Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

16 Ağustos 1933= Ctrmhariyet Türk Maarif Cemiyeti Müesseseleri 1 BURSA KIZ LİSESİ: Leylî ve neharidir. Seçilmiş talim heyetine miştir. ücretlerde vardır. Parker Güzide tenzilât ve Lise Amerikadan Yabana mühim Tedris vardır. bir getirilen terbiye mütehassısı ilâve edilverilir, lisanlann tenzilât heyeti Ingilizce heyeti öğretilmesine yapılmışör. ehemmiyet Tahsili en yüksek biçki mektebidir. Şapkacilık, yaptna çiçek, ve boya ile tezyinat dersleri de vardır. Kayit başladı. Akaretler No. 64 DıKİŞ YURDU Beşiktaş LeylîNeharl İ S T A N B U L KlzErkek Türk Lisesi Şehzedebaşı Fevzive caddesi Ana, ilk, orta ve lise sınıflan havidir. Tedris ve terbiyede en iyi usnilea eder. Güzide bir talim heyerine m*liktk Limanımızdan hareketv, edecekjrepurlar 2 ANKARA MEKTEBİ: dilinin Ana, ilk, ve orta kisımlan terbiye öğretilmesine idare mütehassısı çalışıhr. Ücretlerde Miss BİÇKİ DERSLERİ Yurt müdürü Şükrü Beyin eseridir. 2 lirtya yurttan almabilir. (6081) Dr. İHSAN SAMt arasında LeylT Ucretlerlnde tepzllâl Kayit ve tecdidi kayde başlanmıştır. yapılmıştır. Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köprübaşı TeL 42362 Sirked Mfihürdsr zade han Telefon': 22740 3 ESKİŞEHİR YATI İLKMEKTEBİ: talim tarafandan yapılmışör. talebesine mektep mahsustırr. talebelerine müdürlügüne fazla izahat Cüz'l L.eyli ve neharidir. ediliyor. Tel: 23746 ^ ^ ^ * • BAKTERiYOLOJİ LABORATUVARI Umumî kan tahlilâtı, frengi noktai nazarından (Wasserman ve Kahn teamullerl) kan küreyvatı sayılması. Tlfo ve ısıtma bastahklan teşhlsl, ldrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, Oltra mlkroskopl, husual aaüar istihzan. Kanda üre. feker, Kloriir, Kollesterin miktarlannın tayüü. Divanyolu No. 189 Tel: 30981 I S9M 4 İSTANBUL TALEBE YURDU: Yaln,Z yüksek mektep Üniversite ve orta Maarif ederek bir ücret ahnır. Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekâletinden: Tecrübe için doktorlara bedavâ olarak tevzi edilmekte olan bbbî müstahzarat nümunelerinin kutu, şişe ve sair ambalâjlan üzerindeki etjketlerin yesil renkte olması ve bu etiketlerde Türkçe « Bedava dağıtıhr, Doktorlara nümunedir » kaydınm matbu olarak yazılı bulunması lâzımdır. 1 tesrinisani 933 taribinden itibaren yukandaki sartlara uygun olmıyarak Gümrük ve Posta idarelerine gelecek olan nümunelerin îthallerine müsaade edilmiyeceği ilân olunur. (3958) KARADENİZ POSTASI 5 İZMİR, ÇORUM, ADANA, KONYA mahsustur. Türk isteyenler müracaat Cemiyetinin daha yukardaki veya müessese talebe yurtlan: girmek (4121) şubelerine KARADENİZ vapuru 16 ağustos çarşamba günü saat 18 de Galata rıhtimından kalkar. Dönüşte Tireboluya da uğrar. 4043 müesseselerine Cemiyet isteyebilirler. Liseler Alım Sabm Komisyonundan: tstanbul Erkek lisesinin yeni nakledildiği Düyunu Umumiye binasında yapılacak tamirat, tadil ve inşa içleri 29/8/933 tarihine mutadif »alı günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartnamelerini görmek üzere mezkur mektepteki komisyon kalemine ve münakasaya iatirak edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile komisyonumuza müracaatleri. (3863) Doktor Fuat Paşa Operator ve kadın hastahklan mütehassısı Cutnadan maada hergün Salı günü muhtacini meccanen tedavi eder Beşikt&ş: Tramvay yotn Süreyy» apartımam II Hantalzade vapurlan Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğünden: 20 Ağustostan 1 eylule kadar yeniden talebe kaydile ecki ta • lebe kayitlerinin tecdidine devam edilecektir. Kayit günleri pazar, pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat doküzdan on yediye kadardır. Eylulün birinden onuna kadar ikmal imtihanlan yapılacak ve on bir eylulde tedrisata başlanacaktır. Leylîfîc• ret 225 liradır. Üç taksitte verilir. Bilfiil memur çocuklanna yüzde on tenzilât vardır. Ancak baremin sekizinci derecesine kadar maaş alanlara mahsustur. Vesika ibrazı çarttır. Vaktinde müracaat etmiyen eski talebenin yerine yeni talebe alınacaktır. 3959 İzmir postası vapuru Seyya saat 17 de her çarşamba Sirked nhhmmdan hareketle Geli • bohı, Çanakkale, ve tzmire azimet ve Comartesi giinü saat 18 de tımirden hareketle ayni iskeMere uğnvarak tstanbola avdet edecektir. Yolcu bileti vapurda verilir. Tafsilât için Eminönü Rıhtım btım Han No. S Telefon: 21977. C938S) Kılavuzluk ve Romokörcülük İşleri Müdürlüğünden: Kapalı zarf usulile tamiri münakasaya konulan KUDRET romorkörü için teklif edilen fiatlar haddi lâyık görülmediğinden müna kasa 22/8/933 salı günü saat on bire talik edilmiştir. Yevmi mezkur ve saatte komisyona müracaatleri ilân olunur. (4158) ile derhal geçer. Memeleri kurutur, kanı keser, emsalsiz ilâçhr. (6031) Preventoriunf Müdürlüğünden: 933 senesi için ahnacak odun ve mangal komürünün yapılan açık münakasasmda verilen fiatlar muvafık görülmediğinden 30/8/933 çarşamba günü saat 14 te Yüksek Mektepler mubayaat komisyonun • ca tekrar münakasa yapılacaktır. «3990» DAKTiLO ARANIYOR Şartlar: Türk olmak, Iisam ve daktüoluğu iyi bOmek, Fransızca ve ay • nca başka ecnebi lisan bilen tercih o lunur. Biiro işlerinde tecrübe sabibi oL mak. thtar: Arayan mühim bir firkeU tir. Müracaat: Tercumeihal, referanslar veya suretlerUe Galata posta kutura 1094 (6420) Selçuk Kız San'at Mektebi Müdürlüğünden: Yeni ve eskî talebenin fcaydı î 20/8/933 1/9/1933 İkmal ve kabul imtihanlan ... ı 1/9/933 10/9/1933 Derslerin baslaması t 11/9/933 9/9/1933 den itibaren elbise, çamaşir, sapka ve nakış atelyeler! gayet müsait şerait ile sipariş kabulüne baslıyacaktır. (4066) KARADENÎZ Postası ,7 V . a | u u sTo,Perşembe SAMSUN Çamlıca Kız Ortamektebi müdürlüğünden: Ücretli leylî ve neharî talebe kaydine ağustosun yirmisinden otuz birine, ikmal imtihanlanna da eylulün ikisinden onuna kadar devam olunacaktır. (3974) 2IRAAT TlîJO.KiV'E Esldşehir Lisesi Müdürlüğünden: Mektebimize devrolunan yeni hükumet binasında yapılacak «38104» otuz sekiz bin yüz dört lira kefifli tadilât ve ins&at 4 ağustos 933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Istiyenlerin, sartname ve plânlar için her gün Mektep idaresine ve münakasaya istirak için de şimdiye kadar bu gibi işleri matlup şekilde yaptıklanna dair vesika ve inşaatı bir mühendis veya mimar murakabası altında yaptıracaklarına dair noterlikten tasdikli bir taahhütname ve % 7,5 teminat ve teklif mektuplarile münakasanm yapılacağı 24 ağustos 933 per^embe günü saat onda Mektepte top lanacak komisyona müracaatleri. (3830) günü akşamı Sirkeciden ha reketle ( Zonguldak, inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rizeye azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanındaki acentalı • gma müracaat. Tel: 21515 68TJ BAN K/\51, Alemder zade Mehmet I I BÜLENT Vaporo 16 ağustos çarşatnbt günü (Zongnldak, tnebola, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Mapavri, Pazar ve Hope) ye azîmet ve avdette ayni lskelelerle Sürmene, Vakfıkebir, Gdrele Ünye ve Ayanaga ugnyarak avdet edecektir. Acentası Alâiye Hsn No 1 TeL 21037 (6371) Vapuru I Ziraat ve Baytar Faktiltelerile Yüksek Orman Mektebi Kayit ve kabul şartlan 1933 ders senesi için Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsfi» Ziraat ve Ziraat Sanatlan Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak üzere «50», Baytar Fakültesine kız ve erkek «50», Yüksek Orman Mektebine «30» talebe alınacaktır. Müessese leylî ve meccanidir. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kabul şartlan şunlardır: 1Türkiye Cumhuriyeti tebaasmdan olmak. 2 Lise bakaloryasını vermiş bulunmak. 3 Yaşı 17 den aşağı olmamak. 4 B u mesleklerin icap ettirdiği bedenî kabiliyete malik ve hastalıklardan salim olmak, «tam teşekküllü hastane sıhhat heyeti raporile tevsik olunur. 5 Tahsil leylî ve meccanî olduğundan staj veya tahsil devresinin ortasmda «arız olacak mazeretler dolavısile tahsillerine devam etmek imkânmı kaybetmiş olanlar müstesna olmak üzere» staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkanlanlann hükumet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair NoteTİikten musaddak kefaletname vermek «müessesece verilecek nümuneye tevfikan». 6 Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotograf vermektir. 7 Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şeh'adetname dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla caktır. 8 Ziraat Fakültesine girecekler evvelâ 1 sene Gazi Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staj a tâbi tutulurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak kendilerine ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir tevkif at yapılmaz. Bu şartlan haiz olup Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine girmek istiyen lerin 31 eylul 933 tarihine kadar yukandaki şartlan gösterir vesikalannı bir istidaya raptederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müracaat etmeleri. Istanbulda: Selimiyede Baytar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi müracaat olunabilir. Daha fazla malumat almak istiyenlere müracaatleri takdirinde Protpektıulargönderilİr. MUSTAFA CEMAL VAPURLAR! Sürat postası Zonguldak BURSA Perşembe Akfamı saat 19 da Galata nhbmından hareketle (Ereğli, Zonguldak, ve Bartm) a gidecek ve gelecektir. Galata KuçUk Rıhtım No. 4 S Telefon: 4 0 9 1 3 ( 6 4 3 ) SAKARYA hareket eder. SADIKZADE BiRADERLER VAPURLARI Izmir Sürat Postası Cumartesi saat tam 18 de doğru İZMİR'6 Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı altmda acentalığa müracaat. Telefon: 22134. • 6432) ZAYİ: Samatya . Fatih Malmii dürlüğünden 43284 numarab maaş cüzdanı, beraet ve nüfus kâğıdımla tatbik miihürlerimi zajri ettim. Yenilerinî çıkaracağımdan zayilerin hiikmu yok« tur. Topkapı, Beyazıtağa mahal^ lesi Sakkal Şeveket »okak 6 hanede Naciye Hamm (6414)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog