Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

• < = ! 5 Ağustos 1 33 s Camharlyeİ' Ç 10 sual Kadının bugünku temayullerini ve içKmaî vaziyetmi izah içm yazacağım makaJeyc esas olmak üzere kariierime on snal sormuş ve btmun cevaplanm istemiştim. O zamandanberi birçok mektuplar aldım. Müddet 31 ağustosta biteceği için o sualleri bugün tekrar neşrediyorum. Her tuale beş sahn geçmemek üzere vereceğiniz ee • vaplan ağustos sonuna kadar «Cum . huriyet Kadın söhmu muharriri» ad . *esme> gönderiniz. Enteresan cevaplara aynen, diğer • lerinin de ekseriyet itibarile Oıtiva ettikleri fikirleri neşredeceğim. On dan sonra da bn meseielere dair ki • taplarda ve cihanın münevver mu • hitlerinde ne gibi düşüneeler mer * cut olduğunu arzedip umumî fikirleri çıkaraeağım. * Sualler sunlardır: f 1 Parayı sever misîniz? Sevî • yorsanız, niçin? 2 Hissî münasebetlerinizde pa • raya ne (ribi bir mevki verirsiniz? 3 Bir genç kız veya kadra han» gi sporlan yapmalıdır? 4 Çalısma havatına atilmıs frenç Inzlar ve kadınlar hakkmda ne dü şünüyorsunuz ? 5 Bir kadınîn anne, bab'a ve diğer akrabasiie münasebetleri ne eekilde olmalıdır? Evlenmeden evvel ve evlendikten sonra? 6 Çocuğu sever mismiz? ' 7 Askla mı evlenmeli, yoksa manhkla mı? 8 Aîle hayatmdan en fazla bek . lediğiniz sey nedir? * 9 Bir erkekte en ziyade hoşu . r.uza giden şey nedir?. 10 Genç kızlarla delikanhlar arasındaki raünasebat ne şekilde ol i malıdır?. ^ HaSye lctâl SiyahBeyazın kibarlığı beyaz düğmeler, baştaki beyaz eiyah garnitürlü bir band ile çevrilmis beyaz şapka ve be . yaz eldivenlerle ne güzel git. miş. Memleketin diş macunu ihtiyacıni temin eden «Radyolin» fabrikası nasıl çabşıyor Eski müderrislerden bazîları kadroya almacak ecnebi profesörler azalacak Universite kadrosunda değişiklik Millî müesseseler Siyah ve Eeyaz her zaman a* • •3 ve kibar birer renktirler. Siyah, ciddiyet ve vekar için • de, beyaz ise neş'e ve hafiflikle dolu bir kibarlık doğurur. Ayn ayn bu tesiri yapan o iki renk bir araya gelmce ise derin bir zariflik ve ince levklilik vücu . de getirir. Bütün bu sözlerimi. sin en güzel ispati size takdim •ttiğimiz iki resimdir. Sağdaki düz, yalnız omuz • larînm ve gögsü ile arkasının Hstü pelerin gibi parça ile or • Birinci sahifeden mabat essesesi vücude gethilmesi Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği bir kanunla ve Soldaki resim de gene beyaz bir devlet siyaseti olarak takarrür et . ile siyahın mükemel bir imtizamiş ve işe başlanmıştır. Binaenaleyh cını gözönüne koyan bir şapka başlanılan ıslahat teşkilâtına devam e. dUecektir. Vatanımuda kuvvetli ve her mirpunesidir. Şapkanın esası sicephesinde bugünün ihtiyaçlanna tamayah hasırdandır. Ustündeki bemilc uygun bir ilim merkezı vücude geyaz kuım ise «gro.gren» den. tirmek hususunda bütün alâkadarlar dir. f dan yardım beklerim.» Vekil Bey Universite Eminliğinde Bu yaz ve sonbahar «be • rektör Neşet ömer Bey, Tıo Fakültesi siyah» çok moda olduğu reisi Tevfik Salim Paşa, Hukuk fakültesi reisi Tahir, Edebiyat fakültesi reisi İçin bu orijinal modellerden Köprülüzade Mehmet Fuat, Fen fakül . pek güzel istifade edebilirsin z tesi rebi Kerim ve disçi mektebi müdü. rü Kâzım Esat Beylerle fakülteler ve ıslahat hakkmda ayn ayn izahat almış. br. *& Refik Bey saat dörtte; şehrimizdeki Alman profesörlerinden bazılarınt kabul etmiş ve kendilerile uzun müddet görüşmüştür. Dün, eski Darülfünun kadrosundan Universtte kadrosuna nakledilmiyen müderrislerden bazılan da Refik Beyi Universite emanetinde ziyaret etmiş lerdir. İ8lahata devam ediliyor ^ Universite muhitinde birkaç gündür' duran mes&i dün bütün süratle tekrar backunıştır. Vekilet vekfli Ref3c Bey ıslahat işlerine dair umumî malumatım bugün tamamlıyacak ve yanndan itibaren prog. ramn» tatbikma başlanacakfar. Reşit Galip Beyin Maarif Vekâle . tinden istifast üzerine stanbul Univer. sitesinde bazı tebeddüller olacağı söylenmektedir. Bu meyanda açıkta kalmıs olan esM müderrislerden bir kısmından daha isbfade edileceği haber almmıstır. Bun • lar arasutda Fen fakültesinden Hâmit Hüsnü Bey, Tıp fakültesinden Kadri Raşit Paşa, Ziya Nuri Paşa, Hamdi Su. at, Server Kârnü ve muavinlerden Fa. zıl, Hukuk fakültesinden Abdurrah . man Münip, Muslihitttn Âdil, Eıtem Akif, Edebiyat fakültesinden terbiye ci tsmail Hakkı Beylerin isimleri zik • redilm;kledir. ( Bençlik ve güzellik ' Açık hava danslari c tülmüş siyah markenden bir el bisedir. Bu elbise göğsündelrf Yaz nasihatleri Kolay idmanlar Güneş banyosu Güneş banyosunun ımınr veya faydalı olduğuna dair her sene muhim münakaşalar. Doktor ve fen adamla nnın bir kısmı bir cephe, diğer kısmi öteki cepheye taraftar görünürler. Buna rağmen mesele hallolmaz ve plâj. lardp günes banyosu devam eder. Biz en hakikî tıbbi malumata is . tinaden karilerimize kısa bazı nasihat!er vereceğiz. Günes banyosunun öyle mübalâğa ile söylendiği kadar vücude miihim faydası yoktur. Yahut bu fayda sıhhî clmaktan ziyade bediidir. Yani tenin renğini bronza döndür • mek ve güzellestirmek husnsıında fay. dalıdır. Yalnız ne var ki bundan an . cok vücutlan »ağlam olanlar îfrata gitmemek şartile istifade edebilirler. Ciğer, kemik ve saire veremile kendile • rinde bir hastalık süphe edenlerin iki üç dakikadan fazla güneste durmalan fayda değil, mazarrat doğurur ve hastalıklannm ilerlemesine sebep olur. ^ Baeaklarmızî güzellestirmek için yaz mevsimmden pekâlâ istifade edebi . lirsiniz. Bunun için yapılacak ilk îş* te lopuksuz terlik ve ayakkabıiarla gez. mektir. tlk gSnler beFki size jruc gelir. Çünkü birçok kadmlann adaleleri uzun topukra ayakkabılar yüzunden fena şekillere girerler. tkincisi de ayaklan aksamlan kuru bir fırca üzerine alkoi döVerek avak lan friksiyon vaomaktır. ücüncüsü ge. ne ayaklan sabahlan kuru friksiyon icra *tmek ve uzun bir gezintiye çıkı lacak olduğu takdirde ayaklan hafifçe yağlamakhr. Keza sabahlan yatak odasmda, yahut salonda dansözler gibi sade ayak nçlanna basarak bir çeyrek kadar dolasmak ta çok faydalıdır. Sanki uç • mak tstiyormuşsunuz gibi her hamlede yükselmenis bacaklara ve vücude ya. rar. Kann peyda etmemek için bundan gSzel idman tasavvur olunamaz. He . le açık havada yapılırsa daha iyidir. Içeri girince de ılik bir banvo almalı, şezlonga uzanıp dinlenmelidir. İki Fakülte reisi çekiliyor mu? Fen fakültesi reisi Kerim Beyin Mühenctis mektebme nakledilerek fakulte reisliğ>'ne Hâmit Hüsnü Bevin getiril . mesi ihtimaJı çok kuvvetli dir. Tıp fakültesi riyasetmden Tevfik Sa. lim Paşanın çekilerek verine Akil Muk. tar Beyin geleceği söylenmektedir. Universiteye ahnocak ecnebi pro • fesörlerin adedi azaltılacakhr. Bunla • rın maaslan mühim bir miktar tutmaktadır. Hukuk fakültesi için celbedilen Alman profesörünün maası 800 liradır ki bu fimdiye kadar gelen müderris . lerden en çok maas alanıdu*. l'erK Mallar Sergisi kapamrken, bilhassa dahil olduğu şube itibarile mem. lekete yaptığı hizmet iki defa kıymetli olan bir müessesemizden; «Radyolin» diş macunu fabrikasmdan bahsetmek is. tiyoruz. Fabrika, halkımıza mamulâ tın nasıl hazırlandığım bilfiil göster • mek için sergideki paviyonunda bir de küçük imalâtane kurmak gibi bir fevkalâdelik yapmıştır. Beşinci Yerli Mallar Sergisinde en çok ziyaretçi toplıyan bittabi bununla muvazi olarak en çok satış yapan pa. viyonlardan birisi de Radyolin olmuş. tu. Insanlann sıhhati gibi nazik bir mevzu üzerinde rol oynıyan sıhhî müstahzeralın ehemmiyetini anlatmağa lüzum yoktur. Hele bu nevi mamulâtın tam emnivet ve itimat kazanabilmesi muhakkak ki diğer sanayi eşyasının revacı • nı teminden çok daha miihim ve daha jrüçtür. Böyle olduğu halde Radyolin 12 . 13 sene gibi kısa bir zaman zar . fında kuvvetli bir emnivet ve rağbet kazanmıstır. Bugün Türkiye halkınm ekserisi Radyolin kullanmaktadır. Radyolin bundan baska Amavutluk, Ro dos, Suriye, Filistin, Mısır, Irak, tran ve Efganistanda da cok geniş mikyasta daimi müsteriler kazanmıstır. Kendileri de eczacı ve kimyager o. lan fabrika sahipleri Necio ve Cemü Bevler, Radyolini gozide kimyas«> ve mütehoîsıslara hazı»l»tmaktadırlar. Fabrika TSrkiyenm en asrî ve en »on sis. tem makmelerile mücehr»szdir ve bu rada insan elinin rolü kolmnmıstır. îllc kazana gîren iptidai mevat 19 muh telif rrakineden geçerek son preîle otomatik olarak tüplere dolmaktadır. Temizüğin bu derecesi ancak muayyen bazı Avrupa müesseselerinde görâlen mü'"*nıme' iy ettedir. Radyolin macunu hususî bir terkip. le fevkalâde muzadı taaffün olarak yapılmakta ve bilkimya o kadar teksif edilmektedir ki bir tüp muhtevi • yah, müma^illerinin üç tüpüne mua • dil bulımmaktadır. fabrîkasımn tergvle çok tağbet ve tafüîlr ttazanan paınyonu Fakat bütün bunlar arasînda en mühim hassa «Radyolin» in agızdaki bütün hastaltk mikroplannm yüzde 85 m' imha edişidir. Agzımızut has * talıklara ve mikroplara açık bir kapı olduğo malumdur. Muasır fen ve ilim; adeta havai nesimî içinde aleddevam mikrop avlamağa mahkum olan bu uz. va ne müdafaa, ne muafiyet kazan diramamıştır. Verem, difteri, grip ve saire hastalıklannuı mîkroplannı « • % seriya ağızdan alınz. «Radyolin» in bu noktadan yaptığı sıhhî tesir hakikaten mühim ve sayanı hayrettir. O kadar kî macunun disleri süratle temizleyip parlatmak. diş etlerine sıhhat ve pembe» eder. Binaenaleyh «Radyolin» sade» lik vermek gibi meziyetlerine tefevvük ce temizlik unsuru değil, şafi bir dev» dir da... Müessese nesriyat bürosunda gor • düğümüz yüzlerce diş mütehassısı, kimyager ve eczacınm rapor, miitalea VB mektuplan hep bu nokta üzerinde R« tifak ediyordu. Gene «Radyolin» m beynelmilel sergilerde kazandığı İS diploma ve 45 altın madalya o mez?. yetî tevsik eden şeylerdi. "* Her çesit sanayiin memleketfe yer bulup yükselmesini diüyen bir Türk' vatandaşi sıfatile; «Radyolin» mües • sesesinm kuruluşu ve nihayet bugSn • kü seviyeye gelisi gayretlerini bir azim nümunesi olarak kaydetmek lâzımdır. 1920 »enesinin her cepheden berbat ve perisan hayah ve hâdiseleri içfnde kü. ç&k bir «tölye »lamW meylnna eelen «Radyolin», bu iki kardes Türk mü • tesebbisinin yılmaz mesaileri ve tam Avrupaî idareierile bugünkü mükemme hale yükselmiş, gayrimıllî rakiplermi yıkarak Türkiye piyasasmin yüzde 9 2 sini, ve bir kısım komşu ve şark mennleketierinin pazarlarmı kazannriştnr. Bu iki müteşebbis Türk gendni, tthal edilen diş macunlannı azaltmak ve baska memleketlere ihracat yapmak tv retile memleketin iktısadiyahna ifa et. tiklerî hizmetten dolayî tebrik ederiz. Yeni fabrikalarimız Birinci sahifeden mabat tehassıs heyetin Sümer Banktaki çalısmalarına nezaret edecektir. Verilen bir babere göre bu fab rikalar için Rusyadan almacak makmelerin cinsi ve adetleri ile diğer teferrüat tesbit edilmiştİT. Alâkadar büro; bu tesisat ve makinelerin sipariş ve nakliyatı işleri üzerinde Moskova ile muhaberede bulunmaktadır. Rus mütehassıslan Anadoluda kurulacak üç fabrika hakkmda fennî malunvat istemiş • lerdir. Sümer Bankta çalışan heyetimiz bu malumatı hazırlıyarak göndermiştir. Makmelerin bir aya kadar geleceği ümit edilmektedir. Fabrikaların kuruluşunda Rus mühendisleri de çalışacaktır. tlk olarak Kayseri fabrikasımn insası takarrür etmistir. Bu fabri kaya ait plânlar tamamen hazır • dir. Sergi bugün kapanîyor Birinci »ahifeden mabat gun sergiye çok fazla tehacüm olması ih timalmi nazan itibare alan sergi tertip heyeti bu hususta icap eden tertibatî almiştır. C. H. Fırkasi umumî kâtibi Recep B. dün öğleden sonra Yerli Mallar Ser gisini ziyaret etmiş, bütün paviyonla» n sergi tertip heyeti memurlartnın re « fakatile gezmis ve hemen her paviyon hakkmda izahat alarak kendiierine daimî muvaffakiyet temennismde bulun. mustur. Recep Bey en ziyade Sümer Bank, Güzel san'at mobilya fabrikası, Adapazan bez fabrikası, Ece çorap fabrikası, Suphi Bey mensucat fabrika» sı, Tümensa yünlü mensucat, Kütah ya çini fabrikalan paviyonlarile fazla alâkadar olmuş ve Sümer Banka merbut Beykoz deri ve kundura, Hereke ipekli ve tünlü mensucat, Bakırköy bez. Feshane mensucat, fabrikalan ve Ke maliye halılarmi çok takdir etmişler dir. Cumhuriyet Gençler Mahfli $ergîy« istîrak eden ftrma sahipleri şerefins dün aksarr bir veda müsameresi ve . rerek Yapıskanlar komedisini temsil efmislerdir. Gençler bu temsillerinde d' çok muvaffak olmuslar ve davetliler tatarafından uzun uzun alkışlanmışlardır. Ecnebi doktarların reçetesi Tıp fakültesi için celbedilen ecnebi profesörler burada kabine açamıyacak. lardır. Yalnız bunlar herhangi bir has . laya davet edildikleri zaman verecekleri reçetenin eczanelerimizce kabul edilip edilmiyecekleri meselesi tetkike şayan gÖrülmektedir. Kanuna nazaran bu ecnebi profesörlerin reçetelerinin eczanelerce kabul edilmemesi lâzım ( Bilîyorsımuz ki dan» ta bir nevi ıpor ve idmandır. Hele açık havada yapılır ve ritmik, plâstik denilen nefiı san'atlar kümesine mensup kıstmdan olursa gençliği ve güzelliği muhafaza için en emin çarelerden birini teşkil eder. Bir tngiliz mektepli kızın Londrada «Havd Park» ta tekrar ettiği şu güzel harekete baktnız. Hem seyredenler i • cin nefis bir tablo, hem de sahibine nihayelsiz bir cevvaliyet temin eden bir vasıta oluyor. Göğüs taze hava ile doluyor. Vücut en güzel ve en çevik şekiL leri alıyor. • | Fabrika hayatında kadın Sanayi işlerinde kadın mütehassıslar Fahrî prof esörler Hükumet açıkta kalan müder rislerin mağdur olmamaları için bazı kararlar vermiştir. Bu meyanda müd . deti hizmetleri 25 seneyi geçmis olan profesorlere fahrî profesör payesi vs. rflecek ve bunlara yüzer lira maas tah. sis edilecektir. Bu profesörler senenin muayyen zamanlarında Universitede konferanslar vereceklerdir. Motebald profesörlerden bir kısmı Tetkdc ve Tercüme heyetine tayin, bir kısmı da diğer mekteplere nakledi)' ceklerdir. ( Avrupada kadın 1 Müthiş bir avukat * Londra baro sunda Miss Gra ce Prescott ismin de bir kadın avtı kat «on haziran ayı zarfında mü • him bir rekor kirmışhr. Erkek meslektaşlan da dahii olmak Bze re o ayda en çok dava kabnl eden vekfl Miss Gra • ee Prescott ol . muşhır. Birçok islerde oiduğn gi. bi avukatlıkta da erkeklerf golğede bırakacak bir söh ret temin eden ve :îıs Gfrac* Pretcott meharet gösteren bu tngfllz klzkar • deşimize bravo j . Sanayi ve fabrika hayatında kadı • nm ne derece muvaffak oicuğunu görmek için pek uzaklara gitmjfre biç ha. cet yok. Meırleketimizdi ttlıiin, ko. ku, çorap ve deha birçok rraudeler ımaİHthanelerinde çalışan binlerce ka. dm amelemizden maada kıdm kimyağer ve mütehassıslaranız var. Avrupa ve Amerikada ise henüz bizde pek as raevtut . agır sanayi işlerinde, çe . lik, demir dökümhanelerinde bile kadra işçi ve mütehassıslann meharetle* rinden istifade edilmektedir. Resmimiz Fransada bir teneke katu fabrikasında pek muazzam ve kanşık bir makineyi idare eden bir kadın mütehassısı göstennektedir. " ~~ tdaresi beni, yeni teskil edilmekte olan Universite hakkındaki fikirlerimi ög renmek üzere davet etmişti. Ben de * Profesör Tanhoyzerin kendi şubeme ait hususlardaki fikirlerimi bir rapor halinde alâkadar makama beyanatı verdim. Istanbul Oniversitesinde bir tstanbul Universitesmin teskilinde fikirlerinden istifade edilmek üzere mü profesörlüğe tayin edildiğim hakkmda bazı gazetelerde çıkan haberler yan • şavir olarak Maarif Vekâleti tarafından hstır. Ben buraya müşavir olarak gel . davet edilen Frayburg Üniversitesi Tıp dim. > fakültesi dahilî hasta'rklar müderrisi profesör Tanhoyzer dün aksamki eksYeni programların tatbikile Istanbul presle Avrupaya dönmüftür. Profesör Üniversitesi çok mükemmel bir hale ge Sabahm saat yedisînden akşamın alTanhoyzer dün bir muharririmize de . lecekth. Esasen ben Türk gençliğini tısına kadar makinesi basından öğle miştir ki: çok yüksek buldum.» yemeği tatili müstesna . aynlmıyan bu « Memleketinizde gördüğüm ^üs. nakil işlerı kadm âdeta o fabrikanın ruhu mesa • nü kabulden dolayı çok mütehassisim. Tıp fakültesile diğer fakültelerin na. besindedir. Vazifesi sade o makineyi Türklerin çok az bir zaman içinde ba . kil ve yerleşme işlerine ait bütün iha • idare etmek değil, ayni zamanda bir şardıklan muazzam inkılâp ve terakkileler yapılnuştır. Fakültelerin nakille • lerin hayranıyım. Istanbulda merkezî rıne bir haftaya kadar kat'î surette bozuğu, bir ânzası olduğu zaman ta . Avrupa şehirlerinin birçoğundan daha mir etmektir. Yoksa sade öteki işi başlanacaktır. fazla bir hayat ve hareket buldum. Buyapmış olsa bundan kadınlık namına FaküJtelerde ikmal rada birçok talebelerimi iyi mevkiler . bir şeref hissesi çıkarmamıza hacet kalde gördüm. Bu, beni çok memnun et . imtihanları mazdı. Çünkü o kadar basit birşeyi belti. Burada çok sevdiğim Türklerin ara. Universite fakültelerinde ikmal ve ki bir çocuk ta yapabilirdi. Halbuki asında daha fazla kalamadığıma cidden mezuniyet imtihanlarına 15 eylulden itisıl marifet böyle kansık bir makineyi i. müteessirim. * A ^*% * baren başlanacaktır. Imtihanlar bir ay cabında sökiip takacak derecede ma • Çünkü Santander UniversKesmde altı devam edecektir. Imtihanlan yeni Uni. haretli bir mühendis ve mütehassıs ol. konferans vermek üzere İsDanyaya git. versite kadrosunda kürsülerme tayin •naktadır. mek mecburiyetindeyim. Türk maarif edilen profesörler yapacakhr. Ziraat Bankasında suiistimal yoktur Evvelki günkü nüshamızda, Zi • raat Bankası tstanbul şubesinde müh m bir suiistimal olduğu yazılmış,tı. Yaptığımız mütemim tah • . kikat neticesinde bankada ehem • miyetli bir ihtilâs olmadığı, iki ay evvel küçük bir memurun ufak bir yolsuzlukta bulunup istifa ettiğmi ve müdiri umumî Kemal Zaim Beyin Istanbula mezunen geldiğini öğrendik. Meseleyi böylece tavzih ve tashih ederiz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog