Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

8 Camhurivet 17 Ağuslos~l933 Hububat Unları S1HHAT ve KUVVET VERiR I Mektep Defterleri Türk Maarif Cemiyetinden: Bir Türk müessesesile roüşterek olmak üzere beş senedenberi Türk Maarif Cemiyeti namına çıkanlan ve ha«ilaü Türk Maarif Cemiyetıne ait olan mektep defterleri bu sene daha zarif ve çocuklanmız için daha kullanışlı bir şekilde ihzar edilmiştir. Tü*k Maarif Cemiyeti firmasını havi olan bu defterler bütün emsaline faik olarak imal ettiritmiştir. Hasılaü Türk Maarif Cemiyeti tarafmdan idare edilmekte olan mekıep ve talebe yurtlanna sarf edilmektedir. Bu defterleri bütün muallim Beylerle talebelerimizin rercıhan kullanmalarını tavsiye ederİ7. •4122, % ASPİRİIM Pakerferi Taşıması daha kolay e temizdir. TableMik yeni 2 İstanbul Amerikan Koleji Amerikan K ı ı Koleji, Arnavutköy Tel: 36.160 Kız kısnu Robert Kolej, Bebek T*l. 36.3 Erkek kısmı Mektep ingılızceyi en îyı öjîreten bir müessesedir. Altnanca veva fransızca ihtiyart olarak mtitehassıs muallimler tarafından öğretilir. Aile havati vaşatılır. Terbive sıstemi Atnenkan olmakia beraber mıllî terbıye ve külnire son derece ehemmiyet verilir. Mektelnn mükemmel bir ticaret $ubesı vardır. Ihtiyaç halinde yeni paketlerden isteyiniz! Bu yenî ambalâ} sizi kıymeti olmayan başka manTuiât almaktan korur. ÜNIVERSİTE BAKALORYASINA Hazırlar ASPİRİN 20 ve 2 taDietıık dmoalâjlar içfnds hef yerOe bulunuı». NEHARÎ ÜCRETLERINDE Tenzilât VARDIR (5936) Leylî ve Neharî «»• Kız ve Erkek I ST A NBU L Ç< • 1 1 Kutüphanelen mukemmeldir ve talebenin vukuflanna, fikrt terbiyelerine hizmet eder. Sıhhî terbive verır, kız ve erkek beden terbhesi sporlan ile gençleri bedenen ve ruhan yükseltır. .6040 Amell ve nazarî elektrik, makine ve nafıa mühendisi yetiştirir. Ortaköy Feriye Saraylarında F.lektrik ve tesvıyecı ustabaşı ve tnalrinist Gazi Lisesi t3âHayi K Url^rl* 1 Ağustostaa itibaren Salı ve cuma günleri 912 ye kadar kayit yapılır. yetıştıren ilci senelik amelî kurlardır 1 eylulden itibaren pazardan mada hergün 912 ye kadar kayit yapılır. (4276") ^g Kabataş Lisesi Müdürlüğünden: Yeniden talebe kaydile eski talebe kayitlerinin tecdidi muamelesi 20 ağustostan 1 eylule kadar devam edecektir. îkmal imtihanlan eylulün birinden onuna kadardır. Tedrisata 11 eylulde başlana • caktır. Eski talebe yeni kayit beyannamelerini almak ve yeni adreslerini yazdırmak üzere mekteb« velilerile birlikte geleceklerdir. Bu muameleyi ikmal etmiyenlerin devamına müsaade edilmiyecektir. Leylî iicret üç taksitte 225 liradır. Memur çocuklarına yüzde on tenzilât yapılır. Eski leylî talebenin yerlerini muhafaza için birinci taksitlerini şimdiden göndermeleri lâzımdır. (3876) Dersler 23 eylul curoartesı günü başlıyacaktır. • Fazla ^Dalumat için mektupla da müracaat olunabiiir Yalnız Orta ve lise kısımları havidır Müdürü: EBULMUHSiN KEMAL Yenl kurulan Cumhuriyet Üniversitesinin bütiin fakültelerinc yüksek sevivede talebe yetiştirmek maksadile tesis olnnmuştur. Bu mektebe devatn edip şahadetname alacak talebe, herhangi bir ecnebf lisamnın edebiyatinı da elde edecek surette ecnebi bir lisana sahip olacaktır. Ders proğramlan yeni şekillere göre nazarî ve ameli olarak tanzım edilmiştir. Tecrübeli ve seçilmiş bir talim heyetine malik olan G A Z İ L I S E S i Cağalolu fınm karşısında Hasan Fehmi Paşa Konaklarında (6320) SVEA 6AZ OCAKLARI Fennin Son îcadı idareli ve dayanıklıdır. Umum deposu JAK Y. LEVY istanbul, Sakaçeşmesi sokak No. 1 9 2 0 ve Çiçekpazar Aitıparmak h a n N o . 2 4 Yozgat Vilâyetinden: Yozgat Vilâyetinde yeniden inşa olunacak Memleket hastanesi binası 8 ağustos 933 tarihine kadar 28 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Bedeli keşfi 120178 lira 90 kuruçtur. Teklifnameler ağustosun 28 inci pazartesi günü saat on beşe kadar Encümeni Daimiî Vilâyete makbuz mukabilinde tevdi olunacaktır. Talip olacaklar şeraiti fenniye ve projeleri tetkik etmek üzere İstanbul. Ankara Vilâyetleri Sıhhiye Müdürlerine ve Yozgat Nafıa Başmünendisliğine Encümeni Daimiî Vilâyete müracaat etmeleri ilân olunur. * (3875) ... Hergün oğledeı ^onra birden beşe kadar talebe kayıt ve kabul eder. Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satmalma Komisyonundan: 1 Caîata yolcu salönüıTdaki tamirat ve tadilât pazarhkla yaptı rüacaktır. 2 Pazarhk Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Pazarhk 24/8/933 tarihine rashyan perşembe günü saat 14 te 4 Taliplerin bu gibi inşaatî evvelce yapmîş ve Ticaret Odasın cJan birinde mukayyet bulunmuş olduklarını ve yahut insaatta salâ • hiyeti fenniyeyi haiz mühendis ve mimar olmaları veya mühendis ve mimar istihdam edeceklerini Noterlikçe musaddak vesaikle îspat eylemeleri lâzundır. Bu şeraiti haiz istekliler iğreti güvenmelerile belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 5 Şartname, ve projeler komisyonda her gün görülebilir. (3976) Bunları her yerde isteyiniz. Nişantaşında Tramvay ve Şakayik caddelerinde Şişli Terakki Lisesi 55 sene evvel Selâ'nkte tesis ve 19T9 da İstanbula nakledilmiş ve Türkiyenin en eski hıısnsî mektebidir. Halepli Sönnetçibaşı zade SÜNNETÇİ Ahmet Mahmırt: Kabinesi Sirkeci T. 237S5. Evi: Aksaray Horhor caddes: No. 3. (6227) Resmi Liselere muadeleti ve muamelâtımn düzgünlüğü Maarifçe musaddaktır. K!2 ve ERKEK TALEBE İÇİN yanyana ve geniş bahçell ikİ binada AYRI LEYLî TEŞKiLATI . Kütahya Jandarma nefer mektebi kumandanlığından: Kütahya Jandarma mektebinin 1 eylul 933 tarihinden itibaren bir eenelik ihtiyacî olan aşağıda yazılı «36» kalem erzak vesaireden yalnız ekmek kapalı zarfla diğerleri açık eksiltme suretile 1 ağustos da 933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle münakasaya konmuşKütahya Belediye dairesinde müteşekkil komisyon huzurunda jtur. Münakasa 22 ağustos 933 tarihine musadif salı günü saat «9» icra eiHleceğinden taliplerin şartnameyi almak ve öğrenmek üzere Mektep kumandanlığına ve muayyen olan zamanda % 7,5 teminatı muvakkate makbuzlarile komisyona müracaatleri. Azamî Asgarî ^05000 190000 35000 40000 5000 7000 7000 9000 2000 2500 500 700 .7500 9000 7000 5000 2000 •1000 5000 3000 300 500* 300 200 300 500 2000 1500 2000 1500 3000 3500 2000 1000 400 300 Erzakm cinsi Ekmek Sığır eti Pirinç Bulgur Sade yağ Zeytin yagî Kuru fasulye Nohut Makarnâ Mercimek Koyun etî Sarmısak Salça Toz çeker Kuru üzüm Tuz Sehriye Zeytin tane«i Azamî 500 6000 100 Asgarî 300 5000 80 (3840) Erzakın cmsi Sirke Soğan Kırmızı biber FLORENCE Tetebbü ve mütalea memleketi Ulumu içtimaiye ve siyasiye için 45 k'şilik bir Maarif encümenim'n nezaret ve himayes'ne mazhardır. Mektep her g n saat 10 17 arasında açıktır. Kayit işlerine ANA İLK ORTA LiSE SINIFLAR1 FRANSIZCA ALMANCA İNGİÜZCE kurları vardır. Cumartesi Pazartesi ve Çarşamba : gun''"~ erı bakılır. ERKEK 6430 Yüksek Institut Royale Telefon 42517 "CESARE ALFIERI,, D'i'lomatik ve konsolosluk meslek . lerile müstemlike ve devlet memuriyet.ne izhar kurları. Kayit muamelâtı: 1 Ulumu içtimaiye ve siyasiye doktorası için 4 senelik kurlar. 2 Politik entemasyonal tahsilleri ikmal ve bunlar için nihaî diploma temin eden senelik kurlar. Bu ersstitüye dahfl olmak için elzem diploıralen olan ecnebi gençler de kabttl edilebilirler. Tafsılât için müracaat mahalleri: ' Secretariat, Via Laura 48 Florence (Italie) veya Education Bureau, Via Vecchieti 6 Florence (ttalie). inkılâp Liseleri Müdiirliiğünde:: Bakalor\a ve sınıf ikrnal imtihan larına Eylülün ikinci Cpmartesi giinünden (6459) itibaren başlanacagı talebelerimizin malumu olmak üzere ilân olunur. M i d e b a r s a k hasta'ıklarile dizantenlerin en mıiessir ilâcıdır^ Çocuklar ve büyıikler tam bir emniyetle kullanabilirler. (5718) I ARA Nışanyan| Hastalannı hergün akşama kadar Besokak 35 No. Iı muayenehanesinde tedavi eder. Tel: 40843 (6025) yoğlu Tokathyan oteli yanında Mek. tep •4Doktor 55 KURUŞA KjLOSU KÜŞTÜYÜ (6471) Istanbulda Çakmakçılarda kuştüyü fabrikasında kuştüyıi yasuk 75 kuruştur. Şilte 10 lira, yorgan 12 liradir. Salon yastiklan, kuştüyü kumaşı ucuzdur ECNEBİLER İÇİN KURLAR: (Kış, ilkbahar ve yaz kurları) Universite Royalede edebiyat, tarih, san'at, oymacılık ve heykeltrashk, nakıs ve musiki kurlan. Florence ziraat enstitüleri, hususî ens. titüler, talebe evleri ve daha miihim «finishing schools» hakkında malumat almak için müracaat mahalli: 300000 230000 2000 1500 9000 7000 2000 3000 3000 4000 2000 1000 5000 {4000 2500 .2000 5000 4000 3000 2000 1000 8800 .2000 1500 15000 11300 13000 10980 , . iÇam :cx>00O O d u n jMeşe İOOCOO Türkiye Ziraaı Bankasından: Ankarada Umum Müdürlük servislerinde istihdam edilmek üzere alh şef namzetlijp için 26 ağustos 933 cumartesi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında bir müsabaka imtihanı açılacaktır. İmtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz edenlere gösterecekleri ehliyet ve liyakatleri derecelerine göre yüz kırk liraya kadar maaş verilecektir. Müsabakaya iştirak edeceklerin Mülkiye veya Yüksek İktısat ve Ticaret mekteplerinden ve yahut Hukuk Fa kültesinden ve bu mekteplerin ecnebi memleketlerindeki muadillerinden mezun olmaları lâzımdır İmtihan programını ve sair şartları havi izahnameler Ankara, İstanbul ve Izmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu izahnamelerde yazılı vesikaları bir mektupla beraber Ankarada Ziraat lüğüne nihayet 20 ağustos 933 akşamına kadar göndermek veya bizBankası Memurin Müdürlüğüne veya İstanbul Ziraat Bankası Müdürzat vermek suretile müracaat etmis bulunmalıdır. (3921), e Sabun Patates Taze kabak Taze fasulyl Taze bakla Patlıcan Domates Lahana Ispanak Semizotu Pırasa Arpa Saman T«ı«bei«r dalma K*ı«mJni tarclh ederier. Temlnatlı 3 u&nm «EDUCATİON . Via Vecchieti 6. BUREAU» Forence. (6215) L BlitOn Sark umuml depoziteri H.tfeTOLEDO ^ Stıitan Htffltn Hacopulo Htn «0. 3 » r«lafoı> • 2 0 6 2 0 6438 Sahip ve Başmuharrtrt Yunua Nadi Vmumi neşriyaU idare eden Yan l§leri mudürü: Hıkmet Münif Matbaacuık ve Neşriyat Türk Anonlm girkett
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog