Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

•16 Ağustos 1 33 C Yerli Mallar Sergisi dün gece yarısı kapandı Sergı saat 11,5 a kadar bir mahşer manzarası arzediyordu. Bu seheki sergiyi 520,000 kisinin zivaret ettiği anlaşıldı lumhuriyet 1 Hicazla Yemen arasında harp... Imam Yahya kuvvetleri taarruza geçtiler Taymis gaze tesinin Kahire muhabiri 1} ağustos tarihile gazetesine şu ma lumatı gönder miştir: «Mekkeden ge len haberlere göre Nagran ha valisinde Vehabi arazisine Ye menliler tarafından bir akın yapıldığı için Imam 9tcaz ve Kectt Krcu Yahya ile Ibnisttmtssuut suut arasında harp başlamak tehli kesi başgöstermiştir. Imam Yahya, 1930 senesinde Vehabi devletine ilhak edilen Siyadaki sabık Idris imaretine ait araziye Asirdeki diğer arazinin Yemene ve rilmesini talep etmiş ve bu tale bin akabinde de bu akın vuku bulmuştu. O havali ötedenberi iki Arap hükümdan arasında münazaalı idi. Maahaza bir hal sureti bulmak için geçenlerde Safada müzakereler baslaraışb. Safaya gelen Vehabi murah haslan bidayette dostane karşılannuş ve lâkin sonradan Imam Yahyamn hastalığı sebebile müzakereler birdenbire katedilmişti. Imam Yahya iyileştikten sonra siyasetini değiştirmiş ve Safad'aki Vehabi heyeti murahhasasma hükumeti ile muhaberede bulunmasına müsaade vermemiştir. Vehabi Kralınm murahhasları adeta mevkufiyet halinde bulundurulmuştur. Diğer taraftan Imam Yahya münaziünfih arazinin derhal Ye • men hükumetine terkedilmesini talep etmiş ve bu araziye kuvvetlerini sokmuştur. Vehabi Kralı Abdülâziz Ibnissuut hâlâ itilâfçuyane dayranıyor. Fakat Imam Yahya askerlerini istilâ ettikleri araziden geri çekmediği takdirde harbin başlaması muhak kaktır. Yüzücüler hazırlanınız! «Cumhuriyet» büyük yüzme yarîşlan kayit müddetinin bitmesine yalnız dört gün kalmıştır \ | DSn kapanan Terttltfaaar sergfffi&e en ço» $afif yapantardan uç güzel paviyon: Adapazart bez fabnkan, Eee çorap fabrikan, Evliyazade Nurettin Bey ıtrtyat fabrikan meşherleri Beşinel Yerli Mallar tergiti dün yarısı kapanmışbr. Son günü olması, dün sergiye geien ziyaretçilerin sayısını fevkalâde çoğaltmıştı. Kalabalık bilhassa aksam »aat 17 den sonra bir kat daha çoğalmış; Sergi manşerden bîr nümune halini almışhr. Sergînin saat yirtni fiç buçukta kapanması mukarrer bulun!duğu ve kapanma saati evvelce ilân edildiği halde gece yansına kadar kalabalık azalmıyarak bilâkrâ ço galmış sergiyi tahliye içfn tedbir alttiağa meçbur kahnmıştır. Sergi kapılan ancak gece yansından sonra kapatılabilmiştrr. Halkin bn rağbeti de gosteriyor ki Beşinci YerU Mallar Sergİsi, evvelkl sergilerden daba fazla n n • vaffak olmuştur. Bu muvaffakiyet bu seneki sergide teşhir edilen smaî mamulâtımızm geçen teneye nara • ran daha mükemmel ve cmslerinfn Öaha iyi olmasi noktasından değü kyni zamanda bo guzel maflann teshir tarnnda ve sergmm tertibi cihecmde de bariz bir şekilde görülmüşfcür. Bu itibarla daha evvelki »er gilerden edindiği tecrübelerle ser feiyi çok guzel ve tamamile Avru • pakârî bir şekilde tertîp etme&e muftraffak olan Millî Sanayi Bîrliği ve Sergi Tertip Heyeti tebrike hak kafeamnıştır. Tertîp heyeti sergide bir gazino, radvo, orkesra bulundurmakla halkı eğlence vasıtasile de sergive feelp kastinda bulunmuş; bunda da tamamile muvaffak olmuştur. Türkün smaî sahadaki kudret ve kabiliyetini eserlerile gosteren bir müze mahiyetîni arzeden Beşincl Yerli Mallar Sergisi vazifesini yapmış, yerli mallannrm halka tamt • mak, onların ucuzluğunu, güzelli • ğin! gostermek hususunda bekle nilen faydalan fazlasile temm et miştir. 1929 senesinde acılan Birinci Yerli Mallar Sergismi 150 bin, 1930 da acılan tkinci YerK Mallar Sergismi 200 bin, 1931 de acılan Oçüncü Yerli Mallar Sergisini 270 bin, 1932 de acılan Dordüncti YerK Mallar SergUini 320 bin, 1933 de acılan Beşinci Yerli Mallar Sergismi ise 520 bin kişi ziyaret etmiştir. bir veda hitabesi irat etmiştir. Bu hitabenm metni sudurt «Sergimiz bu aksam saat 23,30 da kapanacaktır. Beşmci Yerli Mallar Sergisi gelecek sene gene sizlerle ayni günde karşılaşmak üzere veda ediyor. Sizin necip ve nezih alâ • kanızla her gün dolup boşalan sergi kadirşinas halkımızın bu yüksek teveccühüne bütün samhniyetile tefekkür eder. Teşvikin en büyiik kuvvet olduğu hakfkatine biz sergiler de şahit oluyoruz. Eğer sizler yüksek alâkanızi bizden esirgemiş ol • saydmız, Uçüncü, Dördüncü ve Besinci Sergilerde açmak içtn kendi mizde cesare* göremezdik. Bu ce • aareti siz bize verdinrz. O cesaretle yürüyen millî sanayi Besinci Yerli Mallar sergisile teşvikinizin canlı eserlerini size gösterdi. Her halde bir sene sonra size bir senelik mesaimizi bir senelik emek ve gayretimizin mahsulünü de gösteruıeğe çalışaca*ız. Sen ey aziz vatandas; Vatamnı ve onun servetini koru mak imamnı sakladıkça vatanm gayyur ve çalışkan unsurlan da senin bu asil teveccühüne Iâyık olmağa çalışacakhr. Bu vesile ile sergimiz aziz hükumetimizden ve necip halkimızdan gördüğü şefkat ve mu habbete huzurunuzda tekrar teşekkür eder ve 934 Altmcı Yerli Mal • lar Sergisine kadar sizlere veda eder.» Venüs kreminden sürüyorum yüzütne! Ellerfn ne yumuşak, onu zevkle sıkarım? Ben Venüs sabunile ellerimi yıkarım! Ne tath bir renk var, vüzünde gül mii açtı ? Bana Venüs podrası bu güzelIiği saçtı! Koynunda bahar mı var, çi çek kokuyor sade? Gittim, essanslar verdi bana «Evliyazade!.. Bu güzel reklâm çok muvaffak reklâmdı. Onun için Sergide Evli • yazadenin zarif paviyonu en fazla satıs yapan paviyonlartlan biri oldu. Yüzme yartşlartmıza girecek hıymetli yüzücülerimizden Fenerbahçeıt Leylâ Hanım, Fenerbahçeli Salim Bey. Aşağıda: Galatasaraylı Talâf Bey, geçen tenelerde yaptığımız yüzme yarışında Gazetemizin tertip ettiği büyük mukavemet yüzme yanşı dokuz gün son. ra yapüıyor. Bu senenm en büyük, bir spor hareketi olan Moda Suadiye mu. kavemet yanşı, şehrimizdeki bütün mu. kavemet yüzücülerini karsı karşıya getireceği için çok şayanı dikkat olacaktır. Böyle uzun bir mesafe dahilinde bu kadar kalablık b'ar sporcu kütlesile ilk de. fa olarak böyle bir müsabaka yapüdığı için, «Cumhuriyet mukavemet yüzme yanşı», su sporlan tarihmde bir hâdise olacakhr. Büyük mukavemet yansumz 25 a ğustos cuma günü yapılacaktır. Müsa biklar, Moda vapur iskelesinden de nize girecek ve Suadiye plâjına çıka caklardır. Müsabaka esnasmda yüzü cülerin her türlü ihtiyaçlan temin edileceği gibi, müsabaka bitnkten sonra da şereflerine Suadiye plâjuıda bir çay ziyafeti verilecektir. Hanımlar arasmdaki müsabaka da 27 ağustos pazar günü Suadiye plâjın . da yapılacaktır. Mesafe 1500 metre dir. Mukavemet müsabakası için dün ak. şama kadar 33 sporcu kaydedümiştir. bunlarm isimleri şudur: Leylâ Hanım «Fenerbahçe», MeL Eva «I. S. K.» Talât Bey «Galatasaray», Zeki Bey «Karagümrük», Apodyako Efendi «Beykoz», Dimitri Apodyako Efendi «Fenerbahçe», Ismail Enver Bey «Vefa», Nuri Kâşif Bey «Darüşşafaka», Ismail Hakkı Bey «Kasımpaşa», Ferdi Cemal Bey «Yenflcöy», Osman Rebii Bey «Yeniköy», Cihat Bey (Galatasaray», Salim Bey, Cemil Bey, ömer Bey Garbis Efendi ve Izidor Efendi «Fe nerbahçe», Şükrü Bey «Samatya», Yaşar Bey «Gedikpaşa», Rıfkı Bey «Nu* ntosmaniye», Mehmet Ali Bey «Galatasaray», Adnan Bey «VefaJCumka pı», Mustafa Saim Bey «Aksaray», Emin Bey «Haliç», Mehmet Ali Bey «Florya», Hüseyin Hilmi Bey «Haliç», SaLTı Suat Bey «Sultanahmet», Cemal Bey, Şefik Bey ve Kadri Bey «Davut paşa», HalK Nuri Bey ve Ferk Bey «Ve faKumkapı», Ertuğrul Bey «Kadı köy», Hasan Basri Bey «Vefa», Mu rat Bey «Küçükpazar». Müsabakalara girmek iom kayit müd. deti 20 ağustos pazar gSnâ akşamı bi » tecektir. Bundan sonra vaki olacak müracaatler kabul olunmıyacaktır. Bu itibarla müsabakalara girecek sporcularm bu tarihe kadar gerek mek. tupla, gerek telefonla veya bizzat matbaamıza müracaat ederek isimlerrni yazdırmalan lâzımdır. Pulathane Sebat idman yurdu reit liğine MüMbakamıza girmek istiyen ytizücünün maarafı kendme ait oltnak üzeTe buraya gelmesine hıçbır rrvam vokrur Çok satıs yapan bir paviyon Besinci Yerli Mallar Sergisinde mevcudiyetile her vatandasa iftihar duyguları hissettiren paviyonlar • dan biri de Adapazan bez fabrikası idi. Bu fabrika 1926 senesinde istninden de aaılaşıidığı gibi Adapazannda kurulmuştur. Türkiyede ilk defa olarak pamuklu mensucat ve beyaz eşya yapan Adapazan bez fabrikası memleketimizin en mübrem Hıtiyacını temin etmekle Türk vatanma ve vatandaslarına çok uzun sene • lerdenberi beklenen en büyük iyi liği yapmıstır. Bu fabrikayı kuran çalıskan fabrikatörlerimizden Si pahi oğlu Hamit Bev esaslı ve fennî bİT şekilde çahsmak îçm büyük oğlu Mehmet Rağıp Beyi Almanyaya göndercniştir. Mehmet Rağıp Bey orada pamuklu mensucat sanayii fennmi senelerce tahsil ettikten sonra ana vatana hakikî bir mütehassıs olarak avdet etmiş ve Avrupakârî bir sistem ve mükemmeliyetle fabrikasını tanzim ederek ise başlamıstrr. Bu sayede Adapazan bez fabrikası bugün Avrupa pamukiulanna taş çıkaracak kadar güzel mallar imaline muvaffak olmus en mükemmel fabrikadır. Sipahi oğlu Hamit Beyfn küçük oğlu gene fabrikacilanmızdan Ratip Bey tarafmdan Besinci Yerli Mal lar Sergisinde vücude getirilen paviyon halkın en çok alıs veris ettiği mesherlerden biri idi. Fabrikanm karyola Brtüleri, sofra ve çay ta • kımlan ve diğer mamulâh, heın güzel hem ucuz olduğu için bu seneki sergiyi gezen 500 bin kisintn büyük rağbetini kazanmıştır. Irak kabinesi istif aya mecbur oldu Muhalifler istikraz ve demiryolu istemiyorlar Irak Kralımn Londrada yeni bir istikraz yapmak ve Bağdat • Hayfa detniryolunun inşası için para bulmak üzere temaslarda bulun ması, Irakta muhalifleri şiddetle harekete geçirmiş, kabine Londrada böyle raüzakerat yapılmadtğını ilân etmekle beraber Kralın avde • tini ricaya mecbur kabnıştır. Kral Faysal tayyare ile Mısıra, oradan Filistm ve Bağdada gitmiş, kabineyi toplamış, muhaliflerle goriişmüş tür. Bunlar yeni bir istikraza Irakin mütehammil olmadığmı, Hayfa hattını yapmamn Arabistanı elde tut • mağa çalışan tngilizlerin maksa dmı Irak parasile temin etmek demek olduğunu soylemişlerdir. Bu vaziyet üzerine Hariciye Nazın Nuri Sart Paşa istif a edince kabine de istifa etmiş, hatta Başvekilin, Kralın, halefleri taayyün edinciye kadar yer lerinde kalmalan ncasini bile ka • bul etmemişttr. Muvaffakiyetli bir reklâm Bu seneki serginin evvelkilere nasaran birçok hususiyetleri vardı. Paviyonlar daha güzel tanzim edilmiş, sergi çok daha büyiik bir sahada kurulmuştu. Değişikliğin yalnız bu kadarla kaldığııu zannetmeyiniz. Bu seneki sergmin halkı en çok alâkadar eden hususiyetlerinden biri belki de en mühimi radyo ile yapılan reklâmlardı. Radyo halka vakit vakit güzel monoloğlar söy ler, snrler okudu. Fakat bu rek lâmlann içinde gene bir tanesi vardı ki Sergiyi ziyaret eden halk, bilhassa bütün hanımlar, bunu zevkle dinlerlerdi. Genç bir erkekle gene bir hanım arasında cereyan eden ve çok hoşa giden bu manzum diyaloğ şoyle idi: Dudaklann kiraza benzemiş gorüyorum ? Çünkü ona ben Venüs aîlığı sfirüyorum! Tenin kadife gfl»i görünüyor gozüme? Harkoftaki maçlar Binlerce seyirci huzurunda yapılan atletizm ve güreş müsabakalarında takımımız galip geldi Moskova 15 (A.A.) Tas ajansmdan: Türk ve Ukraynalı sporcu lar arasında yapılan hafif atletizm müsabakalarında binlerce seyirci hazir bulımmuştur. 100 metrelOc koşuyu Semîh, 400 metrelik koşuyu Mehmet Ali ve 800 metrelik koşuyu da Ukraynalı Yermakof kazanmışır. Güreş müsabakaları bir puana karşı altı puanlı» Türk sporculannm parlak muvaffakiyetile neticelen miştir. Türk heyeti başlannda Cevdet Kerim Bey olduğu halde, Ukray • nanm hariçle hars münasebah cemiyetini ziyaret etmiş ve reis Lypup çento Oe Ukrayna ve Türkiye Cumhuriyetleri arasında hars münasebatmın inkisafı mevzuu üzermde görüşmüştür. Cevdet Kerhn Bey, Ukrayna spor mecmuası tahrir heyetine tevdi efttiğî mektupta Ukrayna Cumhuriyet merkezinde Vi ikameiîmîzin hatıras'nı uzun müddet muhafaza edeceğiz. Harkofun aziz sakinlerine selâmlarımızı ve teşekkürlerimizi teblîğ ediniz. Bedenî terbiye sahasmdaki muvaffakiyetine sahit olduğutnuz liyakatli gencliğini selâmlanz demistir. Takımda Sovyet rttihadı şampi yonlan da vardı. Ağır, yan ağır, orta, hafif sik letleri tuşla kazandık. Filizi kay • betkik. Müsabakadan sonra Dinamo stadında beden terbiyesi teşkilâtı reisi kafilemize bir ziyafet vermiştir. Ziyafet samimî hislerin tezahü rüne vesile olmuştur. Sanayi Birliğinin hitabesi Sergiyi tertip eden Sanayi Birliği son gün olması dolayısile dün akşam saat 16 dan hibaren ner saat basmda Bartında bulunan esrarengiz bir kuyu ve yollar Okuyucula|imızdan Bartmh Fehmi Efendiden aldığmuz bir mektupta denilîvor ki: «Bartma altı saat uzakta (Göveles) mmtakannda bir tepe ustünde eski devirlere ait ve söylendiğine göre kilise veya bir saray olduğu tahmin edilen bir yer var. Bu harabeye 5 0 1 0 0 metre uzakta içi toprakla dolu olan bir ku . yu, asan atika peşinde dolaşan bazı ktmselerin nazan dikkatini cebederek geceli gundüzlü saklıca kuyunun top rağını boşaltmağa başlamıslardır. On metreye vannca yekpare bir taş geliyor bu taşı çıkarmca kuyu devam ediyor ve 10 metre daha aşağıda gene yekpare bir taş geliyor. Bn tası da çı kararak boşaltma ameliyatı 30 metre de nihayet buluyor. Bu sefer de şa"yanı dikkat iki yol çıkıyor. Son dereee bir ustalıkla yontma taş. lardan oriilen bu kuyu içindeki iki yolun biri saray harabesine diğeri baska tarafa gittiğinden ameleler her halde bu yoflarm bhtiği yerde mutlaka bir defme vardır. Diyerek yoiıan da te mizlemeğe başladıklan sırada köyden birisinra ihban üzerine mahallinde cürmü meşbut halinde yakalanan bu antika arayıcılar mahkemeye düsüyorlar. Kuyudaki ameliyat ta bittabi duruyor. Müsabakalann umumî bilânçosa Harkov 15 (A.A.) Hususî muhabirhnizden: Yüksek misafirperverlîk gösteren dost Sovyet tttihadı topraklannda yapfağımız maçlar dün bHti. Futbol, güreş ve atletizmden ibaret olan kafilemiz Moskova, Leningrat, tvanova, Gorki, Harkovda 18 müsabaka yaptı. Kafilemiz bu mü • sabakalan 29 a karşı 43 puanla kazandı. Yaptığımız 18 maçın 12 sinde galip, birinde berabere, beşinde ma? • lubuz. Buna mukabil Rus takım Iannın elde ettikleri netice 12 mağlubiyet, bir beraberlik ve beş galebeden ibarettir. Oarende iyi suya kavuşuyor Darende «Hususî> Kazamısa feni yeni tayin edilen kaymakam Fevfik Bey, sehrin içme suyuna olan ihtiyacını nazan dikkate alarak 8 kilometro uzakta bulunan iyi bir suytm sehre getrrilmesi icm faali yete gecmiştir. Suyun Cumhuriyet bayramma kadar sehre getirilme • Bİne çahşıimaktadır. Şimdiye kadar Eyi bir sudan tnahrum olan Darendeliler, bu faaliyetten çok memnundurlar. Gürültü ile mücadele! Berlin zabıtası hümmalı bir faaliyet içinde Berlin 15 (A.A.) Volf ajan sından: Sokak gürültülerine karşı şiddetli bir mücadeleye girişen Berlin zabıtası geçen iki gün içinde fazla gürültü yaptiklanndan dolayı 181 satıcı, faydasız ve zararlı du • man çıkardıklan için 15 otomobil sahibi aleyhinde takibata başlan • mıştır. Hindistanda vaıi/et Simla 15 (A.A.) Birkaç In • giliz tayyaresi dün Tratigga ve Yusuf Kehel vadileri üzerinde bir keşif uçuşu yaphkları sırada düşman kabileleri efradı tarafından acılan a teşe maruz kalmışlardır. 24 saat önce haber vermeden bombardıman yapmamağı emreden nizamname mucibince tayyareciler mukabele de bulunmamışlardır. Bursada garip bir ölöm Bursa (Hususî) 'Burada garip bir ölüm vak'ası olmuştur. Kaya Ali namında bir köylü ayni günde 60 yaşmda Musa dayıya diğren denilen bir harman aletile vurmuş Musa dayı brraz sonra ölmüştür. Tabibt adlinin muayenesinde Musa dayı nın kalbi esasen çürümüş bir halde olduğu görulmüş ve adamcağizın bu döğülmeden mi yoksa kalbinin çürüklüğünden mi öldüğü kat'iy yetle kestirilememiştfr. Tabîbi adlî Salîh Haşim Bey böyle vak'alarm (ok ender olduğunu söylemiftir. Bir Alman kruvazörö Çin sularında Tsing Tau 15 (A.A.) Alman kruvazörü Coeln, Tsing Tau lima • nına demirlemiş, Almanyanm Çin sefiri ve konsolosluk erkânı tara fından selâmlanmıştir. 1914 senesindenberi ilk defa o • larak bir AlmaT! harp gemisi bu limana gelmektedb. Hatırlardadır ki, Almanyanm eski müstemlekesi olan Kiao Tcheaunun tnerkezi olan bu şehir, Umumî Harp ilân edilir edilmez müttefikler tarafından muhasara edilmiş ve iki ay mukavemetten sonra teslfm olmuştur. Uludağda kış sporlanna hazııiiK Bursa CHususî) Halkevinm dağcılık kulübü Uludağa bir yaz yürüyüşü yapmış ve 25 kişilik bir kafile Göller mıntakasına kadar giderek Bursaya yaya olarak dön • müştür. Gençler tam 14 saatlik yol yü rümüşlerdir. Kış sporlan için dağda yapılacak olan imdat evi ihale e dilmiştir. Evin yapılmasına başlanmıştır. Aynca Her Abrahamın nezareti altımla dağın kış sporlan için tehlikeli mmtakalanna işaret di • rekleri dikilm«ine başlanmifhr. Mütemmim malumat Harkov 15 (A.A.) Hususî muhabirimizden: 13 ağustosta atletizm ve güreş tnaçlarını hükumet ve parti ricali ile kalabalık bir halk kütlesi huzurunda kazandık. Atletizmde Semih 11.2 de birinci, Haydar 1.71 de 3 rakibile berabere, Besim 2.6 da ikinci. Güreşte, Ukrayna millî takimına karşı 6 1 galip geldik. Tramvaydan atlarken ayağı kırıldı Gedikpaşada tplikli hanın sahibi Mabmet Nuri Bey dün aksam Şişhane karakoiu civannda tramvaydan atlar • ken düşmüs ve bir bacağı kmlmıstır. Mecruh hastaneye kaldınlnustv.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog