Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

15 Ağustos 1 9 3 3 Î Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halâtında bü yük fayda ve tesiri görülen Fosfatlı Sark Malt Hulâsası ^ » > Terzilere müjde < ^ Camhurtyeİ' Kullanınız. Her eczanede satılır. (6004) Galatasaray lisesi Müdürlüğünden: 1 Bu sene eylulün 11 inci pazartesi günü tedrisata başlana caktır. 2 Mezuniyet ve ikmal imtihanlan 2 eylulde başlıyacak ve 10 eylule kadar devam edecektir. «Program mektepte görülebilir». 3 Eski talebenin kayit tecdidi 21 ağustos 933 tarihinden itibaren 31 ağustosa kadar devam eder. Bu müddet içinde kaydini yenileçtirmiyen eski talebe hakkını kaybedecektir. 4 Bu sene yeniden aluıacak leylî ücretli talebenin kayit ve kabul muamelesi 20 ağustos 933 tarihinden itibaren her gün öğleden sonra devam edecektir. 5 Mektebin senelik tahsil iicreti, üç taksitte ödenmek üzere lise için 300 ve ilk kısım için 275 Iiradır. Birinci taksit talebenin kayit ve kabul olunduğu gün, ikinci ve üçüncü taksitler birincikânun ve mart ipjidalarında ahnır. 6 Baremde 7 inci ve daha asağı derecede maaşlı Devlet me • murlar çocuklanndan % 10 tenzilât yapılır. «Bu memurlann memuriyetlerini ve maaş miktarlanna dair dairesi âmirliğince tasdikli ve 15 kuruşluk pullu vesikamn her taksit için mektebe vermeleri ve bu vesikanın sureti için de 8 kuruşluk pul iliştirilmeleri lâzımdır.» 7 Ücretle tahsil eden sayılı kardeşlerin ikincisinin % 15, diğerlerinin ücretlerinden % 20 tenzilât vardır. «Kardeşlerin, kardeş ol duklarına ve ücretle tahsil ettiklerine dair mahallî idare meclislerinden almacak mazbata ile tevsiki lâzımdır.» (3955) VATKA Avrupamn paçavradan yapılmış vatkalannı kullanmayınız. Temiz pamuktan, siyah ve beyaz Satış yeri yalnız Mısırçarşısı Aktariye sokak No. 10 Sürmendi MlRAS ZADE MUSA 6388 Yerli malı İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Tekirdağı Şarap fabrikasında yapılacak hangar inşaatı ve parke kaldırımı kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. Taliplerin bu gibi inşaatı evvelce yapmış ve Ticaret Odalarından birinde mukayyet bulunmuş olduklarını ve yahut inşaatta salâhiyeti fenniyeyi haiz mühendis istihdam edeceklerini noterlikçe musaddak vesaikle isbat etmeleri lâzımdır. Bu şeraiti haiz istekliler % 7,5 teminatlarile be raber teklifnamelerini nihayet 19/8/1933 cumartesi günü saat 14 de kadar Galatada alım, satım komisyonuna vermeli ve sekiz parça dan ibaret münakasa şartnamesi, şartnamei fennî ve projelerden mürekkep bir takım projeyi «7» lira mukabilinde komisyondan almalı dl (3301) Limanımızdan harekeh edeçek vepurlar ' 7 Denizyolları işletmesi Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdar zade han Telefon • 22740 ACENTALARI Hali tasfiyede Av ve revolver fişekleri inhisarı Türk Anonim Şirketinden: Hali tasfiyede Av ve Revolver Fisekleri inhisarı Türk Anonim IŞirketinin heyeti umumiyesi 1933 senesi eylulünün 2 sine musadif cumartesi günü saat 11 de şirketin Galatada Bahtiyar hanındaki merkezinde fevkalâde surette toplanacaktır. Muhterem hissedarlarm bilasale veya bilvekâle hâmil ve sahip bulunduklan «enetleri içtima gü nünden en az bir hafta evveline kadar şirket tasfiye heyetine tevdi ederek diıhul varakası almalan ve muayyen gün ve saatte içtimada hazır bulunmalan rica olunur. 1SKENDERİYE POSTASI İstanbul Mıntaka San'at Mektebi Müdürlüğünden: Mektebe yeni taelbe kaydına başlanmıştır: 17 ağustos perşembe günü saat 17 ye kadar devam edilecektSr. Leylî meccanilik için şartlar: ' Türkiye CumMriyeti tabiyetinden ve İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Ordu Vilâyetleri halkından olmak. 2 16 yaşından yukan olmamak ve san'at tahsiline uygun bünyede olduğu mektep doktorunun raporu ile anlaşılmak. 3 İlk mektepten şehadetnameli olmak ve bu mekteplerde okunan derslerden yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak. 4 Mektep Müdürlüğüne verilecek bir istida ile birlikte aşı şehadetnamesi, nüfus cüzdanı, mektep şehadetnamesi, dört adet kartcmsuz vesika fotoğrafı getirmelidir. * (3835) ANKARA 15 ağustos 933 salı günü saat 11 de Galata nhtımından izmir Pire iskenderiye'ye kalkar. (4044) KARADENÎZ POSTASI KARADENİZİ İstanbul Ziraat Mektebinden: fstanbul Ziraat Mektebinin sene gayesine kadar ihtiyacî olan ekmek ve meva"ddı müsteile kapalı zarf usulile münaka*aya konul • muştur. Ağustosun 22 inci salı günü saat 15 te ihaleleri icra kılınacağın dan taliplerin seraiti anlamak için her gün ve müzayedeye iştirak için de yevmi mezkurda İstanbul Maarif Müdürlüğü binasında Liseler Muhasebeciliği nezdinde müteçekkij Ziraat Mektebi Mubayaat komisyonuna müracaatleri. (3714) 1) 2) Ruzname: Tasfiye memurlannm tasfiye mesaisi hakkındaki raporla nnın kıraati. Tasfiye hesaplannın vaziyeti. Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: fdaremiz müstahdemini için 200 ilâ 240 adet kamsele mubayaa edilecektir. Kumaşı yerli olmak şartile yüksek evsafı haiz kamseleyi imal edebilecek müessese veya fabrika sahiplerinm idaremizde mevcut resim dairesinde nümunesini ihzar etmek üzere yerli kumaş nümunelerinin 20 ağustos 933 tarihine kadar Tahlisiye Umum Müdürlüğüne ibraz etmeleri ilân olunur. (3926) r vapuru 16 ağustos çarşamba günü saat 18 de Galata nhtımından kalkar. Dönüşte Tireboluya da uğrar. 4043 İzmir postası vapuru Hantalzade vapurlan Seyyar her çarşamba Sirkeci nhhmından hareketle Geli • bolu, Çanakkale, ve tzmire azimet ve Cumartesi günü saat 18 de tzmirden hareketle ayni iskelelere agnyarak tstanbula avdet edecektir. Yolcu bileti vapurda verilir. Tafsilât için EminSnü Rıhtraı Han No. 5 Telefon: 21977. (S386) 3.) Şirket aktifinin tasfryesi hu susundaki itilâfnamenin tet . kik ve tasdiki. . 4) Şirketin eski meclisi idare azalan ve murakıplarmın tebriyesi hakkında karar itam. (6375) tstanbul 6 icra dairesinden: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer bir adet motör yirmi beygir kuvvetinde ve bir adet kasa ve saire işbu ağusto • sun 17/8/933 perşembe günü saat 17,30 dan 18,45 e kadar Pendikte Rifat Paşa caddesinde 9 numaralı cTegirmende bilmüzayede ikinci arttırma suretile satılacağından yevmi mezkurda memuruna müracaat etmeleri ilân olunur. (6379) istanbul 6 ıncı icrasındant Bir borçtan dolayı Beyoğlunda Taksim sokağmda Zambak Oske peran apartımanının 3 numaralı dairesinde tahh hacze alınan pi . yano, komodin, büfe, gardırop, soba, masa ve sairenin füruhtu takarrür eden 20 ağustos 933 tarihine musadif pazar günü saat 12 den 13 e kadar mahallhufe açık arthr • ma snretile füruht edileceğindea talip oianların yevmi mezkurda memuruna müracaat edilmesi ilân olunur. (6378) saat 17 de KAYİT VE KABUL İstanbul Nafıa Fen Mektebi Müdürlüğünden: 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaâsindan olmak. 2 Orta mektep mezunu ve riyaziyeden alâ derecede not almîs ölmak şarttır. 3 Yası 17 den küçük ve 25 ten büyük olmamak. 4 Mektep tabibi taraf ından yapılacak sıhhî muayenede mesleğin zorluklarına tahammül edeceği anlasılmak ve göz, kulak hastalık • larına müptelâ olmadıkları sabit olmak. 5 Yapılacak müsabaka imtihanını kazanmak. «Hesap, cebir, hendese» 6 Musabakayi kazananlar «4» ay müddetle mektebin ihzarî kısmına nehari olarak devam ederler. 7 Mektebe giren ve leylî devam etmek istiyenlerden mektepten çiktıktan sonra beş sene müddetle hizmeti mecburelerini yapacak lanna dair noterden musaddak kefaletname ahnır 8 Lise mezunlan doğrudan doğruya ve imtihansîz olarak mek tebe leylî girerler. 9 Mektebe girmek istiyenler polisçe musaddak hüsnühal ilmü • haberi, mektep diploma veya vesikasi, nüfus kâğıdı ve dört adet vesika fotoğraflannı pullu bir istidaya yapıstırarak mektep müdiriyetine bizzat veya bilvasıta göndermelidirler. 10 Kayit ve kabul için vaki olacak müracaatler 31 ağustos tari hine kadar kabul olunur. Bu tarihten sonra vaki olacak müracaatler ve gelecek evrak ve vesaik mevkii muameleye konulmaz. 11 Müsabaka imtihanlarına girecek 16 eylul 933 cumartesi günü saat 9 da mektepte hazır bulunmalıdırlar. 12 Kayit ve kabul için mektebe cumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri müracaat olunur. 13 Adres: Taksim, Gümüşsuyunda Nafıa Fen mektebi. «3896» Hava Makinist Mektebi Müdürlüğünden: Mektebin talebe kadrosu orta mektep mezunlarile tamamen dolmuş olduğundan müsabakaya girmek için müracaatta bulunan taliplerin evvelki ilânımız veçhile 20 ağustosta imtihanlarının yapılamıyacağı ilân olunur. (4103) Akyazı Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: Âkyazî Âskerî kereste fab'rikasî ambarlarından takriben «2000» metro mik'ap muhtelifülcins mamul kerestenin Adapazan şfmen difer istasyonuna ve fabrikanm Kürtkınğı ormanından «2000» metro mik'ap çam ve küknar tomruğunun dokurçunda fabrika şube sine ve bu fabrika şubesinden mamul ve gayrimamul kereste ve tomruğun Akyazıda fabrika ambanna nakilleri 14 ağusto* 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapaîı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya vazedilmiftir. 4 eylul 933 pazartesi günü saat 14 te Ada pazarı Maliye dairesinde ihaleleri icra kılınacaktır. Talip olanlar yüzde yedi buçuk pey akçelerile ve yahut muteber banka mektuplarile komisyonu mahsusuna ve şartnamesini görmek istiyenlerin de Fabrika Müdiriyetine müracaatleri ilân olunur. (4085) ^YEtKENC VAPURLAR KARADENİZ Postası i7 V . a & Perşembe günü akşamı Sirkeciden ha reketle ( Zonguldak, inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rizeye azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanındaki acentalı ğına müracaat. Tel: 21515 687? SAMSUN Giyinmek için tam manasile tasamıf iktısat ucuzluk NAİM VAPUR ÎDARESI Izmir Sürat Postası Iki Uç liraya bir takım elbiselik kumaş Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası Üç senedenberi çıkarttığı muhtelif renkteki yazlık pamuklu kumaşlara gösterilen umumî rağbet üzerine bu sene elbiselik çeşitlerini çoğaltmış ve halkımîzın daha ucuz giyinmesini temin etmiştir A D N A N vpr a uu Perşembe Liseler Alım Sabm Komisyonundan: Komîsyonumuza merbut Gazi Osmanpaşa ve İstanbul Kız orta hekteplerinde yapılacak tamirat ile muhtelif mekteplere lüzumu olan ders sırası ve muallim kürsüsü 23/8/933 tarihine musadif çarşamba îünü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartnamelerini gormek üzere İstanbul lisesindeki kaleme ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile komisyonumuza müracaatleri. "3780) V saat tam 18 de doğru İZMİR'6 hareket eder.Tafsilât için Galata Gümrük karşısında Site Fran1 ^ sez Han No. 12 Tel: 41041 6346 Alemder zade Mehmet I Vapuru BÜLENT Vapuru 16 ağustos çaı>amba günü (Zonguldak, Ineboln, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Mapavri, Pazar ve Hope) ye azimet ve avdette ayni iskelelerle Sürmene, Vakfıkebir, Görele Ünye ve Ayancığa uğnyarak avdet edecektir. Acentası Alâiye Han No 1 Tel: 21037 (6371) istanbul 6 ıncı icrasindan: Bir borçtan dolayı Şişlide Halâs kâr Gazi caddesinde 353 numaralı hanede haczedilen iki koltuk büfe portmanto ve c'>n\ soba ve sairenini satılmasma karar verilmiştir. Ta « lip olatılarm 15/8/933 tarihino musadif salı günü saat 12 o*en iti baren mahallinde hazır bulunacalc olan memuruna müracaat etmele • ri İ İ I U M ilâa •Immm. (•*•») tplik Bez Patiska 20 Ingiliz numarasma kadar pamuk iplikleri; 90 santim genişliğine kadar ince, kalm kapot bezleri Muhtelif renkte örtülükler Perdelikler Yerli patiska Çiçekli masa örtüleri. Kartal Belediyesinden: Kartalın en güzel ve havadar yerinde şimendifer istasyonu arkastnda ve istasyona yanm dakika mesafede müfrez 8 parça arsa 24 temmuz 933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık arttırma ile satıhğa çıkarılmıştır. Beher metrosunun muhammen kıymeti 12 kuruştur. 17 ağustos 933 perşembe günü saat 15 te ihaleleri yapıla caktır. Taliplerin % 7,5 temint tlarile muayyen gün ve saatte Kartal Belediyesi Daimî Encümeninde hazır bulunmalan ilâh olunur. ' (3642) Fiat isteyinizNümune görünüz Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikasma veya her yer'de ZİRAAT BANKA LARINA möracaat e'dİniv Telgraf adresi: Adana Batik Mektup adresi: Adana Posta kufusu 67 GaziTerbiye Enstitüsü Müdürlüğünden Gazi Terbiye Enstitüsüne talebe kayit ve kabul muamelesine 10/8/ 033 tarihinde başlanacaktır. Girmek istiyenlerin şartlan öğrenmek ÜBM« 26/8/933 tarîhme kadar Maarif idarelerile Muallim mektebi mürfurîfflderhıe muracaatleri, (3870)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog