Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumkariyet D1ÜMİZE HtZMET EDENLER 17Agustos 1933 = = Telgrafçı Mustafa Ef endi Memlekette fransızca yerine tiirkçe telgrafı tesise muvaffak olan bu büyük adatn Osmanlı devletine Bu çalışkan memleketin Almanya tarafından yuBir arnavut, alacaklısı yaranamamış ve çok sefalet çekmisti tulmaması için büyük devletler yardım ediyorlar Türk telgrafçıhk tarihi yazıhrken; sarrafı öldürdü «Mustafa Efendi» adını unutmak, «Gök tstikraza iştirak eden devletler Harbi Umumiyi hitame erdiren Türk» tmparatoriuğunun »an ve zafer dolu tarihinde «Tonyukuk» adını unutmak kadar acıdır. •Mustafa Efendi; Türk ellerinde sa . nıldığı gibi, «tiirkçe telgraf» konuşmak. Iığını sadece kuran bir adam değil; aysmırlan içinde; telgrafçılığın kurulma ve sinirleri içmde; telgrafçılığın kurulma ve halk arasma yayım işinde ilk öncü olan biridir. ( 3 mayıs 933, Cumhuriyete bakmız.) Bu mütevazı telgrafçmın da ömrü Tonyukuk kadar uzun siirmüş, birbiri ardınca gelip geçen, Mehmet (M. 18541 8 7 7 ) . Davut (1860.1861), Franko ( 1 8 6 1 ) , Arif (18611862), Diran ( 1 8 6 2 ) , Aleko M86?1863), Diran (ikinci olarak 18641867), Agaton (18671868), Feyzi (1868.1871), Sağır Ahmet (18711872), Feyzi (ikinci olarak (18721873). Salim (1873.1875), Yaver (18751876), tzzet, Haydar ( 1 8 7 8 ) , Hasan Âli, Hüseyin Hasip Efendi, Bev ve Pasalar gibi müdür ve nazırlar idaresinde geçen uzun zamanın, tatlı ve acı günlerini kâh idare basında, kâh idareden ayrılma ve uzaklastınlma suretile en ince noktalanna kadar görmüş ve yasamış biridir. Ne iliklenmis bir baht uğrağıdır ki, bizde; büyükler yaşarken öliir ve öl dürülür. tste, Mustafa Efendi de Os . manlı telgrafhanesini kurmak için. buraya ayağını bastığı ilk gün, nankör istipdat ve saltanatin pejmiirde adamlan tarafından alınan kara damga basılmak istenmis, bunu da kendi yetistirmesi Izxet, Hasan Âli Efendiler vurntıak is . tem'Uerdir. Devrinm cahil olduğu kadar hırsız »hriyeti, bu iıran ve ü'kü adamının idealini, sanki kalbine bir hançer yapıp saplemıs ve onu zaman zaman ec acı şartlar içinde; hatta yaşamak hakkın. dan bile mahrum etmek istemiştir. Telgrafhanede Fransiz, Ermeni, Rum, Yahudi memurlannm binbir rezaleti îcinde bir zerre kalan Türk Mustafa Efendi, istipdada karşı volkan halin de taşan cevherini simdiki Galatasaray mektebinrn bulunduğu yerde eski Tıb. biye • den almış, az zamanda Fransıı dilile, Fransıı inkılâbım öğrenerek bilgismi genişletmeğe başlamıstır. Tıbbiyenin son yıüanna erdiği bir sırada •gtr bir humma hastahğı bu bahtsız bü . yuğun tahsilme »et çekmiş, doktor raporiie çok sevdiği mektebmden uzakUşhnlmıştır. Hajtahk ve nekaheti aylarca sfirmö> bu devreleri atlattıktan sonra bakımına mecbur olduğu ana ve kardeşlerinin maişet kayguıu da fizerine çSkmuştfir. Nîbayet Şeyhulislâmm yardımfle, . Fransu diKra bildiği için Babıali ctercume odanna» tayin edimiştir. Ter. cthne odasmın kalem tnüdörH Ahmet Vefik Efendi (Sadriesbak Ahmet Vefik Paşa), hulefadan Arifi Bey (Sadriesbak Arifî Paşa), Münif Efendi (Maarif Nazm) gibi devrin ünlü idare adamlarile ilk kapt yoldaşlıgım yapnnştır. Dogmfok ve BzlüKğü az zamanda ftmirlermm itimadmı kazanmak içm kâfi gelmiştir. Kıbnslı Mehmet Paşanın (Sadriesbak), Halebe tayini sıralannda, Pasa Mostafa Efendinin tercüme odasmda vanfesi bâki kalmak şartfle bu eyaletin «Mesalihi ecnebiye» müdürlüğüne tayin etmişrir. Eyaletin bu arada «U mtmı Tabririye» müdürlüğünü (mek tupçuhığunu) yapan Halil Rifat Efendi (Sadrazam Halil Rifat Paşa) ile bu . rada tamşmış ve Mehmet Paşanm Halepten ayrılmasına kadar burada be • raberce arkadaşlık yapmışlardır. Mus • tafa Efendi Halepten tstanbula don • duğS sıralarda elektrik ilmini Avrupa mecmualanndan günü gunüne takip et. med dikkab' celbetmis ve bu arada da Osmanh telgraf şebekelerinin knrul ma tasavvuru mevzuu bahsolmağa başlaımstır. Bu cümleden olmak Hzere M. Le Kont Enklezin (Eflâk ve Buğ. dan eyaletine gitmesi kararlaştınlın ea Mustafa Efendiyi de «tercüme o . da» smdaki vazifesi bâki kalmak suretile «Enklez» e müşavir tayin etmiş • lerdir. Rumeli • Avrupa telgraf sebekeleri kumlduktan sonra ( 3 mayıs 933) ta • rihli Cumhuriyette yazdığım gibi tel. graf remzlerini türkçeye tatbik fik rini ortaya koymuş, Feyzi (Telgraf Nan n ) , Zemçi (Hariciye Nezaretine girerek Madrit sefiri olmuştur.), Asaf (telgraf başmüdürlerinden), Abdül halim (telgraf başmüdürlerinden) bey. leri memuriyete alarak bu zatlara kendi muhabere tarzı olan «Mustafa Al • fabe» sini öğretmiştir. Bundan sonra, Edirne Telgraf Mü • dürluğüne tayin edilerek bir yı] sonra da ilk türkçe telgrafı Edirneden ts . tanbtrla çekmiş bu suretle türkçe ko • nuşmaklığı da halk arasma yaymıstır. Bir müddet sonra, Edirne Telgraf Müdürlüğü uhdesinde bâki kalmak su retile (Elureyş) ve (Basra) metha Knde (Fav), Rusya, Iran hudut mevki ve kasabalarma; Anadolu Suriye ve Frakın her tarafına telgraf hatlırının ku . rulma ıfinc memur edilmis ve kendiEvvelki akşam şehrimizde bir alacak meselesi yüzünden sokak ortasından bir Yahudi sarrafın ölü mîle neticeletıen bir cinayet olmuştur. Katil, Zeynel oğlu Zihni isminde on dokuz yaşlarında genç bir Arnavut bahçıvandır. öldürülen adam Bahçekapıda Celâl Bey hanında sarraf Memteş Kasavi Efendidir. Yaptığımız tahkikata göre hâ • dise şu suretle cereyan etmiştir: Menteş Kasavi Efendi, Ferikövünde Barutane caddesinde bakkal Nafiz Efendiyi kefil göstererek kendismden 60 Iha kadar borç alan bahçivan Zihniye müteaddit defalar giderek bu parayı ödemesini söy Telgrafçılann pirî Musntafa lemiş, fakat daima atlatılmış ve niEfendinin Merkezefendideki hayet icra dairesine müracaate tneckabri bur olmuştur. sine «Hututu tnşaiye Komiseri» unvaEvvelki akşam saat on sekiz bum venlmii»'|. Mustafa Efvndi 1288 çuğa doğru icra memuru Ali Efendi H. yılına kadar bu vazifede bulunmuş, ile alacakiı sarraf, borçlunun kefiomuzuna yüklenen bu mühim ve agır line ait dükkânda bulunan eşyaya işi r)?.ğ taş demeyip sonsuz bir didinhaciz koymak üzere Barutane cadme üe başarmıştır. 1288 H. yılı 9 re. desindeki dükkânına gitmişlerdir. cebinde Posta ve Telgraf Nezaret haBu esnada, hacze meydan verme line getiri'mis, Abdülâzizin Sadrazamınmek için son defa olarak borcunu dan zivade Kesedan olan Mahmut Ne. ödemeğe çağınlan Arnavut Zihni, dim Pa.«a, kabinesine ağabegisi Sağır işin bu hale gelmesinden son derece Ahmet Beyi Posta Nazırı olarak almışmüteessir olmuş ve alacaklı Menteş tır. Sağır Ahmet Bey cahilm biri ol . Ef endiye yalvararak: «Borcumun duğu <çm idarenin içini dısına çıkarmışbir kısmını şimd; vereyim de ha tır. Eu devir meşhur Fransız müellif ciz yaphrma! Fazla param yok!» lerinden (Furve) nin tasarladığı «Fademiş ise de dinletetnemistir. Yahudi lanster» i andınr. sarraf borcun tamamen ödenmesmIdareye hâkim Babıaliden ziyade sade ısrar etmiş ve bahçivanın buna ravdır. «Islahat», «memur tasarrufu» rnıkân olmadığım tekrar etm«si ü»ltında oynanan komedvalar rezalete zerine aralarmdaki münakas* ve birer şaheser olabilir. «tltimas» ve «t. kavga neticesiz kalmış ve hnc'.t murarlei seniye» lerle memuriyet alım ve amelesinin yapıîmasına başianmıssatımı, memurivet ihdası, suiisthnal ler albildiğine gidiyor; ihtisas sahibi me tır. Haciz aitına alınacak esya göz murlara, birer kulp takmakla bilgi sahalarmdan uzaklastırmak isten bile gel den gecirilmiş ve emniyetli bir yerde muhafaza altma alınmak için mivordu. Sağir Ahmet Beyi şikâyet, hukuku ilâhiyeye tecavüz sayılıyordu. dükkândan kaldınlmasma karar veÇünkü kardeşi Mahmut Nedrm Paşa. rilmiştir. ya bu kudret «Abdülâziz» e ilişikliğinMüteakıben eşyamn nakli için lâden bulaşmıstı. Vatan ve memleket işzım gelen yük arabasmı bulmak lerme sevgiden baska hiçbir kayit dinmaksadile Menteş Efendi dükkân lemiyen bir telgrafçı büyfik tevazu ve dan ayrılmıştır. mahviyetine raemen bu adamm kanunArtık hacizdeı» kurtulmak ümidi suz işlerine göz yummamıs, ve onun kalmadığinı anlıyan genç bahçivakarsısmda, ona en ağır hakareti yap . nın gözleri dömnüş, Yahudi sarrafın maktan çekinmemiştir. tşte bu telgrafpeşine düşmüş, dükkândan 100 metro çı da gene «Mustafa Efendi» dir. Telkadar uzakta kendisinin yolunu kegrafhane hesabına Avrupadan getiri • serek üstüne atılmıştır. lecek olan çok kıymetli eşyayi fenniyeMaruz bulunduğu tehlikeyi an nin mubayaasma ve başa getirilecek me. hyan Mentes Efendi: «Yetişin, aman murlarm hotbehot getirOmesî mesele • beni 51dürecek!> diye bağırmış, sinde söz birdenbire kızısmış Mustafa borçlunun elinden kurtulmak için Efendi hiddetle ayağa kalkarak: «Ben uğraşmış ise de muvaffak olama • devlet ve hazine aleyhine suiistimale mış, Arnavut Zihni bıçağmı çekemeydan veren böyle kâğıtlan hnzalarek sarraia göbeği üzerine bü • mara.» demiş ve elindeki evraklan Satün kuvvetile saplamıştır. ğw Ahmedin masasma atarak yıllarca Zihni cinayeti müteakıp koşa verdiği emekle münasebetini o daki • koşa kaçmış ve ortadan kaybolmuşkada yok etmiştir. tor. A. BAHA Ağır yaralı Mentes Efendi, Etfal [AM tarafı yann] hastanesme gönderilmiş, fakat yapılan tedaviye rağmen kurtulamı yarak biraz sonra ölmüştür. Yahudi sarraf, ölümünden evvel, Bir'nci tahifeden mabat kendisinin vuranın Zihni olduğunu meseielerini tetkik beynelmflel ensti • soylemiştir. tüsünün kongresinde Çin murahhası Katil bahçivan, dün Mecidiye ködoktor Woug sunlan soylemiştir: yünde yakalanmış ve polis ikinci şu« Mançuriye Çm htcreti, Çraln demoşrafik meselesnri hal için yeg&ne ça be müdürlüğüne getirilerek istiçvap altına almmıştır. redir. Çinm arazismin gayet genif ol • Katilin saklanmasım temîn edettmasma rağmen bu arazi dağhktır. ZL ler hakkında da takibata başlan raat için, ekilebilecek arazinin yandan mıştır. fazlası ancak büyük sulama işlerile is . Arnavuit tabiiyetinde olan Zihni tifadeli bir hale konabilir. Bundan do • layı haJkın büyük bir kısmı 5 ziraî mm bidayette cinayeti mkâr etmis. fakat kat'î deliller karşısmda hakikati takada toîanmıştır. Ve bu nuntakalaritirafa mecbur olmuştur. daki nüfus kesafeti pek bâyuktfir. Mancuri, bugunku nüfusundan baska 20,000,000 halkı daha geçindire. bilir.s Büthaniye icra memurluğundan: Bıirhaniyenin Yaya köyünde mukim Adalı tbrahim oğiu Mustafanm Evkaf daires'ne olan borcuna karşı mezkur daireye birinci sıra ve derecede ipotek tes's ettiği Yaya köyünde kâin malu • mulhudut ve evsafı ve içindeki alât ve edevarı arttırma şartnamesinde yazılı (4635) dört bin altı yuz otuz beş lira kıy7neıi muhammeneli bir bap zeytin yâğı f.nbrikası dairemizce açık arttırma ve pesin pa>>'le satılacaktır. Bu fabrikanın ihaiesi 25 eylul 933 tarihmin pazartesi günri saat on beste daire • mizde yapılacaktır. Ancak bu tarihte işbu fabrîkaya teklif olunacak arttır ma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadıği takdirde arttırma on bes gun daha temdit oluna • rak 10 teşrinievvel 933 tarihinin salı günü ayn* saatte dairemizde yapılacağından bu mal üzerinde hak iddiasında bulunanfarm evrakı müsbitelerile birlikte yirmi pün içinde memuriyetimize müracaatleri 'âzımdır. Aksi halde haklan tapu sicill'le sabit olmıyanlann sa. tış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalacakları ve a'.f^rm;" sartnamesinin 10/ 9/933 tanhinden itibaren 933/300 nun.ara ile daı'rem./de herke^e arık Su lundurulacağı flân olunur. (64f6) muahedelerde yaşama imkânları galip devletler tarafmdan hiç nazari dikkate ahnmamış devletlerden biri de, ve belki en başta gelen, Avusturyadır. Sen Jermen muahedenamesi koskoca Avusturya Macar İmparator luğunun arazisini parça parça et tikten sonra Avusturyanın elinde 83800 kilometre vüs'atinde daracık bir toprak kaldı. Burada Avrupa • nin en çalışkan ve becerikli bir milleti yaşıyor. Memleketin nüfusu6,600,000 dir. Kilometre başına 80 nüfus isabet ediyor. Avusturya Türkiyenin 9 da biri olduğu halde nüfusu nüfusumuzun yarısına muadildir. Bizde kilometreye vasatî 18 kişi düştüğü halde Avusturyada 4.5 misli nüfus kesafeti vardir. Bu vaziyet icabı olarak Harbi Umumî bittikten sonra büyük devletler Avusturyaya mütemadiyen malî yardımlarda bulunmağa mecbur kaldılar. Bu yardımlar olmasa Avusturyanın yaşamasına imkân yoktu. 1920 . 1922 senelerinde Viyananın geçirdiği kara günler hatıralardan henüz silinmemiştir. 1923 te Avusturyanın Cemiyeti Akvam müzaheretile temin ettiği istikrazdan başlıyarak 1931 sene sinde ortaya atılan ve Fransanın müdahalesile suya düşen Alman • Avusturya gümrük ittihadına ka • dar Avusturyanın iktısadî hayatı ve siyasî istikrarı daima ecnebi sermayesinin yardımlarile temin ve idame edilebilmiştir. 1931 senesinde Avusturyaya açılmak istenen beynelmilel krediye Fransa hükumeti ancak, Avustur yanın Alman ve Avusturya güm rük ittihadından feragat etmesi şartile iştirak edebileceğini bildirmesi üzerine, Avusturyanın devlet bo nolarının münasip zamanda ihra • cına intizaren tngiltere Bankası Avusturyanın yardımına koşmuş, 150 milyon altın şilin (45 milyon lira) ödünç vermişti. Avusturya, bu borcun 50 milyon şiHnini 1931 nihayetinde odedi. Bir kısmını da bilâhare tediye etti ise de tamamen kapatamadı. Bu defa aktedilen 245 milyon şilinlik (74 milyon lira) istikrazın tngiltere his sesi olan 100 milyon şilinle tngiltere Bankasına olan borcun bakiyesi ödenecek ve diğer memleketlerde ihraç ed"ilecek kısımlarla bundan kalacak bakiye Avusturya Devlet Bankasınuı malî vaziyetini hayli kuvvetlendirecektir. şunlardır: Şilin Ingütere 100,000,000 Fransa 100.000,000 Italya 30,000,000 Isviçre 7,400,000 Belçika 5,000,000 Hollanda 3,000,000 Diğer memleketlerde ihraç mu • amelesine yakında başlanacaktır. İstikrazın başlıca şartlan sunlar dir: Müddet 20 sene, faiz % 3 , ihraç kıymeti %96. Avusturya hükumeti bu istikraza karşıhk olarak gümrük varidatile tütün inhisannm varidatım karşılık göstermiştir Bu istikraz hasılâtile ayni zamanda Avusturyanın kısa vadeli olan eski borçları da tevhit ed"ilerek uzun vadelere bağlanacaktır. Her ne de olsa, Avusturyanın bir devlet halinde istiklâli bir taraftan buna müsait şerait içinde gündengüne büyüyen tehlikelere sürüklenlp gitmekte, diğer taraftan müs takil bir iktısadî mevcudiyete imkân bırakmıyan bugünkü halile Aturyanın mukadderatı, kendisine bu istikrazlarda tekeffül eden devletlerin ellerinde baziçe olmaktadır. Alman tehlikesinden sarfı nazar, Avusturyanın bugünkü kredisi % 3 faizli ve %96 ihraç kıymetli bir istikraz aktine hiçbir piyasada mü • sak değildir. Bunun için tngilterede ve daha birçok memleketlerde bu yeni istikraz mühim tenkitlere maruz kalmış ve Avusturyanın dev letlerle münasebatı adeta fakir bir mevcudiyett id"ame suretinde tef • sire uğramağa başlamışhr. tngiliz matbuah bu mevzua tah sis ettikleri mühim makalelerde Avusturyayı bu fakir hale düşüren kimdir? Sualini sormakta, ve si yasî sebepler dolayısile Avusturyanın Almanya tarafından yutulma ması isteniyorsa bunun iki çaresi olduğunu yazmaktadırlar. 1 Ya, Avusturyanın komşu lan Avusturya ile daha serbest şartlar altında ticaret ederek Avusturyanın iktısaden yaşamasına imkân bırakacaklar, 'ki bunu büyük devletler pekâlâ yapîirabilirler.) 2 Yahut, Avusturyanın malî ihtiyaçlarını tatmin için verdikleri paraları büyük devletler ergeç kendi sırtlarma yüklenmek mecburi • yetinde kalacaklardır. tktısadî hayatı sağlam ve emin esaslara dayanmadıkça, yalnız malî vaziyeti tatmin edilmeğe, küçük, büyük hiçbir memleketin beka ve inkişafına imkân yoktur. HAYRETTİN ŞÜKRÜ Alacak yüzünden cinayet oldu Avusturya istikrazı ( Bu akşamki programj ANKARA: 12,30 gramofon 18 alaturka saz • 18,45 viyolonsel konseri . 19,15 ala • 1 turka saz . 20,15 ajans haberleri. İSTANBUL: 18 gramofon • 18,30 fransızca ders (Herlemiş olanlara) 19 Kemal Niyazi B. ve arkadaşlan 20 Nebiloğlu tsmail Halc kı Bey . 20,30 kemanî Reşat Bey ve ar. kadaslarmm refakatile Vedia Rıza H. ve Muzaffer Bey • 21,30 gramofon 22 Anadolu ajansı, borsa haberi, saat ayan. VtYANA: 22,20 gramofonla meşhur musiki'i * naslardan parcalar . 22,45 Salzburgtan naklen «Faust» . 23,50 gramofonla ge. ce konseri. HAMBURG : 21,05 hikâye 21,25 Dresdenden nafc, len konser 23,35 dans havalan. TULUZ : 21,20 Viyana orkestrasi 21,50 Ru» musikisi . 22,30 senfonik orkestra.22,5 opera parçalan . 23,05 askerî bando < 23,35 konser ve sarkılar BÜKREŞ : 20,25 hafif musiki 2o,45 ders • 21.05 Polonya musikisi . 22,50 haber, ler. BUDAPEŞTE: 19,45 konser • 20,5 komedi . 21,İS çingene orkestrasi . 22,35 opera orkes • trası tarafmdan konser . 23,35 haber ler ve gramofon . 24,35 cazbant. VARŞOVA: 19,40 piyano konseri • 21,05 tagânm* üe birlikte gece konseri . 23,05 danj havalan. ıstanbul tiorsası kapanış fiatları 168933 N UKUT Ahş 695 156 167 210 115 24,50 818 25 82,50 116 .16 ! 1 1 20 20 20 2ü 20 20 I 20 1 i l 1 i 1 2<) 2> l 1 Sterlin Dolar Fransız fr. Lıre! Belçika tr. Drahmı Isviçre fr. Leva FJoriD Çek kronn lsveç kronu Avnsturya >il. Peçeta Mark Zloti Lev Dıoar RuMe, Yen "~ Turk altını Mecidiye Banknot Os. B 24 16,50 49 23 28 22 50 56 45 * " 4 8 921 36,25 37^ **""' 266 268 Açılış 698,75 0,6315 12,06 9,9791 3,38.'5 82,75 2,445 67,77 1,1697 15,9335 2,775 4,28 5,6565 1,98115 4,225 3,67375 80,18 34,5975 2,3725 1088,25 Satu 703 158 170 223 118 25 823 26 85 120 38 25 17,50 50 24 30 1 ÇE KLER Londra NevYork Pans Milaoo Brüksel AtİDd Mardinde bulunan petrol madeni Memleketimizdekı altın ve petrol madenleri bakkında tetkikat yapmak ü . zere Amerikadan celbedilen bir mü . telıasssın riyaseti altında bulunan bir fen heyetimiz şark vilâyetlerimizde bu yolda araştırmalar yapmaktadır. Veri.'en bir habere göre altın madeni hakkında yapılan tetkikat henüz müspet bir netice verrremiştir. Peî . rol tetkikah ise çok iyi neticelere varmış ve Mardin vilâyetimizde çok zengin bir petrol madeni olduğu anla . ştlmıştır. Fransa bizden fazla mıktarda tütün alacak Bu sene Cezayirde tütün ekiien sa hanın mühim surette ekildiği haber verilmektedir. Ekilen arazi on bini Kos • tantin ve dokuz bini Cezayirde olmak üzere on dokuz bin hektardan ibarettir. Fransanın diğer müstemlekelerinde de bu sene tütün istihsalâtı hayli azaldı . ğından Fransız rejisi önümüzdeki sene hariçten tütün alacakhr. Fransız reji . sinin alacağı yüksek evsafta tütünlerin mürettebatı arasmda bizim tütünle rimiz de bulunmaktadır . Bunun için iki memleket arasmdr Fransaya Türk tütünü ithali için bazı temaslar icrası için hazırlanılmaktadır. Fransız rejisi her sene memleketimiz den bazı yüksek sigaretleri için iyi cins tütüulerimizden 200 . 250 biin kilo miktannde tütün ahyordu. Yeni vazi • yet dolayısile bu miktann bir hayli ar. tacağı tahmin olunmaktadır. Fransaya tütün vermek mukabilinde alacağımi" eşvaıar için tktısat Vekâ . letînce tetkikat yapılmakiadır. Centvre Sofva Amsterdam Prag" Stokholm Viyaaa Madrit Berlın Varsova Budapeşte Bükrt> Beluraı Yokohama Mnskova Kapanış 69a 0,'6316 1 12,06 1 9,9825 ı 3,385 82,75 2,44 67,77 I 1,16985 15.P335 2,775 4,28 5,66 I 1,9811 4,225 3,67375 ! 80,18 | 34.5975 . 2,3725 ' 1088,25 Kapan ş Asyada yeni bir sergüzeşt ES H A M Açılış ' 1; Bankası hâmil. tş Bankası nam. A. Şim. 60 o o . . :00 o o Şirketihayriye Tramvav Bomom Nektaı Terkos Balya Aslan çimento Nurullah Esat Beyin avdeti Ziraat Vekili Muhlis Beyle birlikte Ankaraya giden Sümer Bank müdürü Nurullah Esat Bey cumartesi günü şehrimize dönecektir. Sümer Bank müdü • rü, tktısat Vekâleti Vekilile birükte Kayseri ve Adanada kurulacak yeni bez fabrikalan etrafında mahallen tetki . katta bulunacaktır. Bu fabrikalann plânlarile uğraşan he. yet (Sümer Bank) ta çalışmalanna devam etmektedir . t S T l K RAZLA ,R 193.? ikramiveli İstikraz! lstikrazı Dahıli Sark şimendifen Düyunu Muv. Gumruk Saydı Aiahi , Bajdat Askerive Açılış »5, 2,85 55, Kapanış ~95, 1 2,85 54,75 Bir çocukcağız boğuldu Dün saat on üçe doğru Küçük pazar civanndaki Tekirdağ iske • lesinde mavnalar arasmda oyna makta olan Irfan isminde altı yaşlarında bir çocuk kazaen denize düşerek boğulmuş ve cesedi bulunmuştur. TAH VİLÂT Açılış Elektrik şirketi i Tramvay . Tunel R htım . 1 Anadoln f l ) . Anadoln ( 2 ) Anadoln (3) ^tıadoln Mümessil Kapanış Heybeli plâjmda sünnet dupnü ve balo Cumhuriyet Halk Fırkası Heybeliada nahiyesi tarafmdan 17 ağus tos perşembe günü Heybeliadanra biricik plâjı olan «Heybeli plâj kazinosu^ nda sünnet düğünü tertıp edilmiftir. Bu münasebetle gece de bir balo verilecektir. Mükemmel bir cazbant takımı temin edilmiştir. Hayırh bir işe yardım ederek bu vesile ile güzel bir gün ve gece geçirmek istiyen halkımızın bu fırsatı ka çırmıyacaklan şüphesiz^tr. Ankara Mektepler Alım Satım Komisyonu Riyasetinden: 1 Gazi Terbiye Enstitüsü ve Gazi Lisesi pansiyonunun senelik erzakmdan bir kısmı 7/8/933 tarihinden itibaren kapalı zarf usu lile ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 2 Talipler şartnamelerini ve ayrılan partileri görmek üzere cumadan maada her gün saat 17 ye kadar mektep muhasebesine mü racaat edebilirler. Talep vukuunda tahrirî malumat verilecektir. 3 Talipler ihale günü olan 29 ağustos 933 salı günü saat J5 te % 7,5 teminat akçelerile veya muteber bir banka mektubu ile birlikte Ankara Mektepler Muhasebeciliğinde toplanacak olan Mektepler Alım Satım komisyonu riyasetine müracaatleri. (3826) 51 45 51,35 Halkevi gezintüeri İstanbul Halkevi reisliğinden: Halk dersleri ve kurslan şube mizin tertip ettiği (İstanbulu tetkik gezintüeri) nin dördüncüsü cuma günü Mimar Kemalettin Beyin refakatile Süleymaniye, Şehzade ve Rüstem Paşa camilerine yapılacaktır. Arzu edenlerin 13,5 ta Halkevi salonunda bulunmaları rica olunur. Adalar Malmüdürlüğünden: Büyükadada Cami mahallesinde Cami sokaŞında 20 No.Iı hanede 50 parça ev eşyası 20/8/933 pazar günü saat ondan itibaren a'^nî müzayede ile satılacaktır. (4176) Karamürsel icra dairesinden: Karamürsel Ziraat Bankasına teş > rinisani 339 tarih ve 21 numaralı senetle ve kefaleti müteselsile ile 284 li. ra borçlulardan Yalakdereden Kola • şınlı Hasan Miroş ve Kel Hasan, mu. hacir Mehmet Ali, Mehmet oğlu Ca fer, Şakir oğlu Âmir validesi Ayne, Abit oğlu Osman ve Kâtoviç Hasan oğlu Abmedin tagayyüp ederek elyevm ikametkâhlan meçhul kaldığı bu bap. ta tanzim edilen ödeme emrinde kariyesi heyeti ihtiyariyesi ve mübaşirin verdikleri meşruhattan anlaşılmakla beı mucibi talep ilânen tebligat ifasına karar verilmiş olduğunden mezkur pa ranın maafaiz ve masraf on gün için de tediye etmeleri ve bir diyecekleri varsa dairei icraya müracaatleri teb. liğ makamma kaim olmak üzere usu'en ilâa olunur, '6465)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog