Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

16 Ağustos Fen Fakültesi Reisinin istifası teeyyüt etti Tıp fakültesi Birinci »ahifeden mabat muallim muavin . lahat komHesî azasmdan Kerim Beym tstifasmdan bahsetmiştik. Bu haberin te. liğine tayin edilen Doktor Mahmut eyyüt ettiği anlaşıimaktadır. Nebil Bey esbak Telif ve Tercume heyetî .. Viyana büyük el Telif ve Tercüme heyetine tayin ediçisi merhum Mah. kn bazı sabık müderrislerin isimlerini mut Nedim Pasa» graznustık. Heyet listesinin ikmali tehir nın oğludur. Tıp edflmiftir. tahsilmi Alman . yada Tübingen Morfoloji enstitüsü ve Münih Univer Yeni teskil edilecek Morfoloji Eı» . sitelerinde yap . tıtüsa yeniden insa edllmekte olan Tıp mış, doktorasını fakültesi teşrihhanesi olan eski Bekirağa yaphktan sonra Mahmut Nebtl Bey bölüğünün bir kumınm tesis edilecek meshur profesör Müllerin Münîhteki Ür. Enstitünün kadrosu diğer enstitü . lerîn kadrolarile birlikte birkaç güne ka kliniğinde bir sene asistan olarak calıs • mu ve seflerinin takdirini kazanmıstur. dar tesbit edilecekir. 1928 de Maarif Vekâleti sthhalı umu . \ Yurttatti talebeler mî müfettişliğme tayin edilmistir. MahTıp Talebe yurdundaki stajiyer dokmut Nebil Bey geçen sene temmuzda lorlara geceleri Tıp fakkühesine mer . Pariste toplanan beynelmilel Himayei. bat hastanelerde kalarak staj müddeti etfal kongresinde hükumetimizi tem • esnasmda azamî sekilde hastalarla te. sil etmiştir. Mezunen Münihte buluna mumaileyh bugünlerde avdet edecek . hws ve âcil vak'alardan istifade etmek üzere yurttaki tahsisatlannın hastanelere tir. devredilmesi içm dün Maarif Vekâ • Maarif Vekâleti namzetliği leti veküi beye müracaat edilmiştir. Bir gazete, mezunen sehrimize gelen VekO bey bu müracaati münasip gor . esbak Maarif Vekili ve hâlâ Roma se düğünü söylemistir. fîri Va»ıf Beym vekâlete getirilmesi 1 istanbul uorsası kapanış tiatları 158933 N DOKTOR Galatasaray Yerli Mallar Sergislndeki UKUT Ahş 700 156 16S 116 2.50 £t Osman Şerafettin Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada oğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî, sari hastalıklar mütehassısı istanbul 4 üncü icra ğundan: ' 1 J 20 20 20 2u 20 20 l 20 i 1 ] 1 2( ) 2, J Sterlın Dolar Fransız fr. Lıreı Belçıka tr. Drahmı lsvıcre fr. Levd Horın Çek kronu Isveç kronn Avustnrya Şil Peçeta Mark Zlou Lev Dinar Ruble Turk altını Mecıdıye Banknot Os B. vatl> 705 158 171 224 118 25 823 YEDİKULE 6AZ ŞiRKETiNiK dairesİDİ ziyaret ediniz. l ı •• •• K •• Katrandan çıkarılan maddeler. •* OK komuru (6264) 82,50 116 '£•* Yeo lb.50 51 2i 28 22 50 56 4> 921 36,25 2M Açılış 700,25 0,6343 12,06 3,385 82,75 2,4445 67,77 1,1710 15,9335 2,7<V75 4,2S 5,6575 1,9820 4,225 3,67375 80,18 34,5975 2,3725 1088,25 85 120 38 2& 17,50 Hı 30 23,50 ba 48 922 37 2r 26 1 | Maarif Vekâletinden: Bu sene re*mî ve hususî Türk lise ve orta mekteplerile muallim mekteplerinde kayit muamele»ine 20 ağustosta ve tedrisata 11 ey • lulde baslanacaktır. (4136) memurlu • 266 ÇE KLER Londra Nev "ı ork Farıs Mılano Bruksel Atına Centvre Sof>a Amsterdtm tT&L Stokholm Vı>ana Madrtt Berlın V arşova Budap«şte Bukre^ Belgfaı Yokohama Moskova Kapani} 69y,7o | 0,63 12,06 i 8,995 3,3875 82,7 J 2,4 75 ı 67,77 1,17 15,1.335 2,77375 4,2b 5,665 1 1,97875 4,225 8,67375 80,18 34,5975 2,3725 1088.25 .Yeni tayin edilen profesörler Tıp fakültecine yeniden tayin edilen emran akliye profesörü Doktor Maz . har Otman Bey dün öğleden sonra ıslahat komitesine gelerek Vekil bejrle görüşmüştür. ihtimallerinden bahıetmekte i»e de Va nf Bey bir muddet sonra memuriyetine dönecektir ve esasen yeni Vekil ancak Mecfa açıldıktan sonra taayyün ede cektir. Binaenaleyh bu haber mevsîm. siz bîr tahminden ibarettir. E S HAM U Bankası hâtnil. 1$ Bankası csm. A. >ıra. 60 O'O » . "00 o o Şırkeühayrıye Traırnav Bomoı tı Nektar Terkos | Balya Aslan çimento Mısır sigaraları kıymetten düsünce! Torbalıda ziraî vaziyet iyi İ S T 1 K RAZLAR 1 193 i Ikramlyell Açılı; 95, 2,70 54,75 Kapanı$ 95, Tekrar Türk Hîtününü Geçen seneye nazaran bir almağa başlıyorlar misl zerivat yapıldı Son seneler zarfında Mısıra olan yaprak tütün ihracatımız ehemmiyetli surette azalmiştır. Bunlann en mühim sebebi Umumî Harp, millî mücadeie yüzimden ihracatımızda elan ânzalardir. Bu senelerde Mısır piyasası Türk tütiinü buiamayinca Japonyadan, Cinden tütün almağa başladı. Çin, Japon tütünleri fiatça Istikmı luıkrazı Dthıll Torbalı «Hususî» Torbalı mm, takasının iktısadi vaziyeti, geçen seneTAHIVILÂT ye nazaran çok iyidir. Geçen sene bu Kapamş Ayıhş mıntakada 15,414 dönüm buğday eElektrık şırketi kilmi'ti. bu sene 36,449 dönüm buğday Tratn\a> ekılmistir. Tunel Rıhtiın . Merkez kooperatiftnin tecriibe için Anadoln ( Q ektirdiği ttalyan cins buğday bire yirmi , Anadoln (2) Anadoln (3) bes vermiştir. Bu suretle onümüzdeki i Anadolu Mumessil 51.80 51,40 senede yerli buğday tamamile ıslah edilmiş bnlunacaktır. Bu sene bu mınbizim tütünlerknizden daha ucuz ve Zayi Nüfus tezkeremi zayi e*tstanbul 6 mci icra memurluğuntakada bilhassa arpa, yulaf, bakla, pa tim. Yenisini alacağım. randıman itibarile de daha yiiksek Eskismin dan: muk, geçen seneye nazaran bir misli hükmü yoktur. olduğundan Mısır piyasasında çok Bir borçtan dolayı mahcuz ve pafazla ekilmiş olup fiatlar iyi gittiği tak. 315 tevellütlü Mehmet Vehbi tutuldu. Yollar açıldıktan sonra da raya çevrilmesi mukarrer oda ta dirde ciftçinin yüzü gülecektir. Umum kımı, bakir mangal, konsol açık arttutünlerimiz Mısır piyasasında bu Torbalı mıntakasında senevî ve vasatî otırma suretile 21/8/933 tarihine larak 120,000 dönüm zer'iyat yapıl • tiitünlerle rekabet edemedî. Çünkü musadif pazarttsi günü saat 16 dan maktadır. Cellât koyünün isgal ettiği bîr kilo Çin tiitününden 1200 1300 18 e kadar Beyazıtta Eminbey mayirmi be? bin dönümlük arazi çok ya • sîgara rmali kabil olduğu halde bî hallesinde Karakol sokak 1/16 nukmda kurutularak zer'iyata hasredilezim tütunlerîmîzden ancak 1000 • cek ve ciftçinin vaziyeti daha iyi bir maralı hanede satılacağından talip Birinci sınıf mütehassıs 1050 sigara çıkmaktadır. Bu fark ve şekil elacaktır. olanlann mahallinde hazır bulunafîat ucuzluğu Mısır fabrfkatörlerini cak memuruna müracaatleri ilân oBâbıali Ankara caddesi No 06 Merke7 kooperatifinin çiftçiye çok lunur. (6424) Çîn rütünlerinî tercîh etmeğe sev yardımı dokunmustur. Murabahacılarla II kediyordu. yapılan mücadele musbet neticeler ver. mistir. EakaiMısır fabrîkalan Cin. Ja Torbalı Be'ecliye ('^'•r'orluSuna Mar. pon tütünlerini kullanmağa basla din hükumet doktoru Abdülâziz Bey tadıklan tarihten itibaren dünyaca yin edilmiştir. Belediye 150 lirayı bulan maruf olan Mısır sigaralan rağbet harurahmı gönderemediği için gelemeStajiyer olarak Rusyaya gönderilecek talebelerle gitmek üzere iki ten düsmeğe basladı. Çünkü Çin, miştir. Belediye bu vaziyette sıhhı hiçJapon tütünleri bîzim tütünlerimiz erkek daktiloya ihtiyaç vardır. Lisan bilenler tercih olunacaktır. Sübir vazifesini yapamamakta ve fakir Ifibî yüksek evsafı haiz değildirler. hastalara yardım edilmemektedir. mer Bank Pamuklu şubesine müracaat olunması. (6416) Mısır siçaralanmn biihassa son Bir boya madeni bulandu birkaç sene zarfında ehemmiyetli Torbalmm Hortuna kövünde bir bo«urett*» sohretinî kavbetmesini tet ya madeni bulunmus. Madenm kesfî ikik eden mütehassıslar bu sukutun çin hükumet tarafmdan mahalline bir L Şark şımeDdiferi Duynnu Mnv. Gumruk Saydı Mahl Ba*daı A^kerive 55, Z7» Tamamına 1875 lira kıymet takdir edilen Kumkapı Nisancımeh • metpasa mahallesi Nişancıçeşmesi Daltaban sokağında 23, 25 numa • ralı yüz yirmi bir buçuk metre murabbaı araziden seksen bir buçuk metre murabbaı bahçedir. Bu kere mevkii müzayedeye vazedilip 2/9/ 933 tarihind'e sartnamesi divanhaneye talik edilerek 18/9/933 tari . hine musadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra dairesinde satılacaktır. Arttırmıya istirak edeceklerden yüzde 7,5 teminat alınır. Müterakim ver • gi, belediye, vakıf icaresi müşte riye aittir. Arttırma bedeli mu hammen kıymetinin yüzde 75 ini bulduğu takdirde ihalesi yapılır. Aksi halde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak sartile arttırma 15 gün daha temdit edilerek 3/10/ 933 tarihine musadif salı günü ayni saatte muhammen kıymetinin yüzde 75 ini bulduğu takdirde en son arttırana ihale edilecelctir. Bulmadığı takdİrde ihaleden sarfı nazar e dilecektir. 2004 numaralı icra ka nununun 126 inci maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakki sahiplerinin dahi gayrimenkul ti zerindeki haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarım evraki müsbitelerile 20 gün içinde îcra dairesine bildirmeleri lâzım dır. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça sahş bedelinin paylasmasından hariç kalırlar. A lâkadarlann işbu maddei kanuniye ahkâmına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin 933/1593 dosya numarasile memuriyetimize müracaatleri ilan olunur. (6410) | istanbul Belediyesi ilânları | Kesif bedeli 6838 lira 40 kurus olan tstanbul San'atlar mektebinde yapılacak tamirat kapalı zarfla münakasaya konulmustur. Talip olanlar sartname almak ve keşif evrakını görmek üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 513 liralık teminat makbuz veya banka mektubu ile teklif mektuplannı 7/ 9/933 persembe günü saat on beae kadar Daimî Encümene vermelidirler. (4155) Rize Ortamektebi Müdürlü ğünden * . Rizedeki Askeri depo binasınm orta' mektep haline getirilmesi i çin yapılacak «11,835» lira keşifH tamirat ve inşaat 31/7/933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmustur. Münakasa 20/8/933 pazar günü saat on beşte, Rize orta mektebinde toplanacak komisyonca yapılacaktır. Taliplerin fennî ehliyeti haiz mimar veya mühendis olmaları, yahut mimar veva mühendis istihdam edeceklerine dair noterlikt^n tasdikli vetika ibraz etmeleri lâzımdır. Münakasa teklifnamesi \M şekilde olacaktır: A Talipler bir zarf içine fenni ehliyet vesikası ve inşaat bedelinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde olmak üzere Vilâyet Defterdatlıgi veznesine yatırılmış nakit makbuz veya hazine bonosu veya devletçe muteber bir bankanın teminat mektubu ve Ticaret ve Sanayi Odasına kayitli olduklarına ve bir defada on iki bin liralık her hangi bir binayı mükemmelen yaptıklarına dair olan vesikafannı koyacaklardır. B tkinci zarfin içine muvazzah adreslerini havi olmak üzere insaat taahhüt teklifnamesini koyacaklardır. Bu iki zarf üçüncü bir zarfa konarak kapatılacak ve üzeri talibi tarafmdan kırmızı mumla mühürlenerek, Rize orta mektebinde müteşekkil inşaat komisyonu reisliğine, ihale günü olan 20/8/933 pazar günü saat on dörde kadar tevdi edilmiş bulunacaktır. Taliplerin proje, sartname ve keşif evrakını görmek üzere Rize orta mektebi müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. (4129) Eskişehir Vilâyeti Mahallî 1 Muhasebe Müdürlüğünden: Memleket hastanesinin ihtiyacı olan eczayi tıbbiye, alât ve edevatî cerrahiye, tülbent ve sargılık bezinin ihalesi 13/8/933 tarihine musadif pazar günü idise de liste ahiren bazı tadile uğramış olduğundan bir hafta müddetle 20/8/933 tarihine kadar talik edilmiş olduğundan listeyi görmek üzere taliplerin tstanbul Sıhhat ve Muavenet lçtimaî Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. (4135) Goz Hekimi Dr. S, Şfikrü SumerBankllmumîMüdürlügünden Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketi Nizamnamei esasinm 52 inci maddesinin verdiği salâhiyetle meclisi idarece verilen karara tevfikan Türk Gemi Kurtarma Anonim şirketi hissedaran heyeti umumiyesi 1933 eylulün beşinci salı günü saat 14 te Galatada, Çinili Rıhtım hanınm 3 üntii katındaki dairei merkeziyede içtimaa davet olunur. Müzakere ruznamesi şudur: 1 Inhilâl eden meclisi idare azalığına intihap olunân Ahmet Nesimi Beyin keyfiyeti intihabının tasdikı. 2 Şirkete ait olan gemilerden birini tahakkuk eden evsafı ve vaziyeti hazırası nazan dikkate ahnarak bjlmüzakere bir karar ittihazı. Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketi Meclisi idare reisi H.Vasıf " 6421) Muhtelif Deriler ve Derî Mamulâtı Eşya Satışı Istankul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 2, 6, 13, 20 temmuz 933 tarihli türkce Milliyet, Cumhuriyet, Vakif, Son Posta, Aksam ve Akm gazetelerile yapılan ve açık arttırma suretile satışa vazedildiği büdirilen eşyalardan mülga tarifenin 11 in* ci faslına ait 233 kapta 4582 lira 44 kuruş kıymetindeki muhtelif deriler ve deri mamulâtı çantalar, iskarpinler, teTİikler ve sairenin 12 ağustos 933 tarihinde yapılan müzayedesinde verilen bedel haddi lâyık görülmediğinden 23 ağustos 933 çarşamba günü tekrar mü • zayedeye konacaktır. Talipler buna ait sartnameyi Başmüdürlükten alacakları gibi e^yalan da tstanbul ve Galata Gümrüklerinde görebilirler. tsteklilerin o gün saat 15 te tstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde müteşekkil satıs komisyonuna müracaatleri. (4128) sebebini fabrîkalann nefis Türk türunleri yerine adi cins Japon ve Çin rütünleri kullanmağa tamah etmelerinden ileri geldiğini görmüslerdir. Bunun üzerine Mısır hükumeti Türk tütünlerinin Mısıra ithali me«elesini de ihtiva eden bazı tedbrrler alma ğa mecbur olmuş ve 10 temmuz 1933 tarîhli ve 62 numaralı Mısır resmî gazetesinde çıkan üç kanun kabul etmiştir. Alâkadarlar bu yeni kanunlann bir neticesi olan Mısırdaki ecnebi sigara fabrikalannın harmanlannı ıslah etmek için şimdiden sonra mem leketfmizden eskisi gibi yüksek cins tütünlerden ehemmiyetli miktarda alacaklannı tahmin ermektedirler. heyet gönderilmiştir. Burada muhtpîif renkte boya madeni olduğu tesbit edil. mif.t:r Madenin imtivannı almak ÜTere bir madenci müracaat etmistir. Kemal Gültekin 7 gön çıktı Yedigün mecmuasının 23 üncü sa. yıs çok güzel renklı bir kapak içinde bugün intisar etmistir. Ntecrmarıın h\t savısında profesör Maisa c zengin yazıcısı, ben bahnye zabiti, Boşnak Hüsrev Paşanın ölümü, tstanbulda gece, biT facianın son perdesi: Oynıyan O tello Kâmil, bir gönül masalı, 1 7 inci Galaasaray resım sergisi, bu sıcaklar da nasıl giyinmeliyiz başlıkh yazılar roman tefrikası ve yüzü mutecaviz fo • toğraf vardır Nüshası 10 kuruştur ... Sümer Bank Umumî Müdürlüğünden: Almanca ve türkçeye âşina bir daktilo hamma ihtiyaç vardır. Şimdilik tstanbul ve birkaç hafta sonra da Ankarada ifayi vazife edecektir. Bankamızm umumî muhaberat müdürlüğüne müracaat oluıv (4157) ması. istanbul Ziraat Bankasındân: Sıra Semtr No. 620 Kadıköy 621 Galata Mahallesi Osmanağa Yenicami .Meşhur adamlar ansiklopedisi . Sokaeı. Halilaga eskS Demirci yeni Fermeneciler Cinsi Hane ve üç dükkân Hissesi 1/2 I «La Clef du Français» Ali Nazima Bey Fransızca dersleri için Maarif Vekâletinln li»e ve orta mektep lere kabul ettiği en mükemmel ve en ucuz kitaptır. 1 inci kısım 23 kurus 2 mci > 34 » 3 üncü > 40 » MualHmlere mahsus kısmı basıhni.Madır. Bu kısma, 150 kura. »a, abone koydolunur, ve çıkan ciizler gönderilir. Toptan alanlara ve mektep idarelerine iskonto yapılır. Bu faydalı eserin de 7 inci forması intisar etmistİT. Karilerimize tavsiye ederiz. Holivutun S uncü aene «34> üncü sayusı çok güzel resünler ve zengin mün dericatla lntlşar etmiştlr. Tavsiye e derlz mmayeletfal Cemlyetl tarafından neşredllmelrte olan «Gürbüz Türk Çocugu> mecmuaaının 81 İnci sayısı kırmetli yazılarla lntlşar etmiştlr. Her ay muntazaman neşredümekte olan istanbul Serinyatı mecmuasınm 8 İnci sayısı blrçok ılmî ve kıymetll ya »larla çıknuştır. Holivut Ernlâk No. 19/9/7 1 Hisseye gore muhammen kıymeti 1000 T.L. Görböz Törk Çocuöu istanbul Seririyatı 96 Kârgir dükkân üstü 55 4012 » üç kat odalar 120 Kurtuluş Hristo 24 622 Beyoğlu Ahşap hane ve 17/19 641 » dükkân 30 Hüseyinağa Irmak » 623 Ahşap hane 1/8 43 150 ı Panaya Kasap 624 Yeniköy » » 1/2 8 1000 ı Yenimahalle Muratrei* 625 Usküdar » » Tamamî 9 200 ı Çırağıhamza teridut Yedikule 626 » » 4 1/2 200 a İmrahor Çıkmazsonğara 627 Samatya » » 3 1/4 600 ] KocamustafapaŞb. Yazmacıkaspar » 628 Nimkârgir hane Tamaml .13 1500 > Ahıçelebi Zindankapısı 629 Yemiş iskelesi Kârgir mağaza 65 600 ı 1/4 Yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedelleri nakten veya gayri mübadil bonosile ödenmek üzere yuykarida evsafı yâzılı gayrimen • kuller açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'î ihaleleri 24/8 /933 perfembe günü saat on bestedir. Sartname bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müVteriye aittir. '3791) •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog