Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

! Dritnotlara Karşı Sahra Topları azan: Binbaçı Lierau Sehir ve memleket haberlerı Nakili: Cnmhmîyeİ HAğnstos 1933 Siyasî icmal Küba hâdiselerinin ehemmyeti Amerikadakî Küoa adasmda hükumet nihayet değişti. 1923 sene«indenberi Reisicumhur bulu I nan Makado en yakın taraftarla rile adadan firar etti. Yerine bitaraf bir zat muvakkat olarak hü kumet riyasetine getirildi. Umunrî terki işgal bertaraf oldu. Yeni Reisicum^ hur, sabık hükumet fırkası liberal ^ ler hariç olmak üzere diğer frrka lann mümessillerinden yehi bir ka^ bine teşkil etti. Makado seneler denberi memleketi diktatörlük ile idare ediyordu. • Her türlü isyan ve mukavemeti birahmane bir »urette bastıran Ma. kado bu siyasetinds sonuna kadar ısrar edecekti. Fakat kendi fırkasl olan liberaller de istifasını iste * diklerinden ve ordunun bir kısmı dj vaziyete müdahale eylediğinden adadan çekilip gitmeğe mecbur ol « du. Şimalî Amerika müttehit hü « kumetlerinin Havanaya tayin eyle* diği yeni sefir Mr. Wellesnin Kü 4 badaki siyasî fırkalar reislerini hüi kumetle banjhrmak tesebbüsü a « kim kalmıştı. | Makado Amerikan sefirinîn ta m vassutuna ve Amerikanın bahrî v< askerî müdahalede bulunmak teh 4 didme o kadar kulak asmamıştu Fakat kendi fırkasının vaziyeti de( ğiştirmesi ve ordunun müdahalesl bu neticede âmil olmuştur. Kübsj adasında cereyan eden dahilî hâ« diseler vasatî ve cenubî AmerikaJ hükumetlerinde sık sık gorülen in« kılâplara benzediğinden haddi xa<* tinde cihan siyaseti için ehemmi « yeti yok gibi görünüyor. Fakat Kü* ba adasının şimalî Amerika ile sıki alâkası bulunması ve son hâdisele rin çıkmasmda Amerikan serma ^ yedarlarının istilâcuyane ve müteA hakkiman« siyasetinin bir âmil oIH ması itibarile Kübadak! hükumet, tebeddülü ve cihan siyasett noktaj nazannda büyük ehemmiyeti ha « izdir. »» ^ Amerikan sermayedarlan parS kuvvetile bu adadaki şeker kamış^ çiftliklerinin çoğunu elde etmişle^ ve bunlan ucuzca işletmek için h ^ riçten yüz binlerce Zenct amele tirtmişlerdi. '** Amerikalılar Kübalılann ' sızıl ve isyan etmemeleri için vaktile Ma^ kadoyu iktidar mevkiine getirmisl^ ve kendisine daima müzaheret et < mişlerdi. Fakat halkın Uhammülüi galeyana geldiği zaman Amerika * mumaileyhi bırakmış ve istifaya sevketmeğe çalışmıştı. Binaenaleyl Küba hâdiselerinin asıl ehemmiyet Amerikanın takip eylediği sermay^ istilâsı siyasetinin arzettiği cilve i lerdedir. MVHARREM FEYZİ • • • ^ 3 Daver fngilizlerle Fransızlar, ^onanmalarile Çanakkale boğazıni zorlıyamıyacaklarını anlavınca. 'Gfiliboludaki muharebeler Bu muharebelerin en mührmleri, Gelîfaiolu Sibiceziresinde vuku bul mustur. İnsan, Almanyadan en yeni as • kerî fikirlerle meşbu olarak Geli • boluya gelince, Osmanlı tmpara • torluğunun malî vaziyetinm berbablığın' nazan hvibare almak şartile «lahi, Çanakkale bofazmı doğTudan İloğruya müdafaa edern tabyalardan başka, Gelibola yanmadasmda de • aize karşı daimî ittihkâmat bula • mayinca hayrette kalıyordu. Çanakkale bofazı bir donanmaaın cebrî zorlamasma karşı Boğaz danilindeki sahîl istihkâmlarile az çok müdafaa edîlmekle beraber, karaya asker çrkarmak suretile bu i»lihkftmlan arkadan vurmak icin yapılacmk her hangi bir barekete karşı, lamamen açık miidafaasız idi. Fakat* TSrkiye, her müsküle car« bulunan bir memleketth*. GPIÎ • bolo yanmadasmın harp gemile • rtne karşı müdafaanna ait müşküllerde kara topçusu kullanmak su • retiie, ryi kötü. halledildi ve bu va«iyet, bir hayli sürprizleri mucip oldu. Ingiljzlerle Fran*Tzîar, donenmalarile Çanakkale boğazmi zorlıya • mıyacaklarını »niay.nca, bir ordu •asıtasile hedeflerrne varmak i*tedîler ve evvelâ Gelibolu yanmada • ıınm eenubu garbisihdeki Seddil • bahîr mevkiine ve garbindeki An« burnuna asker çıkardılar. Geliboluyu müdafaa eden Türk kuvvetlerindfn cenuo grupu, modau geçmis ağır toplan ihtiva eden topçu meTzilerine malikti; fakat bu topların ekserisi, müttefikm gemilerine ateş edemivecek kadar uzakiara tabiye edilmişlerdi. Türklerin yalnız denize dayanan sağ cenahmda, düşman gemilerine ateş etmek kabil oluyordu. Fakat, muharebelerin ekserisi, düsman gemilervnin, sıkıyı g<$rünce, Türk toplannm maalesef gayet kısa olan menzillerinden çık masile neticelenivordu. Müttefikm harp gemileri, Türk mevzilerini yandan ve hatta bazan müz'iç suretto arkadan ateş aTtına alıyorlardı. în jriliz Fransız harp sefinelerinuı Türk toplannm menzili haricme kaçmalan için, bîr iki giHle yveme leri kâfi geliyordu. Hatta zırhlı kruvazorler ve zırhlıiar bile zîkzaklar çizerek süratle tehlikeli mmtaka dan uzaklaşıveriyorlardı. Anadolu aahilinde Kumkaleye ve Yenişehire yeni bataryalar yerleştirîldiği zatnan ayni h&dise oldu. Bu toplar, harp gemilerfnin ağır silâhlanna nazaran, kıyas edilmivecek kadar zayıf, eskî modelde toplar olduklan halde, Boğazın methaîinde, kendi menzîlleri dahiline gtren, gemilere ateş edince, bunlar da hemen kaçtılar. Sonra dikkate savan bir nokta da. gemüerin karadaki bataryalan tahribe as1a muvaffak olamayışlandır. Halbuki kara batarvalan ve bilha«sa Seddilbahirdeki ihraç iskelesi ile bazı muvasala hatiarmi van ateşîne alan Anadolu sahilindeki toplar, düş • manı »on derece iz'aç ettiler. Yolcu navlunları da Hayret edilecek birj Zabılamîzın bir muvaffakiyeti tenzil ediliyor talih ve basîret Yeni tarifeler 1 eylulde Kayıp İtalyan tayyaresi Fransız komiserini soyannin pilotu Mehmet Ali B. lar yarım saatte bulundu ilân olunacak tstanbul zabıtası, bir ecnebinin soDeniz yollan navlun îîcretler' \i ölümden nasıl kurtuldu? T Suvla ihracında Diğer yerlerde harp gemüerile kara topçusu arasında vuku bulan muharebeler, beklenihniyen hâdiselere sebep oldu. 1915 ağustosu başında tngilizler, Suvla koyuna asker çı« kararak büyük bir taarruz vaptılar. Maksatlan Türklerfn evvelâ. An burnundaki, sonra Seddilbahirdeki cephelerini yanından ve gerisinden çevirmekti. Burada da iş bir mevzi muharebesi seklmî aldı ve tnarilizler çok geçmeden övle buhranlı bîr vazivete düsrüler ki nihayet, tstan bulu almak için her hangi bir hü • cum ve taarruzdan vaz gectneğe mecbur oldular. Bu vaziyeti temin eden Mlhassa, Türk kara tonçusu • mm, tngiliz barr» gemilerinin a*e şine karsı ciddetie mukabele ede • rek kendi pîvj»sedîni tnsrilizlerîn denizden yaDtıklan ateslerden hemen kâmilen kurtarması sayesmde hasil olmustur. thraç esnasinda Suvla koyundaki vaziyeti muhakeme edebilmek icm, buradaki muhareb*ler hakkında biraz tafsilât vermek münasip olur. Suvla koyunda iki tngiliz zırh • lısı deniz kıvıstna ividen iyiye so kulmuştu. Biraz acıkta bazan bh% fakat ek«oriya müteaddH Juno sistem! zırhlı kruvazör ile muhtelif tiplerde diğer kruvazörler bulımuyor. bircok muhrip te mütemadiyen sağa «ola gidio relîvoriardi. Bun lara ilâveten iki balon gemîsi mu avin kruvazörler, muhtelif kıtaaJh hâmil nakliye gemileri, erzak, mühimmat ve malzeme yüklü vapur lar vardı. Bütün bu büyük gemilerin arasında dolaşan isfimpotlar, karakol gemileri, mavnalar, şatlar denizin yürünu kaphyorlardı. Dubalar gemilerden sahile asker taşıyor, yaralılan kıyıdan alıp hastane vapur» lanna götürüvordu. Birkaç gün evvel ıssız ve kimsesiz olan bu koyda, şhndi, .Hamburg limanını kıskandiracak hummalı bir faaliyet vardı. Kayun açık denize müteveccih ağzı, denizal. tı gemilerine karşı baştanbaşa bü yük bir çelik ağ Ue kapatılnnştı. Beşinci Türk ordusu kumandanı Jeneral Lknan von Sanders, bu tehlikeli taarruza karşı, cepheden çe kebüdiği bütün kuvveftleri toplamış ve Suvla koyu ile Anafartalar ara • smd a tngilizlerin onüne atmışb. Bu suretle, tngiliz ihraç kuvve* * lerine karşı istihdam edilen fırkalar yeni bh* grup halmde toplanmış ve şimdi gazetelerin sık sık bahsettfkleri Mustafa Kemal Paşamn ku * mandasma verilmişti. (Alman topçu binbaşın, eserini, millî müca delemizın ilk senelermde yazmıştır.) Mustafa Kemal Paşamn kumanda ettiği Anafartalar grupunun topçu kuvveti ile düşman harp gemileri > nin ve karaya çıkanlan tngiliz topçusunun kuvveti arasında bir mü kayese yapınca en cüretkâr ve en nikbin bir topçu kumandanı bîle muhakkak endişe ve korku duyardı. tesbit eden komisyon, dün, Hava ve DeGeçenlerde Rodos ile ttalya sa niz Müsteşan Sadullah Beyin riyahilleri arasmda Aero Expresso şir setinde toplanarak mesaisine devam ketine mensup bir tayyare denize etmiştir. düşmüş, tayyaremm içinde bulunan» Komisyon dünkU ictimada yeni lardan hiçbir kimse kurtulamamışh. mmtaltıva ayrılan hatlar üzerine Yalnız bu tayyarenin pilotu Meh birinci, ikinci ve ücüncü sınıf yolcu met Ali Bey kendi bashetî neticesi ücretlerini tesbite baslamıştır. Al • olarak kurtulmuş ve «on defa yapdığımız ma'umata göre, veni tarîtığı ttalya^seferinden avdet etmişfede yolcu ücretleri de yük ücret • tir. leri gibi eski tarifelerden daha u Şirket pilotlarından olan Mehmet cuz olacaktır. Komisyon bir ictima Ali Bey tayyareyi Rodosa kadar gödaha vaparak bu tarifeyî de ikmal türraüş, fakat havanın muhalefe • edecektir. tktısat Vekâletî kapotaj tinden dolayı ttalyaya hareket etmek müdürü Avetullah Bey vük ve yolcu istememiştir. tarifelerinî önümüzdeki hafta icinde Tesadtifî olarak şirketin umum Ankarava götürerek Ziraat VeUili müdürü M. Fereçi o sırada refika • Muhlis Beye tasdik ettirecektir. Yesile birlikte ve bir yat ile oralara ni tarifeler, eylulün birinde ilân edi gelmiş bulunuyordu. Direktor malecektir. kinist Mehmet Ali Beye harek^sl etTüccar vapurlannm takdiri kıy • mesini söyiemiş, o da havanın muhalefetinden bahsetmiştir. Şirketin metlerile uğ>a*an komisvon da dün nizamnamesine sröre makînist havaöeleden sonra Deniz Ticaret mü • yı tehlikeli görürse hareket etmek dürlüğunde toplanmıştir. veva etmemekte muhtardır. Komîsyon vapurların takdiri kıyMehmet Ali Beyin hareket «ttn«met hesaplannı bithmiştir. Yapacamek istemesi üzerine direktor bizgı bir iki içtimala her vapurun kiyzat tayyareyi idaresine alarak hamet hesaplanm gösterh Ksteyî hareket etmiştir. Bir müddet sonrm da zırlıyarak alâkadar makama tevdi bu facia mevdana gelmistir. edecektir. • Bilâhare Mehmet Ali Bey başka Ekalliyet mekteplerinde butön Vasıf Bey derslerin tOrkçe olmasına çalışılacak Maarif Vekili olacağı haEkalHyet mekteplerinde tarih, berlerini tekzip ediyor Belediye şimdiden parasızlık cografya, yurt bilgisi derslerinin çekmeğe başladı türkçe olarak okutulmasi çok iy\ neticeher verdiğinden bu mektepler de tedricen bütün derslerin türkçe olarak okutulması ve mensup ol • duklan cemaat dilinin yalnız lisan dersi olarak kalması için çalışıla • caktır. ,4 Roma sefirimiz Vasıf Beyin şehrimize geldiğini yazmıştık. Bazı arkadaşlarunız bu münasebetle Vasıf Beyin Maarif Vekâletine tayin edileceğini yazmışlardı. Vasıf Bey dün Yalovaya gkmiş ve Reisicum • huT Hazretlerine arzı ta ziraat eft miştir. Roma sefirimiz Yalovadan avdette kendisi ile gorüşen bir muharrhrimize: Defterdarlık malî teşkilât komis I < Mezunen geldhn. Tekrar Royonu dün de Mustafa Beyin riyase | maya döneceğim» demiştir. Vasıf Bey bu akşam Ankaraya tinde toplanmıştır. Başmurakıplığa I gidecek, Ankara dönüşünde t»tar;înha edilen sabık vali Raşrt Beyin j keyfiyeti tayini henüz Defterdarlığa! buida kısa brr tebliğ edilmemiştir. | sonra Maliye Vekâleti Varidat umum ! müdürü Cezmi Beyin bugünlerde yeni talimatnameyi hâmilen şehri • mize muvasalatı beklenilmektedir. yulmasile netîcelenen mühim bir yankesicilik vak'asmın faillerini yanm saat zarfuıda bulmağa muvaffak olmuştur. Vak'a şu suretle eereyatı etmiftir: Evvelki gün, şehrimizde bulunan Fransanın Afrikada müstemlekele rinden birmin komiseri M. Dannejan pasaportuTtu vıze ettirmek üzere emniyet müdürlüğüne «iderk^n va.nına yakla^an iki sahıs, kendisinin dalgınlıgından istifade ederek cebindeki cüzdanı aşırmışlardır. M. Donnejan ancak emniyet müdürlüğünde isin farkına varmıs ve içinde 2,400 frank ve beş Türk li rasile bütün kıymetli evrakı muhtevi olan cüzdanının aşmlmasından son derece müteessir olmuştur. Fransız komiseri derhal zabıtaya müracaat ehniştrr. Bunun üzerine faaliyete geçen polis ikinci sube müdürlüğü yanke>sicilik şubesi memurlan vanm saat içinde vak'anın failleri olan sabıkah vankesicilerden ömer ve Nurivi Ga« latada paralan yemeğe giderken yakalamışlardır. Muhteviyatı tamam bir halde bulunan cüzdanının kendisine teslim ve iade olunmasından son derece mÜtehayyir ve mütehassis olan M. bir tayyare ile senrrmize gelmiş, Donnejan memurlara hararetli suburadan tekrar ttalya seferini yaprette tesekkür ve kendilerini tebrik miştir. ^f etmiş, Türk zabıtasmin yüksek ka bilryet ve muvaffakiyetuıi hiç brr zunan unutmıyaca&ım soyliyerek dün Afrikaya gitmi^tir. Oktruva varidatmın azalması üzerine Belediyenm bu sene bütçesinde bir milyon lir« kadar bir açık görüldüğünden dolayı tediyat hususunda şimdi • den müşkulât çekümeğe başlanmıştır. Bunun önüne geçebilmek maksadile bazı tedbirler düşünülmektedir. Maliye komisyonunun ictimaı Sular çojjaltılıyor Denizyolları ve Vapurculuk şirketi acentalan Nazım Hikmet Bey davası Süreyya Paşa tarafmdan şair Nazım Hikmet Bey aleyhine açılan hakaret davasma bugün devam edilecektir. Vapurcular arasmdaki ihtilâfı^ tş Bankası umum* müdür vekili Mui (Mabaâî var) ammer Beyin hakemliği ile bertaral Dün birinci ceza mahkemesinde edilmesi kanunen eylulden itibarej) sporcularmı yeneye tâbi tutulacak ve kendilerine rimizin bütün maruf şüpheli hareketlerinden dolayı tevfaalîyete geçmesi icap eden VapuW karşı karşıya getirecek ve ciddî bir müsabakaya girebileceklerine dair kif edilen HUseyin isminde oa seculuk tnhisan Şirketinin teşekkü » birer kâğıt verilecektrr. Ancak b"u imtihana tâbi tutacakhr. liine mâni olan engelleri de orta « kiz yaşında bir gencin serseri ol kagıdi hâmil olanlar müsabakaya Müsabakalann hitamından sonra dan kaldırdığı k;in alâkadarlar taj duğu anlaşılmıs ve iki ay hapis cedahil olabileceklerdir. Isimlerini yaz Suadiye plâjında sporcular şerefine rafından hazırlıklara başlanmıştır^ zasına mahkum olmuştur. dırdıklan halde muayeneye gelmi Vapurculara verilen mühlet pek M parlak bir çay ziyafeti verilecek ve yenler müsabakaya kabul edilmi • kalmışhr. Halbuki 1 eylule kadai ziyafetten sonra da mükâfatlar yeceklerdir. yeni meclisi idare intihabı ve nizan» terzî olunacaktır. Müsabakalarda namenin tasdiki Iâzımdır. Gene bfj Erkekler arasındakî büyük mu • derece alanlara kupa, madalya ve Dün Viyana Universitesi talebemüddet zarfında şirketin faaliyet« kavemet yüzme yanşı 25 agustos şehadetnameler verilecektir. lerinden 35 kişilık bir kafile ts geçebilmesi için alınması icap eden cuma gunü tam saat onda Moda vav tanbula gelmistir. Kafile dün şeh Hammlar arasmdaki müsabaka tâli bir çok tedbirler de vardır. pur iskelesinden başli acaktır. rin muhtelif yerlerini gezmiş, Uni27 agustos pazar günu Suadiye plâMtisabıklar, saat dokuz buçukta üsküdar tramvaylannın Haydarpaşa, tş Bankası umıtmî müdür vekîll versiteyi ziyaret etmiştir. Talebe • Modada hazır bulunacaklardır. Spor jında 1500 metroluk bir mesafe daYeldeğirmeni ta>~ikîle Kuşdiline kadar Muammer Bey, hukuk müşaviri ts * lere yeni Üniversite hakkında iza« hilinde yapılacaktır. Bu müsaba temdidi projesi üıerinde önümüzdekt mail tsa Beyle birlikte yesıi nizamH eular, heyeri tertibivenin emrinde hat verümiş ve fakülteler gezdiril * aydan itibaren yeniden mesai başlı • nameyi ihzar etmek üzeredir. Fh 4 kadan sonra da hanım sporcular şebulunacak olan büvük romorkörde miştir. ^ malann mümessilleri dün aralann * yacaktır. soyunacaklar ve elbiselerini orada refine bir çay ziyafeti verilecek ve da toplanarak müzakerelerde bu « bırakacaklardır. Bu romorkör yü • mükâfatlar tevzi olunacaktrr. Hattın Kadıköyüne kadar uzatılmasî lunmuşlardır. zücüleri Suadiyeye kadar takîp e • için yapılan fennî tetkikat üzerme plânSeyîrcilerm bu müsabakayı gayet Vapurların takdiri kiymetüeri ücl deceği için müsabakanm hitatnm • lar hazırlanmıştır. Alâkadar mühen . rahat seyrettneleri için Suadiye plâjı güne kadar bitecektir. Fakat ka * idan sonra gene romorkörde giyiniledisler, bazı teknik işlerin ikmalile meş. Roma sefareti maslahatgüzarlığına müdiriveti hususî tertibat almışttr. tstanbul liman nizamnamesi gümnunen verilmiş on günlük bir itirai eektir. t guldürier. tayin edilen Hariciye memurlanmız • rük lere tebliğ edilmi&tir. Bu nizammüddeti vardır. Vapurlanna az kıy Mâsabakalann teferriiatina ve «udan Nebil Bey dün akşam vapurla 1 . Diğer taraftan, tramvay arabalarî • met biçiidiğini iddia edenler olursa name mucibince, vapur lardan nhreti icrasına ait clan mufassal protalyaya gitmiştir. nın Haydarpaşaya geçmesi için yapıl tımda yolcu karşılamak, yahut ta onlar bu müddet zarfmda Deniz Tk gramı üç dört güne kadar aynen ması tasvvur edilen tünel veya köprü yolcu teşyi etmek mened'ilmiştir. caret müdürlüğüne müracaat ede « aeşredeceğiz. Müsabakalann azamî Yolcu, ancak gümrük muameleleri Gamrük ve tnhisarlar Vekıli Ali Raprojeleri üzerinde Devlet Demiryolİan cekler ve bunlar hakkmda bu on şekiide muntazam olması için pro bittikten sonra karşılanacaktır. tdaresüe şirket ara*mda yapılan müzagünü takip eden on beş gün içinde na Bey dün sabah tnhisarlar tdaresin» gram aynen tatbik edflecektir. Bundan başka vapurlarla rıhtım de ticaret mahkemeleri kararlanm kereler bazı eîbaptan dolayı akim kalde meşgul olmus ve öğleden sonra güm. I Müsabakalara dün de iki banım Yalovaya günden güne rağbet art • arasında işliyecek sandallar da be^ raıştır. Bu sebeple plânlarda tadilât ya. vereccktir. île altı erkek kaydedilmistir. Bun rilklerde tetkikatta bulunmuştur. maktadır. Bunu nazan rtibara alan Ahemehal gümrük salonlannda mupılmış, hattın Daülkelp hastanesinin ar. Diğer taraftan yeni meclisi ida* lann ishnleri şukıiardir: Matmazel kay Müdiriyeti gelecek sene Yalovada kayyet olacaklardır. renin seçilmesi de bulunan formül kasmdan İbrahimağa çayınna mmesi Sultana, Matmazel Korniliya «Fe100 yataklı modern bir otel yaptıraBirkaç giin evvel şehrimize gelen mucibince ancak kat'î takdiri kıy nerbahçe>, Necmi Bey, trfan Bey ve oradan Yeldeğitmenine çıkması ka • caktır. met neticelerinden sonra olabilecekGümrük Muhafaza Knmandanı Seyfi «muallim mektebis, Yorgi Efendi rarlaştınlmıshr. tir. Görülüyor ki şirketin 1 eylulde «Pera kulübü» Hamdi Bey «Erenköy», Paşa Utanbuldaki teftişatmı bitirerek Şehir MecMsinin eylul içtima dev • Izzet Bey ^Beykoz», Karnik Efendi resinde bu mesele de müzakere edilecek faalîyete geçebilmesine maddeten dün akşam Aokaraya avdet etmiştir. Zonguldak meb'usu Celâl Sahir imkân yoktur. Filhakika kanunda cBeykoz>. ve hattın inşası için lâzım gelen paraBey 15 gündenberi tedavi edilmekMuhtelit Türk Belçika mahkeme • kendilerine bu tarihten itibaren venın tarzı temini hakkında bir karar veKayit müddeti pazar günü akşate olduğu Cerrahpaşa hastanesin • si elindc mcvcut üç yüz kadar davanın rilmiş üç ayhk bir müddet var ise d< Gümrük muayene memurlan için, rilecektir. mı hitam bulacağı cihetle müsaba • den bugün çıkacak ve Adadaki e • hepsini bitirmiş ve faaliyetine nihayet 1 eylulde kanunen armatörlerin hu^ bilhassa pamuklu ve ipekli manifatura vine gidecektir. kalara ghmek istiyen sporculann avermistir. Muhtelit Türk Yonan mahÜsküdar Tramvaylan Şirketi, bu pa. susî surette vapur işletmeleri yasak] esyasınm muayene usullerini öğretmek eele etmeleri Iâzımdır. Bu senenin Celâl Sahir Beye yapılan tedavi kemesi de hu ayın yirmi dördünden i. rayı millî bankalardan birinden mu . oduğundan tüccar vapurlan eylul. «n bliyük bir gpor hâdisesi olan tizere tstanbulda bir memur kursu a . muvaffakiyetle neticelenmiş, ken • tibaren iki ay müddetle tatıl yapacak. tedil bir faizle temîn edecek, Beledi de bulunduklan limanda demirliye, «Cumhuriyet yüzme yanşlan», şeh ' çılmasına karar verilmiştir. disi iyileşmistrr. . tar. ye de şirkete kefil olacaktır. cekler »efer yapam:yaçaklardır. Bir serseri mahkum oldu Viyana üniversitelileri geldi Roma maslahatgOzarı Devlet Deniz Yollan tşletmeai tarafından muhtelif hatlarda bulunat* eski Seyrisefain acentalıklannda değişiklikler yapılması takarrrfir etw miştir. Eskiden bu acentalann ek • serisi ücretli khnseler olduğu halde, şimdi her şehrin muteber frrmalanndan veya umumî Himadı kazanmış kimselerinden acentalar teda • rik edilecektir. Acentalar eskisi gibi maaş değil, muayyen bir kumusyon alacaklardtr. Diğer taraftan 1 eylulden sonra millî vapurlann uğnyacağı her is • kelede şirket için birer acenta temin edileceğinden alâkadarlardan bh* çoğu gerek Devlet Deniz Yollan tsletmesi, gerekse Vapurculuk Şirketinm her limanda müşterek bir a • centası olması lehinde mütalealarda bulunmaktadırlar. Çünkü iki idarenin vapurlan muayyen seyrisefer pro?rflmı dahilinde her hatta haftamn ayn ayn gün lerinde işliyeceklerinden, navlun ücretleri tarifeye tâbi olacağından arada bir rekabet olmıyacaktır. Bu şekil tatbik edildiği takdirde iki idare için de ehemmiyetli miktarda bir tasarruf ta temin edilmiş olacaktır. Belediye tarafmdan Hamidiye su . yunun membamda bazı ıslahat yapılmış ve su miktan fazlalaşhnlmıstır. Şim . diye kadar şehre günde sekiz yüz elli metre mikâbı su verilebildiği halde yapılan ıslakat ile bu miktara yüz elli metre mikâbı daha fl&ve olunmuştur. Birkaç zamandanberi bin metre mikâbı su veriimeğe başlamıştır. Adalann su ihtiyacım da biran evvel temin etmek maksadile tetkikata devam olunmak • tadır. Bu mtscle de yakmda halledi • lecektir. % Vapurculuk Şirket) kuruluyor, amma? Teşkilât 1 eylule kadaı yetiştirilemiyecek SOrpagop mezarlıjı davası Sürpagop mezarlığı yüzunden Belediye ile mütevelli heyeti arasında çıkan ihtüâf üzerine uzun muddettenberi devam etmekce olan dava son saf . hasma girmistir. Bu dava Belediye le. hine neticelenmiş; hasim taraf karan temyiz etmiş ve mahkemei temyiz de Belediye lehine karan tasdik eylemiş • ti. Fakat bilâhare bu karara da itiraz edildiginden mesele mahkemei tem • yiz heyeti umumiyesince tetkik olun • maktadn, Heyeti omumiyenin karan da bu ay nihayeiinde almacak ve mesele katt şekline bağlanacakbr. Bu kararda Belediye lehine olduğu takdirde ey. lul içinde mezarhk Belediyeye geçmif olacaktır. üsküdar framvay hattının temdidi Vapurda yolcu karşılamak Rana Beyin tetkikatı Yalovada yeni ve bOyük bir otel Sejffi Pasa avdet etti Celâl Sahir Bey Muayene kursu açılacak işini bitiren mahkemeler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog