazırlarla beraber refikalagö"re bu kelimelerin bir araya getirilme. Hariciye, Maliye ve tktısat Nazır rı da gideceklerdir. smden husule gelecek mecmuayi anlalan refakat edeceklerdlr. NazırlaAnkara ziyaretinde görüsülecek mak ve anlatmak kolay deinldir. Yaz rın her birinin yanında bir şube müsiyasî meseleler hakkımia pek ke günesînin burada sokaklara birer fınn dürile bir kâtip bulunacaktır. Ha tum davranılmaktadır. Maamafih mabiyeti veren «ıcakl'ğma bizim riciye Nezareti seyahatin tefer bu müzakerat netticesmd'e Türk memleketimizde kolay kolay misal gösruatını kararlastırmak için TürkiYunan münasebatında yem bir çıterflemez. Atinada insanlar yazlan çayenin Atina sefiri il« temaslarda ğır açılacağı ve yakın sark sulhu • hsmak ve yasamak için sabahleyin erbırl unm akta d ır. nım bir kat daha kuvvet bulacağı kenden bire kadar iş görmeği ve sonYunan Nazırları Pireden 9 ey tenvin olunmaktadır. ra bese kadar süren umumî bir tatiii mutealnp tekrar faalrvete jrecmefri kaide ittihaz etmişler. Hususile eğlence bayah, halkı sıcak yaz günlerinin gün. diize nisbetle azçok serince olan geceie. rfnde hep açıkta kurulan türlu temasa mahallerine toDİarrms. SHz arasmda i«îmleri gcçen tiyatro, sinema ve röv3 yerlerinrn Atinada hâlâ biziere sröre saşdacak kadar çok olduğuna dikkat etmemek kabil değildi. nftimınııiHiımıiHmıiiiıııııııiMMHiııııııımıiıiHiıııımıııiııııııııtınırııııııııııııiHiiMiıııııııııııııiMiıııııııiHinHiıııııiHiıııııı M ftlHMIIflfllltf lllttllttlHltlllllillllllllllllllllltlllllllll€lllılltihiıııınuıtıCftiııt>ııt Çaldarlsin Başmuharririmize Beyanatı ftfliA ^ ^^flr Reisicumhur Hz. [Yalovadan geldiler, Dil] Cemiyeti içtimaına riyaset buyurdular Reisicurahur Hazretleri dün sa • bah Yalovadan sehrimize avdet buyurmuşlardır. Gazi Hz. öğleden sonra Dil Cemiyeti merkez heyetinin Dolmabahçe sarayında toplandığı odayı teşrif ve heyetin içtimaına uzun müddet riyaset etmislerdir. Reisicumhur Hz. akşamüstü motörle Boğazda bir tenezzüh icra bu . yurmuşlardır. Dil Cemiyeti merkez heyetinin dünkü içtima hakkındaki tebliğ sujdur: Aziz misafirimiz Sofyadan geldi M. Heryobu akşam trenle Ankaraya hareket ediyor Zafer torpidomuzun Varnaya gitmesi lehimizde muazzam tezahürat yapılmasına vesile oldu Ziyaret tarihi kararlaştı Yunan Başvekili ile Hariciye, Maliye ve İktısat Nazırları 9 eylulde Pireden hareket edecekler tstanbul 17 (A.A.) T. D. T. Cemiyeti umumî merkez heyeti bugün umumî kâtip Ruşen Eşref Beyin reisliği alhnda Dolmabahçe sarayuida toplanarak iki celse yapmutır. Bu toplanıslarda osmanlıcadan türkçeye karşıhklar kılavuzu için ankete konulmus olan sözlerin karydıklan arastırılmıştır. Cemiyetin Hâmi Reisi Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri Cemiyetin müzakere etmekte oldu . ğu odayı yanlannda muallim Afe Hanrnı, Meclis Reisi Kâzım Paşa Hazretleri ve kâtipleri Hikraet Bey olduğu halde lutfen teşrif ederek uzun müddet toplantıya riyaset bu . yurmuşlardır. Umumî merkez heyeti cumartesi günfi tekrar toplanacaktır. M. Heryo Zafer mahribinde, Vali, mahribin kamandanı ve komodoru bey ve sair zevatla birlikte bah saat 9,30 da Varna lrmanındaa Sofyada toplanan beynelmaüel radikal sosyalis* kongresine Fransa hareket etmîş ve saatte 30 nvJ a&> atüe saat üç buçukta DolnvsbtHçe namına istirak etmek üzere tstanbuldan geçerek Bulgaristana giden sarayı önüne vâsıl olmus ve oradm demirlemiştir. sabık Fransız Başvekili M. Heryo dün Öğleden sonra saat 3,30 da ZaHariciye Vekâleti umumî kâtibi fer torpitomuzla sehrimilze avdet Numan Rifat, tstanbul Valisd MuehniştÜr. hittin Beylerle Fransız sefareti ma» lâbatgüzan M. Barbiye ve tstanbul Misafirimiz M. Heryoyu hânvl Mabadi 4 uncü »ahifede bulunan Zafer torpitonmz dün **. Yeni mensucat fabrikaları Muhlis ve Nurullah Esat Beylerin Kayseride yap tıkları tetkikat Yalnız iki gün kaldı! «Cumhuriyet» yüzme müsabakalarına girenler sah günü matbaamızda sıhhi muayeneye tâbi tutulacak Universiteye alınacak ecnebi profesörler Bilhassa Fen Fakültesi için getirilecek yabancî hocaların o kadar çok olmıyacağı anlaşılıyor, Atinada geçecek tek gündüzümiizn nasıl kullanacağımızı tayin edebilmek Maarif Vekâleti Vekiîi Refik Bey fçin berseyden evvel başta bizzat M. dün Universiteye gelmemistir. Islahat Çaldaris olarak Yunan devlet adam işlerile Dolmabahçe sarayindaki dairelarmdan kimleri, ne zaman ve nerede sinde meşgul olmuş, bazı ziyaretler kagörebflece&imizi anlamamtz I&zımdı. bul etmistir. Vazîyetm bu kismmı tesbit etmek külIslahat komitesı fetini deruhde eden arkadas telefoncu matmazellere düler dokerek vanm sa . tşlermi bitirmiş olan ıslahat komitesi âttir hanl harıl uğrasıyor. Biz dokuz . dün de Universitede bazı islerin tesvida şehirdeydik ama Atinada bir kısun yesile mesgul olmustur. Komite aza • insanlar îcra bu saat henüz erken sayılan birkaç çüne kadar Ankaraya dö . labüirdi. Basvekü sebrm sayfiyesi olan neceklerdir. Yalnız Maarif Müstesan Kiflsyada ikamet edivordu. henüz sehAvni Bey burada kalarak ıslahat işle re gelmemişti. Hariciye Nazın tedavî rile mesgul olacaktır. fçin ttalyaya gHmis bulunuyordu. Ni. Profesör Malt hayet Başvekilden haber alınmak mümkün oldu. Saat tam birde Hariciye Ne. Vekâlet ıslahat müsaviri Profesör zaretmde bizi kabul etmekten memnun Mals dün sabah Universiteye gelerek olacağmı bildirmişti. Biz, bunu kısa gü. ecnebi profesörlerin taymi isile mesgul fiun kıvmetli ticareti savarak diğer bazı olmuş, bazı ziyaretler kabul etmistir. tetkik zîyaretlerine gittik. Hüsnü Hâmit ve Faiin Beylerin Hariciye NazHma dahi vekâlet eden ziyaretleri Basvekil bize: Mülga Darülfünun Fen fakültesi mü Lutfen 3d dakikacik! denİRİerinden Hüsnü Hâmit ve Fa .' Diye haber göndermiş ve bu babetin Beylerle diğer bazı sabık müderris rî getüen kalem! mahsus müdnrS M. ler dün öğleden evvel Universiteye ge. Çaldarisin yanmda Maliye Nazırile lerek Emin Doktor Neşet Omer Beyi zi. diğer bir takrnı erkânın bulunduğu mayaret etmislerdir. hlmatmı da flâve etmişti. Kimbflir belki, borçlar meselesine ait bir cevaFen Fakültesine getirilecek bra son metnrai tesbitle uğrasıyorlar • ecnebi profesörler dı. Anlasılan zaten onlar da bitirmek Islahat münasebetile kadrosunda müSzere imişler ki iki Sç dakika sonra him değişiklikler icra edilen Fen fekülM. Çaldarisin odastna ithal olunduk. tesi için getirilecek ecnebi profesörleriBesus bir çehre üe masasmm önunde nin ekseriyeti teskil edeceği söylenmekdoğrulan M. Çaldaris gayet samimî bir te idi. Halbuki yaptığınuz tahkikatta eda ile: profsör adedinin yapılan tahminlerden Demek Atinadan geçiyordunuz daha az olacağı anlaşılmaktadır. da... tdare heyeti içtimat YUNUSNADİ Mabadi S inci »ahifede Dün Universite idare heyeti Emin ,'tt7ner Bank müdürü İktısat Vekuleti veküt NurvMah Esat Bey Muhlis Bey Kayseri 17 (A.A.) Burada kuYüzme yarıslanmtza istirak edecek sporcnlardan bazılart yakartda rulacak büyük bez fabrikası hakkmsağdan sola: Osman Nuri Bey, Matmazel Sultana, Matmazel da tetkikatta bulunmak üzere sehKorniliya, Muzaffer Bey. Asağtda: Fevzi Bey, Ali Haydar rimize gelen tkbsat Vekâleti Vekili Bey, Hamdi Bey, Yani Kozmos Efendi Muhlis ve Sümer Bank müdürü Nurullah Esat Beyler dün vilâyeti ziyamatbaamızda gazetemfzn husus! 25 ağustos cuma günü Moda ile ret ettikten sonra öğleye kadar fabdoktoru Mustafa Hulusi Bey tarafı» Suadiye plâjı arasmda yapılacak rika isile mesgul clmuşlar ve fab büyük mukavemet yüzme yanşlan dan sıhhî muayeneye tâbi tutulacak, rika yerinin istimlâk muamelâtını te . sıhhî vaziyetleri müsabakaya gh için kayit müddeti 20 ağustos pazar kemmül ettirmislerdir. meğe müsait olanlara birer sıhhat günü akşamı bitecektir. Bu tarihe varakası verilecektir. Ancak bu sıhVekil Bey Ticaret Odasmda öğle kadar isimlerini yazdırmıs olanlar Mabadi 6 ıncı sahifede yemeği yedikten sonra Belediyeyi, 22 ağustos sah günü öğleden sonra Halk Fırkasını, Koiordu kumandan • lığmı ziyaret etmiş ve elektrik, iplik, kumaş fabrikalannı tetkik etmek ü . zere bünyana gitmıştir. Ankara 17 ( Telefonla) Muhlis ve Nurullah Esat Beyler bugün Ankaraya avdet ettiler. Yarın neşre başlıyoruz Moris Dökobradan adapte edilmişolan yeni tefrikamız Emin Neş'et ömer Beyle Tıp Fakültesi reisi Tevfik Salim Ps. Üniversiteden çıkarlarken Neşet Omer Beyin riyasetinde topla . narak idarî bazı işlerle mesgul olmus. tur. Yanndan itibaren fakültelerin teskilât esasatının tesbitine başlanacaktır. Hukuk Fakültesi taşımyor Universite binasınm üst katına ta sınacak olan Hukuk fakültesi dünden itibaren eşyalanm nakle başlamışhr. Fakültenin taşınacagı Insımda pek az tamirat yapılacağı için nakil islerinde hiçbir mahzur görülmemiştir. Hukuk fakültesinin boşaltacağı kısımlara bu hafta içinde Tıp fakültesi taşınmağa başhyacaktır. Mısırlı misafirler Heyet bugün gelecek ve istikbal edilecek Eğe vapuru bugün Mısırlı misafir gazetecilerle doktorlardan mürekkep on beş kişilik bir kafileyi sehrimize getirecektir. Misafirlerrmiz Belediye, maL buat cemiyeti ve etibba odasmdan mü. rekkep bir heyet tuafmdan Galata nhtimında istikbal edileceklerdir. Yarm sabah sehir gezüecek, akşama Vali Muhittin Bey toıafmdan Peraptlas otelinde bir zıy^fet verilecektir. Pazar günü Boğaz ve .* dalar gezilecek, ög Mabadi 4 uncü tahifede AŞKIN kUDRETI «Aşkın Kndretiyy çok meraklı bir macera ve aşk romanıdtr. Size çok derin bir heyecan ve zevk verecektir Dersim hatıraları Sadi Beyin Sultan Hamit devrinde Dersim ah valine ve Dersimde şekavet yapan bazı Kört beylerine karşı yapılan takip harekâtına dair olan ba heyecanlı hattralarınt pazartesi günü neşre başlıyoruz. ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog