Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

'CamhuTiyef' 16 Agustos Bir ağustostan 15 ağustosa kadar Hergün Istanbulun gündelik kahve sarfiyatına muadilsergi bahçesindeki paviyonunaa satış yapan: KURUKAHVECİ MEHMET EFENDi Mahdumları: Beşinci Yerli Mallar Sergisini gezen muhterem İSTANBUL halkından gördükleri çok büyük teveccüh verağbetin minnettan olduklarını saygılarile bildirirler. İÂHTHHL Kurukahveci Mehmet Efendi AHDUMLARI Satış yeri yainız: Hiç bir yerde Mısırçarşısı şubesi yoktur. kapısı karşısında (6433) Yerli Mallar Sergisi kapandı, fakat... Yerli Mallar Pazarı Daima açıktır Sergide Birinciliği kazanan Fabrikaları mamulâtını orada bulursunuz\ tstanbul: Bahçekapı caddesi Beyoğlu: îstiklâl caddesi Şümer Bank I Ankara: Çocuksarayı caddesi Samsun: Bankalar caddesi FEYZIATI LISELERI Kız Erkek Arnavutköy'de Çiftesaraylarda Ana sınıfifit, ilk kısmi, orta ve lise sıniflannı havidir. Tedris ve terbiye nsullerinin dddiyet ve mükemmeliyeti tie tanmmış olan müessese Istanbul'un en güzel yerinde kâin ve her türlü sıhhî şartlan haizdir. Gayret Leylî ücretlerinde çok esaslı tenzilât vardır. Mezuniyet ve umum smıflara ait ikmal imtıhanlanna 2 Eylulde ve derslere 11 Eylulde başlanacaktır. Kayit ve yeniden kayit tnuamelesine başlanmıştır. Cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri saat 10 dan 18 e kadar müracaat oianabilir . Isteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. ve muvaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. tahsii devrelerine ait Telefon ; 36.21 EVET, HAKİKATEN... Bir tiraş makinesi veya bıçağının intihabında kat'iyyen tereddüt etmeyiniz. Gillette, bir çeyrek asırdanberi bütün tıraş makine ve bıçaklanmn başmdadir. Gillette'i kullananlar için en iyi teminat, mükemmelen ve knsu'suz üraş etmesidir. Yeni Gillette bıçaklan eski ve yeni bütün Gillette roakineierine tatbik edilebiür. (59?0) Dr. A. KUTIEL Karaköy Topçularcaddesi No 3 3 ) (5936) Sahip ve Başmuharrtri Yunui Nadi Dmumt ne$rtyatı i&are eden 7azt i$leri müdürü: Abidin Daveı Uatbaacütk ve Nefrtyat Türk Şirketi . tstanbvi Anonim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog