Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

^Dritnotlara Karşı Sahra Toplan Yazan: tiinbaşı Lierau NakiU: A. Daver C Şehir ve memleket haberieri ] Siyasîicmal arbi Umumiye kadar tam elli sene Imgiltereyi en zi» yade i»gal eden dahilî mesel« trlandaya muhtariyet verilip verilj çiftlikten çıkarılan 29 teşrinievvel bayramı memesi olmuştu. Harbi Umumide ço!^ Yeni kararnamenin sıkışmış olan tngiltere Hindistana bir vatandas... ve İrlandaya muhtariyet ve Dominharikulâde olacak tatbikine başlanıldı yonlara vâsi salâhiyet ve gümrük müsaadesi vadetti. Bu muharebeyi Heyeti Vekile buğday fiatlannm 29 teşrinievvel Cumhuriyet bayra • fırsat bilen trlandahlar isyan ededüşmesine mâni olmak için tedbirler mının onuncu yıldönümü münasebe rek Almanlar ile birleşmeğe çalış almıştı. Bu husustaki karamame tile yapılacak olan tezahürat etrafın • tılar. Maahaza harpten sonra 1921 alâkadarlara tebliğ edilmistir. Bu daki bazırlıklar ikmal edilmek uzere . de Loyit Corç Irlandanm ahalisi meyanda ticaret ve zahire borsa dir. Bunun için her tarafta teskilât vü . katolik olan cenup ve orta kısmın*. sma da yapılan tebliğata nazaran, cude gtirihniştir. O gün bütün halk CumDominyonlara muadil olarak serbest Ziraat Bankası, muhtelif yerlerde huriyetin ilânındanberi on sene zarfın. irlanda hükumeti namı altında bir müstahsilierin satmak istedikleri da yapılan inkılâpiara ait esrleri gözile serbestî verdi. buğdayları, yüzde bir den fazla çavgörecek ve safahatmın kulağile işitecekFakat Irlandahlarm mühim bif dar yulaf ve diğer ecnebi mevatla tir. kısmı müstakil bbr cumhuriyet o l kanşık olmamak şartile beş buçuk Vapur, tramvay, tren, otomobil, o mak ve şimalî trlandayı yani ahalisj kuruştan, ecnebi mevatla kanşık tobüs ve saire gibi bütün vesaiti nakli. protestan olup Ingiltereye merbut yüzde 3 ten fazla olursa 5 kuruşyenin dahil ve haricleri tenvir edilecek; kalan kısmı serbest trlanda hüku tan satın alacaktır. Bunlar, tstan • bayraklarla süslenecektir. Büvük ca . metile birleştirmek fikrinden fera bul borsasmın hükümlerine göre milerin minarelerine m«hya halinde vegat etmemişti. İki sene evvel yapımuamele goreceklerdh*. cizeler yazılacakhr. Muhtelif yerlere lan umumî mtihapta cumhuriyet buğday alım satımı ile silo ko birçok hoparlörier konacak ve konfe çiler büyük muvaffakiye* kazan misyonu meşgul olacaktır. Komis • ranslar veriiecektir. Büyük cadde ve mışlar ve amele fırkası ile birlikte yon Ziraat Vekâletine bağlıdır. Zisokaklara inkılâba ait eserleri gösteren parlâmentoda ekseriyeti mutlakayı raat Vekâleti komisyona riyaset eafis halinde grafîk ve resimler kona temin etmişlerdL Cumhuriyet fırkaeaktır sının lideri bulunan Jeneral De VaBuğdaylar borsalardan, borsa ol Toplanta mahalli olarak Beyazıt lera hükumetm başma geldiğinden» mıyan yerlerde pazarlardan, istasmeydanı tesbit edilmiş ve bu seneki resHasan oğla Ahmedin htJT beri tngilteredeu bUsbütün aynl • yonlardan yahut doğrudan doğruya mi geçidin geçen senekilerden daha mak ve müstakil ve müttehit bh1 Bandırma kazasına tabi Manyas müstahsillerden almacaktn*. Alım muhtsem olması için tertibat almmış trlanda cumhuriyetinî vücude ge nahiyesinin Söke karryesi ahalisinyerleri olarak şrmdilik şu merkez hr. Birçok yer'erde halka bedava ba tirmek için her çareye baş vurmuşden Hasan oğlu Ahmet itnzasile ler tesbit olunmuştur: lolar ve temsiller verilecektir. Temsil tur. bh* mektup aldık. Bu mekhrpta deAnkara, Eskişehir, Pulatli, Kü • ler herkesin istifadesini temin maksa Jeneral evvelâ meb'uslann ve hü< tahya, Afyon, Akşehir, Konya, E • niliyor ki: dile muayyen fasıialarla tekrar edile kumet erkânınm tngiltere Kralma «Karacabeyde Galip paşa zade reğlî, Yerköy, Sıvas, Balıkesir, Decektir. Vesaiti nakliyenin msıf ücretie Bekir Beyin Camandıra çiftliğinde sadak&t yemini yapmak mecburi nizli, Dinar, Tekirdağı, Uzunköprü, •eyrüsefer yapmalan hakkmda vaki yetini kaldırdı. Sonradan «erbest tr« Adana, Zile, Hacışefaatli, Sarıkışla. harman makinesmde çahşırken iki olan müracaatlere henüz tamamile celandadaki mirî arazi için tngiltere vap almamamıstir. Maamaf'h riiitön Alınan buğdaylann bedelleri der koiumu birden kaybettim. tki kolhükumetine her sene verilen üç milşitketlerin bunu kabul edecekleri kuv. hal ödenecektir. Mahsul Ziraat Ban dan mahrum kalınca çiftlikten çı • yon tngiliz altuıı haraa kesti. Daha kanldım. Başimda iaşesine mecbur vetle ümit olunmaktadır. kası tarafmdan muhafaza edileceksonra tngiltere Kralınm mümessili olduğum kalabalık bh* aile vardır. tir. Banka mevcut buğdayları lüzum bulunan valii umumiyi memleketi Kime müracaat ettimse ve nereye görürse sigorta ettirebilecekir. Devterketmeğe icbar etti ve yerine ken» baş vurdumsa şu halime merhatnet let Demiryollan banka emrine, lâ disinin inkılâp arkadaşlanndan bir eden kimse olmadı. Şefkatli Cumzım olan depo ve saireyi temin edeseyyar satıcıyı valii umumî tayin etcektir. huriyet hükumetfrin nazan mer • tirdi. ', kametine arzedilmek üzere gön • Zahire borsannda dünkü De Valera şîmdi de yenî bir ka* derdiğim şu resnti gazeteye koyu • Bu sene Sanyer kazası dahilinde a • rmtatmeleler nunla trlandanın tngiltere Krallığt nuz.> çılması mukarrer olan orta mektep için Ticaret ve Zahire Borsasmda dün île son alâkalannı kestL trlanda yapılmakta olan tetkikat bitmiş ve bu buğday üzerine fazla muamele olmeb'usan meclisinde kabul edilen işe en elverişli Boğazın tam ortası ve tnamıştır. Bunun sebebi borsaya fazhazır mektep binası da mevcut bulun • bu kanunla tngiltere Kralının mecla buğday gelmesidir. Dün de 19 lisi hasmm trlanda için son adlî ması itibarile Uluköy muvafık görül . f vagon ve 1787 çuval buğday gelmiş merci olması usulü ilga edilmiş ve müştür. Burada iki tane ilk mektep bu. ve şehrimizdeki stok 6430 tona baKralın bazı kanunlara karşı haia lunduğundan yirmi sekizinci mektep liğ olmuştur. Üç ay kadar evvel Topanede Bo bulunduğu veto hakkı kaldınlnuş lâğvedilerek talebesi yirmi dokuzuncu ğazkesen caddesmde terkos amelesm . Maamafih, muamelelerin azhğına tir. trlanda âyan tneclisi de bu kailk mektebe verilecektir. Yirmi seki den Osmanın kızı dokuz yaşlarmda rağmen fiatlar düsmemektedir. Bununu kabul eylediği takdirde serbes zinci ilk mektebin orta mektep olarak Mihribanm ölümune sebebiyet veren nun başlıca sebebi, Heyeti Vekilenin trlanda hükumetmin rngiltere Kralı açılman hususunda hazırlıklara başlanfnför Salim Zülfu ile maznunun idare ile kanunî hiçbir rabrtaai kalmıya* mıştur. tedbirlerdir. ettiği otomobilin sahibi Kirkor Efen eaktır. dmin muhakemeleri dün Asliye Birinci Lâkin tngiltere Kralınm trlandaCeza mahkemesinde neticelenmistir. daki hukukunun birer birer kaldı * Tefhim edilen mahkeme kararma : nlmasına karşı tngiltere hükumetj nazaran, maznunun kaçamaklı ikran, mukabil tedbirler almaktan gerl Dün Belediyede muavin Hâmit Be • fahitlenn ifadeleri, yapbnlan keşif ra j Millî Türk Talebe Birliğinin terdurmamıştir. Bu cümleden olar»M yin riyasetinde yapılan bir toplantıda poru ve diğer delâil, olüme sebebiyet î tip ettiği Anadolu seyahatine Maatrlanda mahsulâtımn en mühim r4 cuma günü şehrimize geleeek Mısırlı vermek suçunu teyit ettiğinden şoför | rif Vekâletmin maddî bir yardrmda emin piyasası olan îngiltereye tr « doktor ve gazeteciler için yapılacak isSalim bir sene hapis ve 30 lira ağır para | bulunamıyacağı anlaşıldığından se landadan ziraî eşya ve bahusus hayt tikbal programı tesbit edilmistir. Bu hecezasile davaa tarafa 1000 lira taz • yahat yapılamıyacaktır. vanat girmesi gümröklerin aıttınl>j yetin on beş kişiden mürekkep olarak minal itasma mahkum edilmistir. ması ile TnenedUmiştir. ' ^ dün tskenderiyeden hareket ettiği bilYalnız maznunun henüz yinni yaştndirilmiştir. Heyet yarm tzmirde Vali Bu mernnuiyetten trlandanın 3c4 da olduğu nazan itibara alınarak hapis Kâzım Paşa tarafmdan istikbal edile . tısad'Vatı çok müteessir olmuş v«İ cezası on aya ve ağır par cezsı 25 Ii . cektir. irlanda köylüsu cok zarar ve sıkuH raya îndirîlmiştir. tıva uğTamıştrr trlandanın tam is4 Kirkor Efendinin beraetîne karar velstanbul jandarma kumandanı tiklâl ve cumhuriyete kavuşmas* rflmistir. Ziya Bey tekaütlüğünU istemiş ve ümidi sehhar olmakla beraber köy» kabul edilmistir. Yeni jandarma kulünün sızıltılanna da mâni olama^ Altı bm dönümden ibaret bulunan mandanı tayin edilmek üzeredh*. Florya çiftliği arazisinin Kalitarya ve maktadır. Bu sebepten bir taraftan^ Çekmece köylerine tevziine karar veGeçenlerde Küçükpazarda rekabet tngiltere ile ahdî münasebatı m w rflmiş ve bunun için lâzım gelen hari • yüzünden sahcılar arasmda çıkan kanlı hafaza taraftan olan trlandadakî talar tanzim olunmağa başlamışbr. kavganın failleri dfin Sultanahmet bi • muhalif fırka muhafazakârlar (yan Defterdarhk teşkilât komîsyonu rinci salh ceza mahkemesine teslîm e* Cograve fırkaıı) parlâmentoda mu dün de toplanarak yeni kadronun dilmislerdir. halefetî insidat derecesine çıkar * Dünya iktısat konferansına istirak tanzimi ile meşgul olmuştur. Henüz Maznunlar seyyar sabcılardah Ab . etmek uzere heyetimizle birlikte Lon • mıs ve diğer taraftan komünist fik« diillâtif, Abdurrahman, Musa, Meh • harîçten ne kadar metnur alınacadraya gitmiş olan Merkez Bankası ğı malum değildir. Çünkü münhal riyatına kapıian ve (Mavi gBmlek^ met ve kaçakcı Abdullah ile orta mek. müdüru Salâhattin Bey dun Avrupa . memuriyetlerin kısmı azamı Maliye tep talebesinden Sabri Efendidir. li'er) yahut (Millî muhafızlar) dedan şehrimize avdet etmiştir. SalâhatVekâleti devairinden açıkta kalan Sabri Efendi, hâdise esnasmda tesanilen Jeneral O' Duffy teşkilâtı miM tin Bey, dün, Merkez Bankası tstanbul memurlarla doldurulmaktadır. Ko düfen sebze iskelesinden geçtiğini, bu azzam nümavişler tertip etmiştir< şubesinde meşgul olmuş, akşam trenile misyon dün de kısmen Eminöırü ve ifle hiçbir alâkası olmadığım sövlemU, Simdi Jeneral De Valeranm cunt> Ankaraya gitmiştir. Fatih malmüdürlüklerinde çalış diğer maznunlar da suçlannı inkâr ethuriyetçi ve istiklâlci fırkası ve hBmıstır. mişlerdir. kumeti bu îki kuvvet ile hayat v» memat mücadelesi yapıyor. trlan .) Geyve «Hususî» Geyvede yakm danın ve tngiliz bnparatorluğitnun zamanlara kadar sessiz bir hayat ya . Polîs mektebi 45 mei devresiıri şıyan gençler son zamanlarda çalışmasivasî âkıbeti bu mücadelenin verei îkmal etmiş, bu sene mektepten 160 ğa baslamışlardır. Bilhassa önlerinde ceği netice ile sıkı alâkadardır. kişi mezun olmuştur. Yeni devre eybüyük bir şeflik sıfatım takınan kaymalulde açılarak mukayyet polislerden MUHARREM FEYZt kam Hüsnü Bey buradaki bütün gençle150 kişi mektebe almacaktır. MekMuhtelit Türk Yunan hakem mahri ranla başla çalısmağa sevketmişür. tebe 50 kişi dışandan girecektir. kemesinde temmuz zarfında yirmi da. Hüsnü Bey memlekete geldiği tarih • va neticelenmiş ve bunlar hükumetimiz ten itibaren 18 yasından 25 yaşma kaDeveli «Hususî)» Develi kacaN Iehine olarak reddolunmuştur. Red . dar bütün gençleri Halk Fırkası mah • sındaki nüfus kesafetini ve flkmektep dedilen davalarda istenen tazminat feline toplanmaktadırlar. Bu gençler miktan 930 bin küsur liradır. Gene vaziyetini gözönünde tutarak bhr orta sporla meşgul olmakla beraber halkın temmuz içinde ayni mahkemede kanuiçtimaî hayatı üzerinde de mühim rolmektep açılması için Maarif Vekâleti Yenibahçede yapılacak olan şehir nî müddet zarfında harclan verilme ler oynıyan müsamereler tertip etmek nezdinde temenniyatta bulunulmuşhu stadyomuna ait büyük arazinin mühiim diğinden dolayı 2760 dava da iptal etedirler. 2000 kişiye yakın halkın karVekâlelin bir ihtiyaç Hzerine ve pek L dilmiştir. Bu suretle 933 senesi zarfında bir k smı istimlâk edilmistir. Kalan sısmda verilen bir müsamere pek mukwım'..nn da istimîâkine devam ed'I sabetli olarak tekrarlanan bu temeniptal olunan davalann adedi 6850 yi vaffakiyetli olmuştur. mektee>ir. Bu sene rarf rr'a bu mua . bulmuştur. Gene bu mahkemede 926 niyi tetkik ve is'af ettiği anlaşılmakta* Sırf memleket sevgîsile yapılan îç. mele ritecek ve ge'eeek sene sahanın senesindenberi devam eden ve muh dır. Kazada bu maksatla pek elverişli tîmaî şerefi yükseltmeğe büyük bir tanzimir.e başlanacaktır. telif safhalar geçiren Despina Jan Tri. azimle çalısan kaymakam Hüsnü Bey bir binanın bulunması bir fırsat teşkil kopi tarafmdan Ayvalıktaki Trikopi burada halkın hiirmet ve muhabbetini etmekte iken Vekâletin orta mektep a< çiftliğinin isgalinden dolayı hükâme kazanmıştır. mak karanndan fevkalâde memnun o« timiz aleyhine acılan dava da redde dilmiştir. Bu davada istenen tazminat lan halk bu kere de binanın ban ek ^ miktan yanm milyon Kra idi. siklerini tamamlamağa karar vermiş ve Bursa (Hususî) Şimdiye ka • dar kuduz hayvanlann ısırdıği hasbir ay evvel karan yapmağa baslamış « Deniz hatlan tarife komisyonu, dün talar İstanbula gönderilmekte idi. sabah Deniz Ticaret Müdürlüğünde tir. Halk birbirlerile rekabet ederce * Son günlerde Sıhhat Vekâleti AnkaHavzanın tmircik koyünden HurHava ve Deniz Müsteşan Sadullah Besine teberrüatta bulunmakta ve bu te> rada hazırlattığ; Semple nammdaki şit kudurarak ölmüş ve hastalığı geyin riyasetinde toplanmış ve ikmal ediberrüat devam etmektedir. Bu para* aşjdan bir miktarmı sıhhiye müdine bir ay evvel kudurup ölen babalen tarifesini son defa tetkik etmiştir. lan bir heyet almakta ve işlerin ikmali riyetimize göndermiştir. Bu sene sından aldığı anlaşılmıştır. tlk kuKomisyon, bundan sonra muhtelif hatbazı mıntakalarda bu asmm tatbikma için çok çalışılmakadır. Nihayet yirmi duz vak'asmı haber vermiyen ihtiyar lar için yolcu ücretlerini tesbite baş . başlanacaktır. Bursada aşıyı Mem • heyeti hakkında takibata baslantlhyacaktır. Bu iş te, önümüzdeki hafta gün içinde bütün eksiklerin leket hastanesi tatbik edecektir. mıştn*. içinde bitirilecektir. nacağı ümit edilmektedir, Camkartyeİ' 16Ağnstos 1933 Türkler, modası geçmiş zavallı toplarla koca fngiliz Fransız donanmasını hezimete uğrattılar! Düşmanın karaya ilk çıktığı gün Çanakkaleyi kurtaran 19 uncu fırka kumandani kaymakam Mustafa Kemal Bey (Gazi Mustafa Kemal Hazretleri) olmuştur. Çünkü düs manın asıl îhraç ve taarruzunu A • nadolu »ahilinde yapacağını düsü»en Lfman von Sandersîn emrinî beklemeden fırkasmı aldığı gibi Anburnu mıntakaıma koımu; ve karsısındaki bir îki Tîirk bölüğünü geri attıktan sonra rabat rahat ilerliven clüşmanı dentz kenannda gemi toplanmn îıinıayesinde bulunfcn se*5t gibi bîr arazi parcasına rıkmıstı. Hakikat boyle olduğn halde, başta Liman von Sanders hatıratı olmak Ezere Alman kîtaplannda, bu yanlış müdafaa usulü ınedih ve sena e«Jilir ve o grrmkü muvaffakîyetin şerefî, kendî kararile vakît kaybetme'den harekete geçen 19 uncu fırka knmandani Mustafa Kemal Bev ile Seddilbahri aslanlar gîbi müdafaa eden 27 incî alay kvraandam Kadri Beye ve diğer kahraman Türk za bit ve askerlerine değil, Almanlara ihsan edilîr. Sonra, bu toplann cephaneleri de bol degildi. Bütün bu noksanlan nazan itibara alınca, Türklerin 18 mart 1915 te kazandıklan zaferin kıy • meti daha iyi takdir edilir. Filvakî, Türkler, o gün bu zavallı toplarla, koca tngiliz • Fransız donanmast nm Canakkale bcğazım zorlamastna mâni oldular ve mGtead'dit düşman gemisini denizin dibine gSnderdîler. Gerçi, Almanlar da. atısa istirak ettilerse de bu, Türkte rin kıymetini azaltmaz. O günkü muharebede, bazı s«hra batarya lan da bîr "ki lâkırdi ettilerse de bunu pek hesaba katmamak lâzım gelir, çünkü ism sonunda, kat'î neticeyi sahil bataryalan elde etti • ler. (Muharrîr, batan üç geminm ficünü ve ağTr yaralananların birini Nusrat mayin gemisinm döktüğü bîr avuç mayinin hakladığını ve sahîl bataryalariTtin da burılann î«'ni tamamladığmı biimiyor galiba.. A.D.) Buğday fiatlarını korumak için Ayıp ve günah! Turkiyenin en büİki kolunu işte kaybettigi yük millî bayramı İrlanda meselesi Istanbul ve Canakkale boğazlanndaki sahil istihkâm ve toplanndan baska, Türktyede bir tek sahil bataryası daha gördüm ki o da Anadolunun en mühim limanı olan tz Büyük Harhm kara ve denîz Tiamir civannda idi. Bu istihkâm, Tiirrekâhnda bovle misalier doludur. kiyede pek çok kullanılan isimler • Ekseri Almanlann nalmcı keserl den biri olan «Yenîkale» ismmi tafcîbt her şeyi kendi taraflanna yont sıyordu. Brr Türkün magrurane bir surette ve kemali ehemmiyetle bana malanna mukabil, Çanakkaiede ve söylediği gibi, Yenikale 24 lük agır fzmîrde buliman topçu binbaşısı toplarla mücehhezdi. Izmirin ehemValter Lierau, Türklerin hakkını az miyeti malum olduğu içm, ismi üsçok veren tektük Almanlardan biri tünde «Yenikale» de küsuflu (yani olmuştur. ates ederken yükselen ve ates ettikt»te >iz« takdkn ettiğhn cDrk • ten sonra aşağı inen) taretlere ftotiara karşı sahra toplan» isimli tabiye edilmiş en son sistem yan ontm e«erîdh*. seri atesli toplar, veya hiç olTSaTdl batarydlanmîzin Jiali mazsa bmnîsbe daha yeni silâhlar bulacağımı ümit ediyordum. Fakat Alman binbasısı diyor kiî sonra gördüm ki Yenikalenin top Büyük Harpte, Avrupa cephele lan da, 7 kilometrodan fazla menrfnde gerek Almanya, gerek düş zili olmıyan modası geçmiş, eski ve manlan tarafmda kara topçusu, de çember kuşaklı 24 lük Kruplar imisnis kuvvetlerîne karşı hiç kullanılBu istibkâma, hiç şüphesiz, tzmirin marmşhr, Bunun sebebi şndur: Alüstündeki eski Kadifekaleye nazamanya, tngiltere, Fransa, hatta Rus ran «Yenikale» ismi verilmiştL Kaya, tehdide maruz sahillerinî ve adifekale, bugün hiç bir askeri kıymeti olmıyan, bürç ve barolu taşdalarını daha sulh zamanmda, a&ır tan yapılmış harap bir eski zaman kahil toplarile müdafaa altına a! • kalesidir ki Osmanli Türklerinden mışlardi. Bunun tnevcut olmadığı na« cok «wel. Selcukiler zamanmda indtr yeTİere de, meselâ Flandres kışa edilmiş olsa gerektir. ,.» , t * t j, e «.1».» loplar yerlestirPmisth*. tşte Umumî Harpte, bütün TürAvrtıpa deniz eephelerinde mü « kiyedeki sahil topçusu bundan ibaeadele harp gemilerile saKU toplaretti. Halbuki, Umumî Harpte, do • n arasmda yani, mevzüeri ve cep» nanmalarla kara kuvvetleri arasmda, haneleri bu çesit mtıharebelerin îÜbüyük uzun ve mühim muharebo tiyacına uygun ve mahsus olan top lere sahne olan yegâne darülhare 1ar arasında cereyan etmişti. kât Türkiye idi. Filvaki, Türkiye Türkiye cephelerinde i»e vazîvel sahillerinin muhtelif yerlerinde cetamamen baska türlü îdi. Türkler reyan eden mevziî ve münferit <jaryalnız tstanbulu Tnüdafaa 5çin, 1$ • pışmalar haricinde, gemi topçusu ile tanbui bo&azile Canakkale boğa kara topçusu arasmda şiddetli muzında hakîkî »81111 topçusuna malik harebeler vuku bulmuş ve bunlar, idiler. Gerçî, bu toplar da bayli eski ekseriya, harekâtın umumî heyeti süâhlardi ama, hiç olmazsa sahiî itibarile, kat'î neticeli olmuştur. Detoplan idiler ve aralannda 35 löc niz kuvvetleri ile kara kuvvetleri bazi eski çember kuşaklı Kruplar arasında cereyan eden muharebe bile vardi. lerin, ^aska hiç bir cephede, brrbiri üzerinde bu kadar aksi tesir hasıl Bu toplann cephanesîne gelince, ettiği görülmemiş, başka hiç bir biHilar zırh delici veya yaralayıcı cephede gemi topçusu, piyadeyi bu SOB sistem mermiler değil, kara bakadar himaye ve bu maksatla da nrtla doldurulmuş modası geçmis kendisini hasım topçusuna başlıca güllelerdi. Bunlann bazılan ktır hedef oiarak arzetmemîşth*. şnn kuşaklı ve kara barut hartuç (Mabadi var) larîle atilıyorlardı. r Uluköyde açılacak ortamektep Bir şo ör mahkum oldu Mısır heyeti cumaya qeliyor j jTalebe Birliğ nin seyahati kaldı Florya çiftliği köylölere tevzi ediliyor Jandarma kumandanı tekaut oldu KOçOkpazardaki kavganın failleri Malî teskilât komisyonunun faaliyeti Merkez Bankası mödürö gefdi Mösyö Heryo yarın şehrimize geliyor Birinci sahifederr mabat rfisecek, bunn müteakıp Hariciye Ve . kni Tevfik Rüstu Bevie birlikte Yalo . vaya gelecektîr. M. Heryo Yalovada Reisicumhur Hazretleri taraftndan kabal edne«"ektir. «Türkiye bütün Şarka örnek olmuştur» Birinci tahifeden mabat bahtiyar etmektedir. Gazi Mustafa Kemalin sayesînde, ve onun krymetli ar. kadaşlannın çalısmalarile millî idarede hedeflerine gayet parlak bir surette vâsıl olan Türkiye şimdi tekmil yakm sark memleketlerine örnek olmuştur. Sofya kongresi bitti Sofya 15 (A.A.) Radlal birligi Bizim dahi vâsıl olmak istediğimiz kongresi dun mesaisini bitirmisHr. Ka. hedefler var. Bunlann en başta olanı bol olonan iktısadî k»r»r suretmde dun. KÎrohesiz ki kapitülasyonlartn lâğvıdır. Kapitülasyon rejimî alhnda hiçbir memya îktısadivahnm milletler arasında ilchsat tesanüdîine mnstenit bir tarzda ku. leketin terakki edemedigini Türkiye bittecrübe öğrenmiştir. Bununla beraber rnlması luzumu ilân oiunmRktadır. Turkiyenin bu husustaki tecrubesi bi Ba teşekkülde smıf ve millet tabakzimki kadar mfiskül olmamıstir. Kapi. feSmâ olnuunalıdir ve beynelmilel vetü'asyonlann bizdeki şekli eski Türkiya mmtakavî tedbirler paralann istflcraryede mevcut olan kapitülasyonların ve gnmrak mütarekesine kat'î riayet ve seklmden daha çok ağudır. bu mGtnrekenm temdidi ile tahakkuk Kendimize tayfn ettiğimiz hedefle . ettJrîlmelidir. Karar suretinde istihsaiin rin sizht vâsıl oHugunuz hedeflere ben istöılâknı artmarma. îslerin tekrar baş. zeyisi de îki mületi birbirme rapteden lamasma ve issîzli^m azalmasına yar baglardan biridir.i» dım edecek snrette tensîk edilmesi tavHaTJcrve Veziri Mısırda Türkiyeye siye ve umumî menfaatlerin temini için karsı beslenen muhabbeb' böyle fasih trost ve kartellerm mürakabesi telkin o ve belii bir sur^te hu'âsa ettîkten son. lunmalctadır. ra, Turkîye Mıstr dostluğunun iki Kongrece kabul olunan sîvasî karar Tıükumetin simdi etnt ettîkleri muahe. sıo'etnıde ancak demokrat bir hükâ denin tmza$no yakm zamanda bir kat met usufünun memleketlerin ictimaî ter daha kuvvet bulacağını ümrt ettiğini kilâhnda manevî ve fikrî tesrBci mesasöyledi. iyi mumkm kılacasi. cunkü bövle bir M&ftüzade Ziva osulun bütün vatandaslann kanun o . nfinde beraberligıni, mahkemelerin istik'4lini ve soz ve nutbuat hürriyetini temin eyliyeceŞi beyan olunmaktadır. Şehrimizde bulunan Halk Fır • Sofya 15 (A.A.) Sofya belediye kası Umumî Kâtibi ve Kütahya mebmedisi M. Heryoya fahrî hemsehrflik usu Recep Bey bu akşamki trenle unvamm vermiştir Ankara ya gidecektir Bevvede pençlik hareketleri 160 yeni poüs Tiirk Yunan mahkemesindeki davalar Develide orta mektep açılıyor Şehir stadı gene geleeek seneye kaldı (kjrsada kuduz tedavisi L.Bınnı®ınıd!sı Yolcu navlunları da tespit ediliyor Bir köylQ"kudurarak öldö Recep Bey bugön gidiyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog