Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Bir kaçakçı şebekeCinayet mi, kaza mı si meydana çıkarıldı Zabıta mühim bir kaçakçılık sebekesmi meydana çıkarmıstır. Dün öğle üzeri Bakırköy civa • Şehrimize harîçten getirflen kaçak rmdaki Ayayorgi göyünde Drama sigara kâğıtlarının tevziabnda gizli bir muhacirlerinden 35 yaşlarında çiftajan vazifeshu yapan sabıkah Refet çi Alaettin Efendi tabancasını mu dün Haydarpasada vapura binerken ayene ederken silâh ateş almış ve yakn'snmu ve esyası arasında 1000 def. zavalh gencin kalbine isabet ede ter kadar kaçak sigara kâğıdı bulunmusrek öliimüne sebep olmuştur. tur. Mübadil olan bu köylünün bir Kendisinin itiraflan üzerine suc or . eiaayete kurban olmak ibtimali taklan olan Hidayetle metresi Cenan Müddeiumumilikçe nazan itibara Hanım da meydana çıkarılmıs ve daalmarak dün aksam geç vakte ka • ha 890 defter sigara kâğıdı ele geçirildar tahkikata devam edilmistir. ırastir. Hâdisenin cinayet mi, kaza mı Cenan Hanımın, Refetle Hidayetin ölduğu bugün tavazzuh edecefetir. tevkifinden sonra yakalanacağtm anlıyarak vantnda mevcut 450 defter si . gara kâğıdını imha ettiği de anlasılmıs. tır. Küçükpazarda Hacıkadın ma Zabıta tahkikatına göre, fehrimizde hallesinde oturan Selime Hanım kiiçük ve perakende iş yapan kaçakçı. isminde bir kadının evlâthgı 12 yaşlarında Münevver kız dün evin bah lara, kacak s>>ara kâğıtlannı bu sebeke çesinde oynarken muvazenesini kay mensuplan tedarik ve tevzi etmekte imiş. bederek orada bulunan ağzı açık eski bir kuyuya düşmüs ve bogul • üç maznnn Hiin Ihtuas mahkemesimustur. ne sevkedilmistir. Kızcagizın cesedi biraz $onra çıkanlmıştır. Bir köylü tabanca ile vurularak öldü Kaçak sigara kâğıdı tevziatını bunlar yapıyormuş in yeki deva etibba A 3 Ötarafmdanâterbp J £ SIROP DESCHIENS. PAMS £. lS SR P D S HE I O EC I ANSIZLIK istanbui Beiediyesi ilânları zafly«t Te Chlorotc Eyüp Orta mektebi M üdürlüğündön: Mektebimizin kayit ve kabul muamelesi 20/8/933 ten ve mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanlan 2/9/933 ten ona kadar devam edecektir. Tedrisat 11/9/933 te başlıyacaktn*. Moallim arfcadaşlann ve talebelerin vaktinde mektepte bulunmalan ilân olu (4082)1 nur. I5AğnsteâJSS İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Idaremiz ihtiyacı için pazarlıkla «15000» metre yerU amerikan bezi satın almacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere «% 7,5» teminatlannı hamilen 26/ 8/933 cumartesi günü saat 15,5 te Galatada mubayaa komisyonuna müracaatleri. (4081) Kartal Belediyesinden: I Bir kızcağız kuyuya duşerek bo^uldu Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınarak 7/8/933 tarihindeki birinci müzayedesinde satılamıyan Mehmet Emin Efendiye ait Fiat markalı hurda ve motörsüz otomobilin ikinci müzayedesi olan 21/8/933 pazartesi günü saat on dörtte Şişli Mecidiyeköyü Likör fabrikası karşısında Nuri Beyin bahçesindeki ahırda bilmüzayede satılacağı ilân olunur. Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz alt'na aîınarak birinci müzayedesi olan 7/8/933 tarihinde haddi lâyıkinı bulamadığından satılamıyan Sabri Efendiye ait hurda ve motörsüz Kleman markalı otomobilin ikinci müzayedesi olan 21/8/933 tarihine musadif pazartesi günü saat on dörtte Şişli Mecidiyeköyü Likör fabrikası karşısında Nuri Beyin bahçesindeki ahırda bilmüzayede satılacağı ilân olunur. (4117 Evvelki ilânda satılığa çıkanlan 8 parça arsadan yedisi satılmîf ve biri kalmıstır. Mevkii Kartalda Bağdat caddesinde şimendifer yolu üzerindedir. Beher metrosunun muhammen kıymeti 7 kurus • tur. Yeniden açık arttırma ile müzayedeye konulmuş ve 17 ağustos 933 persembe günü saat 15 te satılacaktır. Taliplerin mezkur gun ve saatte Kartal Beiediyesi Daimî Encümeninde hazır bulunmalan ilân olunur. (3641), Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: Mektebe kayit ve kabul edilecekler için bilinme»i lâzım geleo hususat berveçhi atidir: 1 Mektep, ikisi tâli, ikisi yüksek olmak üzere dört senedir. Leylî ve meccanidir, gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinut yetiş/ tirmektir. 2 Mektebin yalnız tâli birinci smıfına talebe kabul edilir. Bunların on bes yaşından küçük ve on sekiz yaşından büyük olmama • lan ve lise dokuzuncu sınıfı ikmal veya bu derece tahsil gördüklerini alelusul ispat ve tasdik ettirmiş bulunmalan ve yahut beş sınıfh sat'at mekteplerini bitirmiş olmaları meşruttur. 3 Taliplerin mektep müdiriyetine hitaben yazacaklarî istida larına hüviyet cüzdanlarını, aşı kâğıtlannı, mektep şehadetname veya tasdiknamelerini ve polisçe musaddak hüsnühal ilmühaber • lerini ve velilerinin muvazzah adres ve tatbik imzalarmı ve dört adet vesikalık fotoğraflannı raptetmeleri lâzımdır. 4 Taşradan gelipte mektebe kabul edilen fakir talebelerin yol masraflan, «bulundukları vilâyet ve kazalann meclisi idarelerinden musaddak fakrihal mazbatalarını ve mektebe gelmek için hangi vasıta ile seyahat ettiklerini gösterir ve memurini aidesince musad • dak ilmühaberlerini ibraz etmeleri şartile» mektep idaresınce tesvîye edilir. 5 Kayit muamelesi 1 T. Evvel 933 tarihine kadardır. Taliplerin muayenei iptidaiye için yevmi mezkura musadif pazar günü saat on üçte bizzat mektepte bulunmalan lâzımdır. (3922) Fen«rbahçede oturan Leon E fendi isminde 55 yaşlarında bir ihtiyar dün Beyoglunda Istiklâl caddesinde Hristaki hanının kapıcısı Misak Efendiyi ziyareti esnasında, üzerine fenalık gelerek birdenbire kalp sektesinden ölmüstür. Kalp sektesinden vefat istanbui öorsası kapanış fiatları 14 8 933 NUKUT SterliD Dolar Fransu fr. Liret Belçika (r. Dratamı tsviçre tr. Leva t'lonn Çek kronn tsveç kronn Avusturyı Şi). Peçeu Mark Zloti Ley Dınat Ruble Yeo Turk altıaı Mecıdıye Banknot Os B. I Emlâk Ve Eytam Bankası ilânları | Satılık emlâk Esaa Teminat Lira 565 Heybeliada Papas sok. 11 No.lı hane 30 563 Büyükada Cumatepesi ada 184 parsel 1 No.lı 5600 112 metro tarla 559 Büvükada Nizam ada 172 parsel 7 No.lı 2762 metro 28 tarla 557 Büyükada Nizam Yucetepe ada 206 parsel 6 No.lı 105 10468 metro tarla. 556 Büyükada Karanfil mahallesi ada 115 parsel 2 26 No.lı 2094 metro arsa. 558 Büyükada Nizam Yucetepe ada 206 partel 4 No.lı 10 2031 metro bahçe. 560 Büyükada Nizam ada 159 parsel 4 No.lı 866 18 metro arsa. 561 Büyükada Nizam ada 208 parsel 8 No.lı 238 metro 10 çamlık. 562 Büyükada Nizam Asıklaryolu ada 183 parsel 1 No.lı 6 482 metro çamlık. 564 Büyükada Nizam Ziyapaşa yolu ada 154 parsel 14 13 No.lı 505 metro tarla. 482 Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi Vişne sokağı cedit 5 19 No.lı 26 metro arsa. Balâda muharrer 565, 563, 559, 557, 556 esas numaralı emlâk 8 taksitle ve diğerleri pazarlıkla bilmüzayede satılacağmdan taliplerin fhaleye musadif 2 eylul 933 cumartesi günü saat on altıda şubemize müracaatleri. İ4099) Mevkii ve nev'i, Bir kamyon dolusu çalınmış eşya bulundu Zabıta, Eminönünde hırsizhk malı olduğu zannedilen bir kamyon dolusu eşya bulmuştur. Meseleye polis ikinci sube mü dürlüğü vazıyet etmistir. Esyanın büyük bh* kumpanyaya ait olduğu ve kumpanya memur lanndan biri vasıtasile kaçırılma • sına tesebbüs edildiği anlasılmıs ve lcamyon şoförü ile alâkadar memur zan altma ahnmıstır. Henüz tahki kat bitmediğinden ketumiyet mu hafaza edümektedrr. 1 1 80 20 20 2ü 30 30 l 20 1 I 1 1 I 90 20 I I I I I Alı; 700 156 168 221 116 2^,50 818 25 82,50 116 .« 24 16,50 51 23 28 22,50 96 4» 921 36,25 265 Satı; 705 158 171 224 118 25 823 28 85 120 38 25 17,50 51 24 30 .3,50 58 48 922 37 267 ÇEKLER Londra NevYork fans Milaoo Brfiksel Atlnd Cenevre Sotya Arasterdam Hrag Stokholm Viyana Madrlt Berım Varşova Budapeşte Bukreş Belgrat Yokohama Moskova Açılış 701 0,6391 12,06 8,9875 3,3825 82,75 2,4433 67,77 1,1710 15,9325 2,7665 4,315 5,65 1,9831 4,225 3,71 80,325 34,67 2,3565 Giresun 2 No.lı Jandarma Mektebi Kumandanlığından: 2 No.lı Jandarma mektebinin 1 eylul 1933 tarihinden 31 ağustos 934 tarihine kadar idaresi için 12 ağustos 933 tarihinden itibaren münakasaya konulan aşağıdaki listede cins ve miktarı yazılı 24 kalem erzakın 2 eylul 933 gününe musadif cumartesi günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağını ve taliplerin fazla tafsilât almak üzere mektepteki satınalma komisyonuna müracaatleri ilân olunur. '4080). Kilo Cinsi 208000 Ekmek Kapalı zarf 40000 Sığır eti Alenî münakasa 15000 Bulgur 8000 Pirinç v 2000 » 3 Eritilmis sadeyağ 4700 Tuz » : 8000 Soğan » : 2000 Sabun > : 10000 Kuru fasulye î• 3 5000 Nohut :» 1 9000 Mercimek :» 1 20000 Patates 1 2000 :1 Beyaz peynİT ] 2000 Üzüm çekirdeksîz 2500 Toz seker 500 Kırmızı biber ı > 500 Kayısı reçeli V 1000 Telşehriye V 1i 500 Zeytfn yağY 2500 Zeytin \ 25W) H'idük makarna • Un 1000 1 1> 300 İrmik 1000 Üzüm sirkesi > Kalem 24 Yirmi döt kaiemdir K T • SaMe bir 10 kuruşluk daha bulundu Zabıta sahte paralar meselesi hakkında tahkikata «hemmiyetli surette devam etmektedir. Dün de Kabataşta Izzetpaşa yokusunda 5 numaralı evde oturan Hamide Hanım isminde bir kadının tramvayda bîletçiye verdiği 10 kuruşluk bir bronz para şüphe uyandırmif ve kalp olduğu anlasilmıstır. Hamide Hanım, bu sahte para • nın bir tramvay biletçisine bozdurduğu bir ];'V nfaklıklar arasında eıktığını, sahteliğinin tarkına var madiginı söylemiş ve fakat hangi biletçiden aldığını hatırlıyamamis rır. ESHAM Açılış Iş Bankası hâmıl. Iş Baskası nam. A. 5im. 60 o/o Şirketlhayriye Tramvay Bomoiıtı Nekur Terkos Balva Aslan çimento Kapanış 27,60 27,60 İstanbui Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 1 tstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne 14 lira aslî maaşli bir telefon memuru almacaktır. tmtihan günü 20 ağustos 933 pazar günü saat ikidedir. Taliplerin imtihana girebilmek hakkını haiz olduklarını aşağıda yazılı evrakın imtihan gününden bir gün evvel Basmüdi riyete teslim etmeleri lâzımdır: A Oturduğu yerin adresini göstermek şartiie istida. B Bir orta mektepten veya daha yüksek mektep mezunu ise şehadetnamesi ve çalutığı yerden sertifika ve askerlikle alâkası olup olmadığına vesika. C Hükumet doktorluğundan musaddak sıhhat raporu ve şehadet(4087) namesı. k, » . :oo o/o • 1 . İST1KRAZLAR 193,1 ıkramiyell Istikrazı tstikra» Dahili iark şımendifen Duyuno Muv. Gümruk Saydı Mahi Bagdaı Askerıve Açılı? »6,25 2,50 54,50 96,25 2.60 54,75 Hali tasfiyede Barut ve mevaddı infilâkıye inhisarı Türk Anonim Şirketinden: Hali tasfiyede Barut ve Mevaddı Infilâkiye inhisarı Türk Anonim şrrketinin heyeti umumiyesi 1933 senesi eylulünün 2 sine musadif cumartesi günü saat 10 da şirketin Galatada Bahtiyar hamndaki merkezînde fevkalâde surette topla nacaktır. Muhterem hissedarlarm bilasale veya bilvekâle hâmil ve sahîp bulunduklan senetieri içtima gününden en az bir hafta evveli ne kadar sirket tasfiye heyetine tevdi ederek dıîhul varakasi alma ları ve muayyen gün ve saatte iç • timad'a hazır bulunmalar: rica o Iunur. T A HV 1 L A T Açıhs Elektrık şirket] Tramvay . Tünel Rihtim . Anadolu ( I ) Anadoln ( 2 ) Anadolu (3.ı Anadolu Mumessil Giimriik Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbui Satınalma Komisyonundan: 47,85 47,85 51,70 47,90 47,00 51,90 «La Clef du Français» Ali Nazima Bey Fransızca dersleri için Maarif Vekâletinin lise ve orta mektep • lere kabul ettiği en mükemmel ve en ucuz kitaptır. 1 înci kısım 23 kuruş 2 inci * 34 » 3 üncü •» 40 > Muallimlere mahsus kısmı basılmaktadır. Bu kısma, 150 kuru. şa, abone koydolunur, ve çıkan cüzler gönderilir. Toptan alanlara ve mektep idarelerine iskonto yapılır. Ruzname* 1) Tasfiye memurlarının tasfiye mesaisi hakkindaki raporla nnın kıraari. 2) Tasfiye hesaplarının vaziyeti. 3) Şirket aktifinin tasfiyesi hu susundaki itilâfnamenîn tet . kik ve tasdikı. 4) Şirketin eski meclisi idare azaları ve murakıplarmın tebriyesî hakkında karar itasi. (6374) 1 tstanbul Gümrüklerinin elektrik tesisatının tamiri açık mün,akasaya konulmustur 2 Münakasa Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Münakasa 7/9/933 tarihine raslıyan oerşembe günü saat 14 tedir. 3 Taliplerin bu gibi tesisatı evvelce yapmış ve Ticaret Odalarınn birinde mukayyet bulunmus oldukları ve yahut bu iste saiâhiyeti fenniveyi haiz mühendis istîhdam edeceklerini noterlikçe musaddak vesaikle ispat etmeleri lâzımdır. Bu şeraiti haiz isteklilerin iğreti güvenmelerile belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 4 Şartname ve projeler komisyonda her gün görülebilir. (4086) ŞİRKETİ HAYRÎYEDEN: 1 Akçamları 17,45 te Köprüden Harem ve Salacağa olan 224 numaralı seferle 225 numaralı avdet seferinin ağustosun on altın • cı çarşamba akşammdan itibaren on beş dakika sonra icra olunacagı. 2 Sabahları Köprüden 8,15 te hareketle doğnı Yenimahalleye giden vapurun R. Kavağı, Altınkum, A. Kavağı ve Sütlüce iskeleleri için Yenimahallede 18 numaralı sefere aktarma vereceği ilân olunur. (6399) istanbui Kadastro Heyetieri Reisliğinden: Eminönü kazası dahilindeki Balabanağa, Tülbentçihasamettin ve Hocagıyasettin mahallelerinde kâin gayrimenkul malların 1/9/933 cumartesi gününden itibaren Kadastro tatbikatı yapılmağa basUt' nacaktır. Bu tatbikatta hakkı mülkiyet ile her hangi mülkün diğer mahaller üzerinde hava ve geçit hakkı gibi hakları da tesbit edilecektir. Mezkur mahaller dahilindeki gayrimenkuller de alâkadar olan « lara mümkün olabildiği kadar davetnameler de gönderilecek ve bunlar da kendilerinin hangi günlerde hazır bulunmalan lâzım geleceği gösterilecektir. Muayyen günlerde davet olunan veya davetnameleri kendilerine isal edilmemiş olanlann davetnamelerle birlikte gönderilecek be yannameleri ve imza eyliyerek nüfus, hüviyet cüzdanı ve tapu senetleri ve diğer devlet tabaasından bulunanlann da haiz olduklari tabiiyetlerini musaddak evrakı resmiyeyi birlikte alarak mahalleleri dahilinde bulunacak Kadastro posta memurlanna müracaat eyle • meleri ve bu mallarda kiracı bulunanlann da müddet zarfında malsahiplerini haberdar eylemeleri lüzumu ilân olunur. (4101i Bostancıda Fakirler yardım bir li&ile Idman birliği menfaatine 18 ağustos cuma günü saat 15 te en maruf pehlivanlanmızın işirakile pehlivan güresleri yapılacaktır. Pehlivan güreşleri MEV'UT TOPSAK POL BURJE Tercüme: Haydar Rifat Beyin Fransiz edebiyatın'n abidelerinden Yeni çıktı Göz Hekîmi Kulak, Boğaz. Burun mütehassısı Dr. S, Şfikru Birinci sınıf mütehassıs Bâbıalf Ankara caddesi N 60 ö Dr. İhya Salih Cağaloğlu: Hamam sırası No. 24 Cumadan baska her gün saat 15 ten itibaren hastalannı kabul eder. bir rotnan f«3»S) Şafak Kitaphanesi, 125 Kuruş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog