Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Yüzme müsabakamîz Kayit müddeti pazar 'gunu bıtıyor Onuncu Nn u m hu r MW ., , tSTANBUL CAĞALOĞLU Teigraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutuau Istanbul, No. 246 Telefon. Başmuharnr: 22366, Tahrlr müdurü; 23236, İdare mudürü: 223.65, Matbaa: 20472 Hayat Ansiklopedisi nu. ÜO3£ AJJUSIOS Hdd inci cüzü çıktı 38 J nilllltlllllllllllltlllllMHIIIIIMIIllllllllllllllllliriınillllHtinilllllllllMIIII ' Deniz' M. Heryo Yarın Bir Torpitomuzla Geliyor ı«»«i>».n...HHnn, seferlerinin Ehemmiyeti Beyanındadır Adalardenin : 10 ağustos . (Quinnale vapurundan) un akşam Istanbul limanı • nın Galata nhtımından bu •rapurla kalktık. Ayni günün ayni saatlerinde Loit Triyestino Ital . yan kumnanyasınm ayni tstanbul li . manımızdan dört vapuru daha hare • ket ediyor veya etmek üzere bu . lunuyordu. Ertesi sabah Triyeste ve Venedik ekspres seferini yapacak o lan gene ayni kumpanyanın Stella d'ItaHa vapuru önümüzde yatıyordu. ttalyan vapurlarının tstanbul merkez acentası müdürii olan ve bizim vapura kadar gelerek müsterilerinin huzur ve istirahatlerile mesgul olmak nezaketin. de bulunan M. Kampaner birkaç gün «vvel ayni kumpanyanın ayni günde yedi vapuru hareket etmis olduğunu söylüyordu. Bu sabah Çanakkale Bo • ğazmdan çıktıktan sonra bizim Quiri nale vapuru yekdığerini takiben Mar maraya gitmekte olan iki ttalyan va purunu daha selâmladı. Bunlar Kara denizin ihtimal Köstence limamndan ihtimal Batum limamndan gaz yükle • yip getirecek iki büyük şilepti. Bu tarihten dört beş gün evvel tstanbul limanma gelen büyük Oseaniya vapuru hakkında Cumhuriyet karilerine bizim Abidin Daver dikkate lâyık etraflı ma. lumat vermisti. Ondan biraz evvel ge • ne tstanbul limanma gene ttalyan Roma vapuru gelmisti. Gene bugünlerde Şark limanlarına ayni cesamet ve e • hemmiyette diğer ba* takım ttalyan vapurlannın gelmesi mevzuubahs bu . lunduğunu hepimiz haber olarak öğ • renmis bulunuyoruz. Şu b'stecnc size Akdenîzde bir milletin denizcilâcteki büyük hamlelerini hulâsa etmis olsa ge. rektir. Filhakika fasist ttalyanm büyük ehemmiyet verdiği sahalardan biri denizcilik olmustur. însaiyecilikte dahi çok ileri götürülen, adeta harikulâde diyebileceğimiz kadar mühim, terakkiler . le beraber mebzul seferlerin çok dik • katlî intizamına vannciya kadar bü . tün esaslarda ve bütün teferruat ve taf«flâtta. Dokuz an sene evvel Servisi Maritim ttalyan kumDanyasmın Bulgaria vapu rile tzmirden tstanbula gelmistik. Bu vapur nisbetle cok eski bu vapurdur. Şimdi tstanbul limanmdan kalk&«« • ğımız esnada Bulgariayı karsıda, liman n ortasmda, galiba Karadenize hare. kete müheyya bir halde görüyorduk. Fasist ttalya vapur kumpanyalannı birlestirdiği içm galiba bu vanur da simdi bizim bindiğimiz Quirinale zümresine dahil olmus vapurlardan biridir. Do kuz on sene evvel Bulgaria üzerinde şu hâdiseyi görmüstük: Her sabah ve r»tün gvn vazifedar tavfalar vaourun f*üzeiecek nesi varsa onu düzeltip yeniden yeniye boyalannı vurmağa dikkat ediyorlardı. Şimdi Quirinale üe giderken avni hâdiseyi müsahede etmekteyiz: Sabahtanberi zaten temiz olan vapur bastan aşagı yıkandıktan sonra boya itibarile eksik gedik farzolunabilen mütetnadi bir tamir ihtimamma tâbi tutul. maktadır. Bu yann da böyle olacak, ertesi gün de böyle olacak, hulâsa ilânihave böyle olmakta devam edecek . tir. Bir gemiyi harap olmaktan masun hıtacak, hatta hefgün yepyeni bir vaziyelte bulunduracak olan bu hattı hareket muntazam ve ciddî denizcilik tesebbüslerinin en basit tedbirlerinden bittalyan denîzcüifinin teceddütçü fasîzm devrinde aldığı bu faalivet ham lelerini gördükten sonra biricik dıs se. ferimiz olan fskenderiye postalanrmz Szerinde yapmıs olduğumuz küçücük mücadelenin nekadar mahalline masruf olmus olduğuna bir daha kanaat getirdik. Filhakika bilhassa azçok sa . hfli olan memleketler için denizcilik en hayatî kıymet ve ehemmiyeti haiz b!r hayat subesidir. Ve Nasrettin Ho . canm:' Yüzme öğrenmeymce soya gir mîyecegim! Tekerlemesinin aksine olarak denizeîlikte ileri gitmek içm onun içine atılmağı bflmek lâzımdır. Kaldı ki Türkler îçin denizin ve denizciliirin meçhul bir iklhn olmadığı da malumdur. Tarihin esash yeni tetkikleri Türkleri oldumolasıya karalarda oldusru gibi ve kara. larda olduğu kadar denizlerde d« muvaffakiyetle boy göstermis pek eski bir rrk olduğunu meydana çıkarmış bulunmaktadır. Ne hacet, şimdi şu satırlan içmden gecerken yazdıgımız denizler daha dün Türk denizlerinin en küçük . Fen Fakültesi Reisinin istifası teeyyüt etti mm „,„„„ ,„,„„„„,„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ııiMiiHiıınııııiHiıiHimıımrıiMiıııııiHiııııııııiNiınmınıııiımıiMiııınımıııiMiiMimMiıııımıııiı „„„„ „„„ „ •»""'«»"•"•"«'»"»»"""'••'"I • •'•'»'. ıııı»iMimııı.,ı.,,mM. Başvekilimiz İsmet Pş. dün sabah Ankaraya vâsı! oîdu Ankara 15 (A.A.) Başvekil tsmet Paşa Hazretleri bu sabahki trenle Yalovadan An karaya dönmüşlerdir. Istas yonda vekiller, mebuslar, er kânı askeriye, devair müdür • Ieri Baçvekili karsılamışlardır. "Türkiye bütün örnek olmustur,, ııııııııuıuıııııiHiıııiiimııııııııııiHHiı .HH..N .ııınnm.mıııım.1,1. ı.tiııtııiM.H.ıiH.iiMiııum.ıiHnııııı.mHnııınnm Maarif Vekâleti VekîÜdünde Üniversiteye giderek teşkilâtişlerilemeşguloldu Vekil B. ecnebi profesörlerle temasta bulundu. Fakültelerin nakli işine gelecek hafta başianıyor Maarif Vekâleti vekili Refik Bey dür sabah Sıhhiye müdiriyetinde öğleye kadar mesgul olmus, lstanbulun sıhhat isleri hakkında uzun izahat almıstır. Vekil Bey öğleden sonra Universiteve s«>l<>rpk aksam sreç vaktp kndar ıil» hat işlerile mesgul olmustur. Islahat komitesi azası kendisine ıslahat prog • ramından simdiye kadar yapılmış o . lanlarla yapılacaklar hakkında uzun fzahat vermislerdir. Vekü Bey ıslahat müşaviri profesör Malstan ecnebi profesörler ve diğer hu. susat hakkında izahat almıshr. Mısır Hariciye Nazırı Salib Sami Beyin ((Cumhuriyet)) e mühim beyanatı Salib Sami Bey «Mısırlılar Türkleri ecnebi degil, hakikî kardes olarak tanıyor» diyor Kahire «Hususî) Sıtkı Pasa ka binesinde hastahğmdan dolayı istifa et. .mis olan Nahla El Motei Pasanm verine bir aydanberi yeni bir Hariciye . Veziri var: Salib Sami Bey. Salib Sami .Bey Yukan Mısırın eski ve muteber bir aüesine mensuptur. Herkesin hürmetini kazannustır. Kendisi simdiye kadar si . yasî faaliyet'erde bulunmamıştır. Ma . ruf hukuk âlimlerindendir. Mısır ile Türkiye arasında yeni bir muahede aktî mevzuu bahsolurken Hariciye Vezirinden bir mülâkat talep et. tim. Salib Sami Bey, beni derhal kabul etti. «Cumhuriyet» gazetesinin Türk Mısır dostluğu ile daima faal bir suret. te alâkadar oHuğunu takdirkâr sözlerle hahrlattıktan sonra dedi ki: « Her hükumetia tatbik ettiği hâ. ricî siyaset o memleket halkuıın temellesmis his ve fikirlerini temsil edcr. Burada bulunduğunuzdanberi Muır hü kumeb'nin Türkiyeye karsı beslediği samimî dostluğun birçok delillerini bizzat gördıiğünüzü söylüyorsunuz. Bu sami. mî dostlukla, Mısır milletinnin Türk milleti hakkında nesillerdenberi bes • lediği his ve fikirlerden ilham almak. tadır. Tarih, ve kühür bağlan milletlerimizi birbirine o derecede lehhnle • mislerdir ki biz, Mısulılar, Türkleri eenebi değO, hakikî kardes diye tanms. Ulu Gazinin irsadüe bu kardes mille • tin temin etmeğe muvaffak olduğu env salsiz terakkiler bizleri son dereceda Mabadi 2 inci sahifede Ziraat Vekili Kayseriye gitti Ankara 15 (A.A.) Ziraat Vekili Muhlis Bey Kayseride kurulacak bez fabrikasına ait işleri intaç etmek üzere bugünkü trenle Kayseriye hareket etmistir. Vekil Bey iki güne ka dar donecektir. Ecnebi profesörler Sehrimizde bulunan profesör Richard Courant, Jaimes Franck, Breslau ve Schwartz dün öğleden sonra Vekâlet vekili bey tarafından kabul edilmisler, vaziyetleri, tedris hususatı ile kuntrat • lan etrafmda izahat vermislerdir. Pro . fesörler iiç giine kadar memleketlerine avdet edeceklerdir. Kendilerile mu kavele yapıhp yapılmıyacağı hakkında henüz kat'î bir netice elde edilmemis . tir. Hudut haricine çıkarılan mühendis Vikers Armstrong şirketi ne diyor? tngiliz gaze telerrain verdik Ieri haberlere gö* re Viker* Armstrong sirketi müdürlerinden birl memleketimiz hu. dutlarından ha rice çıktrüan tngftız muhen dUi A. V. Lan der hakkında şu beyanatta bulun mustur: A V Lander , Hâdise hakkında söyliyecek bir sözümüz yok tur. Lander TürkiyeBe bizi temsil etmeğe mezundur. Fakat ken<fisi memurlarımız arasında değildi. Landerle Türkiye hükumeti arasındaki mesle kendisinin sahsına ait bir iftir. Şirketimiz bu mesele ile alâkadar değildir.» Fazla izaha lüzum görmediğimiz bu manidar beyanat hükumetimizin Landeri hudut haricine atmakta isabet etmis olduğuna en büyük de • lildir. Çünkü Landerm Viker Arms • trong fabrikasının memuru değil, bas ka islerle mesgul bir adam olduğu anlaşılmaktadır. tstifa eden Fen Fakültesi reisi Kerim Bey ait dairelerin tamirat kesiflerme dün baslanmıştır. Tamirata Ankarada bu • iunan profesör Eglinin tstanbula avde . tind^n sonra baslanacakhr. Vapurcular anlaştıİar • « ! » • • Nakil isleri Edebiyat fakültesmin nakil münaka<atı dün ihale edilmistir. Nakil ışlerine önümüzdeki hafta içinde baslanacak . tir. Hukuk fakfiltesile diğer fakültelere Dünkü içtimada bir tahkimname imzalandı. Şirket rizamnamesi hakemler tarafından imzalanıyor Fen Fakültesi reisi istifa etti Fen faküh«sine reis tayin edflen n • Mabadi 6 mct tattifmd* M. Heryo yarın geliyor «Zafer» torpitomuz sabık Fransız Başvekilini getirmek üzere dün gece Varnaya hareket /etti Dnnkn içtîmadan bir intiba Vapurcular arasmdaki Vapurculuk Anonim Sirketmîn teşekkülüne mâni olan ihtilâflar, nihayet, dün, tş Bankası Umumî müdür vekili Muammer Beyin reisliği ve hakemliği altında yapılan içthnada halledilmiştir. tçtimadan sonra bir tahkimname imzaianmıstır. de gelip beni hakem tayin ettikie rinî sifahen söylediler. Ben, bu kararı bana tahriren tebliğ etmelerrne uıtizar ertim. Bugün de gene birkaç kisi geldi. Kendilerine hakemli ğimi kabul ettikleri hakkıpdaki kararlarının tesbit edilmesi lüzumunu izah ettim. Kabul ettiler ve saat ikide bütün amatörlerin istirakile toplandık. Vapurcular aralarmdaki ihtilâfh noktaları kat'î surette halletmek için ve bizim hazırlıyarak vereceğhniz esas nizamnameyi aynen kabul etmek üzere beni ve hukuk müşavirimiz tsmail tsa Beyi salâhiyet kâmile il« hakem tayin ettiklerini söylediler ve bu kararlaMabadi 4 ütıcü »ahifede Muamnier Beyin verdiği izahat tş Bankası umumî müdür vekili Muammer Bey dün şu izahatı ver miştir: « Cutna günü çıkan gazetelerde vapurcuların benî ve tstanbul şubemiz müşaviri tsmail tsa Beyi hakem tayin ettikleri havadisini gördüm. Vapurculardan bir iki kişi M. Heryo Sofya istasyonunda kendisini karşılıyanlar arasında (M. Heryonun sağındaki zat Bulgar Başvekili M. Musanofttcr) Beynelmilel radikal sosyaltst kon . gresinde Fransayı temsil etmek üzere şehrimizden geçerek Sofyaya giden sabık Fransız Başvekili M. Heryonun bu sabah sehrimize dönmesi beklerunekte idi. Dün haber aldığımıza göre Bulgar Kralı Boris Hazretleri M Hervoyu Var nadaki sayfiyesine davet etmistir. Sa. bık Fransız Başvekili bu davete icabet ederek dün geceyi Varnada geçirdigi için tstanbula ancak yarın gelebilecek tir. Hükumetimiz M. Heryonun Var nadan tstanbula gelmesi için Zafer lerindendi Ve Türkler bütün bu su Iaraı bütün imtidatlarında ticaret ge. mileri ve harp gemileri gezdirmişler . di. Bu hakikatlere ve hâlâ dörtte üçühden fazla hudutlan denizlere müntehi bir vatan içinde yasamaklıgınuza nazaran denizciliği yalnız dün için değil, hugünkü ve yannki hayatımmn en esas. h unsurlanndan biri bilmek mevkiin • de oiduğumuzun takdir olunmasmı is . tiyoruz. Ciğerleri sişiren deniz havası Türkün hayatmda aşk ve heyecanla karşılanır bir âlem olmahdır. Gençliğe hayattaki kabiliyetlerinin tecrübe mey. danlarmı teşkil eden spor işlerinde denizciliğe gittikçe daha ehemmiyetli o lacak bir mevki aynlmağa başladığını görmeliyiz, ve Türk devletinin progra. mmda denizciüğin hiç mubalâgaya düsmiyen bir rttıratla itinalı bir tahak • kuk yoluna girmeğe başladığı günleri torpidosunu yollamağa karar vermiş . tir. Dün gece saat ikide hareket eden Zafer torpidomuzla büyük misafirimizi istikbal etmek üzere Haricve Vekâleti Kalemi mahsus müdürii Refik AmhBey de Varnaya gitmistir. M. Heryo bir rivayete göre burada bir gün kaldıktan sonra, bir rivayete göre de Varnadan geldiği günün ak samı Ankaraya hareket edecektir. Sa. bık Fransız Başvekili Ankarada Bas . vekilimiz l«met Pasa Hazretlerile gö Mabadi 2 inci sahifeJe görmekliğimiz artık hiç uzakta olmıyan bir hâdise savılabilmelidir. Denizden ve denizcilikten bahsolu . nunca nazarlanmızm b'manlardan ge . cnUere ve asrın iktrsadiyatı elinde gK tjkçe ^hemmiyet v£ azamei peyda eden isletme islerine kadar ner sahası ayrı; bilgiler ve hatta ihtısaslar istiyen koca bir âleme taalluk edeceğini bilmemez lik edemeyiz. Yalnız surası muhakkak. hr ki bu âlem bize asla yabancı bir â • lem değildir. İste kabotaj seferlerimiz ve iste tskenderiye seferlerimiz mey . dandadrr. Mesele tanzim ve ikmal et . mek yolunda girisecegimiz esaslı fa aliyetlerde dahi muvaffakiyetler te • mm ederek yürümekliğimizden ibaret . tir, ve biz bu denizcilik yolunun bizim için muvaffakiyetlerle dolu yannlar sakladığından en ufak derecesmde bile süphe etmiyoruz. Amerika ile ihtilâflı bir nokta... Dün Mübadele komisyo f\ nunda bir içtima yapıldı* Türk ve A merika hüku metlerî nezrfra de evvelce ka • lan ve bazı eş • hasa ait olan bir takına eşyanın sahiplerine iadesi hususunda bir formül tesbit et • mek üzere dün Muhtelit Müba • dele komisyo nunda bir içtima yapılmıştır. ^ 3<j?mw<mAostmt? • İçtimada hü Şevki Bey kumetimizi MuhteUt Mübadele ko i mîsyonu Türk murahhas heyeti re isi Şsvki, Esat, Kerim ve Muktem Os. man Beyler ve Amerika hükumetini de Amerika maslâhatgüzan M. Sov ve ticaret mümessili M. Clepsi temsîl etmişlerdir. Amerika ile Türkiye arasında 1923 ve 1927 senelerinde imzalanan bir itilâfname mucibince her iki tarafa mensup bazı eşhas eşyalarının kendilerine iadesi için bhr komisyon teşkili takarrür etmiçti. iki taraf murahhas heyetleri dun formül c saslarını görüşmüşlerdir. IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIimiMIIIIIIIIIIIMilllllllllllillllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMlninilllllllllllllllMIIMUIIIIIIIIIIimi YUNUSNADt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog