Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

iV A>JJ; 'Citmhcriyef KINIOTONIN MEHMET ALi Bevliye mütehassısı iKöprübaşında Eminönü h a n ( 5 9 6 5 y | Memedeki çocuklara gıda 3° Midevidir, iştahı açar, haztnı t e s h i l e d e r . Her eczanede buiunur. Istanbulda fiatı 100 kuruştur. Umumî deposu; iş Bankası arkasında 12 No. MAZON ve BOTTON ecza deposu. Doktor İŞTAH KUVVET ve Tem.n eder 1' VüClldÜ k u v v e t l e n d i r i r , hastahktan kalkanlann n e k a h e t devrİOİ k ı s a l t i r . Zafiyeti n m u m i y e y e karşı yegâne kuvvet ilâcıdır. 2' Hlüzmin ı s ı t m a d a a t e ş i dttşurür. Faydası büyüktür. Dakik 9r. Ziya (5717) f ^ ^ Dr. İhsan Sami 1 İlk Orta ve Lise kısîmlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine başlanmıştır. 2 Mezuniyet ve »mıf ikmal imtihanlanna eylulün 2 inci, tedrisata 11 inci giinü başlanacaktır. 3 Müdiriyet, müracaatleri cumartesi, pazartesi, perşembe günleri saat 10 dan 18 kadar kabul eder. 4 Leylî ve neharî bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilât yapılmıştır. 5 Arzu edenlere tarifname gönderilir. Adres: Şehzadebaşı Polis Merkezi arkasi Tel. 22534 « < ^ ^ H ^ 6462 İstiklâl Lisesi Saraçhane başı Münir Paşa konaklannda Müdürlügünden: IİMANIMIZDAN HÂREKETEDECEK'VAPURLAR Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köpriibaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdar zade han Telefon : 22740 MUSTAFA CEMAL VAPURLARI Zonguldak 7 MERS1N POSTASI Öksürük Şurubu öksürük ve nefes darlığı, bogmaea ve kızarmk oksürükleri için pek te «irli ilâçtır. Her eczanede ve ecza depolarmda bulunur. (5960) ^ BURSA İ Perşembe SATILIK TüTüN 648 denkte 11552 kflo tutun 5 ey(6448) lul 1933 te Tokat icra memurluğun. da sahlacaçı 3ân olunur. MÜZAYEDF. İLE SATIŞ Ağüsfcîun 18 inci cuma günü sabah saat 10 da Beyoğlunda Şişlide Hacı Mansur sokağmda 38 (Şişlide en son istasyonda tramvay memurlan kulü . besi arkasında buluann arsadan gî . rilir). Numaralı hanede mevcut • ve muteber bir aileye ait eşyalar müzayede suretile satılacaktır. Hakikî Viena mamulâb 1 büfe, 1 dresuvar ve 1 masadan mürekkep muhtesem yemek oda takırru; 6 adet marokenli yemek sandalyesl; kadife kaplı berjer formah pomiye kanape takımı; okside bronzdan mamul eektrik avîze; 4 parçadan mfirekkep asri akaju yatak oda takımı; yeni model hakikî tngiliz mamulâh bronz karyo lalar; AEG markalı elektrikli hab söpürgesi; kiibik bronzla protmanto; se. defli tabureler; 78 parçalı tabak takı. mı; muşambalar; mutfak bakırlan ve sair ev esyalan. Ronisch markalı mükemmel Alman piyanosu, Anadoln ve Acem halılan. Pey sürenlerden 100 de 25 teminat altnir. (6470) Emniyet Sandıgı Müdürlügünden: Uslrudar Nohkuyusu Bazarbafi İ S ntrmarada Firdevt Hanım 15 agustos 933 tarihinde Sandığımıza bıraktığı para için *erilen 45127 numaralı bonoyu kaybettîğ^ni »öylemiatir. Yenisi verileteğinden eskisinin hükmö olmıyacağı ilân olunur. (6555) Tekmil sınıflan mevcut resmî muadeleti haiz tam devreli Hsedir. tlk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı mecburidir. Fransızca, almanca ve ingilizce ktirları vardır. Leylî talebenin sıhhat ve gıdasına azamî itina edilmektedir. Talebeler sabahları mektebin hususî otobü«lerile evlerinden alınır, akşamlan gene ayni vasıta ile evlerinr gonderilir. Talim heyeti memleketin en yiiksek muaîlimlerinden müteşekkildir. Kayit muamelesi için cuma ve pazardan maada her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Sınıf ve bakalorya ikmal imtihanlanna eylulün ikinci günü ve tedrisata on birinci günü Hayriye Liseleri başlanacaktır. '^••••^•^^^•••^(6450 Şişli İnkılâp müzesi karşısında Kız, Erkek Leylî, Neharî Ana ilk, orta ve ANAFARTA vapuru 18/8/933 cuma günü saat 10 da idare nhımmdan kalkar. Gelibolu ve Kuşadasına yalnız dönuşte uğrar. (4164) NA1M VAPUR tDARESt Izmir Sürat Postası ADNAN vapuru Perşembe ş saat tam 18 de doğru İZMİR'8 hareket eder.Tafsilât için Galata Gumrfik karşısında Site Fransez Han No. 12 Tel: 41041 ^ 6346 f Aksarm saat 19 da Galata nhtmundan hareketle (Ereğli, Zongoldak, ve Bartm) a gidecek ve gelecektir. Galata Küçük Rıhhm No. 4 5 Telefon: 4 0 9 1 3 ( 6 4 3 ) TAV1LZADE VAPURLARI Ayvalık ekspres postası SEUMET Yeni Türkiye Mektebi Yuva ilk Leylî Neharî Ecnebi dili kurlan vardır. Hergün talebe yazdınlabilir. Tel: DAKTİLO ARANİYÖR Şartlar: Türk olmak, lisanı ve daktfloluğu iyi bilmek, Fransızca ve ay nca baska ecnebi lisan bilen tercih o • lonur. Buro islerinde tecrabe sabibi oL mak. thtar: Arayan möhim bir şirket. tir. Müracaat: Tercumeihal, referan*lar veya suretlerüe Galata posta kutusa 1094 (6420) SADIKZADE BiRADERLER VAPURLARI Izmir S ü r a t P o s t a s ı vapurn her perşembe 16 da Sirkeci'den hareketle Lrelibolo, Çanakkaie ve Körfez tıriklle Ayvalığ'a azımet ve avdet edecektir. Dtkkatt Cuma günü Edremit yolcularmı trene yetiştirir •• AyTalık yolcularmı ayni gün aksamı Ayvalığ'a çıkanr. Yolcu bfleti vapurda d* TeıiBr. Adret: Yemiş'te Tavilzade Mustafa biraderler. Telefon: 22210 6431 . ^ Leylî Neharî Kız Erkek İnkılâp Liseleri A N A İ L K O R T A ve L İ S E SINIFLARI Müessisi; Nebi Zade Hamdi Kayit ve kabul muamelesine başlanmıştır. Resmî mekteplere muadeleti Maarif Vekâletince tasdik edilmiştir. Güzide ve muktedir bir talim heyetine maliktir. Ecnebi lisanı tedrisatına ilk kısmın son iki sınıfından başlanır. Dersler haricinde ayrıca parasız lisan kurlan vardır. Cumadan maada her gün saat 14 ile 14 arasında müracaat olunabilir Cağaloğlu Yanıksaraylar caddesi . ^ ^ 6460 Kirahk köşk Fevkalfide manzara her tUrlU esbabı Istirahati cami Yakacıkta Ayazma caddesinde Clhan otell Ittlsallnde 4 yatak odası, bir bUyUk salon alafranga banyo, ofis ve mutbaktan Ibaret kfigir mUceddet bir K Ö Ş K maa bahçe. MUracaat Yakacıkta bakkal Mehmet Kfimil efendiye Telefon ı Kartal 7 (6458^) S AK AR Y A v p r a uu Her Cumartesi gunü hareket eder. «YEUflENC KARADENIZ Postası saat tam 18 de doğru İZMİR'e Fazla tafsilit için Sirkeci Meymeset hanı albnda acentalığa müracaat. Telefon: 22134. (6432) SAMSUN D. ANA6N0ST0PUL0S Ve S. SiSKiDi Ytmanîstan millî rapnr tnnnpanyasi. Babristfitte bir cevelân icra etmekte olan PATRtS D lüks rapuru 2 9 a . gustos limaoımıza muvasalât Te 31 ağustos perşembe günü saat 17 de yaL nız birinci smıf yolcu île efyayı tica . riye alarak THASSOS PİRE ve MARSİLYAya gidecektir. Tafsilât içîp Galata, Lloyd Hanmda 141 numarade umumî acentalan D. Ana^nostopulo ve S. Siskidiye müracaat. Tel: 42612. * (4623) günü akşamı Sirkeciden ha reketle ( Zonguldak, inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sfirmene ve Rizeye azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanındaki acentalı • gına müracaat. Tel: 21515 »vn Zayi 188 numarah gumrük kd • miisyoncusn karnemi sayi ettim. Ye « nisini çıkaracagundan eskisinin hök roü yoktur. Gumrfik ktunusyoncusu Hasan Tahsh (6457) Basvekâlet Âli İktısat Meclisi » Umumî Kâtipliğinden: Daîremizde münhal oiduğu ilân edilmiş olan yüz lira ücretli me • murluk kapanmıştır. Müracaatta bulunulmaması. (4180) Eskişehir Vilâyeti Mahallî Muhasebe Müdürlügünden: Memleket hastanesinin ihtiyacî olan eczayi tıbbiye, alât ve edevati cerrahiye, tülbent ve sargılık bezinin ihalesi 13/8/933 tarihine musadif pazar günü idise de liste ahiren bazı tadile uğramış olduğundan bir hafta müddetle 20/8/933 tarihine kadar talik edilmiş oldugundan listeyi görmek üzere taliplerin İstanbul Sıhhat ve Muavenet Içtimaî Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. (4135) Adalar Malmüdürlüğünden: Satılık Ev: Büyükadada Karanfil mahalle«inde eski Daskaloa yenî Oltacı sokağmda 52 No. iki oda, bir halâ, kuyu ve 667 metro bahçesi vardır. Satış bedeli peşin olmak şartile kıymeti 633 lira 55 kuruş olup 27/8/933 pazar günü saat on dörtte Adalar Malmüdürlüğünde satılacaktır. (4175) I istanbul Belediyesi ilântarı | Rize Ortamektebi Müdürlügünden: Rizedeki Askerî depo binasının orta* mektep haline getirilmesi i • çin yapılacak «11,835» lira keşifli tamirat ve inşaat 31/7/933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münakasa 20/8/933 pazar günü saat on beşte, Rize orta mektebinde toplanacak komisyonca yapılacaktır. Taliplerin fennî ehliyeti haiz mimar veya mühendis olmaları, yahut mimar veya mühendis istihdam edeceklerine dair noterlikten tasdikli vesika ibraz etmeleri lâzımdır. Münakasa teklifnamesi şta şekilde olacaktır. A Talipler bir zarf içine fennî ehliyet vesikasî ve inşaat bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde olmak üzere Vilâyet Defterdarlığı veznesine yatırılmış nakit makbuz veya hazine bonosu veya devletçe muteber bir bankanın teminat mektubu ve Ticaret ve Sanayi Odasına kayitli olduklarına ve bir defada on iki bin liralık her hangi bir binayı mükemmelen yaptıklanna dair olan vesikafarını koyacaklardır. B İkinci zarfm içine muvâzzah adreslerini havi olmak üzere inşaat taahhüt teklifnamesini koyacaklardır. Bu iki zarf üçüncü bir zarfa konarak kapatılacak ve üzeri talibi tarafından kırmızı mumla mühürlenerek, Rize orta mektebinde müteşekkil inşaat komisyonu reisliğine, ihale günü olan 20/8/933 pazaı günü saat on dörde kadar tevdi edilmiş bulur.acaktır. Taliplerin proje, şartname ve keşif evrakını görmek üzere Rize orta mektebi müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. (4129) istanbul Kadastro Heyetleri Reisliğinden: Eminönü kaza«ı dahilindeki Balabanağa, Tülbentçihüaamettin ve Hocagıyasettin mahaUelerinde kâin gayrimenkul mallann 1/9/933 cumartesi gününden itibaren Kadastro tatbikatı yapılmağa başlanacaktır. Bu tatbikatta hakkı mülkiyet ile her hangi mulkün diğer mahaller üzerinde bava ve geçit hakkı gibi hakları da tesbit edilecektir. Mezkur mahaller dahilindeki gayrimenkuller de alâkadar olan v lara mümkün olabildiği kadar davetnameler de gönderilecek ve bunlarda kendilerinin hangi günlerde hazır bulunmalan lâzım geleceği gösterilecektir. Muayyen günlerde davet olunan veya davetnameleri kendilerine isal edilmemiş olanlann davetnamelerle birlikte gönderilecek be * yannameleri ve imza eyliyerek nüfus, hüviyet cüzdanı ve tapu senetleri ve diğer devlet tabaasından bulunanlann da haiz olduklar» tabiiyetlerini musaddak evrakı resmiyeyi birlikte alarak mahallelerîl dahilinde bulunacak Kadastro posta memurlarına müracaat eyle meleri ve bu mallarda kiracı bulunanlann da müddet zarfında malsahiplerini haberdar eylemeleri lüzumu ilân olunur. (4101) Usküdar Belediye Müdürlügünden: Başıboş görülen bir merkep muhafaza altına alınmıştır. Sahibi sekiz gün zarfında müracaat et mezse satılacağı ilân olunur. (4183) Beyoğlu Belediye Şubesinden: Buldok cins bir köpek bulunmuş tur. Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. (4181) Giimrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan: \ fstanbul, Galata ve Sirkeci gümrüklerinin tamiri açık münakasaya konulmuştur. 2 Münakasa İstanbul Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Münakasa 6/9/933 tarihine raslıyan çarşamba günü saat «14» tedh\ 3 Taliplerin bu gibi tamiratı evvelce yapmış ve Ticaret Odala rınm birinde mukayyet bulunmuş oldukları ve yahut bu işte salâhi yeri fenniyeyi haiz mühendis veya mimar istihdam edeceklerini noterlikçe musaddak vesaikle ispat etmeleri lâzımdır. Bu şeraiti haiz isteklilerin iğreti güvenmelerile belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 4 Şartname ve keşifnameler komisyonda her gün görülebilir. ' ' (4160) Türkiye Ziraat Bankasından: Bankamızm muhtelif servislerinde istihdam edilmek üzere yüzer, lira maaşla altısı Galatasaray Ticaret kısmı ve orta ticaret mektebi mezunlarından ve ikisi orta ziraat mektebi mezunlarından olmak' üzere bilmüsbaka sekiz memur alınacaktır. Müsabaka imtihanı An kara ve Istanbulda 29 ağustos 933 tarihine musadif sah günü saat dokuzda yapılacaktır. Imtihan programı ve sair şartları havi izahname Ankara ve İstanbul ve fzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu izatâ namede yazılı vesikaları bir mektupla beraber Ankarada Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne veya İstanbul Ziraat Bankası Müdürlü ğüne nihayet 23 ağustos 933 akşamına kadar göndermek veya bizza€ vermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3920) Devlet Matbaası Müdürlügünden: İstanbul Mıntaka San'at Mektebi Müdürlügünden: Matbaa ambarlarında mevcut arap harfli kitap ve mecmualar 7 eylul 933 perşembe günü saat 10 da kilo ile ve alenî müzayede sure j tile satılacaktır. Taliplerin kitaplan görmek ve şartnamesini almak İkmal imtihanlanna iki eylulde başlanacak yedi eylulde biteceküzere her gün ve müzayedeye iştirak için de mezkur günde matbaa tir. Taşradaki alâkadarlann eylul ba$ında mektepte bulunmalan idare komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (4172) lâzımdır. (4042)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog